DISTRIBUTIE-BERICHTEN Foensdag 23 April 1942 OVERVEiUWSCIR BLAREN 98ste jsargaag No. 32 STREEKBL ADHvoor IRDE3WIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. jfEUlLLETOK. iberslust erschijnt tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Hcrderwijk Vestigingverbod Utrecht Byzonderheden in ver band met Arbeidsdienst- plichtbesluit Rijden met twee fietsen niet strafbaar Een streekmuseum op de Veluwe jofd»redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUM IERS 5 cent ÏSHH Koffiesurrogaa t voor acht weken. De secretaris-generaal van bet artement van landbouw en scherij deelt mede, dat voor tijdvrk t/m 13 Juni, d.i. een tijdvak van 8 weken, lts één bon ter verkrijging koffiesurrogaat is aange- zen. Reeds thans kan echter rden medegedeeld, dat voor tijdvak van 13 Juni t/m 11 weer een bon met een digheidsduur van 4 weken worden aangewezen. /oorts zal voorshands geen meer voor cacao worden gewezen. Sinaasappelenbons verlengd. De secretarisgeneraal van het lartement van landbouw en cherij maakt bekend, dat de digheidsduur der ter verktij* g van sis aasappelen aange- ezen bonnen „Reserve 3—04" I, Reserve 4—04", is verlengd en met 26 April a.s. Bonnen voor rijwiel banden De secretaris generaal van het spartement van handel, nijver» ld en scheepvaart maakt be* Slid, dat de distributiediensten verzoeken tot verlenging van b geldigheidsduur van ver spet) bonnen voor rijwielbanden .Ben afwijzen, zoodat het geen heeft, zich hieromtrent tot distributiedienst te wenden |er, die nog in het bezit is verloopen bonnen voor Wielbanden dient derhalve ieuw een aanvrage voor een in te dienen. oorts wordt bekend gemaakt, J er een nieuwe regeling is 'proffen ten einde er voor te [ïgen, dat op de uitgegeven nen ook inderdaad rijwiel» den zullen worden geleverd. Jverband hiermede zullen de tributiediensten in het vervolg [sluitend bonnen voor rijwiel den uitgeven, die met een door W. SCHIPPERS 1. |auk Jorringa ging van het 'te boerenstandpunt uit, dat oog van den meester de 'rden vet maakt, ieeds pinkelden de sterren 'en Eiberslnst, toen Jauk jdelijk met alles gereed was, een zucht van verlichting ;end, zich met zijn volle 'arte in zijn eikenhouten [nstoel liet vallen, 'et avondeten was spoedig luttigd, en Jcort daarop laven Idze en zijn beide ^ers zich ter ruste. •wijgend rookte Jauk zijn terwijl moeder Elze 'iddels de tafel afruimde. iZullen we ook maar niet 'stalten maken om naar bed [e gaan, Jauk", sprak de boerin eenige oogenblikken, ,,'t is Jrgenochtend weer vroeg dag", perwijl de boer zijn pijp uit» "pte op de palm van zijn 'eelte hand, werd het vriende» I' opgeruimde gelaat van roode streep zijn gemerkt. Alle bonnen, die niet van deze roode streep voorzien zijn, zijn ongeldig. Gedurende de maand April zal geen gelegenheid bestaan tot het indienen van aanvragen, daar de aanvragen, die in Maart zijn ontvangen, eerst in behan deling zullen worden genomen. 250 gram suiker op jambon De secretaris geteroal van Landbouw en Visschery maakt bekend, dat, ten einde tegemoet te komen aan dikwij's geuite wenschen van het publiek, voortaan op den ter verkrijging van jam aangewezen bon, naar keuze 500 gram jam of 250 gram suiker beschikbaar zal worden gesteld. Bon 280 algemeen geeft derdalve gedurende het 'ijdvak van 19 April tot en met 16 Mei recht op het koopen van hetzij 500 gram jam, hetzij 250 gram suiker. Nieuwe bonkaarten voor vaste brandstoffen. De secreraris-generaal van het Departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart maakt bekend, dat, daar het van