b Levenslijn Plaatst een Kleintje. ilerdig 16 Mei 1942 07E1VEIUWSCH1 BLADEN 98ste jaargang No. 39 STREEKBLADj |voorl; ilDESWIJK, HIERDEN, TOMSEL, ERMELO, NDNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, ens. VOOR VIJFTIG JAAR. jrschijnt tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Hcrderwijk de groote, stille heide Oneerlijke hnlpbesieller Meisje vermoord Kluw spoorweg- materiaal. Door eleotrische stroom gedood. Openstelling sigarenwinkels Runderhorzeibesluit De thee lom! Uit het Óvervelnwsch Weekblad van 21 Mei 1882 Gestoorde dansmugde Prijzen van sigaren en volgende boete Drie kinderen ferbrand |ofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeélingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 een )e lijn die men denken kan zijn geboortehuis tot de fats, waar hij zich nu bevindt verward, hoe krom gebogen, scherp zich wendend met Verwachte hoekpunten werd timer afgebroken. Niet alle leien ervan zijn even belangrijk zijn alledaagsche uren en bgtijden in ieder menschenbe- n. Zij zijn niet alle even fettig om er aan terug te denken lalle levens wisselen licht en nkcr, voor en tegenspoed, lerwinning en nederlaag, büjd- hap en verdriet in velerlei hakeering en opvolging. Maar uitwendige levenslijn loopt r. Vij gevoelen het niet als een Llies, dat veel ervan uit onze (rinnering is weggevaagd, het ballast zijn, onnutte lading onze geest. Maar het is fct zonder zin, als wij toch n§ met echte belangstelling jmgdenken aan de nergens [jderbroken lijn, die wij over i oppervlakte der aarde heb* |n getrokken. Voor menigeen loopt zij door le plaatsen, die men op de |irt kan aanwijzen, soms door e landen. De meesten echter [wegen zich in een kleine mte, heen en weer langs (zelfde wegen in één provincie d of dorp. Sommigen ver- atsen zich voornamelijk op 10 erf in hun werkplaats, in a huis en slechts bij uitzon ing eens daarbuiten. En het tal is niet klein, dat gebonden aan stoel of legerstede. Aanvankelijk moge het een dwaas spelletje schijnen, ldra blijkt het een behoorlijke rzame bezigheid, wanneer men h eens in gedachten de [nsche lijn tracht voor te stellen arlangs men zichheeft bewogen wekt herinneringen op en t tot het beoordeelen van i weg en van de invloeden, voor de gevolgde richting (teekenis hebben gehad. Men (eft er niemands hulp bij lodig het is niet duur en altijd gelijk, ieder mensch kan er >r zichzelf rustig zijn aandacht wijden, teltig zullen de oprijzende achten dikwijls voor niemand ets Van eenige beteebenis maar wie in stit gepeins h zoo in zijn verleden verdiept ervaren, dat het schijnbaar (beduidende soms van groote arde is gebleken. Men zal b afvragen, waardoor de jhting van de levenslijn werd 'aald, Gevoelens van dank- rheid, verwondering, spijt, ouw, blijdschap, droefenis en e andere zullen oprijzen men meer inzicht krijgen in eigen bbiedenis en daardoor in den cimzinnigen gang van het en. ooais wij ons een onafge* ken lijn kunnen denken, arlangs wij ons lichamelijk ogen hebben, kunnen wij denken aan de lijn, waar- gs onze inwendige ontwik- 'ing zich heeft voltrokken. |n zuigeling groeit op tot een wassene, die tot indrukwek- den arbeid in staat blijkt; hulpeloos wezentje, dat chts schreien kan en daar* (Foto Archief) mede anderen, waarvan het geen weet heeft, te hulp roept wordt een grijsaard, wiens levenswijsheid als een betrouw* baar licht in een woelige wereld schijnt. Het is onmogelijk om de uitwendige levenslijn over een reeks