m iberslust oensdag 13 Hei 1942 STREEKBLAD voor OVERVELUWSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 38 lil RDERVUK, KIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. FE I ILL ET OM. Verloren en Gevonden voorwerpen, J rschijrit tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Hcrderwijk Qntrole op beroeps- iicieren, cadetten en adelborsten Bij twist gedood ieawe tarieven voor bnitenlandscho telegrammen Rookverbod ia bosschen en veen en op heide Nit awe bankbiljetten pan f20 in omleop Kassier Tan Boerenleen bank te Doornspijk voelde zich beleedigd Wordt vervolgd). i> H Hf??-; ku L fd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1,80, elke m M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUM MERS 5 cent lie in Gelderland wonende eps-officieren, cadetten en borsten van de voorm. Nederl. rmacht en ook beroeps ieren Van het Koloniale leger tea zich persoonlijk aanmel- aan de Maurits kazerne te op yl5 Mei a.s. des nathid*- 2 uur onder overlegging legitimatie-bewijs en twee 's. iet verschijnen heeft onmid- ijl» strafmaatregelen tenge* e. e rechtbank te Zutphen t uitspraak gedaan in een (raak tegen den 54-jarigen pman J. H. Kok, uit Voort- en die op Oudejaarsavond Barneveld na een feest in caté zijn tegenstander J. steneng een doodeiijken k met een mes toebracht, was een gev.straf van zes en daarna te beschikking- ling der regeering tegen geëischt. e rechtbank veroordeelde wegens mishandeling den d tengevolge hebbende tot jaar gevangenisstraf en rna ter beschikkingstelling regeering. et ingang van 1 Juni a.s, en de buitenlandsche tele mtarieven' naar de thans eikbare bestemmingen in opa, Afrika, Zuid*Amerika Azië gewijzigd worden, evolge de nieuwe telegraaf* reenkomst, gesloten tusscbén Duitsche en de Nederlandsche inistratie. De wijziging eekent een verhooging met eveer 22 °/0. Zij vloeit voort de vaststelling van het te fen bedrag volgens de enwoordige waardeverhouding door W. SCHIPPERS 13. Ja," klonk het barscb, „ik met den schoolmeester proken, omdat ik gek genoeg op je praatje omtrent Freek te gaai. Nu, de vent vertelde kort en goed, dat, indien er ochten werd, niet Idze de uldige was, maar jouw lieve ekje, en dat geloof ik best t j': merk ook thuis wel, valsch zijn karakter is." et gevolg van het gesprek schen Trotnmers en zijn uw had het gewone verloop, de mooie zomeravond ging 'oren in een twistgesprek vol eltjkheden, terwijl het slot de geschiedenis was, dat de oolmeester in het vervolg n eieren meer kreeg met oben en geen spek of vleesch e sJn-htmaand e schooljaren gingen voorbij, de verstandhouding van de e kemphanen was langzamer* deenigeverbetering gekomen, minste ze vochten niet meer, Rijksmark—Gulden ia verhou* ding tot den gouden Frank, waarin deze tarieven oorspronke lijk zij a vastgesteld. De Neder landsche tegenwaarde voor den gouden Frank, die tot dusver 0 50 gld. bedroeg, zal van 1 juni a.s. af 0.61 gld. bedragen. Hiervolgen enkele voorbeelden der nieuwe tarieven Gewone telegrammen naar Duitscbland en aangehechte gebieden, per woord 11 cent, minimum 65 cent voor 5 woordennaar Denemarken 14,5 cent (min. 5 woorden); naar Italië 16 cent, naar Noorwegen 16,5 cent, naar Portugal 22,5 cent, naar Zweden 13 5 cent, naar Zwitserland 14,5 cent, allen met een minimum van 5 woorden. Bij vernieuwing wordt gewezen op het verbod in bosschen, veen en op de heide of in de naby* heid van dergelyke gebieden 1. open vuur of brandendlicht mee te voeren 2. brandende of gloeiende.vootweipen te laten val, en, weg te werpen of