"Wind, wind en nog eens wind Zaterdag 2 Mei 1942 07EBVEIUWSCIF "BLADEN 98ste jaargang No. 35 STREEKBLAD voor: - HARDERWIJK, HIERDEN, ÏOMSEL, ER9EL0, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, ear. VOOR VIJFTIG JAAR. Verschijnt tvVeemaal 's weeks - Prijs f 1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donker straat, Harderwijk joden moeten kenteeken dragen Nsderl. Vereen, van Huisvrouwen opgeheven Vogelverschrikkers werden uitgekleed Dit het Overvelnwsch Weekblad van 7 Mei 1892 Een badrogan breid. Wonisgruii Geheime distilleerderij ontdfekt Veiling van gevonden voorwerpen gestaakt Falie hsidabraud te Nienw-Millingan Distributie sinaasappelen Past op uw tellen De teelt van blauw maanzaad Verhoo&iag van loonen Een vos n hst stroo Hoofdredacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5cent g-U■-LLJggggg 1 I .1.1 I 1UIJ Verschenen is de navolgende bekendmaking van den commis saris-generaal der openbare veiligheid Een Jood, die zich in het openbaar vertoont, moet een joden ster dragen. Kinderen onder zes jaren vallen niet onder het kenteeken. De jodenster bestaat uit een zwart geteekende zespuntige ster uit gele stof ter grootte van een handpalm met het zwarte opschrift ,,jood". Deze moet zich baar en vast opge naaid op den linkerkant ter borsthoogte van het kleeding stuk worden gedragen. Het is aan Joden .verboden, orde-, eereteekens of andere insignes te dragen. De Ned. Vereen, van Huis vrouwen kwam te Utrecht in buitengewone a'gemeene verga dering bijeen. Voor deze bijeen komst waren uit alle deelen van het land afgevaardigden naar Utrecht gekomen. De presidente drukte haar leedwezen uit dat deze vergadering niet in een 'blijmoed'ger stemming zou kun nen worden gehouden. Wij zijn .hier bijeen, aldus spreekster, om over de toekomst onzer i vereeniging te spreken, en straksr zal in stemming worden grbracht of onze vereeniging onder de huidige omstandigheden haar werkzaamheden nog zal kunnen voortzetten, of dat tot ontbin ding zal moeten worden overge gaan. Aan het einde der debatten deelde de presidente mede dat de voornaamste reden waarom [het hoofdbestuur met het voor- stel tot opheffing was gekomen was gelegen in het feit, dat de iVer, voor Huisvrouwen den steun mist van officleele instan- I ties. Hierna volgde de stemming I Waaruit bleek, dat alle afdee- lingen, behalve Amsterdam, den Haag, Nunspeet, Overschie Ter j Apel en Wolv-ga, het voorstel vaa het hoofdbestuur onder- J steunden, zoodat met 121 tegjn 19 stemmen het voorstel werd aangenomen Behoudens goed keuring der autoriteiten zal dus »de Ned, Ver. van Nuis'vrouwen ophouden te bestaan. Tot liquidatie commissie werd ■i door de vergadering benoemd het hoofdbestuur, Op voorstel Van het bestuur zullen de bezit tingen der Vereeniging worden Overgedragen aan de commissie inzake huishoudelijke voorlich ting, terwijl het eventueel kas Saldo gestort zal worden in het Jaeoba-fonds, dat in zijn geheel overgedragen zal wordenaan kot Nationaaf Fonds voor Bij ïondere nooden. Voorts werd thededeeling gedaan dat aan de in dienst der vereeniging zijnde nntbtenaressen een schadeloos stelling zal worden toegekend. Ter bescherming van zijn pas bezaaide moestuin had een bewoner van Alphen aan de Rijn twee vogelverschrikkers ieplaatst. 's Nachts heeft een onbekende de vogelverschrikkers ontkleed en zich de colbertjas toegeëigend. GEMENGD NIEUWS Iedereen iri ons land spreekt over zekere Segnah, die lijders aan rheumatiek geneest met muziek. Overal trekt de man volle zalen en 't is gtbsurddat iemand op krukken binnenkwam en gewoon loopende heenging. Men zegt echter dat de genezing meer een bevlieging is en niet van blijvenden aard. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK GEHUWD 4 Mei, Nicolaas Johan nes Colijn en Johanna Helena Ver meulen. Aart F/anken en Maasje Hop. GEBOREN 29 April Jan Willem, z. van Jan Willem E-senbu-e en Alijda Klaassen. 1 Mei. A-ltje, d van Everhardus de Vioom en Jan netje Bos. 3. Maria, d. van Aart Foppen en Hendiina Jansen. ERMELO, Niet ontvangen. PUTTEN. ONDERTROUWD. Gerrit "Bast en HendTkje Mosterd. Daniël van den Akke- en Steven'je Mögel. GETROUWD. Hendrik Knevel en Jannetje van Meerveld.- Kornelis Verhoef 'en Hendrina Molenaar BEVALLüN Hendrifeje Vliek, geb. van den Broek. Mclisje Evers' gcb. van de Pol. Jannetje van den Rrotk g b. Dekker. OVERLEDEN. Grietje van Beek, wed. van Hijmeo Hijmissen, oud 69 j iar. Bessel Kous, wedr. van Zwaantje Pol, oud '75 jaar. Jan Bijvank, oud 4 jaar. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. f2.00 k f2.75 Rogge per HL. f6.55 i L6 70 Biggen f4.53 5 f9 50 Aardappelen f2.60 i f6.90 Sedert enkele jaren „gingen" ze reeds met elkaar en eindelijk zou de baud steviger worden verbonden door een huwelijk. Alles was reeds voor elkaar, ten nestje om in te wonen, kortom, de zaak was beklonken. Don derdag zou de ondertrouw plaats hebben. Op het betrokken uur wachtte de bruid op de kumst van baar toekomstigen gemaal. De tijd verstreek, het eene uur na het andere volgde, doch 'de bruidegom kwam niet opdagen om zijn aanstaande vro w te vergezellen naar het gemeente buis. Eindelijk ging de vader vaa de bruid op onderzoek uit en trof den bruidegom thuis. Naar hij zeide, was hij ziek, zoodat de groote stap niet kon doorgaan. Nauwelijk was de vader inuisgckomen of de post bracht een brief, waarin de bruidegom kennis gaf, dat bij van alles afzag, blijkoaar is hem het huwelijk niet zoo mooi voorgekomen ais dit meestal wel is, en heeft bij gedacht „trouwen is goed doch niet trouwen is beter", omtrent de gevoelens van de bruid zich nht bekommerend. Het is ge beurd in Balkbrug, Reeds eerder hebben wij er melding van gemaakt, dat n.en dit jaar vacantiegenot door woningiuil sterk poogt te bevor deren, De meeste zomerhuisjes op de Veluwe zijn reeds ver huurd, tot in de hetfst toe. Hotels en pesions zullen onge twijfeld een sterke bezetting krijgen. Woningruil kan voor vacaiitiegangers nog uitkomst brengen. Ook wordt er veel gedacht aan „betalende gasten", in oe huiskring të plattelande op te nemen, Evenals de A.N.V.V (Algem. Vereeniging van Vreemdelingen verkeer) wil de A.N.W.B. Toe ristenbond in deze gaarne be middelen. De Bond doet dat uit de aard der zaak zonder eenige verantwoordelijkheid op zich te nemenhet is n.l. practisch onmogelijk, alle aan biedingen te onderzoeken of een ooideel te vellen over de gevraagde prijzen - en andere bijzonderheden. Lie Bond bepaalt zich dus tot de samenstelling van lijsten met gegevens. Deze lijsten kunnen de bondsleden kosteloos ontvangenna een keuze ge daan te hebben, dient men zelf zxh in verbinding te stellen met het gekozen adres en zelf de gewen5chte informaties te nemen resp. referenties te vragen. Gegevens dienen gezonden te worden aan het Hoofdkantoor van de A.N W.B., Parkstraat 1820, Den Haag. Op vermoeden van clande- sticnen handel in manufacturen werd door de politie een onder zoek ingesteld ten huize van J. v. T. aan den Daatweg te Enschede. In de woning werd echter niets gevonden, doch toen de politiemannen ook een kijkje gingen nemen in een achter het betrokken perceel gelegen schuur, ontdekten zij daarin o-n distilleertoestel, dat tot in de perlectis was opge bouwd en een vakkundige hand verried. Het was o a. voorzien van een centrale veiwarinings- installatie, terwijl zich bij het toestel verschillende recepten voor het bereiden van allerlei soorten dranken bevonden. Het gedistilleerde werd voor het tneerendcel uit rogge vervaardigd. Het toestel, de rogge en eenige flesschen gedistilleerd werden tn beslag genomen. Tegen v, T. en zijn broer, die evenbens by de geheimen stokerij betrok ken was, is proces-verbaal opge maakt. Voor de Dinsdag gehouden veiling door de Nederlandscha Spoorwegen van gevonden voor werpen, welke in het Notaris huis te Utrecht werd gehouden, bestond een geweldige belang stelling. Desondanks vonden maar zeer weinig artikelen een kooper. De politie werd nl. al zeer spoedig medegedeeld, dat op deze veiling fantastische prijzen werden gemaakt voor verscheidene artikelen, waar in deze dagen veel vraag naar bestaat, zocals lederen tasschen en. fototoestellen. Dit werd aanleiding om in te grijpen en nen verkoop stil te zetten. Wat er intusschen met de gevonden voorwerpen zal geschieden, ligt in de toekomst verborgen Zondagmiddag heeft een felle hei- en bösChbrand gewoed te Nieuw-Miliingen. Het vuur be gon op de het en slo.-g daarna op een bosch over, waacdoor twee villa's tot,den grond toe atbrandden. Van de inboedels kdS niets g^red wo den. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. De brandweer uit Apeldoorn, Uchelen Hoog v Soeren. Nw. Millmgen, Stroe, Garderen en Uddel, verleende haar assistentie bij deze brand Na enkele uren blusschen was hij vrijwel bedwongen. Zeventig tot tachtig hectaren zijn afge brand. De secretaris generaal van het departement Van landbouw en visscherij maakt bekend dat ten behofve van kinderen Van CM/m 13 jaar wederom sinaas appelen beschikbaar gesteld zullen worden. Derhalve zal gedurende het tijdvak Vin 26 April t/oa 16 Mei a.s. de met „Reserve. 