OVOTELUWSCBE BLADEN No. 41 ARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, EBMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, eis Plaatst een Kleintje VOOR VIJFTIG JAAR. Onze drukkerij Zaterdag 23 Mei 1942 98ste jaargang STREEKBLAD voor Kantongerecht FIRMA WEDDING levert uil, gtei u til|k. iterrantsoan verlaagd n 200 tot 175 gr. per week slnisput bijna gereed Hazardspel met bierviltjes srschijnt tweemaal 's weeks Prijs f 1.05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Een [lugubere ontmoeting van een inbreker. Scherpe controle in de treinen Met Pinkster naar buitenFoto arcMeJ Uit het Overveluwsch Weekblad van 28 Mei 1892 Het „eekseizoen" is begonnen Damesschoenen met biezen zooien )e uiterst strenge en lang* ige winter heeft voor ons lkvee zeer nadeelige gevolgen lad, zoodat de melkproductie dieatengevevolge ook de erproductie, in sterke mate teruggeloopen. Het is daarom it mogelijk het tegenwoordige [rantsoen te handhaven zonder [vetvoorziening in den komen- winter in gevaar te brengen en zomer moeten, gelijk ook vorig jaar is geschied, boter* iraden voor den winter wor* aangelegd, Hoewel de tegen* rdige boterproductie het elijk zou maken het thans ende rantsoen gedurende zomer te handhaven, zouden geval van handhaving niet oende voorraden voor den ter kunnen worden gevormd, aar het Rijksbureau voor de dselvoorzienieng in Oorlogs- msdedeelt, heeft men daarom ten besluiten tot verlaging het vetrantoen met ingang Dinsdag 26 Mei en wel 200 gram tot 175 gram week. Deze verlaging wordt ikt door den geldigheids' ir der aan te wijzen bonnen verlengen en wel door 250 boter per tien dagen hikbaar te stellen, e margarineproductie wordt i niet voortgezet, zoodat :t geheele Nederlandsche volk erom op boter zal zijn aan* ezen. Den houders van aarten zal dit jaar geen ie op den boterprijs worden eend. oor zoover by den handel margarine en vet voorradig kunnen deze worden uitge t op de daarvoor aan te |en bonnen. Men kan der- e geen aanspraak meer en op hef verkrijgen van arine. Ds sluispunt op Urk, die Bzooveel tegenslag te kampen id heeft, nadert thans zijn voltooiing. Aan de jenzijde is de sluis thans en het is by wijze van Hf al mogelijk om een schip lachutten. Met een paar |n zal het werk zoover ge N zijn, dat men van den ft uit in het IJsselmeer kan Ui Mg jaar Juli was door de Ichaussée een inval gedaan |t café van Jan de Pet te [avezande, waar hazardspel beoefezd. Een groot jichap was toen gearesteerd vanmorgen moesten tien fchten voor den kantonrech Delft verschijnen. Uit jetuigenverhoor bleek, dat bet café van Jan de Pet Matig werd gegokt en de lp inzet één gulden bedroeg, werden ook bedragen van 2,50 èn 10 gld. jerd gespeeld met bierviltjes a|ten en de naam van het Juidde myn en dijn. Dat er perd gespeeld bleek uit I", dat by den gewezen Jouder een bedrag van 2400 beilag was genomen en kn der verdachten, naar bij |«rklaarde, in één week |,d< gewonnen had. ofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingeh dubbel tarief LOSSE NUM YtERS 5 een Het O. M,, waargenomen door mr, A. W. Rosingh, wees erop dat het hazardspel in het Westland ernstige afmetingen heeft aangenomen en er feiten waren dat dit euvel diefstallen tot gevolg heeft. Ten aanzien van twee verdachten achtte spr het bewijs dat zij gespeeld hadden niet geleverd. Tegen de acht anderen eischte hij voor elk 100 gld. boete, subs. 40 dagen hechtenis. De Kantonrechten sprak twee verdachten