ommuwscHE bladen Uiberslust 98ste jaargang No. 40 rextieldistrlbutie. 'f oensdag 20 Mei 1942 STREEKBLAD voor: [ARDSRWIJK, HIERDSN, TONSEL, ERHELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSFEET, DOORNSPIJK, FUTTEN, enL FBOULETQH. /erschijrit tweemaal 's weeks - Prijs f1.05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Hcrderwijk 15. Dronken man uitgekleed By het hooren dezer woorden ,,'t Is om mij te doen Magreet," zeide Idze zacht, „weet je wat Distributie van tabak era versnaperingen DISTRIBUTIE. Git f stal ?an zilverboas opgehelderd Wordt vorvolgdji |loofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingsn dubbel tarief LOSSE NUMMËRS 5 ccq In de sedert 1 November j.l, leidende bepalingen betreffende Ie distributie van textielproduc* len zijn onlangs enkele wijzigin* sen aangebracht, welke het lubliek zullen interesseeren en laarop wij de aandacht willen [sstigen. Vooraf een reeds herhaaldelijk legeven waarschuwing om toch ïooral de uiterste zorg te hebben foor distributiebescheiden. Aangezien voor iederen aan* koop van textielproducten de |eheele textielkaart moet worden nedegebracbt is, indien men lorgeloos is, verlies of diefstal van zijn gehesle kaart te bekten. In het algemeen zal pij diefstal of verlies van lextielbescheiden geen nieuwe verstrekking daarvan meer kun nen plaats hebben. Omtrent de ivijzigingen valt bp te merken. voornaamste het volgende Voor de tot 1 Dekens Mei 1942 buntenvrij verkrijgbare Koelie* dekens en moltondekens, de i,g. K.A.'dekens, dienen* in het Ivervolg 12 punten te worden afgegeven, ongeacht de opper* Rlakte. K o u 8*e n Het blijkt dat de aflevering f#an de dameskousen nog steeds [te wenschen overlaat. Uit de productiecijfers volgt echter dat de productie voldoende is om laan de vraag te voldoen, indien pnminste zoowel standaard* Kongeminderd, zonder naad, Rondgebreid) als cotton* (ge* ninderd met naad) kousen Iworden afgenomen. De handel lis verplicht van zijn leveranciers leen kousen quotum in ontvangst ■te nemen, dat voor de eene ■helft uit standaard» en voor de [andere helft uit cottonkousen Ibestaat. De koopsters dienen Ier dus rekening mede te houden, ■dat de detailhandelaar verplicht lis by elk paar cottonkousen één {paar standaardkousen af te door W. SCHIPPERS AU ik niet tusschenbeide Jekomeh was, zou het daar binnen niet goed zijn afgeloopen Idat zag ik wel aan je flikkeren- 1de oogenik kwam echter net [van pas". En dan voegde het meisje er hnet een ernstigen blik in de [guitige oogen bij„Ik kan me Poch niet begrijpen. Idze, dat [ja niet wat meer over de [gevolgen nadenkt vóór je er |maar dadelijk toe overgaat [geweld te gebruiken, want dat [was ook nu weer je voornemen, [vrindje 1 En wat zou het gevolg [geweest zyn Een geduchte [vechtpartij in de Gouden Leeuw [natuurlijk hadden de jongens, [die bij je waren, jouw party [gekozen, en als ik goed gezien [heb, was die ruwe paarden- [Icooper, die wel eens op Trom* pershof komt, in gezelschap fvan mijn broer, zoodat je twee Partijen zoudt gehad hebben Idie met elkaar slaags waren leveren. Wanneer een koopster slechts één paar kousen wenscht te koopen, zal baar slechts een paar standaardkousen kunnen worden afgeleverd. Luiers Luiers kunnen thans, behalve op textielkaart voor babies, ook gekocht worden op de textiel kaart voor kinderen van 13 jaar voorts mogen thans alleen dan luiers op V.V.A.