daarmee onvoorzichtig om te gaan3. in de open lucht of in brandbare of houten gebouwen of bouwsels vuur aan te leggen, zonder schriftelijke verlof bij zich te hebben van den gebruiker van het terrein, dan wel het met vergunning aangelegde vuur zon der toezicm te laten 4. tusschen 1 Maart en 31 October op bovengenoemd terrein te rooken. Overtreding wordt volgens de verordening ter voorkoming van buscb, heide, en veenbtanden van 12 juni 1941 gestraft, ook indien door dit lichtzinnig optreden geen schade is verocr* zaakt Is een brand door de overtre ding ontstaan, dau ge;dt deze handeling als misdiyf. De pohtieorganen hebben in het droge jaargetijde bevel streng op te treden. De gevolgen van veronachtzaming van bovenge noeuid verbod heeft ieder aan zichzelf te wijtell. De reden hiervan lag echter niet in het feit, dat de gezindheid veel verbeterd was, doch enkel hierin, dat Id/e Jorringa bij e,k handgemeen gevaarlijker en sterker werd, zoodat Frederik Trommers het ten slotte niet meer met hem duifde wagen. Bij elke gelegenheid echter trachtte de laatste ldze zijn haat en naijver te doen gevoelen en daar zijn ouders rijk waren, en moeder steeds zorgde, dat Freek rijkelijk van zakgeld was voorzien was dè knaap er byna afrij i op uit, omgang te zoeken met jonge menscben, die veel ouder waren dan hij om dan met dezen het geld zoek te maken In gezehettap van dergelijke vrienden waagde hij het soms als hij Idze ontmoette, deze, bijv. door hardop tot zijn kameraden iets hartelijks omtrent Eiberslust of zijn be—oners te zeggen, te krenken of te vernederen, maar Idze, die door de jaren en bovenal uit liefde voor zijn moeder, zich beter wist te beheerschen dan voorheen keek hem meestal met zijn staalblauwe oogen vlak in het gelaat en dan werd het Freek zóó onbe* haaglijk te moede dat hij maar liever, valsch lachende, zijn weg vervolgde. Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid Geldig t.m. 293 Zeep in diverse soorten 3t Mei 279 - Suiker- 1 K.G, 16 Mei 288° Koffie- 250 gr-am koffiesurrogset 13 Juni 280 Jam enz. 500 gr. jam of 250 gr. suiker 16 Mei 283 en 291 Peulvruchten 250 gram 16 Mei 284 Gort enz. 250 gram 16 Mei 287 Vermicelli enz. 100 gram 16 Mei 4 09, 4-10 reserve 250 gram Rijst 16 Mei 3-12 en 4 12 Reserve 400 gr. Sinaasappelen 16 Mei Bon U Textielkaart 50 gram Scheerzeep 31 Aug. KAAS 278, 282, 286, 290 en 294 (alg.) 100 gram 16 Mei VLEESCH EN VLEESCHWAREN 24 A Vieeschwaren 1 rantsoen vieeschw. 16 Mei 24 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch 16 Mei BOTER EN VET 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 16 Mei MELKKAART 3% Liter 16 Mei 1*A Liter 16 Mei AARDAPPELEN 1V« K.G. aardappelen 16 Mei Vi K.G. aardappelen 16 Mei BROODKAART 4 rantsoenen brood 16 Mei rantsoen brood 16 Mei BLOEM 277,281,285, 289 alg. 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 16 Mei PETROLEUM Bonkaart O, Piiodfi i6 2 Liter 13 Juni BRANDSTOFFEN Bon 01 K.F. (brandstoifenkaart voor kook- doeleinden) °l eenheid biand stoffen (geen anthraciet) 30 April 1943 24 Boter en Vet 21 A t/m 24 A 21 B t/m 24 B 24 A 24 B 24 A 24 B De directie van De Neder- landsche Bank maakt bekend, dat van het bankbiljet van f20, waarvan een beschrijving Margreet daarentegen bleef getrouw aan de vriendschap barer Kinderjaren tn hoewei moedtr Tiommers liever gezien had, dat haar dochter geen omgang had met Sretske Jomi ga, had ze het Margreet tot dusver nog niet beslist verboden. Even vóór het ziek worden van de boerin van Eibers ust, gebeurde er echter iets, dat