van jaren volledig na te gaanhet is ook overbodig. Iemand behoeft niet dag voor dag zich te herinneren, welke opeenvolgende voetstappen hij heeft gezet in het eir.delooze heenen-weer, dat met ons leven, ons werk verbonden is Dat zou alleen verveling, en slaap zucht wekken. Evenmin kan men alle elkaar opvolgende gedachten en gevoelens van lederen dag in de hsrmnering terugroepen. Wanneer een tuinier in zijn hof de ontwikkeling, den stand en de toekom tbeloften van de verschillende gewassen tracht te beoordeelen, heeft hij liefde voor zijn vak en een helder inzicht noodig Een ontvankelijk gemoed en een gezond oordeel behoeft ook ieder, die langs de paden in den tuin zijn levens wandelt, Zaterdag werd op het post* en telegraafkantoor te Ede een bedrag van f 2000 gemist. De politie stelde een uitvoerig onderzoek in en nadat een groot aantal personen was verhoord, ging zij over tot de arrestatie van den hulpbesteiler S. Aanvankelijk ontkende deze iets met de zaak te maken te hebben, doch de aanwijzingen tegen hem waren zoo sterk, dat hij tenslotte bekende. Het vermiste bedrag was nog in zijn bezit. Zondagavond is aan den Vaart- dijk te Wormerveer door een voorbijganger het lijk gevonden van het 22-jarig meisje J. H. K. aldaar. Bij onderzoek bleek, dat het meisje door wurgi g om het leven was gebracht. De dader van den moord, de 23 jarige W. v. d. B., heeft zich aan het hoofdbureau van politie te Amsterdam gemeld en een volledige bekentenis afgelegd, De Ned. Spoorwegen htbberi dezer dagen op het traject, Amsterdam—Arnhem een piotf* tocht gemaakt met een van de drie oniangs^afgeleveide nieuwe electrische vijf wagen-treinstellen De zeer fraai uitgevoerde rijtuigen die, zonder overdreven luxueus te zijn, de meest verwenden reiziger alle mogelijke comfort bieden, kunnen 453 personen veivoeren, r,l 55 in de eerste of tweede klasse \benevens 30 itaanp'aatser), en 268 in de deide klasse (benevens 100 staanplaatsen). De tweede kiasse- couj é's kannen facultatief worden geb uikt als eerste klasse. De maximutnsne.heid van deze prachtige aanwinst van de spoorwegen bedraagt 140 km per uur en in drie minuten is een snelheid v£n ruim 120 km te bereiken. in da toekomst zullen in dezeelectriscbevijfwagen-treinen watme maaltijden kunnen worden genomen. In een der derde klasse rijtuigen bevindt zich namelijk een ruime keuken. In het aan de keuken grenzende gedeelte van het rijtuig zijn eenige coupe's door een tus schenschot afgescheiden van het overige gedeelte en voorzien van groote, vaste tafels voor vier personen voor het gebruiken van maaltijden, In de tweede klasse rytuig zijn bijzettafels aanwezig, welke desgewenscht voor het gebruiken van ver- verschingen of maaitijden in de verschillende coup é's opgesteld kunnen worden. Natuurlijk zijn er nog velerlei technische snufjes, die het reizen veraangenamen of de veiligheid bevorderen. Tijdens werkzaamheden, die werden verricht in 't trans formatorhuisje bij de Buiten sociëteit te Kampen, heeft de 19 jarige volontair van de IJsselcentrale, D. Hoefnagel, woonachtig te Zwolle, een draad aangeraakt, die orider hoog spanning stond. Medische hulp mocht niet meer baten, Hij was op slag dood. In de Staatscuurant van 11 Mei 1942 is opgenomen een beschikking van den Secretaris- Generaal van het Departement van Handel, Nijveiheid en Scheepvaart, waai bij wijziging wordt gebracht in de regeling in zake de verplichte openstel ling der sigarenwinkels op