25 April 1942 OVERVELUWSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 33 STREEKBLAD voor: IRDERVIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NDNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, eni. anmeldiags-plicht Spaar de vogels VOOR VIJFTIG JAAR, [schijnt tweemaal 's weeks - ^Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk oofoverval te Oekel. Onteigening voor monumenten Het verraderlijk vuilnis üit het Overvelnwsch Weekblad van 30 April 1892 Nachtploeg bij da spoorwegen gearresteerd Naar opheffing van de werkloosheid redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5cent g altijd blijkt bij velen niet ende klaarheid te bestaan nt de juiste draagwijd'e e jongste bepalingen op ebied van de verordeniug het arbeidsbestel. Daarom et zijn nut hebben enkele bepalingen nog eens onder upe te nemen. In de eerste js komt hiervoor in aanmer- de zoogenaamde aanmel- plicht. Wie vallen hieronder ie zjjn hiervan vrijgesteld f betreffende verordening It dienaangaande, dat en en ongehuwde vrouwen Nederlandsche nationaliteit onder nationaliteit, in den jd van tenminste 18 jaar [ten hoogste 40 jaar, die woonplaats of gewoon ijf in Nederland hebben en iet of niet volledig in staat :it eigen middelen in hun osonderhoud te voorzien, "■picht zijn zich bij het voor in aanmerking komend Ststelijk arbeidsbureau aan pelden. algemeene verplichting is tnede duidelijk omschreven. door arbeid geheel in zijn msonderhoud voorziet behoeft niet aan te melden, ten - |te, wanneer het weejkloon t minder dan f4 of de gidstijd niet minder dan 24 per week bedraagt. Is dit jte het grval, dan moet men i wel aanmelden, ports zijn niet tot aanmel* verplicht Zij, die zich reeds voor 1 »rt 1942 als werkzoekende [ben laten inschrijven, b. Zij, die wegens wetenschap- h of vakstudie niet of -J ihts gedeeltelijk in eigen Shsondeihoud voorzien, tenzij [leeftijd van 24 jaar is bereikt, e uit eigen middelen, doch andere wijze dan door arbeid edig in zijn levensonderhoud voorzien, is evenmin tot hmelding verpbcht, doch hierbij worden opgemerkt, dat in erband als eigen middelen ts worden beschouwd in- Jten uit eigen vermogen, 'over de betrokkene reeds Maart 1942 de beschikking Zij, dte over andere inkom beschikken zooals toelagen ■oudersen andere familieleden nkingen na 1 Maart 1942 wat dies meer zij grlden eens als aanmeldingsplichtig. oorts dienen zich nog aan elden ij, die in de onderneming ouders of familie e.a werken geen loonbelasting betalen, nende dochters, binnen de elde leeftijdsgrenzen, zijn eldin8gsplichtig. ij, wier dienstbetreking een e heeft genomen, zonder onmiddellijk daarop een we dienstbetrekking wordt |^aard. Aanmelding dient dan geschieden binnen 48 uur na «eindiging, zondagavond om ongeveer elf is een roofoverval pegd onder de even Oostelijk Zundert gelegen buurtschap bol. Drie man en drongen boerenwoning binnen, die |oond wordt door den land- jwer E Peemen. Alleen diens bw en drie meisjes waren op H oogenblik in de boerderij aanwezig. Een der mannen dwong de vrouw het geld te geven, dat zij in huis bad. Zij weigerde en liep naar de deur om hulp te roepen. Zij kreeg nog de kans de buitendeur te openen om zoodoende de aan dacht te trekken van een buur man, die in een kleine, aan de boerderij aangebouwde woning huist. Op dat oogenblik evenwel versperde een der mannen haar den weg. terwijl een ander haar een hevigen klap op het gezicht gaf, waardoor zij op den grond viel. De vrouw liep eenige verwondingen op en geraakte eenigen tijd bewusteloos. Een der mannen nam toen van den schoorsteenmantel achter de platte buis een ijzeren schuif weg, waarachter een leege boerejongensflesch stond, waarin zich een bedrag van 200 gulden betond. Met deze flesch met inhoud, gingen de diie mannen daarop aan de haal door de achterdeur. Kort daarop kon de marechaussee worden gewaar schuwd en werd het parket van den roofoverval in kennis gesteld, in verband met de duisternis was bet echter niet meer moge lijk, een volledig onderzoek in te stellen. Bij het des morgens voortgezette onderzoek bleek, dat het spoor leidde naar België. Eenige weken geleden heeft zicti een geval voorgedaan, dat wel licht met hrt gebeurde verband kan houden Toen kwamen twee mannen aan de woning met het verzoek, een briefje van 1.000 mark te wisselendaaraan vol deed vrouw Peemen. Het is niet uitgesloten, dat men bier een aanknoopingspunt heeft. In elk geval moeten de mannen goed op de hoogte