vrij en veroordeelde ieder der anderen tot 75 gld. subs. 25 dagen hechtenis. Een niet alledaagsche ont moeting had een inbreker, die een nachtelijk bezoek bracht aan een heerenkleediDgmagazijn in de binnenstad van Enschede. Toen hij zich daarlangs de achterzijde van het pand toe gang had verschaft en naar den winkel was afgedaald om er zich een stuk of wat costumes uit te zoeken, stiet hij tegen een kist aan. waarin tot zijn niet geringe ontzetting een lijk lag opgebaard. In het eerste oogenblik van deze gewaar wording stond hij op .zijn knieën te trillen en zou hij niets liever hebben gedaan, dan zich zoo spoedig mogelijk uit de voeten te maken, ducn toen drong het langzamerhand tot hem door, dat een lijk toch eigenlijk heel wat anders is dan een politieagent, die er steeds op uit is om inbrekers in bun werk te storen. Nauwelijks was hij dan ook van zijn schrik bekomen, of hij pakte een 8 9*tal costumes uit de vakken en verdween daarmede uit de lugubere omgeving. De betrok ken winkelier ontdekte aan vankelijk niet. dat er uit zij^ winkel cos'umes waren otir vreemd. Dit werd door den dief aan het licht* gébracht. Deze laatste en twee kornuiren werden n.l. door de politin gearresteerd. waardoor ver schillende inbraken, die den laatsten tijd in Enschede en omgeving werden gepleegd tot klaarheid kwamen. Zij bekenden er tot dusverre een negental waaronder ook die in het kleedingmagazijn, waarvan de eigenaar van niets wist, De dief echter des te beter, bij kon zich onmogelijk in het pand vetgissen, verklaarde hij aan de politie, wat hij had er oog-in oog tegenover den dood gestaan, Meer dan tot heden het geval geweest is, heeft de directie der Ned Spoorwegen de laatste tijd scherpe controle laten uit oefenen op het plaatsnemen der reizigers in een hoogere klasse dan die, waarvoor hun plaats- kaarten geldig zijn, omdat on* omstootelijk is komen vast te staan, dat een deel van het reizend publiek dit doet. In de loop van deze week zullen duidelijke cartons in de coupe's van alle treinen worden aange bracht, waarop staat aangegeven dat de reizigers zich aan een bijbetaling van tenminste f 1.50 of f 3.bloot stellen, als zij zich, zonder den conducteur vóór het instappen te hebben gewaarschuwd, in een klasse bevinden, zender een voor die klasse geldig kaartje. Dit slaat ook op het zich sterk uitbrei dend verschijnsel, dat men geheel zonder kaartje in de trein plaats neemt, zonder dat men dit aan den conducteur voor het instappen heeft mede gedeeld. In de toekomst zal dus niemand er zich tegenover den condcteur meer ©p kunnen beroepen van de desbetreffende bepalingen nie} op de hoogte te zijn geweest. De Spoorwegen zullen aan deze bepalingen vanaf heden zeer streng de hand houden. TS HARDERWIJK Zitting van 19 Mei 1942. Kantonrechter: Mr. Maller Massis Ambt O.M.Mr. de Bruijn De melktijder H J. uit Speuld kwam met zijn gespan op 21 Febr. uit de Leuv.weg te Har -derwijk rijden, doch bij was nauwelijks het hoekje om of hij werd door een auto gegrepen. Hij moet nu terechtstaan omdat hij aan het verkeer ep den hoofdweg geen voorrang heeft verleend. Met dit laatste is verd. het niet eens. Hoe bestaat het, zegt ie, ik was al vroolijk op den hoofdweg, toen de aanrijding plaats had. De agenten Scheer en Hoogen- dijk vertellen van den Siberi- schan toestand ter plaatse in de winterscbe Februaridagen, toen de sneeuwboopen het rechts- houden zeer, bemoeilijkten. De zaak kan vandaag niet