gelukkig goed afliep, doch dat tengevolge had, dat het de gespannen verhouding tusschen Trommers- hof en Eiberslust tot vijandschap deed overslaan, tenminste van de zeide van Tiommerhot. HOOFDSTUK VI 't Was, zooais gezegd, kort voor het ziek worden van zijn moeder, dat Idze op een mooien Zaterdagmiddag naar het dorp geweest was otö een karweitje bij den wagenmaker te brengen en tegelijk eens bij den smid aan te loopen om te zien, of de ploeg, dien hij er onlangs gebracht had, reeds in orde was. Langer dan hij gedacht had, vertoefde hij in bet dotp, want eerst had de wagenmaker ldze aan de praat gehouden, en toen hij bij de smid kwam, was de knecht juist beiig den winkel in de Nrd. Staatscrt." van 7 Maart 1940 werd gepubliceerd, door haar een aantal rxcn.plarrn in omloop zal wot den gebracht, waarvan het woord „Amsterdam" en de datum, welke over de rozet in het linkerbovenged-ehe d-r achteizijde van het biljet op te ruimen en veegde de roetzwaite leerjongen met een bezem den paarder.mest uit den horfstal, terwijl de baas op een oude, vettige lei de karweitjes op>cb'eef, welke men gedurende den loop van dien dag in de smederij veriicht bad. Toen Idze binnenkwam, bad de zwaargtbaarde smid de lei op de werkbank gelegd en zette bij zich, terwijl bij zijn steenen pijpje stopte, op zijn gemak reer op het aambeeld, om met 'dze een vriendschappe lijk praatje aan te knoopen. De baas was een wel wat ruwe, maar toch opperbeste kerel en een oud vriend der Jorringa's. Met Idze's vader bad hij in hetzelfde dragonderrrgiment ge diend, en als bij eenmaal over die gulden dagen zijner jeugd begon te keuvelen, dan volgde bet eene verhaal na het andere, en men was niet zoo gauw van den smid af. Zoo ging het ook op bedoelden Zaterdagmiddag, en de zon begon reeds de Wésterkim te naderen, toen ldze eindelijk de sn&dertj verliet om naar Eibers- lust terug te keeren. ledereen in het dorp kende den vermetelen, wilden Idze, ca ook bijna iedere» droeg zijn gedrukt, door een zwarten overdruk onleesbaar zijn gemaakt Boven en beneden deze over druk zijn opnieuw resp. het woord Amsteidam" en de datum (19 Maart 1941 aange bracht. Het bestuur van de Coöp. Boerenleenbank was in vergade ring bijeen en nam het besluit den naam van den voormaligen kassier op den gedenkplaat, waarop de namen van de stich ters van het gebouw voorkwamen te laten doorbalen met een roode streep, alsmede de afbeel dingen van dezen kassier op de gemaakte foto's. Men had met dezen man blijkbaar niet de prettigste ervaringen opgedaan, want er was, zoo werd onthuld, f97.000 zoek geraakt, zoodat de kassier wegens fraude in de gevangenis kwam. Toen de kassier echter uit gevangenschap terugkeerde en vernam, wat zich in het bankge* bouw had voorgedaan, diende hij een klacht in tegen de bestuursleden. Dit niet ailedaagsche geval van beleediging speelde zich nu af voor de Zutphensche recht bank, waarbij de voorzitter van het bankbestuur, L. v. d. B„ 71 jaar, landbouwer te Doorn spijk, in de verdachtenbank moest plaats nemen. De oude baas ontkende even wel, dat men heeft beoogd den voormaligen kassier te beleedi- gen. Men wilde op deze wijze het nageslacht ter leering en waarschuwing dit beeld voor oogen stellen. En de onderwijzer de Graaf, eveneens bestuurslid, onderstreepte dit. Mrn was op het idee van de roode streep gekomen, omdat in de boeken van den kassier ook allerlei frauduleuse posten met een roode kleur waren doorgehaald, Wat d« foto's betreft, men zi u er dicht bij moeten staan om de verminking te kunnen zier. den