1RDEKWIJK, MIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSFEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Pluist een Kleintje. terdag 18 April 1942 OVERVELUWSCHE BLADEN 98ste jaargang No.'31 STREEKBLAD voor: VOOR VIJFTIG JAAR. De trek naar de groote stad V' ei schijnt tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Hc rderwijk p ingeleverde bonnen zeker kolen! Wegen N.O.-polder Op 13 Mei zal te Den Haag irden aanbesteed de aanleg aardebanen met gewalste ardingen en klinkerbestra- n voor wegvakken, samen 11.07 km, tusschen Lemmer jKuinre (gedeelte Polderweg I gedeelte Lemsterweg en igvieg), in de secties K en L nden Noordoostelijken polder, et bijkomende werken. Villa uitgebrand jpappelen voor 35 cent per kilogram A?beidsdisnstplicht voor aanstaande studenten Dertigdnizsud sigaretten. Oplichting voor f70 000 Gevaarlijke luchtreis. Jacht op smokkelaars te Winschoten Uit het Overvelnwsch Weekblad van 23 April 1892 ondertrouwd 21 April. Aart Franken en Maasje Hop. Overleden is April. herd ika ermelo. Inbrekerswerk. Dubbeltje en halve stuiver Verandering ziekenfonds beperkt mogelijk f ïisresSsb?? »- s (rfd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUM IERS 5 een Naar aanleiding van door het jiliek naar voren gebrachte (gen inzake het afleveren van hndstoffen, vestigt men van ■egde zijde er de aandacht [dat wel degelijk brandstoffen Ée bij den handelaar ingele- rde geldige bonnen zullen pen afgeleverd. Aan anderslui- pe geruchten dient men Bom geen aandacht te «jnken. Inderdaad loopt ten (Slge van allerlei factoren de aorrading van de verschillende ncelaren nogal uiteen. De it srstand in de aflevering van nige handelaren is daardoor "groot, doch het is uitgesloten kjde leveranciers niet in staat uden worden gesteld op de linnen kolen af te leveren. Als gevolg van een lek in de worsteen is brand ontstaan de villa de „Egelantier" van enj letterkundige den heer W. M E, van Leeuwen, nabij nsjchede. Doordat de villa Bètendeels van hout was j®trokken, was het gebouw Korten tijd één vuurzee. Van I inboedel kon vrijwel niets lÉlen gered. De geheele kost- ite bibliotheek van den heer an Leeuwen is om verloren fgaan. Gelukkig slaagde men f i manuscripten van boeken, 'ellin bewerking waren in eili beid te brengen. Alles was of piiekerd. Een groentenhandelaar, wiens ijf te Amsterdam-Zuid is evestigd, verkocht gedurende imen tijd clandestien aard ppden tegen prijzen van f 0.20 ft» 0.35 per kg en witlof en Ëkhoonde spruiten voor f 0.60 W kg. De uiterste toegestane voor aardappelen is f 0.095 ooi witlof en spruiten respec» ettelijk f 0.47 en f 0.49. e inspecteur '-oor de heheersching te Amsterdam e«ft hem dan ook stter.g est; aft. Behalve een boete van ICO,werd hem sluiting van jï bedrijf voor den tijd van Èjaar en verbod van uitoefe- van het beroep van handelaar in groenten voor «zelfden tijdsduur opgelegd. Twee van de koopers, een ttdelsagent en een huisvrouw, j" eveneens vervolgd. Het p dat zij regelmatig clandes- aardappelen en groenten edoelden handelaar kochten t er zeker toe bijgedragen, hij zijn onrechtmatige elingen voortdurend voort- Ie inspecteur zag hierin dan H| aanleiding den agent te eroordeelen tot een boete van fO.