Eiberslust oensdag 29 April 1942 OVERVEIUVSCHE BLADER 98ste jaargang No. 34 STREEKBLAD; jvoor IRDERVUS, HIERDEN, TONSEL, ERHELO, NÜNSPEET, HULSHORST, EISPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, e». [OOKEN Plaatst een Kleintje. FEUILLETON. schijnt tweemaal 's weeks - Prijs ft,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk De hooig rasverkoopingen Yaeaniies H.B S. Vj K.G aardappelen Speeiale vergunnigen voor textielproducten Bakkerijen Publieke grasverpaebtisg 25 jaar Nutsspaarbank ROUWBRIEVEN van WEDDING Man kan er haaaï op wachtan Webredacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENT1EN 120 m.M. f 1.80, elke m M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 een j De liefhebbers van een sigaar, cigaret of een pijp maken ns een vervelende tijd door. Wekenlang waren ze aange en op de goedgunstigheid de grossiers om de winke 3 iets toe te wij een en op zakenbegrip van den winke- om het toegekende billijk er de klanten te verdeelen. 'otdat de distributie in uit- it werd gesteldvóór 18 il T-bonnen inleveren I 'oen deed zich het hoogst kwaardige verschijnsel voor de meeste tabakzaken seling over ruime voorraden chikten. !en half onsje? U kunt gerust heel ons krijgen als U maar een T bon inlevert I laar nauwelijks was de ter- van bonnetjee-inleveren streken of weg was de liefde meeste winkeliers er en gelukkig enkele goede den hoegenaamd niets meer oorraad. Geen pakje mijnheer, ok de grossiers zaten eens- ps zonder, zoo werd althans een stalen gezicht gezegd, ooit is er een tijd geweest de menschen zóó konden en. n de rooker het eigenlijk niet bepotte- dat hij om een half onsje ak of een paar cigaretten at te soebatten Hij moet chten tot 17 Mei, terwijl hij intuitie voelt dat met wat den wil ea minder zelfzucht begeerde best geleverd kan Órden. Dit mogen we wel zeggen winkelier die ook in de iode 18 April17 Mei zijn nten zoo goed mogelijk be ent, is waard dat by straks als distributie in werking treedt, Órdt begunstigd. Maar wie in deze periode oud beweert, of per biljet de ramen bekend maakt dat voor 17 Mei niets meer ert, die verdient dat straks ere rooker zijn deur voorbij at, tenzij hij kan aantoonen door W. SCHIPPERS 9. Ïrommeïfi gaf niet dadelijk itwoord, doch de roode gloed, 6 hem naar het voorhoofd eeg, toonde maar al te zeer, t het voorstel van zijn vrouw allesbehalve naar den zin j Je on' zult moeten toegeven, vervolgde zijn vrouw eenige oogenblikken, „dat sderik een mooiere naam is n Toon, en welke man zou «in zijn vrouw nu niet ter 'ia zijn, als hij haar daarmede noegen kan doen. Doch ik [e[k al, dat jij er anders over I inktoch neen, jij gunt je louw niet veel genoegen". Een diepe zucht, gevolgd door driftig achteruit schuiven nhaar stoel, toonde Trommers (*M al te duidelijk, dat Maartje nstig ontstemd was. Als een hte boer was Toon gehecht n voorvaderlijke zeden en Wöonten, doch als zijn vrouw in vriendelijk had verzocht dat zijn grossier hem in den steek neeft gelaten. Men zegt ciat drie weken van onthouding voldoende zijn om van een rooker een niet rooker te maken. Welnu, als dat zoo is, dan zouden sommige grossiers en winkelier de kous wel eens op den kop kunnen krijgen, al zou 't ons voor den goedwiilenden winkelier spijten, In ieder geval heeft de week waarin de T bon moest worden ingeleverd den rooker welgeleerd dat hg door sommige tabak zaken straal voor den gek werd gehouden. En dat zal hij niet zoo licht vergeten. De bonnen voor de hooigras- verkoopingen zuilen eerst over eenige weken worden verstrekt. Voortoopig