geweest zijn. Dat bewijst ook de weg, dien zij achter de boerderij over de weilanden en landerijen genomen hebben. Het Verordeningenblad bevat een besluit van de secretarissen generaal van de departementen van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming, van land bouw en visscherij en van justitie waarbij de onteigeningsprocedure welke tot dusver bestond ten behoeve van natuurbescherming, wordt uirgebreid tot onteigening ten behoeve van verzorging van monumenten. Volgens de bij bovenbedoeld besluit gewijzigde onteigenings wet zal onteigening in het belang van monumentenzorg of van natuurbescheiming voort aan kunnen geschieden van onroerende monumenten, van natuurmonumenten en van andere onroerende monumenten of natuurmonumenten, alsmede van de daarop gevestigde erfdienst- biarheden en andere zakelijke rechten. Onder monumenten worden hier verstaan 1. Zaken of gedeelten van zaken welke vóór ten minste dertig jaar zijn vervaardigd indien het behouden daarvan voor Nederland van algemeen belang is wegens haar schoonheid haar wetenschap pelijke beteekenis, de aan haar verbonden geschiedkundige her inneringen of wel in verband met de schoonheid of het karakter van een stads of dorpsbeeld of van een landschap 2. Terreinen, waarin zich oudheidkundige overblijfselen bevinden, indien het behouden daarvan uit overwegingen van wetenschappelijken aard van algemeen belang is Onder natuurmonumenten wor den hier verstaan deelen van het grondgebied van Nederland, hetzij land of water, welks behoud van algemeen belang is met het oog op hunne beteekenis voor het natuur- of landschaps schoon of voor de wetenschap. Een Amsterdamsch expeditie bedrijf had den laatsten tijd meer weg van een rooversbende dan van een transportonderne ming. De chauffeurs maakten de pakken, die ter verzending naar buiten weiden aangeboden, open sloten ze weer en daar de verdere verzending door bemid deling van verschillende rxpedi teurs geschiedde, was het aantal personen waarop de verdenking kon vallen legio. Zoo werd een zending tabak bestemd voor Utrecht, in de woning van den heler, een koopman in de Oude Nieuwstraat, opengemaakt. De Ubak haalde men eruit, de vuilnisemmer werd bij wijze van grap door een der chauffeurs in de doos omgekeerd, waarna deze weer netjes werd verpakt Te Utrecht ontdekte men den onsmakelijken inhoud, maar tevens ontdekte men daarbij een visitekaartje. Bij het vuilnis bevond zich namelijk een oud waschlijstje van de vrouw van den heler. Deze werd gearres teerd en met hem de dieven, vijf chauffeurs van het expedi tiebedrijf. (foto Archief) Jongen», luister'k wil je zeggen Dat weer duizend vogelparen Bezig zijn een nest te bouwen Daarvoor hout en strooitjes sparen. Wat een arbeid voor die diertjes Wat een zorg en wat een strijd. Voor het kunstig nestje klaar is, Waar het eitje straks in leit. Als je nu zoo'n nest ziet zitten Jongens, laat het dan met vreê Maak geen drukt' in de nabijheid Doe aan hinderen niet mee. Denk maar hoe of jij 't zou vinden Als een man met groote kracht Jullie woning kwam vernielen. Waar je straks je moeder wacht. Laat de kleine eitjes liggen In het nestje warm en zacht Laat de vogel rustig broeden Waar zij straks baar kleintjes wacht. Zijn de jongen uit het eitje, Kijk dan op een afstand toe, Hoe de moeder zorgt voor voedsel. Altijd bezig nimmer moe. Denk eens jongens aan het wonder Dat er uit zoo'n klein koud ei Straks een vogel wordt geboren Nuttig voor de maatschappij. 't Teere beestje uit het eitje, Nu nog piepend, nu nog klein, Zal wanneer het uit het nest vliegt Zegen voor de menschen zijn. OVERVELUWSCH NIEUWS. NUNSPEET. Op onze vee markt waren aangevoerd 232 runderen, 370 schapen en 58 geiten, BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK GEHUWD. 27 April Lucas Biuiniog, weduwnaar v«n Elisabeih Kok en Beeitje van den Velde weduwe van Hendrik Hagen. Harmen Willem Petersen en Grietje Klaassen. GEBOREN. 24 Bart Herd-ik, zoon van Johannes Kraaijenbof en Maria Wilbelmina Mariane Donders 25 Hendrik, loon van Peter Klaassen en Mechteltje Petersen 24. Willtm zoon van Jacob Hop en Willetnf je van 't Goor. OVERLEDEN 23. TVuntje Fop pen, oud 1 jrar. 24. Een als levenloos aar gegeven kind van het mannelijk geslacht van Hendnka Vermeer, echtgenoot van Hessel Aartsen, 27. Leoaardus van Scnie echtgen. van Pelronella Horse- ling, oud 7o jaar. ERMELO. ONDERTROUWD.23 Arpil. Klaas uit de Bosch jm en Gerruje Groeneveld jd. Hendrik Florijn jm. en Geriitj - Verhoef jd. GEHUWD Geene. GEBOREN 21. Herd ik. zoon van Hend ia van Nijhuis en jannetje Nummerdor. 