belang is de bevoorrading van vaste brandstoffen voor den komenden winter zoo spoedig mogelijk te beginnen, reeds binnenkort zal worden overge gaan tot het verstrekken van de nieuwe bonkaarten vaste brand stoffen. Bij het uil reiken der nieuwe kaarten zal vooiloopig geen onderscheid woid n ge maakt tusschen de verschillende categorieën, die tot nu toe werden onderscheiden, namelijk „haarden en kachels 1 tot en met 4 kamers", „haarden rn kachels 5 en meer kamers" en centrale verwarming", zoodat aan al deze verbruikers een zelfde kaart, gemerkt „D V." van 14 bonnen zal worden verstrekt. De uitreiking der nieuwe moeder Elze plotseling ernstig, „Jauk", spiak ze, terwijl ze op den hemdsboord van haar man wees, „Jauk, hoe kom je aan die bloedspatten op je overhemd ,,'t Is een ellendige geschiede nis, vrouw, maar ik wil ze je toch van a tot z vertellen", en op zijn gewone, kort afgebroken wijze van spreken, stortte bij voor mceder Elze zijn hart uit, zonder iets achter te houden. Idze, die in de zolderkamer sliep, vlak boven de woonkamer, had tegen zijn gewoonte den slaap niet kunnen vatten zijn gehoor, dat evenals zijn gezicht, zeldzaam scherp was, ving ieder geluid op. Eerst was het uit de verte de kreet van een nachtuil, dan het geloei van een os in een weide, ver achter de hoeve doch toen werd zijn aandacht getrokken door de stem van zijn vader, die vertelde hetgeen er den afgeloopen dag was voor gevallen, Weer deed Idze zich de bitterste verwijten. Hij toch was de hoofdschuldige van de vechtpartij bij den kruisweg, en het sneed hem door de ziel toen hij aan den toon van vaders stem hoorde, hoe neer» slachtig deze was, Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid 272 Zeep in diverse soorten Geldig t.m. 30 April 279 Suiker 1 K.G, 16 Mei 2^8 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 13 Juni 280 Jam enz. 500 gr. jam of 250 gr. suiker 16 Mei 283 en 291 Peulvruchten 250 gram 16 Mei 284 Gort enz. 250 g>am 16 Mei 287 Vermicelli enz. 100 gram 16 Mei 4 09, 4-10 reserve 250 gram Rijst 16 Mei 3-04 en 4-04 Reserve 400 gr. Sinaasappelen 25 April Bon L Textielkaart 50 gram Scheerzeep 30 April KAAS 278, 282, 286, 290 en 294 (alg.) 100 gram 16 Mei VLEESCH EN VLEESCHWAREN 21 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 25 April 21 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch 25 April BOTER EN VET 21 Boter en Vet 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 28 April MELKKAART 21 A t/m 24 A 3'ij Liter 16 Mei 21 B t/m 24 B IV» Liter 16 Mei AARDAPPELEN 21 A 18A K.G. aardappelen 25 April 21 B V» K.G aaidsppelcn 25 April BROODKAART 2i A 4 rantsoenen brood 25 Ap il 21 B Yk rantsoen brood 25 Apiil BLOEM 277, 281, 285 289 alg, 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem PETROLEUM Bonkaart O, Periode 16 2 Liter BRANDSTOFFEN Bon 08 K.F. (brandstolfenkaart voor kook» doeleinden) 2 eenheden brand stoffen (geen anthtacietD 16 Mei 13 Juni 30 April brandstoffenkaarten zal zooveel mogelijk geschieden gelijk'ijdig met de verstrekking van de bonkaarten voor de zesde distributieperiode. De kaarten zullen ui'sluitend worden uitge reikt aan persoren, die 'de aanduiding „hoofd" op hun „Ik had beter op Idze motten letten", hoorde hij zijn vader ten slotte zeggen „dan had allrs voorkomen kunren worden, al kookte me ook htt bloed in de aderen over die laffe dieren mishandeling. Toen die ketel echter op me aanvloog moest ik me toch verdedigen, E'ze Idze had Wel willen roepen Zeker I vader was wel degtlijk in zijn recht, al had hij den schurk ook dood