iberslust OVEBVELUWSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 30 STREEKBLAD voor: [&RDERWIJK, HIERDSN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Ie rooksrskaart oensdag 15 April 1942 FEUILLETON. [erschijnt tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, H< rderwijk Ernstig ongeval. Mededeelingen betref fende het Arbeidsdienst- plichtbesluit Vestigings?erl d voor Hilversum Orchideeën verloren gegaan Soofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUK ERS 5 een Daar is dan het met zooveel asning verbeide bericht be ffende de distributie van baks artikelen, met als tegen* nger voor de niet-rookers distributie van lekkernijen [(ctocolade en suikerwerk) Er zullen drie soorten kaarten rden uitgereikt, maar dat beurt pas na 26 April. Deze week heeft men gelegen» id om van de textielkaart n T in te leveren bij den akshandelaar of bon P bij kker of kruidenier. Het oog is gevallen op de tielkaart, omdat hierbij het derscheid tusschen mannelijke vrouwelijke gegadigden tot ng komt. Wie krijgen een tabakskaart f Tabakskaarten, waarop naar uze verkrijgbaar zijn zoowel aren, sigaretten of tabak rden alleen verstrekt aan nnen boven de 18 jaar. Voor uwen boven de 25 jaar wor- eu sigarettenkaarten beschik- ar gesteld. Vrouwen en meis onder de 25 jaar en jongens neden de 18 jaar komen sluitend in aanmerking voor n v rsnaperingenkaart. Ieder, recht heeft op een rookers» art kan echter desgewenscht plaats daarvan een versnape- gskaart krijgen. |Hoe de nitreiking van deze rten zal geschieden wordt |inenkort in een afzonderlijk jricht bekend gemaakt. Het inleveren moet geschieden in het tijd"ak van 11 tot en pt 18 April. Wie in aanmer- ling komt voor een takaks of igarettenkaart, levert bon T. an den textielkaart in bij zijn Jbakshandelaar, Deze bon mag oworden ingeleverd in cafés 'staurants, e.d., voor zoover eze een tabaksvergunning heb- en, Het is natuurlijk verstandig rervoor een ontvangbewijs te ragen. [Zij, die een versnaperingen* rt wenschen te ontvangen, eren bon P van den textiel» door W. SCHIPPERS 5. Je boer van Eiberslust aerkte zeer goed, waar het valschen kerel om te doen en zijn korte, forsche Jen omklemden het lichaam Birren zoodanig, dat diens :n kraakten en de adem bijna begaf. ^og een hevigen ruk en de er smakte zijn tegenstander den grond en zette hem de ire knie op de borst. |iEen arme kleine jongen, en weerloos dier martelen, dat voor zoo'n booswicht als jij Jt gemakkelijk genoeg, maar boerendikkop valt je niet |e, niet waar Nu je me "ter tot vechten gedwongen Pt, zal ik je het inpeperen "i schreeuwde Jorringa, en vuistslagen vielen als moker gen op het gelaat van zijn fenstander. i)Houd op I houd op gilde Brabander, „je slaat me 3d. Ik smeek om genade, zeg kaart in bij hun handelaar in chocolade en suikerwerken (bakker of kruidenier b v.) Voor kinderen beneden de drie jaar zijn, zooals men weet, geen bonnen P op de textiel kaart aanwezig Voor kinderen van 1 en 2 jaar moet daarom bon AA van den textielkaart worden ingeleverd, voorkinderen benenden 1 jaar bon HH van dien kaart. Natuurlijk zullen sommigen op hun manier slim willen zijn en een bon inleveren, niet alleen bij een sigarenwinkel, maar ook bij hun kruidenier. Ook zullen jongens beneden de 18 en meisjes, die nog geen 25 zijn, probeeren bon T toch bij hun tabakshandelaar te plaatsen. Zij zuilen echter bedrogen uitkomen want bij het afhalen van de werkelijke tabak-, sigaretten- of versnaperingenkaart moet ook een bon van de textielkaart worden ingeleverd. Het is een vernuftig