-punten worden afgeleverd, indien de kooper tevens een door het Rijksbureau Distex afgegeven machtiging kan worden over* gelegd. Vasthouden van goederen. Omtrent het vasthouden van goederen door den detailhande* laar komen thans veel meer klachten uit het publiek los dan in de eerste maanden van de distiibutieregeling het geval was. Sommige winkeliers trach ten vooral goederen van betere samenstelling vast te houden en aan den verkoop te onttrekken of als ruilobject te gebruiken voor levensmiddelen enz. Het spreekt vanzelf, dat dit teneenen- male ontoelaatbaar is. Hiertegen zal het rijksbureau Distex met alle ten dienste staande middelen ten strengste optieden. Klachten uit het publiek, welke op deze kwestie betrekking hebben, kunnen by officieele instanties worden aangebracht en zullen nauwkeurig worden onderzocht. Zoo noodig heeft inbeslagneming der goederen plaats, onvermin* derd alle verdere mogelijke maatregelen, zooals b.v. het stellen van den verkoop onder toezicht van een daarvoor aan* gewezen inspecteur. Zondag te pl.m 23.30 uur liep een dronken man op de Stadhouderskade te Amsterdam voor ingang Vondelpark, alwaar hij tegen den grond werd geloopen en daarna ontdaan van zijn regenjas en colbertjas. geraakt. Tien tegen een, dat je van avond bont en blauw ge slagen thuis was gekomen. Idze, Idze, wat ben je toch dom I Je weet, dat je je goede ouders zooveel verdriet doet met je opvliegendheid". Aanvankelijk k«qk, de stoere jonge man eenigszins beteuterd bij deze strafpredikatie, doch even later klonk zijn gulle lach Margreet in de ooren, zoodat ze, ondanks de moeite, die ze deed om ernstig te b'ijven, ten slotte wel mee moest 'achen, waardoor natuurlijk het gansche effect van haar bestraffing verloren ging. „Wel, wel, is me dat eed armen jongen een standje maken, omdat hij nu eenmaal geen beleediging voor zoe^e koek kan opeten I Maar in den grond der zaak heb je gelijk Margreet dat moet ik volmondig bekennen Maar weet je wat ik vind, Margreet." zoo vervolgde de jongeboer.„weet je wat ik vind En Idze boog zich naar het meisje toe, terwijl hy op zachten toon sprak „Het is dit, Margreet, dat ik liever van jou een standje krijg, dan van een ander een komplimentje, vind je dat niet vreemd F" Bons 293 299 288 303 307 311 315 Alg. Bonboekje hoeveelheid Geldig t.m. Zeep in diverse soorten 31 Mei Suiker 1 K.G. 13 Juni Koffie 250 gram koffiesurrogaat 13 Juni Jam enz. 500 gr. jam of 250 gr. suiker 13 Juni Peulvruchten Gort enz. Vermicelli enz. 417, 418 reserve 3 12 en 4—12 Reserve 250 gram 250 gram 100 gram 250 gram Rijst 400 gr. Sinaasappelen 13 Juni 13 juni 13 Juni 13 juni 13 Juni 31 Aug. 13 Juni 13 Juni 13 Juni 23 Mei 23 Mei 23 Mei 13 Juni 23 Mei 23 Mei 26 Boter en Vet Bon U Textielkaart 50 gram Scheerzeep VERSNAPERINGEN 26^ Chocoladewerk 100 gram 27 Suikerwerk 100 gram 28 Chocolade* of suikerwerk 100 gram TABAK 26 en 27 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigarillos of 25 gr. tabak 06 sigarettenkaart 20 sigaretten BESCHUIT 26 75 gram KAAS 298, 302, 306, 310 en 314 (alg.) iOO gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN 26 A Vleeschwaren 1 rantsoen vieeschw. 26 B Vlassch 1 kwart rantsoen vieesch BOTER EN VET 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 25 Mei MELKKAART 3'/» Liter 13 Juni lVi Liter 13 juni AARDAPPELEN 1V« .K.G. aardappelen 23 Mei l/t K.G aardappelen 23 Mei BROODKAART 4 rautsoenen brood Vi rantsoen brood BLOEM 301,305,309,313 8^ 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 13 Juni PETROLEUM Bonkaart O, Periode 16 2 Liter 13 Juni BRANDSTOFFEN Bon 01 K.F. (brandstotfenkaart voor kook doeleinden) 1 eenheid brand stoffen (geen anthraciet) 30 April 1943 01 BV t.m. 05 BV kaait DV 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dec. 26 A 26 B 26 A 26 B 26 A 26 B t/m 29 A t/m 29 B 23 23 Mei Mei steeg het warme, jonge bloed