de werkdagen. Deze wijziging houdt verba d met de nieuwe regeling aangaande da distributie van tabaksartikelen. Van 18 Mei a.s. af moeten bedoelde wiikels voor het publiek geopend zijn op Maandag des namiddags van 2.30 tot 6 uur en op de overige werkdagen van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 1 uur en des namiddags van 2,30 tot 6 uur. Volgens het runderhorzelbe- sluit van 22 April 1942 is elke veehouder verplicht om jaarlijks vóór 1 Juni alle larven van rui derhorzelviiegen, die ge durende de maanden Februari tot en met M i voorkomen bij zijn of onder zijn hoede staande runderen en van welke de aanwezigheid blijkt door bulten of audere uiterlijke kenteekenen, te doodse. Is dit niet geschied, dan is het verboden de betreffende dieren in weiland te brengen of op een veemarkt een vee* keuring, een tentoonstelling van vee, een openbare veever- kooping of op een andere plaats, waar vee op dergelijke wijze wordt bijeen gebracht, aan te voeren of te doen aenvoeren. In de Staatscourant is een beschikking opgenomen, waarbij het afleveringsverbod van thee door theepakkers aan- grossiers en detaillisten onder bepaalde voorwaarden is opgeheven. Weliswaar is aflevering van de thee aan het publiek hiermede nog niet toegestaan doch het tijdstip, waaropditzal geschieden zal nu toch niet lang meer op zich laten wachten. De datum met inging waarvan de thee door het publiek kan worden gekocht, zal uog later worden bekend gemaakt, EURGERL1JKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD 19 Mei Willem Petersen en Gerritje Hagen, Ger^ rit Jacob Brands en Remtje Vrijhof. GEBOREN. 13 Mei, Jeanneite, dochter vaD Hona Saarson en Hanna Frank. 15. Jannetje, dochter van Albeit Bareness en Maartje van de Beek. 17 Cornelia, dochter van Aaldert Beeling en Maria Smit. Maria Eijda, dochter van Migchel Dirksen en Arendje Stronkhorst. Albertus, zoon van Pieter Tijdeman en Anije van der Veen. OVERLEDEN, 15 Mei. Een als levenloos aangegeven kind van het mannelijk geslacht van Mekjen Cor- nelissen echtgenoot van Jan Luijtjes. 18. Teunis Hop, echtg. van Petertje Poolen eud 52 jr, 19. Emma Blanckenburg, tentg. van Emrl Bourkhatt oud 66 jr. ERMELO ONDERTROUWD. 6 Mei Jannes Kamp weduwnaar van Hendrikje van Weeghel en Aaltje van der Beek jd. Jacob van den Harden- berg jm. en Berendina Hazeleger jd. 13. Genit Willem van Puiten en Steventje Wreberdrng jd. 14. jan de Groot jm. en Maria Lubbersen jd, 20, Aart van den Berg jm. en Maasje van den Bosch jd. GEHUWD. 6 Mei. Evert Hop jm. en WilLintje Bossenbroek ja. Hendr.k Florijn jm. en Gerritjs Verhoef jd. 14. Klaas uit den Bosch en Gerritje Groenevela jd. 20. jannes Kamp weduwnaar van Hendrikje van Weeghel en Aaltje van der Beek jd. Jacob van den Hardenberg jar, en Berendina Haze ltger jd. GEBOREN. 29 April. Reintje, dochter van Gerrit Mulder en Kor- ueiisje den Herder jd. l Mei. Evert, zoon van Hendrik Stip en Hendrikje van Buren, 2. Beert zoon van Albertus Hoksberg en Gerrigje Fidder. 5. Dries, zoon van Peter Fidder en Sara Magdalena Hoekert. 7. Rsindeit, zoon van Klaas Mulderijen Teunisje Holstede 15. Aart, zoon van ErOert van de Pol en Eibersje Vos. Jan, zoon van Jan van de Veen en Kornelisje Pul. OVERLEDEN. 