wachtte men dus rustig at. Houdt er echter vooial reaening mede, dat degenen, die in verhouding tot huu vee stapel over een zelfs nauwelijks voldoende oppervlakte gtadaud beschikken, waaischijrdija geen hooiland toegewezen zallcii krij gen. De oppervlakte te verkoopen hooigras is nu eenmaal Octrek- keltjk gering en de aanvrage zeer groot. De boeren dienen er dus wel voor te zorgen, dat reeds nu een bepaalde opper vlakte van het grasland als hooiland wordt gereserveerd, zoodat niet alles kan woiden geweid. De secretaris generaal van het departement van opvoeding wetenschap en kultuurb®scher- ming heeft bepaaid, dat dit jaar de zomcrvacanties voor de Rtjks Hoogere urgerscholcn in de provincie Gelderland zal aan' vangen op 4 Juli na atloop van den schooliijd en zal emuigen den avond van 24 Augustus. haar wensch uit liefde voor haar in te willigen, zou T'Oimners Zeer Waarschijnlijk, zonder veel verzet, hebben toegegeven, doch zoo iets lag in Het heersch zuchtige karakter van de Doeiin van Trommershof. „Wat 1 mooie naaui", bromde de boer, „Anionie is ook een mooie naam, maar wie zegt dat nu in het gewone dageujksche ie ven Numand jratuuilijk; Toon is het, en dat is veel makkelijker ook Denk jtj nu soms, dat de menschen later Frederik tegen den jongen zullen zeggen Wees niet zoo dwaas, 't zal Freek rijn, en dat vind ik, om je de waarheid te zeggen, niets mooier of beter dan Toonwaarom dus die gekheid 1" Het eene woord lokte het andere uit, en het slot was, dat de vrouw met tranen van ergernis en spijt in de donkere oogen, en de man bloedrood van toorn, elkander allerlei hatelijkheden naar het hoofd slingerden, totdat de boer woedend de buiskamer uitliep en den stal inging, waar hij zonder reden op den stalknecht vloekte, en zijn hond, die vroolijk tegen hem opsprong, een schop gaf, zoodat het arme dier jankend Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid 272 Zeep in diverse soorten 279 288 280 Geldig t.m. 30 April Suiker 1 K.G, 16 Mei Koffie 250 gram koffiesurrogaat 13 Juni Jam enz. 500 gr. jam of 250 gr. suiker 16 Mei 283 en 291 Peulvruchten 250 gram 16 Mei 284 Gort enz. 250 g'am 16 Mei 287 Vermicelli enz. 100 gram 16 Mei 4 09, 4 10 reserve 250 gram Rijst 16 Mei 3 12 en 4 12 Reserve 400 gr. Sinaasappelen 16 Mei Bon L Textielkaart 50 gram Scheerzeep 30 April KAAS 278, 282, 286, 290 en 294 (alg.) 100 gram 16 Mei VLEESCH EN VLEESCHWAREN 22 A Vleeschwaren 1 rantsoen vieesebw. 2 Mei 22 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch 2 Mei BOTER EN VET 21 Boter en Vet 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 29 April MELKKAART 21 A t/m 24 A 31/» Liter 16 Mei 21 B t/m 24 B lVi Liter 16 Mei AARDAPPELEN 22 A 1% K.G. aardappelen 2 Mei 22 B 2 Mei BROODKAART 22 A 4 rantsoenen brood 2 Mei 22 B V» rantsoen brood 2 Mei BLOEM 277,281,285,289 alg 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 16 Mei PETROLEUM Bonkaart O, Peiiode 16 2 Liter BRANDSTOFFEN Bon 08 K.F. (brandstoffenkaart voor kook doeleinden) 2 eenheden brand stoffen (geen anthracietj 13 Juni 30 April De secretaris-generaal van het departement van handel, nijver heid en scheepvaart maakt bekend, dat het aanvragen van speciale vergunningen voor in rijn bok kroop, Zulke twist, n waren op Trommershof aan de orde van den dag en het leven, dat voor die beide jonge menschen, zoo vol zonneschijn en geluk had kunnen zijn, werd op deze wijze tot een bron van bitter beid en onvrede. De boerin gaf echter den strijd niet op. Ze wist met taaie volharding haar wil door te drijven, en Trommers was