uitgemaakt worden want een der getuigen is niet verschenen. Uitgesteld dus. A. Scharbeider te Putten komt voor 't hekje omdat hij oj> 17 Februari twee dingen leeft gedaan die niet te pas komen ten eerste heeft ie op verboden grond geloopen en verder is ie met wildstrikken bezig geweest. Verd. zegt dat hy op den grond van mynheer Holt altijd heeft mogen loopen e» ten tweede heeft hij geen strik in zijn vingers gehad. Jachtopziener J. Pieper vertelt wat anders en maakt in een omstandig verhaal duideiyk hoe bij verd. en zijn vriend Aart Stmon heeft beslopen en het stel tenslotte over het prikkel draad heeft zien glippen in de richting van de vangbaar ge* stelde strikken, waarbij even later een losgemaakte doode haas lag. Getuige Aart Simon verklaart dat ze wel over het draad zyn gegaan, maar dat was om wat dennenknoppen te halen. Aan strikken hebben ze niet eens gedacht. De Ambt. O.M. acht het geval dubbel en dwars bewezen en vraagt voor verd. 14 dagen hechtenis voor de strikken en f 15.of 10 dagen voor loopen op verboden grond. De Kantonrechter is ook tiet onder den indruk van da dennenknoppen en veroordeelt vetd. voor het eerste feit tot f 50.— of 20 dagen en voor het tweede tot f15.— of 8 dagen. J. D. bakker te Putten, had brood tea verkoop voorhanden met een onvoldoend gewicht aan droge stof. De Kantonrechter wijst op den ernst van dit feit vooral in onze dagen, nu elk sneedje brood terdege meetelt. Verd weet heusch niet hoe het gekomen is hij vermoedt dat bij 't afwegen een half'ons gewichtje van de schaal ge tuimeld is. Nooit heeft hy dergeiyke akkefietjes bij de hand gehad, ondanks herhaalde* lijke controle. Hoe het ook zij, opzet of slordigheid, het feit ligt er en de Ambt. O.M. vraagt f 50.— of 14 dagen. De Kantonrechter neemt in aanmerking dat het de eerste keer is en noteert verd. voor f 35.of 10 dagen. OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Door 27 win- keiiers werd te dezer stede gedurende het tijdvak van 1 Mei 1891 tot 30 April 1892 voor een bedrag van bijna f 55000 ten dienste van het Koloniaal Werfdepot geleverd. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD 26 Mei. Henri Chiistoftel Wilhelm Mittera en Elisabeth Albertina de Roos. GEHUWD 25 Mei. Leendert Klaas- sen en Beertje Piins. Karei Fer dinand Wilhelmus Theodorus Gakes en Gerritje van Dijk. Willem van Zijl en Aaltje Melyert. Johannes Vntonius Aloosius Zikking en Geer- truida Anronetta Cathaiina Veldman. GEBOREN 20 Mei, Dorothea Henrtetta Alljda en Johan Gtjsbertus d. en z. van Fredurik Christoph van de Weijer en Leeoa Johanna Batte- (eld. 21. Eiberdina, d. van Jan Jansen en Dirkje Tijdeman. 23. Beertje, d. van Jan Dirk Schaftenaar en Gerritje van Lozenootd. 24. Wijmpje, d. van Rende Hop en Jannetje Poolen. OVERLEDEN 23 Mei. Eibert Smit oud 7 mnd. 23. Maria Johanna Jansen oud 6 jaar, 26. Pierre Peifet oud 50 jaar. ERMELO. ONDERTROUWD 20 Mei. Aart van den Berg jm. en Maasje van den Bos. GEHUWD. Geene. GEBOREN 21 Mei. Gerrit, z, van Dries Bouw en Maria Bosrhan. 20. Theodoor, z. van Dirk Douwes en Eetsche van der Sluis. 22, Aart, z, van Johannes Brons en Hendrikje van de Pol. 24. Janne tje, d. van Geurt de Zwaan en Hannesje den Besten. 24. Hendrik Adolf, z. van Hendrik Adolf van Marle en Wijmpje Rikkers. OVERLEDEN 2u Mei, Johanna Holtbof oud 14 maanden, PUTTEN. GEHUWD. Maas Blom met Elisa beth van Roseler. Gerard Meijer met Maartje van Beekhuizen. BEVALLEN. Hermica Geertruida Agatga Laplame geb. Arends, d. OVERLEUEN. Geeitruida Doppen- berg, wed. van Evert Leijenhorst, oud 73 jaren. Cornelis van Drie, oud 40 jaren. Gerritje Vliek, oud 23 dagen. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. f2.50 f3.00 Rogge per H.L. (6.66 0 f6.70 Biggen f6.00 i fio.00 Aardappelen f2.00 i f3.00 In de bosschen van den Veluwezoom, zoo bijvoorbeeld onder langs den Goudsbergrand bij Lunteren, bij Ede ia het Sijsseltsche Bosch, aan den rand van Garderen, nabij den Vier sprong en op andeie plaatsen klinkt thans weer het eentonige geklopt van de eekschillers arbeiders, die druk in de weer zijn, het kaprijke, gevelde eiken hout te ontdoen van de schors, die vanwege het looizuur, dat zij bevat, gebruik wordt in de leerlooierijen. Het eeken (in deze omgeving spreekt men gewoonlijk van „houten" of „boeken") is een typisch oud handwerk, dat slechts heel sporadisch meer werd uitgeoefend, maar tenge volge van de bijzondere (omstan- heden, waarorder wij thans leven, weer een periode van nieuwen bloei meemaakt. Van overheids* wege heeft men het eeken ver plicht gesteld en uit dien hoofde is het na den 15den April dan ook verboden, gekapt eikenhout dat minder dan 20 cm dik is. ongeschild te vervoeren, Vandaar dat men het eeken thans weer op verscheidene plaatsen kan gadeslaan, ^schrijft het Hdbl, Tijdens hun werk nemen de eekers plaats in ondiepe gaten die zij graven daardoor wordt vermeden, dat tij uren achtereen in dezelfde gebukte houding moeten staan. Met een korte, ijzeien hamer, den z.g, „klopper" of „boekhamer" wordt het op maat gekapte hout geklopt op een groote veldkei of houtblok als onderlegger betrekkelijk spoedig gaat de bas dan loszitten en kan dan van het bout worden gescheiden. Het witgemaakte hout leveit het talhout (bestemd voorvisch- rookerijen en tegenwoordig ook gebruiktin houtgas-generatorenlj da schors wordt in bossen van bepaald gewicht samengebonden en afgeleverd aatl de opkoopers. Hebt ge het geluk een ouden Veluwschea eeker aan te treffen, dan zal deze zeker nog aardige dingen kunnen vertellen over het „houten" in vroeger dagen. Geheele eekersgezinnen trokken toen in het begin van Mei, ala het eikenhout begon te werken met hun kippen en geiten naar het bosch, waar primitieve hutten werden gebouwd en men zoo lang verbleef, tot het eekenter plaatse zijn beslag had gekregen. Wanneer da opkooper met paard en wagen ten tooneele verscheen om de schors in ont* vangst te nemen, was het feest in het eekersgezclschap er werd gewogen en gekeurd, een brand* dewijntje gescnonken en na lang loven en bieden werd de koop dan tenslotte bij handslag bezegeld. Zoo'n oude eeker zal verder ook nog vertelleD, dat de maten van het gekapte en geëekte hout niet overal dezelfde waren zoo sprak men van Deventer hout, dat „zes handen en drie vingers" lang was, het Arnhem* sche hout had een lengte van 68 cm, het Deventersche waa het kortst, nameiyk 40 cm, Wie in zyn vacantie op de Veluwe komt lette eens op dit aardige typische ambachtde' nooge bergen geschilde knuppels wyzen u in het geurige eikenbosch al spoedig de eekplaats en het monotone geklop hoort u al op een betrekkelijk groote afstand, In Waalwijk is men er in geslaagd damesschoenen te fa* bnceeren met biezen zooien, welke een vrij groote mate van duurzaamheid hebben, Deze schoenen zullen spoedig in beperkte mate in de betere schoenzakea bonvrij verkrijgbaar zijn,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1