haar naar de blozende wangen ze vond, dat ze dezen avond wonderlijk gestemd was. Zou hat komen door den scboonen zomeravond die zijn invloed op haar uitoefende en d<e haar gemoed zoo week en gelukkig stemde Daar klonken haastige snelle voetstappen achter hen op den sti len landweg. Ongemerkt waren ze namelijk reeds een heel eind buiten het dorp gekomen. Een ruwe spotlach deed Idze en Margreet gelijktijdig het hoofd omwerd*n. Plotseling verbleekte het meisje, terwijl de donkere wenkbrauwen van den jongen man zich fronsend samentrokken. Daar achter hen naderden Freek Trommers en Robbert Birren. Idze begreep onmiddellijk, dat die twee hen met geen goede bedoeling volgden, doch het was geen vrees, die zijn hart snelltr deed kloppenneen, de gedachte, dat Margreet getuige zou moeten zijn van een vechtpartij, die ongetwijfeld zou volgen, deed hem pijn Freek was toch in elk geval baar broer 1 het beste L Loop jij nu op je gemak reent door naar huis dan sla ik daar dat voetpad ia dóór di weide, alsof ik den kottsten weg naar Eiberslust wil nemen. Ze zullen mi} dan wel vo gens en bet overige kun je gerust aan mij overlaten." „Neen, Idze, dat doe ik niet Wie blijven bij elkaar Beloof my, dat je kalm zult blijven, al zegt Freek ook nog zooveel leelijks zoo'n half dronkene is immers ontoerekenbaar boven dien weet je ook nog niet. of ze werkelijk kwaad in den zin hebben. Zul je kalm blijven Idze, om mijnentwil Hoe was het intusschen in de herberg toegegaan „Freekje 1" had Robbert Birren met een luiden spotlach geroepen „wat zeg je daarvan Die knaap stond gereed, je naar de keel te vliegen, en jouw zus nam hem met een vriendelijk praatje zoo lief mogelijk mee Vind jij dat maar goed Frederik Trommers knipoogde veelbeteekenerid tegen den paardenkooper. en sprak dan lachend, hoewel zijn lippen wit zagen van verbeten woede ,,Öch, wat kan het me eigenlijk schelen 1 Ik had er eens pleizier in om dien driftkop woedend te Voorhands zullen per periode van vier weken drie bonnen van de versnaperingenkaart tege lijk worden aangewezen, waarvan een ter verkrijging van chocolade werk, een ter verkrijging van suikerwerk en een ter verkrijging van een dezer artikelen naar keuze. (Onder chocoladewerk vallen alle artikelen, waarin of waaraan chocolade is verwerkt). Cigarillos kunnen van sigaren worden onderscheiden, doordat zij een paarse banderolle hebben terwijl sigaren van een groene banderolle voorzien zijn. Pakjes van 25 gram tabak zijn niet in den handel verkrijgbaar, zoodat degenen, die tabak wenschen te koopen, de bonnen 26 en 27 tezamen ter verkrijgisg van een pakje tabak a 50 gram dienen in te leveren. De eerstvolgende bon van de sigarettenkaart zal voor het tijd vak van Zateidag 30 Mei tot en met Zaterdag 6 Juni a.s worden aangewezen. Ten behoeve van degenen, die in hotels, cafe of restaurants tabaksartikelen wenschen te koopen, zijn wisselbonnen a 1/5 rantsoen ontworpen. De wissel bonnen hebben praciich aileen beteekenis voor den aankoop van sigaren of cigarilios. Op iederen bon voor 1/5 rantsoen zijn een sigaar of 2 cigarillos verkrijgbaar. Deze bonnen zijn evenals de wisselbonntn voor boter, vieesch enz., uitsluitend geldig in hotels, cafe, restau rants e.d., zoodat men hierop geen tabaksartikelen by een winkelier mag koopen. Voorts wordt er nogmaals met nadruk de aandacht op gevestigd, dat men geheel vrij is in de keuze van welken winkelier men zijn tabaksaiti kelen wenscht te betrekken. Het is in het geheel niet noodig dat men dit doet bij den winke lier, bij wien men indertfid zijn T-bon heeft ingeleverd. Hoewel op versnaperings zoowel als op rookerskaart