niet zoo goed of hij moest, boewei bij de geboorte aangifte van het kind de naam Antonie was op gegeven, te bevoegder plaatse de nood ge stappen doen om dezen na m te doen veranderen in Frederik, De knaap groeide voorspoedig op, doch daar bij door zijn moeder op onverstandige wijze werd vertroeteld, was hij maar al te dikwijls de oorzaak van twist tusschen zijn vader en moeder. Het moet echter gezegd worden, dat Toon Trommers niet zoo erg veel met zijn zoo.i ophad dien hij tot altijddurende ergernis van zijn vrouw, nooit anders noemde dan Fret k Toen de knaap twee jaar oud was, deed opnieuw een kind zijn intocht op Trommershof, een allerliefst meisje. heeren-winterjassen en dames wintermantels slechts kan ge schieden in het tijdvak van 1 Januari tot en met 30 April en in het tij Lak van 1 Novem ber tot en met 31 December, Het aanvragen van vergunningen voor he-rentweedjassen en demi* saisons kan slechts geschieden Ditmaal weid door de echte lieden niet over den naam van het kind getwisthet werd genoemd naar de sinds lang geleden gestorven moeder van den boer. en de kleine Margreet werd leeds dadelijk vaders lieveling. Het verschil in uitrrlijk tus schen de beide kinderen was Wel in het oog vallend. De knaap, donker van haar en oogen, evenals zijn moeder, had geen enkele tr< k in het gelaat, die hem als broertje van de lichtblonde, blauwoogige Mar greet kon kenmerken en later bij het opgroeien bleken ook hun karakters niet de minste overeenkomst met elkander te hebben. Dit kwam het beste uit, toen beide kinderen naar de dorps school gingen en daar in aan raking kwamen met andere kinderen van hun leeftijd. Frederik, door iedereen Freek genoemd, behalve door zijn moeder, liet zich spoed'g van den leelijken kant kennen. Groot en sterk voor zijn leeftijd, was hij er altlid op uit, kleine en zwakkere jorgers te plagen en te onderdiukken, terwijl hg oudere en sterkere knapen dan hH trachtte tot van 1 Mei tot en met 31 Oct. Aanvragen voor vergunningen voordames-tweedmantels kunnen uitsluitend worden ingediend in het tijdvak van 1 September tot en met 31 October, terwijl het aanvragen van vergunningen voor dameszomermantels kan plaats vinden van 1 April tot en met 31 Met, Het aanvragen van vergunningen voor heeren en jongenscostumes of onder deden daarvan is niet aan een termijn gebonden. Het indienen van aanvragen voor speciale vergunningen voor textielproducten kan uitsluitend geschieden bij den distributie- dienst der gemeente, waar de aanvrager in het bevolkings register is opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De aanvragen moeten gedaan worden op een formulier MD 102, hetgeen de distributie- diensten zullen uitreiken. Aanvragen voor Lxtielgoede ren voor algemeen gebruik moeten in den vervolge op naam van het hoofd van het gezin worden ingediend, terwijl aan vragen voor textielgoederen op naam van dan toekomsiigen gebruiker dienen te geschieden. De Staatscourant bevat be sluiten van den secretaris gene raal van het departement van handel, nijverheid en scheep vaart, waarbij het verboden wordt een banketbakkersbedrijf, een banketverkoopersbedrijf en een brood banketverkoopersbe drijf te vestigen. Het oude, keert terug, zij het in gewijzigde vorm aldus het K. Nwbl. Wederom publieke weilandverpachting, nada er zoo veel te doen is geweest over de opheffing daarvan. Men zag, op een wijze die herinnerde aan de oude streek- gewoonte, Vrijdagmorgen weer veel gegadigden bijeen in de zaal van „Het Scheepje". Ten overstaan van notaris Mr. Hoefhamer had publieke ver