vroolijken, vrlendclijken jongen een goed bart toe. Dat merkte men wel, terwijl bij op zijn gemak door de zonnige dorpsstraat kukide. Hier hield een oude boer hem aan en vroeg, hoe het er op Eiberslust met de veeziekte bij stond daar wilde een jonge snuiter weten, of Idze ook deelnam aan de harddraverij met drie en vierjarige paarden, die binnen- kort in het dorp zou plaats hebben. En voor allen bad Idze een vtiendeiijk woord, voor ieders belangen een open oor. Nu ging ldze den hoek van de straat om en kwam op het ruime plein, het middelpunt van het dorp. Hij liep voorbij de grootste herberg van het dorp, een ouderwetsch gebouw, waar voor een rij zware, kort gesnoeide lindeboomen stonden, in wier knoestige stammen overal ijzeren krammen waren geslagen om de paarden vast te binden, terwijl de voerlieden even pleisterden in de Gouden Leeuw. 't Scheen er tamelijk luid ruchtig toe te gaan het geluid van ruw gelach en luide stemmen klonk naar buiten, en juist toen Idze voorbij ging, kwamen er drie of vier boerenzoons, De substituut officier van justitie kon de verontwaardiging van de béstuutsleden begrijpen. De zaak met de foto's, wilde spr. in de dagvaarding laten vervallen. Ten aanzien van het doorhalen van den naam op de gedenk plaat merkte spr. op, dat een verwijdering van dien naam begrypelijk zou zijn geweest. De roode kleur echter was zeer opvallend. Overigens achtte spr. de zaak onbelangrijk en vorderde f 1 boete subs. I dag hechtenis. De verdediger, mr. Hogcrzeil te Zwolle, concludeerde tot vrijspraak. (Zw. Crt.) HARDERWIJK. Verloren. Rijbewijs, onderdeel van parapluie, diverse porta* monnaies, haarstrik, diverse handschoenen, dlstributiebs* scheiden, diverse soorten tas* schen, vulpen, armband met hangertje, gouden ring, schoenen* bon polshorloge, shalw. Gevonden. Diverse huissleutels, portemonnaie, ceintuur, hand* schoenen, jongensriem. Aan komen loopenJong konijn. Inlichtingen aan het" Bureau van Politie alhier. ERMELO. - Verloreneen paar meisjes handschoenen, een gouden dames horloge, een Zwan vulpen* houder, Gevonden een lipsleutel met ring, een dop van vulpen, een japon ceintuur met metalen gesp. Inlichtingen bij de Gemeente* velwachter W. Smink. NUNSPEET. Gevonden btuin leereü hand* schoen, grijze ceintuur, ver* chroomde manchetknoop, rood kindertascbje, colliertje, bril. Aan komen loopenkat. Verlorengroen vulpen met zwarte dop, zwart vulpotlood, stel leidsels, zilveren armband, beige glacé handschoen, bruin kir derschoentje, damespolshor* loge. Inlichtingen ten gemeente* huize te Nunspeet, die hij kenda, van den anderen kant en wilden naar binnen gaan. „Ha l" zeide een der jongens, ,.daar is Idze van Eiberslust, die gaat met ons mee een kruik bier drinken, niet wsar, Idze „Neen, Arie", antwoordde deze, „ik had beloofd vóór koffietijd thuis te zijn, en nu is 't al bijna zeven uur, zóólang heb ik by den smid zitten keuvelen ik krijg zachtjes* aan trek m mijn boterham, ik ga gauw op buis aan". Op hetzelfde oogenblik ging de deur van de herberg open, en een donker, door den drank rood gekleurd gelaat gjuurde om 'de deurpost, terwijl "een luid spottende stem hoonend naar buiten riep„Neen, Arie, hij gaat niet mee naar binnen, bij is er te fijn voor, hij mag niet van zijn moeder, en bovendien de stakker beeft waarschijnlijk geen duiten op zak, want de veeziekte heeft bij hem thuis de spoeling dun gemaakt I" In de donkerblauwe oogen van Idze kwam plotseling een glans als van gepolijst staal.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1