staat vermeld „geldig tot en met 5 makenoverigens iaat het me vrij koud, of bij met mijn zuster meeloopt of niet". Frederik had menig hard woord moeten verduren van de knapen, die daar straks bij Idze waren, maar hij liet het zich gewillig aanleunen en hield zich erger beschonken dan hij in werkeiykheid was. Ten slotte had hij al de aanwezigen op een glaasje getrakteerd, en na bet gelag betaald te hebben, was bij, door Robbert Birren vergezeld, de deur van de Gouden Leeuw uitgewaggeld en den weg op* gegaan. Nauwelijks waren ze echter buiten het gezicht van de hen lachend nakijkende jorgeiui, af Freek Trommers waggelde niet meer. „Kom, Birren", ztide hij tot den paardenkooper, „loop wat harder, en als je me een handje helpt, om dien verwaarden schooier van Eiberslust eens voor goed af te lt-rren, dat hij z ch met de dochter van den boer van Tiommershof duift inlaten wrl, dan wil ik die driejarige menie, die je mijn vader wilde leveren op s>aar den voet van jc koor en en op geen paar daalders kyken. Eerst September", zullen deze kaarten slechts acht weken in gebruik blijven Daarna worden nieuwe kaaiten, die inmiddels zullen zijn uitgereikt, in gebruik ge nomen. Vermicellisoep De secretaris generaal van het departement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat men met ingang van 17 Mei bij het koopen van pakjes vermicel* iisoep den ter verkrijging van vermicelli aangewezen bon dient af te geven. Per bon wordt een hoeveelheid, waarin 100 gram vermicelli is verwerkt, beschik baar gesteld. In verband hiermede zal de vermicellisoep verpakt worden in zakjes, elk inhoudende ten hoogste vier pakjes, met dien verstande, dat de inhoud van ieder zakje overeenkomt met-100 gram vermicelli. Kaarsen Van. 18 Mei tot en met 31 ju i a.s. zullen de met „22" genummerde bonnen van de petroleumkaarten S en T recht geven op het koopen van één rantsoen kaarsen. Zooals bekend bediaagt één rantsoen kaarsen 300 gram. De aandacht wordt in verband met het bovenstaande er op gevestigd, dat de voor het koopen van kaarsen aangewezen bonnen vooral bij den winkelier moeten worden ingeleverd, des* gewenscht tegen ontvangstbewijs en de aflevering der kaarsen aan de verbruikers eerst plaats heeft, nadat de winkelier zich met behulp van de door hem ontvangen bonnen heeft bevoor* raad. Uit een drukkerij te Amster dam werd onlangs voor een bedrag van f 26.000 aan zilver bons gestolen. In veiband daar mee heeft de hoofdstedelijke politie een 43-jarige, in bedoelde drukkerij werkende, liftbediende en een 43 j. vischventer gearres teerd. Ais verdacht van heling zijn aangehouden de vrouw van den liftbediende en een oude bekende van de politie uit Amsterdam Zuid. Een groot ge deelte van de gestolen zilverbons is achteihaald. moet echter Idze Jorringa een pak rammel hebben. Ga je daarop in, Birren i" De paardenkooper keek Trommers in de van haat en wraakzucht gloeiende oogen en zeide met zijn gewonen ruwen spotlach „Je bent van persoon een flinke kerel, Trommers, maar dat je erg veel durf in je lijf hebt, geloof ik niet, en zonder dat is het geen zaak dien knaap dien wy nu achterna loopen, aan te pakken. Dat ras heb ik eenige jaren geleden leeren kennen." „Doch," ging de Brabander voort, ,,uit vriendschap wil ik je terwille zijn maar denk er om, dat de merrie niet voor de prijs te koop is, dien je vader er voor wilde betalen," ,Dat komt in orde, Birren, daar sta :k je borg voor, doch vergeet niet, dien knaap van Eiberslust goed vast te houden als ik er op sla, want bij is, nu laat ik zeggen, nog al rap van vuist,"

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1