pachting plaats van diverse vriend te houden. De kleine, b'onde Margreet daarentegen had een geheel andere inborst. Vroolijk als het vogeltje in de lucht, kon bijna niets haar natuurlijke blijmoedig heid vêlstorrn. en Freek moest haar wei duchtig plagen, eer ze dreigend het dikke vingertje opstak en hem waarschuwend toegvoegde„Pas op, Kreekje, want ik ga het vader zeggen, hoor 1" Doorgaans hielp dat wel. en als het er op aan kwam, had Freek ontzag voor vaders gespierde vuist, want deze kon niet dulden, dat iemand, wie dan ook, zijn zangvogeltje te na kwam. Alle menschen, die de kleine Margreet kenden, hadden haar lief, en aan vriendinnetjes had ze nooit gebrek. Aan twee kinderen was ze buitengewoon gehecht. Het waren de bride dochtertjes van Jauk Jorringa, en geen plekje op geheel haar kinderwereldje, waav Margreet Trommers liever was dan op het gastvrije en vriendelijke Eiberslust. Daar was iets in die groote. oudrrwetsche huiskamer, dat in de veel mooiere kamers van 1 haar ouderlijk huis ontbrak, Wat perceelen weiland. Het geschiedde op de oude wijze bij afslag, maar als pach ters mochten alleen optreden personen, voorzien van bonnen, afgegeven door de plaatselijke Bureauhouders. Deze wijze van publieke verpachting op bonnen, voor de eerste maal in Nederiand voorkomend en dus van his torische beteekenis trok groote belangstelling. Aanwezig waren met de notaris en zijn personeel niet alleen de pachters alsmede de verpachters of hun ver tegenwoordigers, maar ook leden van de grondkamer te Arnhem en van de Voorlich tingsdienst, benevens verschil, lende autoriteiten uit onze streek. Nadat de nieuwe voorwaarden waren voorgelezen, begon de verpachting, leder, die een perceel kreeg, moest eerst zijn bonnen inleveren. Het bleek, dat men zich soms op diverse wijzen met de bonnen had gecombineerd. Die teveel aan bonnen had kreeg een wisselbon terug. De verpachting had in het algemeen in het nieuwe systeem tegen lage prijzen plaats. Op Donderdag 23 April was het 25 jaar geleden dat te Urk een sfdeeling van de Kamper Nutsspaarbank werd opgelicht. Geduende deze 25 jaar heeft de afdeeling Urk een gestadigen vooruitgang vertoond. Vooral by het begin en de eerste tien jaren daarna werd van het schoolsparen een druk gebruik gemaakt. De spaarbank te Urk bezit thans een riant gebouw, dat modern is ingericht. Het jubileum is Donderdag gevierd met een koffiemaaltijd in het Spaatbankgebouw. Hiervoor was het bestuur uit Kampen naar Urk overgekomen. het was, zou de kleine Margreet destijds niet hebben kunnen zeggen, maar op zekeren keer, dat ze op vaders knie zat, en deze baar vroeg waarom za toch zoo gtaag op Eiberslust ging spelen, keek het kind hem met haar vroolijke, blauwe kijkers verwonderd aan. „Wel vader", zei ze na eeaigfi oogenblikken, „omdat ik IdzB en de meisje van Eiberslust zoo aardig vind". „En ik dacht, dat die idze zoo'n bijzonder ondeugende jongen was, en hij niet voor niets den naam draagt van „Wilde Idze „O ja, vader I zoo noemen hem de schooljongens, omdat hij rooit kan hebben, dat men kieine kinderen plaagt of kwaad doet en altijd partij trekt voor de zwakkeren, daarom vecht bij zoo dikwijls, maar thuis is hij altijd even aardig en goed". De boer begon te lachen, omdat Margreet zoo met vuur partij trek voor Idze. Toen hij echter eigenlijk zonder be doeling verder vroeg, of ze daarom alleen zoo graag op Eiberslust was, antwoordde het kird argeloos: „Idzes vader en moeder zijn nooit boos op elkaar Wordt vervolgd),

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1