-en de huisvrouw tot boete van f 300. Zooils reeds bekend gemaakt is, moeten mannelijke personen, die in eenig studiejaar als stu dent wenschen te woorden inge- schreven of eenig examen bij een Hoogeschool of Universiteit wenschen af te leggen, hun arbeidsdienstpiicht hebben ver vuld, indien zij den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt voor 1 Juni voorafgaande aan dat studiejaar. Bovenstaande is niet van toepassing op hen, geboren voor 1 Januari 1920 en op hen, die reeds voor 1 Januari 1942 als student waren ingeschreven of al dan niet met goed gevolg een examen aflegden bij een Universiteit of Hoogescbool. Aanmelding moet geschieden voor 25 April a.s. bij de aan- meidingsbureax, ook van hen, die nog niet bekend zijn met den uitslag van hun eindexamen Blijkt naderhand dat een zich reeds aangemeld hebbende ge zakt is voor .zijn eindexamen en dus- geen student wordt, dan vervalt zijn aanmelding op verzoek. Uit een sigarettenfabriek aan de Kloveniersburgwal te Amster dam hebben inbrekers 30 000 sigaretten gestolen. Voorts zijn uit een pand aan de Haarlemmer Houttuinen 16 balen suiker, elk inhoudende vijftig kilogram, ontvreemd uit een winkel aan de Haarlemmerstraat verdwenen twaalf stofzuigers, ter waarde van ongeveer duizend gulden. Niet minder dan 200 japonnen, een dames* en een beeren* regenjas, geld en distributie bescheiden vormden de buit van inbrekers, die een cunfectie- ataiier aan de Davisstraat binnen drongen. Een directeur en een adjunct directeur van een leesgezelschap te 's Gravenhage, hebben filiaal houders van het gezelschap opgelicht voorgezamelijkf 70.000 door hen borgsommen te laten storten van f 250 tot f 500. De beide mannen hielden het geld zelf en het leesgezelschap ging failliet. Wegens oplichting moes ten zij zich voor de rechtbank te 's Gravenhage verantwoorden. Eisch tegen den directeur diie jaar gevangenisstraf. De zaak tegen den adjunct directeur is aangehouden, daar gedupeerden den man op straat hadden mishandeld, zoodat bij niet kon worden gehooid. Te Alphen a. d. Rijn waren eenige meisjes aan het spelen bij een molen en daar de wieken langzaam draaiden, lieten zij zich wel eens een eindje mee omhoog trekken. Toen het 10 jarig dochtertje van den molenaar iets te ver van den grond raakte, durfde zij niet meer los te laten en ging mee omhoog. De vader, die het zag gebeuren, kon niets anders doen dan haar toeschreenwen zich goed vast te houden. Hetgeen zij werkelijk deed en zoo na een aardig luchtreisje de wieken hadden een lengte van 35 M. weer behouden op de begane grond kwam Het spelen bij de molen zal nu wel uit zijn. Het was de marechaussee ter oore gekomen, dat twee beruchte smokkelaars met een hoeveelheid thee per laatsten trein uit Groningen te Winscho ten zouden arriveeren. Daarom werd bij het station en bij hun woningen gepost. Ze bleken inderdaad met den trein te arriveeren, doch verlieten het station zonder bagage. Later bleek, dat zij deze in depothadden gegeven. Per fiets begaven zij zich naar huis, waar zij door de daar- geposteerde marechaussee wer den opgevangen. Zij werden met moeite gearresteerd, waarbij eenige waarschuwingsschoten moesten worden gelost. Eén der smokkelaars zag kans in eenige oogenbükken zich te ontklecden en naar bed te gaan, waar hij aanvankelijk een hartkwaal simuleerde. In nachtgewaad gelukte het hem vervolgens naar het huis zijner ouders te vluchten, waar hij wederom in bed werd aangetroffen. Op hem vond de marechaussee een groot bedrag aan geld, alsmede het drietal rf^u's der in bewaring gegeven koffers. Het was kennelijk de bedoeling niet zelf de koffers van het station af te halen doch deze af te geven aan eenige personen die in een café zaten te wachten. Door het ingrijpen der marechaussee is dat mislukt. Voorts hield de marechauss- e een persoon aan, die, komende van den laatsten trein, vier kilogram thee vervoerde. Dit leidde tot aanhouding van een ander, die thee zou hebben ge kocht, Laatstgenoemde bleek tevens manufacturen zonder BOERDERIJ In 1936 heeft de Fransche professor Maréchal enkele le zingen gehouden voor de volkshoogeschool te Bakkeveen, Hij schetste toen