geslagen", doch de heldere, kalme stem van zijn moedei bereikte zijn oor, en die stem riep als altijd betere gevoelens wakker in zijn onrustig, opbiuisend jongens hart. „Mijn beste man, er staat geschreven„Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door bet goede", 't Is niet gemakkelijk om daarnaar te handelen, doch beb je getracht om het te doen, Jauk?" Toen werd het stil in de woonkamer. Nog een tijdlang woelden tegenstrijdige gedachten in het brein van den wilden Idze en terwijl bij reeds half sliep, mompelde hij nog „Vader was in zijn recht, vader was wel degelijk in zijn recht, stamkaart hebben en in het afgi-loopen seizoen een brard- suffei kaart J. K, of L. hebben ontvangen. Deze kaart J. K. of L. waarop alle rog niet aange wezen bonnen moeten voor» komen, uitgezon< erJ die bonnen, welke konden woiden vernietigd, HOOFDSTUK II Als des winters het dichte loover der oude populieren van Eiberslust was afgevallen, en men kerk door het raam aan den Noordkant van Jorringa's huiskamer, dan werd de aan dacht dadelijk getrokken door het rcode pannendak van een groote boerenhoeve, dat ver uitstak boven de er om heen gebouwde arbeiderswoningen. 't Was de hoeve van Toon Trommrrs die den raam had, een der rijkste boerrn uit den omtrek te zijn. De hoeve was nog geen twintig jaar geleden nieuw opgebouwd op dezelfde plek, waar men het eeuwenoude Trommershof had afgebroken. Dat was gebeurd in dm tijd, dat Toon Trommers in het huwelijk trad met een rijke boerendochter, het eenige kind van den wethouder van het dorp, den ouden Van Rensum, Niet alleen dat Maartje van Rensum rijk was, maar bij het jonge volk uit den geheelen omtrek gold zij a s het mooiste meisje uit het dorp. Met dat huwelijk van Trom mers en Maartje van Rensum echter, was het destijds toch niet heelemaal in orde geweest, namelijk de bonnen 21 C.V. en 22 C.V. van de L Kaart, moet bij de in ontvangstneroing van de bonkaart D.V. worden afge leverd Ten aanzien van eigm- brandturfproducenten, schippers, flatwoningen, personen, die geen J. K of L kaart kunnen inleveren, alsmede B. C D. en E. verbruikers zullen nog verdere mededeelingen volgen Met het oog op de in verhouding tot de bevolking geringer wordende woonruimte is het voor van elders komenden niet meer mogelijk zich teütrecht te vestigen, tenzij de burgemee- daartoe een schriftelijke vergun ning heeft gegeven. Deze bapalirg is Woensdag 1.1. in werking getreden. Degenen, die vóór of op 1 April 1942 zijn aangesteld in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs, die onge huwd zijn, en den leeftijd van 18 jaar, doch niet den leefiijd van 22 jaar hebben bereikt, moeten zich vóór 25 April 1942 ter inschrijving melden uitslui tend bij den Burgemeester van hun woonplaats. Degenen, die in aanmerking wenschen te komen voor een aanstelling in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs en degenen, die als student wenschen te worden iugeschre- ven of eenig examen wenschen af te leggen bij een Universiteit of Hoogeschool of de vóór of op 1 April 1942 aangestelden in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs ongehuwd zijnde en den leeftijd van 18 jaar, doch niet van 22 jaar bereikt hebbende, asmede zij die meenen, dat het ..arbeids- dienstplichtbesluit" op hen niet van toepassing is, omdat zij tenminste vier maanden, tijd met verlof doorgebracht mede- en dat was het thans nog niet, De zaak zat zóó in elkander. Toon Trommets en jauk Jor ringa, de tegenwoordige boer van Eiberslust, warm vrienden geweest van johgs af. Als kinderen