in oensdag 6 Hei 1942 OVERVEIUYSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 36 STREEKBLAD voor &RDERWIJK, KIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, 1ULSK0RST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Averteert In dit blad rschijnt tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Hfrderwijk Oe bonaenzwendel De lente spreidt haar bloesempracht Heffing op de veilingen De Veeleveringsplicht 1942 Kind bij brand om het leven gekomen Bescherming van monumenten en natuurschoon 13 cent voor een kers Vossenplaag op de Velnwe Man overboord MAANKALENDER ofd*redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUM MERS 5 cent mil i Bij decreet van den Rijks- Tiissaris voor het bezette derlandsche gebied is opge* ht het Nederlandsche Arbeids* nt (N.A.F.) "et Nederlandsche Arbeids- nt heeft tot taak, de in het rljfsleven staande Neder» dsche menschen samen te adelen, hun belangen te artigen, hen op te voeden wederzijdsch begrip voor economische belangen en r hun sociale en cultureele oeften en mede te werken da bevrediging van deze oeften. 'et Nederlandsche Arbeids- nt heeft vooral tot taak ede te werken bij het tot nd brengen van rechtvaardige standen op het gebied van sociale politiek in het alge» en en van de loon* en eidsvoorwaarden in het bij» der, bij den opbouw van het rk der sociale verzekeringen de bepahngep op de be» erming van den arbeid. Den arbeidsvrede te verzekeren or de leden op te voeden in n zin van de bedrijfsgemeen» sp. Uitbreiding van de beroeps- kwaamheid der leden met t doel het leveren van betere staties te bevorderen. Instellingen voor eigen hulp or de leden op te richten en stand té houden. Den leden advies te geven alle aangelegenheden van Jeidsrecht en sociale ver» keringen en conflicten en hen vertegenwoordigen voor het recht en 4e bureaux der ciale verzekering. >oor de gemeenschap „Vrepgde Arbeid" instellingen in het (en te roepen en in stand te oden, die dienen ter bevredi ng van de cultureele behoeften r leden en tot behoud en 'Vordering van hun arbeids» acht. De uitbetaling der werkloozen» tdersteuning naar de mate van geldige rechtsvoorschriften te voeren. Lid van het Nederlandsche tbeidsfront kan worden ieder het bedrijfsleven werkende ederlander, behalve Joden. Tot Voorzitter van het N.A.F. benoemd de heer H, J. Woudenberg. Van hen, die 15 Juli 1941 >g lid van een erkende vak» sreenlging waren en vóór 1 ili 1942 tot het Nederlandsche tbeidsfront, toetreden zal de oegere contributie bij de ekenning van rechten op idersteuning, uitkeering, ouder» "nspensioen, overlijdingigeld, todhulpbijstand enz. in aanmer» ng genomen worden, Tegen 8 van de 23 verdachten het proces betreffende de braak in het Amsterdamsche stributie kantoor en de daarop ivolgde handel in 30 millioen tonen werd voor het Ober» wicht te Den Haag de dood* r»f geeischt. Tegen de overige verdachten svargenisstraffen, varieerende to 3 tot 15 jaar. (Foto archief) Toen in tuinbouwkringen een voorstel bekend werd, dat iedere kleinhandelaar, die op de veilin gen kocht 8 pet aan de veiling zou moeten betalen waarvan dan een gedeelte aan de veilin» gen ten goede» zou komen en een gedeelte aan het binnenland» sche<vracht»egalisatie-fonds ver wachte men, dat over deze kwestie, ook in de kringen van de kleinhandel nog wel het een en ander zou worden gezegd. Er is ook inderdaad critiek losge komen. Er zjjn er, die dit plan voor de kleinhandel onaannemelijk achten en er is in verband met de quaestie in het algemeen critiek geleverd op de veilingen. De .Tuinderij" komt tegen deie critiek op.