in welk een stadium de vlucht naar de steden op het Fransche platte land reeds was gekomen. Dorpen waren zoo goed als verlaten, de akkers lagen braak en de boerenzoons met hun krachtige vuisten, voorbestemd om met noesten vlijt mede te werken aan de levt nsmiddelenvoorzienir g van het Fransche volk, liepen als hotel- of bioscoop portier, tramconducteur of politie-agent in Parijs. Het Fransche volk plukte daarvan de wrange vruchten Ook ten onzent kende men deze „landvlucht". Onvoldoende belconing van den arbeid der landarbtiders was er in eerste instantie de oorzaak van. De oplossing van dit probleem is natuurlijk gelegen in het voeren van een landbouwpolitiek, die boer en landarbeider een be hoorlijke beloooning van hun arbeid garandeert. Een andere oorzaak van dezen trek naar de steden was de steeds geringer wordende aantrekkelijkheid van de samen leving ter plattelande, die ertoe leidde dat de jongemannen van dit platteland des te gemakke lijker in de ban van de licht reclames en de ijdele vermaken der groote steden gevangen werden. Met de oude gewoonten OVERVELUWSCH NIEUWS. IN LIPPE Foto Rikartj van het boerenvolk was datgene verdwenen, dat het leven der plattelandsbevolking zijn idtéelen inhoud en beteekenis gaf. Geef den plattelander zijn eigen oude gebruiken terug en hij zal sterker staan tegenover de verleidingen der steden. Op velerlei gebied kan men ertoe bijdragen, dat het platte.and zichzelf hervinde. Er is geen vo'k, dat niet iets van een ander volk kan leeren en daarom is het voor Neder'and geen schande, dat het zijn blikken eens over de grenzen richt. Vooral ten aanzien van woningbouw en huis inrichting hier veel worden gedaan. Na tuurlijk kan men hierbij gerust gebruik maken van het moderne comfort. Dit is zelfs zeer gewenscht, mits..., aangepast aan en wortelend in de oude, vertrouwde vormen ook wat het godsdienstig leven betreft. Verder moet de samenleving zijn vroegere beteekenis her krijgen dorpsbibliotheken met goede lectuur, herstel van de oude „spinavonden", waarbij vanzelf de oude schat van volksliederen weer voor den dag komt, het inrichten van een lokaal voor voordrachtavondjes, familifeesten, enz. in de hoeven en landarbeidershuizen. enz. Verder het treffen van sociale en maatschappelijke voorzienin gen en het platteland wordt zelfs voor den stedeling aan trekkelijk I HARDERWIJK. Vrijdag was de aanvoel van haring zoo groot dat een boordevolle groote draagmaud niet meer dan één cent kon opbrengen. BURGERLIJKE STAND harderwijk GETROUWD 20 April. Jacob van der Horst en jansje van de Pol. GEBOREN 15 Aptil. Leendert, z. van Jan van Straaten en Willempje Dwars. 16 Peter, z. van Peter Olofsen en Petronella Bruinink 17. Petronella Hendrika F'ancisca, d. van Jan Johannes Evertsen en Aleida Johanna Reijners. 19 Barend, z. san Barend Smirk en Aartjen Brands. van Merits, weduwe van Ephra>m van der Hoeden, eerder weduwe van Mordtchai van Beek, oud 84 jaren, 19 Jacobus Willem Cageling echtgenoot van Wilhmpje Walter, oud 55 jaren. 20. vVilhelmina Wezenberg, oud tl maanden. 21. Petertje Epe, oud 11 weken. ONDERTROUWD 15 April. Evert Hop jm. en Willemije Bossenbroek jd. GEHUWD 15 April. Beert Hoekert jm. en Gee ije de Jager, jd. GEBOREN 8 April, Evertje, d yan Hendrik Hagen en Aal je Bon hof. 11 Hermannes, z. van Tijmen Vinke en Engelte van de Brake. 10. Hendrika, d. van Peter Nummer dor en Eibertje van den Broek. 15. Jacobje, d. van Hendrik Mouw en Jen'je Mouw. Gerrit, z. van Korrelis Wajer en Jacobje de Zwaan. 16. Jan, z. van Jan Bone- stroo en Aartje Kruisbeek. Lub bert, z. van Aart de Zwaan en Lubbertje Hop 17. Teunis, z. van Aart van den Berg en Evertje Pater. 