312" en „Reserve 4—12" gemerkte bon recht geven op bet koopen Van or ge- Veer 400 gram sinaasappelen. De aandacht wordt erop ge Vestigd, dat het evenals vorig maal niet mogelijk is reeds aanstonds overal te zorgen voor een voldoenden voorraad bij den handel. Het publiek dient zich derhalve by zijn leverancier op de hoogte te stellen of deze de sinaasappelen reeds voorradig heeft. In verband hiermede zal de geldigheidsduur der betref fende bonnen te zijner tijd zoo noodig worden verlengd. Voorts wordt bekend gemaakt dat de geldigheidsduur der met „Reserve 3 04" en „Reserve 404" gemerkte bonnen, tegen inlevering waarvan eveneens sinaasappelen te verkrijgen zyn, verlengd is tot en met 2 Mei a.s, Hei Centraal Distributiekantoor heeft onder den suggestieven titel „Past op uw tellen 1" een gesch'iftja doen verschijnen, waarin da winkeliers worden opgewekt bij het in ontvangst nemen van ditri mtie-bonnen terdege op hun hoede te zijn voor namaak en vervalsching. Vele pogingen worden hiertoe den laatsten rijd gedaan en niet altijd zyn de valsche van van de echte waaidepapieren gemakkelijk te onderscheiden, al matkl de overheid het den fraudeurs 700 moeilijk als zij maar kan door de samenstelling van het papier en de wijze van drukken. Het geschriftje somt een aantal veidachte verschijn selen op waaraan men de valsche b ,nnen kan herkennen. Wij noemen hiervan het ont breken van peiforalie'andeti (het is dus van belang dat men de bonnen langs de per foratie afscheurt en niet, wat dikwijls gebeurt, afkniptmet wat voorzichtigheid lukt dit uitstekend I) ongewone scheur- randen, overgeplakte stukjes weggekrabdsn ondergrond at ihne»potloodstrepen of resten daarvan, Dank zij de geboden hand leiding zijn de winkeliers -thans yTdoer.de gewapend voor den stiijd tegen vaischheid tn be dre g, waarvan niet alleen zij de slachsolfers zijn. maar waardoor ons gcheele volk wordt bena deeld I i a De vetvoorz ening van ons land vraagt op het oogenblik de inpanning aller krachten, immers de langdurige strenge winter heeft de melkopbrengst van onzen veestapel sterk doen dalen, terwijl bovendien in verschillende gewesten het kool zaad groote vorstschade heeft ondervonden. Daarom wordt er van officieele zijde met klem op aangedrongen om nog zooveel als het maat, mogeiyk is, blauw. maanzaad fe verbouwen een één jarig gewas, waarvan het zaad een hoog oliegehalte heeft Door een funken richtprijs in het uitzicht te stellen, van f 60 per 100 kg. door de sch<-urpremie voor grasland te verhoogen tot f 25U per ha, alsmede door aan eiken blauwmaanzaadver- bouwer het recht te geven tot aankoop van 1 kg spijsvet boven het normale rantsoen, voor elke ingeleverde '00 kg. zaad, worden de landbouwers geanimeerd een grooie oppervlakte met dit gewas te betelen. In de „Richtlijnen voor de prijsvaststelling no. 1", welke 11 April j,l. in da Nederlandsche Staatscourant bekend gemaakt zij i, komt een zinsnede voor met betrekking tot individueele loonsverhoogingen, welke blijk baar eersig misverstand heeft gewekt. De gemachtigde voor de prijzen maakt er daa om belar g- hebbenden op opmerkzaam, dat elke Veihooging van loonen en salatissen zonder toestemming van het college van rijksbemid delaars verboden is, met uitzon denng van enkele soorten van verhoogingen, welke niet als zoodanig in de zin van de verordening zijn aan te merken, De heer J. H. Mensinga te Blijham (Gr.) was de voiige week aan het afleveren van stroo uit de open landbouw schuur, zoo meldt het N. v. h. N. Toen de mannen aan het opladen waren, sprong er opeens een groote vos uit de onderste laag van de pakken. Met een sprong was het roofdier boven op een anderen stapel pakken gesprongen en had zijn leven gered. Den anderen dag, toeg de siroohalers wederom aan het opladen waren, vonden ze in de onderste laag vati een vak een nest met zeven jonge vossen. De dieren tiadden een dikte van een groote rat. Ze kregen verschillende eigenaren, In de afgeloopen week hebben we menig schouwspel gezien als ons plaatje aangeeft. Vele huismoeders hadden echter niet op de zandverstuivingen gerekend en moesten voor de tweede keer wasschen, De stormachtige oostenwind heeft menige ramp veroorzaak.. In onze omgeving werden eenige behuizingen in de asch gelegd en op verscheidene plaatsen ontstonden bosch- en heidebranden die slechts met de grootste moeite gestuit konden worden. 0

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1