-Men heeft met de aanmerkingen niet genoeg reken» ning gehouden met de huidige tijdomstandigheden Het blad zet uiteen, dat de wijze waarop thans op de veilingen gekocht wordt, de heffing rechtvaardigt. De veilingen hebben door aller lei voorschriften meer werk gekregen, waartegenover een Vergoeding billijk is. Het blad concludeert„Een onbillijkheid tegenover een groep kleinhande laren is er door de tuinbouw dus niet voorgesteld; daarentegen zouden wel eenige onbillijkheden langzamerhand ontstaan, worden weggenomen, als het voorstel tot uitvoering komten hiertegen kan toch van geen enkele zijde bezwaar worden gemaakt." Bij het lezen van deze mede* deelingen zal vrijwel iedere vee* houder het bericht inzake de door hem te vervullen vee» leveringsplicht 194£ hebben ontvangen, Hoe nu te handelen, wanneer ge denkt dat de aanslag te hoog of bet aantel te leveren koeien te groot is Vooropgesteld zij, dat het geen zin heeft zich aan het Bureau te Arnhem te vervoegen teneinde mondeling zijl be zwaren kenbaar te maken. Dit vertraagt slechts de behandeling van de klacht Mocht U zich met den aanslag niet kunnen vereenigen, dan vervoegt u zich in eerste instantie bij den Plaatselijken Bureauhouder, die u een speciaal model» bezwaarschriftformüliert er hand zal stellen. U neemt dit mee naar buis en overdenkt rustig, welke gegevens u hebt te verstrekken. De geheele linkervoorzijde van dit formulier vult u volledig en duidelijk in en geeft daarbij aan, op welke gronden u zich bezwaard acht. Het dikomlijnde rechterge deelte naoogt u evenwel niet invullen, evenmin als de achter» zijde. Schrijft u vooral duidelijk en zorgt ervoor, dat de verstrekte gegevens geheel overeenkomstig de waarheid zljnl In den loop van de maand Mei, doch liefst zoo spoedig mogelijk, bezorgd u dan het formulier bij den Plaatselijken Bureauhouder, die voor verdere behandehng en doorzending naar het Bureau te Arnhem zorg draagt, Te gelegener tijd zult u door een, met het onderzoek belas trn controleur bezocht worden, aan wien u alle gevraagde gegevens dient te verstrekken, teneinde een juiste beoordeeling mogelijk te maken. Zorgt u er dan vooral voor dat u alle stukken, als identi teitsbewijzen, bonnen van reeds geleverde runderen, contracten en toewijzingsformulieren bij de hand hebt. Zoo spoedig cpogelijk ontvangt u dan schriftelijk be» richt, welke beslissing door of namens den Provincialen Voed* selcommissaris genomen is, Denkt u er evenwel aan, da* alleen het indienen van een bezwaarschrift u niet van den leveringsplicbt ontheft, zoodat u ter vermijding van moeilijk heden desondanks goed zult doen te zotgen, dat u aan den leveringsplicht voldaan hebt tot het totaal kwantum vleejch en het aantal koeien, waarop naar uw op goede gronden be rustende meening, de aan slag zal worden teruggebracht. De Provinciale Voedsel* commissaris voor Geideriand. In de landbouwerswoning, bewoond door den heer Ten Haaf aan den Boxmeerscheweg (gemeente Sambeek) ontstond brand. De brand s.loeg spoedig over op de op 50 meter afstand gr legen woning van den heer M, Gerrits en vandaar op de weer 50 meter verder gelegen landbouwschuur van den heer Th. van den Berg. In de woning van den heer Ten Haaf kwam een kinnje van 4 jaar in de vlammen om. In deze woning zijn verder nog twee koeien en een kalf verbrand, Verzekering dekt gedeeltelijk de schade. Door de afkondiging in het laatste Verordeningenblad van het besluit van de secretarissen- generaal van de departementen van opvoeding, wetenschap en kultuurbéscherming, van land bouw en visscherij en van justitie betreffende onteigening in het belang van Monumentenzorg of Natuurbescherming, wordt aan een sinds lang gevoelde behoefte voldaan. Tot dusver kende de wet de onteigening nog niet als middel ter bewaring van gebouwde monumenten, terwijl zij op het gebied der natuurbescherming tot nu toe alleen bestond ter bewaring van natuurschoon, voor zoover die gevormd werd door bosschen enandere houtopstanden