18 Jan, z van Hendrik de Gunst en Evertjen Pater. 16. Jenmgje, d. van Peter Vos en Janna van de Hare. 19. Hendtikus, z. van Aart Beelen en Wichertje Rens. 20. Johannes Jacob, z. van Gerrit Jan Zwolschen en Joharina Alida Uijtenhoudt. OVERLEDEN 17 April. Aart Bonenberg, oud 17 dagen. 18. Jan den Herder, oud 7 maanden. 16. Diecemer de Zwaan, oud 3 jaar. PUTTEN. ONDERTROUWD. HeDdrik Knevi I en Janretje van Meerveld. GETROUWD Christoftel Bakker en Woutertje Klok. Albertus de Nering en Fredrika Caro. Peter Petersen en Petronella Kok. Lammert Dekker en Evertje van den Bor. Herd-ik Wassink en Heintje van Eikenhorst. BEVALLEN. Aaltje van Moorselaar, geb. Schteuder, d. OVERLEDEN. Gerrit Blom, oud 1 jaar, Een levenloos kind van h-t mannelijk geslacht vao de echte lieden Aalt van der Horst enStijntje Bijvank. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st, f2.50 i f3.00 Rogge per H L. f 6 65 f 6.95 Biggen f5 60 i f9.50 Aardappelen f2.00 l f2 80 punten te hebben gekccht, wat weer tot in beslagneming hiervan leidde. In totaal bleek pl.m, 40 kg thee verhandeld tegen prijzen van f 42—f 53 per half kilo. De tcxtielgoederen waren ver kocht voor meer dan den dubbelen normalen prijs. Vier personen zijn in verband met deze affaire ingesloten, Door het indrukken van een glasin-lood-raam hebben in brekers zich toegang verschaft tot een kruidenierswinkel aan de St. Rochusstraat te Eind hoven, gedreven door een weduwe. Zij wisten in de huis kamer een kast te forceeren waai in 4000 gulden aan bank papier was geborgen. Het geld, alsmede een partij lingerie, werd tot goeden buit verklaard. De politie speurt ijverig naar de daders. Het is, vooral bij schemer licht, moeilijk het nieuwe dub beltje van het nieuwe 2lA cent stuk te onderscheiden. Weliswaar heeft het dubbeltje een gekar- telden rand en het andere munt stuk een gladde rand, en ook is het dubbeltje iets grooter, terwijl ook de waatdeaanduiding op beide geldstukken niet ont breekt en de symbolische voor stellingen aan de keerzijde anders zijn, maar deze onderscheidingen vatten eerst op by nader bekijken of bij otiderhrge vergelijking. Een feit is nu eenmaal, dat beide pasuru ten in de piacink gemakkelijk vnwatd Wotdrn, terwijl het juist voor zulke munten gewenscht is, üat het verschil onmiddellijk bij het aanvoelen blijkt. In verband daarmede geeft Het Voik in overweging, dat bij de aanmun ting in de halve stuiver een gaatje zal worden geslagen, een denkbeeld, dat inderdaad de moeilijkheden geheel oplossen zou. In afwachting van de tot stand koming van een definitieve regeling in zake de ziekenfonds keuze heeft de secretaris-generaal van het Departement van Sociale Zaken bepaald, dat voorlopig de verplicht en vrijwillig verzekerden die bij een algemeen ziekenfonds zijn veizekerd, niet van zieken fonds mogen veranderen. Uitzon deringen hierop zijn slechts toegestaan a. bij verhuizing naar een gemeente, gelegen buiten het gebied, waarover bet algemeen ziekenfonds, waarbij zij zijn verzekerd, zijn werkzaamheden uitstrekt b. bij indiensttreding bij een onderneming, waaraan een ondernemingsziekenfonds is ver bonden, mits dat ondernemings ziekenfonds wordt gekozen c. bij het verlaten van den dienst van een onderneming, by welker ondernemingsziekenfonds zij op dat tijdstip zijn verzekerd. Overigens mogen nieuwe leden alleen dan tot algemeene zieken fondsen worden toegelaten, indien zij een schriftelijke verklaring afgeven waaruit blijkt dat zij gedurende het aan hun verzoek voorafgaande half jaar niet bij een algemeen ziekenfonds waren verzekerd. Deze regeling wordt geacht met irgarg van l Maart j 1. in wetkirg te zijn getieden. A

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1