4 Mei. Hermina Veldhuis, laatst weduwe van Willem Baverman, eerder van Hendrik van Dracht, nog eerder van Lammert Kroon oud 82 ji, 9 Mei. Gerrit van den Bos, echtgenoot van Jan netje Verhoet, eerder weduwnaar van Aaltje van den Berg oud 63 jr. 17. Hendrik van Engelen, weduw naar van Jannetje Roes oud 63 jr. 20. Auke Wrerda, echtgenoot van Neeitje Gilhuis oud.28 jr, PUTTEN ONDERTROUWD. Gerrit Boute en Aartje Jansen. Lubbert Franken en Maria van den Broes. GETROUWD. Gerrit Bast en Hendrikje Mosterd. Daniel vaa den Akker en Steventje Mögel. BEVALLEN, Genitje van der Hart, geb, van de Biankevoort, z. Hendrika Bos, geb. Smink, z. Jannetje Simon, geb. Delorie, d. OVERLEDEN, Hendrik Klaren- beek, oud 22 jr. ongeh. Gerritje Knevel, oud 3 jr. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. f2.25 it f2.75 Kegge per H.L. f6.60 5 f6.60 Biggen f 6.0Ü jt f 11.50 Aardappelen f2.40 f3.00 De Alarelosche politie had er lucht van gekiegen dat er in de omgeving vaa de stad, in een boerderij ,,bai" werd gehouden Met een aantal manschappen werd onderzoek ingesteld, waarbij in dc boerderij van den heer C. een compleet' feest werd ontdekt. Daar dansten ruim 70 jongens en meisjes, op de lonen van een baimonica. De dansiuniigen weiden, uiet den landbouwer, naar het politiftebureau overgebracht, waar het verhooren zoo veel tijd in beslag nam, dat ver scheidene jongens en meisjes tot 4 uur moesten blijven, om dat zij .voor 12 uur niet aan de beurt waren gekomen, De landbouwer deelde mee, dat van een georganiseerd dansvermaak geen sprake was. De dames konden tegen een entree van 1U cent vrij dansen de heeren tegen betaling van 20 cent. Ook weid alcoholvrije dtank gescnonken legen alle overtreders van het dansverbod, alsmede tegen den betrokken landbouwer is piocesverbaal opgemaakt. De Tilbur&che grossier en kleinhandelaar in tabaksproduc ten G. J. Verhagen Molenbocht- straat is wegens prijsopdrijving in hooger beroep veroordeeld tot f 5000 boete terwijl hem tevens voor den duur van een jaar verboden is op eenigerlei wijze in tabak of tabaksproducten handel te drijven. Verhagen verkocht o.a. een groot kwantum sigaren, waarvoor de fabrikant een detailprijs van 6 tot 8 cent bad vastgesteld voor 12 tot 20 cent per stuk. Volgens een rapport van het rijksbureau voor tabak bepaalden zijn prijsopdrij vende Handelingen zich niet tot dit feit aiieen, maar waren er ook andere overtredingen geconstateerd. De vertegenwoordiger J. G. Verhagen, eveneens te Tilburg, vei kocht, hoewel hij in het geheel geen sigaren mocht veihandeien, 3500 oogebanderol* leerde voor 20 cent. in dit geval was de prijs door den fabrikant op 7 cent gesteld. Een andera paitij van 14.COO sigaren van 8 cent werd voor 14 cent ver* kocht Hem weid door het hoofd van de prijsbeheersching in hooger beroep f 750 boete opgelegd en een pa-tij sigaren veibeurd verklaard, terwijl ook hem voor één jaar den handel in tabak en tabaksproducten is verboden» Te Driewegen brak brand uit in een schuurtje van den arbeider D. W. doordat drie kinderen met iucifeis speelden op een zoldertje, waarop hooi was geborgen. Het schuartje stond direct vol rook, met het gevolgd, dat de kinderen niet meer weg konden komen. De plaatselijke brandweer had spoedig 'tvuur gebiuscht, maar twee der kinderen, een jongen van zes en een meisje van vier jaar, van den arbeider de W. bleken in de vlammen omgekomen te zijn. Het derde kind, het achtjarig zoontje van den schaapherder de W., een neefje van de beide andere kinderen, had ernstige brand wonden bekomen. Het moest naar het ziekenhuis te Goes worden overgebracht, waar het aan de verwondingen is everleden.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1