Het is herhaaldelijk voorgekomen, dat waardevolle monumenten of natummonumenten, welks voort bestaan een groot algemeen belang vertegenwoordigde, aan veraietiging werden prijsgegeven doordat de eigenaren niet bereid of niet in staat waren hun eigendommen behoorlijk te onderhouden. Verder is het van belang, dat onroeretftie goederen, die zelf geen monument of natuurmonu mentzijn» maar wier onveranderde instandhouding van de grootste beteekenis voor nabijgelegen monumenten of natuurmonumen ten is, kunnei&tvorden onteigend. De bepalingen van den achtsten titel van de onteigeningswet zijn nu door art. 1 van het besluit in dier voege gewijzigd, dat thans ook stukken natuurschoon, niet gevormd door bosschen of andere "houtopstanden, voor onteigening in het belang van monumentenzorg mogelijk wordt. Volgens art, 3 is de secretaris generaal van het departement van opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming bij het be» staan van een voornemen tot onteigening bevoegd ten aanzien van het onroerend goed regelen te stellen met het doel te voorkomen dat het op onge» wenschte wijze veranderd of verwaarloosd wordt. Het Westland presenteert de eerste kersen. Aan de veiling- vereeniging Honselt rsdijk werden ze aangevoerd. Er werd 13 eent per kers betaald. Het Veluwsche jachtveld begint een ongewenscht beeld te vertoonen, doordat het aantal vossen dat van het nuttige^ wild overtreft. Een gering aantal vossen is goed om het jachtveld zuiver te houden van ziek en aangeschoten wild, maar een aantal als thans beteekent een groote, zoo niet onherstelbare schade aan den wildstand. De laatste jaren begon het aantal vossen op de Veluwe reeda bedenkelijk toe te nemen. Doch het laatste jaar is het aantal wel zeer sterk uitgebreid. Vroeger waren de omstreken van Apeldoorn rijk aan konijnen en hazen, maar nu zyn er meer vossen dan hazen, Destijds zijn in sommige Veluwsche bosschen vossen uitgezet met het doel den konijnenstand te verkleinen om de jonge bosschen te sparen. De vraag is of daarbij wel de juiste maat is gehouden. De vossen zijn de laatste jaren minder schuw geworden en naderen de huizen dichter dan vroeger. Het is geen zeld* zaam geval, dat zij uit een kippenhok over het raster vlak bij een boerderij de weinige kippen noj> buit maken. O.a. bewoners van de buurtschap Wiessel zien lederen dag sporen van de vossen, die 's nachts nabij hun woningen hebben gezworven. De vos houdt zich ook nabj) de voederplaatsen van wild op en doodt, alles, wat daar zich tegoed komt doen. Wat hij niet meer verslinden kan, neemt h|) mee naar zijn hol. Het uitgraven van het hol il een van de middelen om zs onschadelijk te maken. Dezo tioLn loopen echter vaak zoo diep door, dat men daarin niet eens altijd slaagt. In den afge* loopen winter zijn op de Veluwe wel eenige tientallen vossen gevangen, maar alleen in Apel* doorn en omstreken houden zich nog wei honderd stuks op, Eenige grondeigenaren hebben zelfs premies uitgeloofd voor de vangst van vossen. Bij het jagen op vossen in de bosschen bestaat het gevaar dat de vossen naar de bouw* landen ontwijken, zooals reeda herhaaldelijk isr'geconstateerd. Er zijn dringend maatregelen noodig om deze vossenplaag ta keeren zegt de Zw. Crt. Doordat de botter U.K, 205, schipper M. de Boer, voor de Urker haven zijn mast verloor, geraakte de oudste zoon van den schipper overboord. Op het nippertje wist De Boer hem met een haak boven water ta houden en weer binnen boord te krijgen. Een fortijnlijke om* standigheid was het verder, dat er een paar visschersschepen in de nabijheid vertoefden, die het gehavende schip weer in de haven wisten te brengen. 7 Mei 15 Mei 23 Mei 30 Mei Laatste Kwartier Nieuwe Maan Eerste Kwartier Volle Maan

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1