hadden ze samen gespeeld en als school jongens zaten ze in één bank. Toen hadden ze beiden een laag nummer getrokken in de loting doch van dat orgenblik liepen hun wegen een weinig uiteen, want J<.uk werd soldaat, terwijl Toon Trommers kon thuis blijven, omdat diers rijke vader hem vrijkocht van den militairen dienst. De vriendschap tusschen de beide jongelieden bleef echter bestaan, en als Jauk met verlof thuis kwam, waren de beide jongemannen onafscheidelijk van elkander en waar Jauk was, daar kon men ook Toon Trommers vinden. 't Kan echter vreemd loopen in de wereld. De twee vrienden, die in weerwil, of juist tenge volge van hun uiteenloopend karakter altijd zoo prettig met elkander omgingen, konden niet langer samen overweg, toen er ren meisje in het spel kwam. Noch Jauk noch Toon Trommers hadden tot dusver veel acht geslagen op de meisjes van 't gerekend. we>ke!ijken dienst als militair hebben vervuld, of lid van den Nederlandschen Op- bouwdienst zijn geweest of als vrijwilliger bij de Duitsche Weermacht, de Waffen SS of het Viijwilligerslegioen Neder land hebben gediend, kunren hun aanspraken doen gelden door zich zoo spoedig mogelijk scbtiftelijk te wenden tot den Secretaris-Generaal van Alge- meene Zaken, Laan Copes van Cattenbmch 28, 's Gravenhage, order vermelr.ing van één der redenen, hierboven genoemd. De Almelosche rechtbank heeff uitspraak gedaan in een prir cipieele kwestie n.l of het volgens de wegenvetkeersregeling al of niet geoorloofd is zittend op een rijwiel een fiets aan zijn hand mee te nemen. De kanton» rrchter te Almelo had n.l. D.K, uit Wietden, die op een fiets reed en een andere fiets aan zijn rechterhand meevoerde, wegens overtreding van art. 26 van de wegenverkeersregeling v tot f 2 boete subs, een dag hechtenis veroordeeld. Het O.M, kwam van dit vonnis in hooger beroep. De rechtbank te Almelo heeft K. vrijgesproken, omdat zij niet bewezen achtte, dat bet meevoeren van een fiets aan K, 's rechterhand zijn vrijheid van beweging kan belemmeren, Voor de vestiging van een streekmuseum te Apeldoorn heeft het bestuur van de afd van den Bord voor Heemkunde reeds verschillende voorbereidende maatregelen getroffen. De zaak stokt echter op een geschikt gebouw. Het streekmuseum zal voor de uitbeelding van verschil» lende tijdperken niet van te kleinen omvang kunnen zijn en ook een vrij groot bijbehoorend terrein noodig hebben. Hoewel het bestuur gehoopt bad reeds dezen zomer het museum te kunnen openen, zal dit vermoe delijk niet in vervulling kunnen gaan, dorp. Daarin kwam echter ver» andering, toen Jorringa tegen Kerstmis met veertien dagen verlcf thuis kwam. Het had namelijk hard gevroren, het ija was prachtig en op een lage, door griend en moeras omgeven weide, kort bij den ouden wtttetmolen, had jong en oud luimschoots gelegenheid het hart op te halen aan het ijsver» maak. Ook Jauk en Toon waren echte liefhebbers van schaatsen» rijden, en menige glundere boerendochter ketk met meer dan gewone belangstelling naar beide klotke.steike jongemannen die als vogels zoo vlug over het gladde ijs zwierden. Het is nu eenmaal een feit, dat nergens gemakkelijker kennis wordt aangeknoopt tusschen jongelui van verschillende sekse dan op het Ijs waar het genot van 't schaatsenrijden dewargen kleurt en 't jonge bloed sneller doet vloeien. Hier was het, dat Toon Trommers zijn hart warmer voelde kloppen voor de mooie Maartje van Rensum, en op alle manieren trachtte in haar nabijheid te wezen. Wordt vervolgd),

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1