22. Rikje dichter van Jacob van de Poi en Maartje Vliek. 23. Hendrika, dochter van Dies Verhoef en Geertje Hennep hof. 24. Beertje, dochter van Jan van de Pol en HeBd'ikje van Diest. 27 Petrus Gerhardus. z oa van Di'k Bokhorst en Elizabeth Hend'ika Volten. OVERLEDEN, 23. Hendrikja Holstege, buisvrouw van Aart Polinder, oud 32 ji. 25. Johannea Mi-ande, weduwnaar van Maria Magdalena Elizabeth Kooning, oud 80 jr. PUTTEN ONDERTROUWD. Hendrik Bosch en Hendrikje Rikkers. Teunif Polhoud en Jenneke Zeegers. Gijsbert Bos en Geertruida van Beek. Jan Pasman en Aartje Staal. GETROUWD W.llem van Domp- seler en Gerritje Elbertsen. BEVALLEN. Jannetje van Rijn, geb Plug, z. Aaltje van de Klok, geb. van den Biink, z. Matia Mulder, geb Davelaar d. OVERLEDEN. Lambertus van der Zanden, 20 mnd. Peter van Essen, 63 jr. ongeh. Jan Klaren- beek, 7 jr. geh. met Gijrje Mazier. Levenloos aangegeven 2 kinde ren van het mannelijk geslacht vaa de echtelieden Hend'ik Bijvank en Gerritje van den Be g. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p too st. f 2.00 i f 2 91 Rogge per HL. f 6 75 1 f6.80 Biggen f 6 50 i f 10.50 Aardappelen f2.00 i f2 10 Reeds maandenlang ontving de politie te Bussum klachten dat herhaaldelijk diefstallen ge pleegd werden uit zendingen, die per spoor verzonden waren en Ëussum als bestemming hadden of doorgezonden moesten worden naar omliggende plaatsen. Dikwijls kregen winkeliers pak ken kaas, wat sigaretten of tabak beschadigd aan en bleek de inboud niet compleet te zijn. Een uitgebreid onderzoek bracht aan het licht dat deze diefstallen moesten geschieden in den nacht bij het lossen van goede rentreinen en thans is het de politie gelukt de daders aan te houden. De politie ging des nachts posten en hield een waakzaam oogje op de nach'ploeg. Met den eersten man, die na afloop der werkzaamheden het terrein der spoorwegen verliet was het reeds raak. Hij bleek in bezit te zijn van een pakje tabak, reepen chocolade en sigaretten, die bij bet lossen van den trein gestolen waren. De arres tatie van drzen man leidde al spoedig tot de aanhouding van de gehele nachtpU eg «aarvan het personeel zich aan de d'efstallen bleek schuldig te hebben gemaakt. Het blijken 2 personen te zijn in dienst van van Gend en Loos, een rangeerder en een los arbei der der spoorwegen. Aangezien de diefstallen over maanden loopen zijn belangrijke hoeveelheden goederen ont vreemd. Vrijwel tegelijkertijd arresteerde de politie twee 20 jarige rijwieldieven en een heler. Bij de Nederlandsche arbeids- bureaux stonden onlangs nog 225.000 werkloozen ingeschreven Nu het voorjaar is geworden hebben ruim 100,000 werk gevonden. Er blijven behalve, 110.000 werkloozen nog 60.000 arbeiders in de werkverruiming en 110.000 arbeiders, van wie de helft wachtgelders die in het geheel niet werken, in bedrijven die daar geen volle dagtaak hebben. Samen z^n dat 280.000 menschen die niet in het volle arbeidsproces zijn opgenomen. Dit punt verdient ongetwijfeld aandacht en daarbij moet rekening worden gehouden met de toestanden voor het oogen blik. Nu is het zeer eenvoudig te zeggendan moeten deze ar beiders in Duitschland gaan werken, doch het zal zonder meer duidelijk zijn, dat familie» omstandigheden, enz. het voor den één veel gemakkelijker maken dan voor den ander zich naar het buitenland te begeven. Jonge arbeiders kunnen ge makkelijker gaan dan huisvader!. Nu zijn maatregelen ontworpen waarbij jonge arbeiden uit de Nederlandsche fabrieken worden genomen en naar Duitschland gezonden, om te worden ver vangen door oudere gehuwde werkloozen. Warneer bijvoorbeeld in een fabriek 50 arbeiders werken van wie 25 ongehuwd zijn, terwijl er voor denzelfden arbeid nog 25 gehuwde werkloozen beschikbaar zijn, is de bedoeling dat de eersten hun plaats rui men voor de laatsten en over de grens te werk worden ge steld. Het spreekt van zelf dat dit een groote ommekeer op da arbeidsmarkt zal veroorzaken. Vele bedrijven zullen krachten moeten opnemen die lang heb ben rondgeloopen. Over dezen ingrijpenden maatregel zijn reeds verschil- lendr besprekingen gevoerd. Dooi deze ov. rhevelirgon- gehuwden naar Duitschland, gehuwden weikloozen in het Nrderlandsche bed lijfsleven, neemt men aan zal er op het eind van dit jaar in Nederland geen werkloosheid meer zijn.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1