uitge dacht systeem, want wie bon T bij den tabaksleverancier inlevert, moet bon P laten afgeven om een rookerskaart te krijgen en wie bon P inlevert bij bakker of kruidenier om snoep te krijgen, kan later slechts een snoepkaart, bekomen Men moet dus van te voren goed weten, wat men wil hebben. Is de keus eenmaal gedaan, dan kan men daar de eerste weken niet op terug komen. Gebleken is, dat sommige hande[aren reeds bon Q hebben ingenomen. Wie deze bon heeft ingeleverd behoeft geen moeite te doen deze terug te krijgen. Bon Q van de textielkaart zal nergens meer voor worden aange wezen en kan worden vernietigd. Toen Donderdag het bijna driejarige dochtertje van de familie P. L. Wiersema te Eenrum met een hond speelde, is het kind in een waschkuip met kokend water gevallen. Met zware brandwonden werd het naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen gebracht, waar het aan de gevolgen is overleden. maar wat je van me hebben moet, maar laat me los". Nu scheen Jauk Jorringa tot bezinning te komen. Ja. nu roep je laat me los om zoodra ik je loslaat en je op je beenen staat, je mes te trekken en me daarmee te lijf gaan, schelm of denk je, dat ik daar straks je bedoeling niet begreep „Laat me los", kermde de man weer, ,,laat me los en ik zal, als je dit wil, mijn mes wel in de sloot gooien, maar iaat me verder ongehinderd mijn weg gaan. Waarom moest je jongen zich ook met mijn dingen bemoeien Op hetzelfde oogenblik sprong de boer van Eiberslust overeind, want iets anders trok zijn aandacht. De paarden van Robert Birren, waarbij een paar jonge dieren, waren schichtig geworden door het rumoer van het gevecht, en de drijver kon ze alleen niet baas worden, terwijl hij groot gevaar liep, door de steigerende dieren onder de voet te worden getrapt. Idze, die zelf op twee paarden moest passen, kon den man niet helpen, maar nu snelde Jorringa te hulp en deze wist spoedig de angstige dieren Bons 272 260 3-01 259 263 264 271 268 267 4-02, Alg. Bonboekje hoeveelheid Zeep in diverse soorten Suiker of 4 01 reserve Koffie 250 Jam enz. Peulvruchten Peulvruchten Gort enz. Vermicelli enz. 4 03 reserve 3-04 en 4 04 Reserve Bon L Textielkaart 1 K.G. 50 gram cacao gram koffiesurrogaat 500 gram 250 gram 250 gram 250 g«-am 100 gram 250 gram Rijst 400 gr. Sinaasappelen 50 gram Scheerzeep Geldig t.m. 30 April 18 April 18 April 18 April 18 April 18 April 18 April 18 April 18 April 18 April 18 April 30 April KAAS 258, 262, 266, 270 en 274 (alg.) 100 gram 18 April VLEESCH EN VLEESCHWAREN 19 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 18 April 19 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch 18 April 19 Boter en Vet 16 A t/m 19 A 16 B t/m 19 B 19 A 19 B 19 A 19 B BOTER EN VET 125 gram boter of margarine of 100 gram vet MELKKAART 31/* Liter 13ü Liter AARDAPPELEN 13A K.G. aardappelen Vi K.G, aardappelen BROODKAART 4 rantsoenen brood V* rantsoen brood 20 April 18 April 18 April 18 April 18 April 18 Ap il 18 April BLOEM 257, 261, 265, 269 alg. 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 18 April PETROLEUM Bonkaart O, Petiode 16 2 Liter 13 Juni BRANDSTOFFEN Bon 08 K.F. (brandstoffenkaart voor kook» doeleinden) 2 eenheden brand stoffen (geen antbraciet) 30 April Een eenheid op bonnen 5 tot en met 9 H.K. tot en met 15 April13 H K. en 17 H.K. tot en met 15 April8 H.K., doch uitsluitend voor turf, tot en met 15 April12 tot en met 20 C.V. tot en met 15 April23 tot en met 32 C.V. tot en met 15 Aprille tot en met 9e periode tot en met 15 April tot bedaren te brengen. Inmiddels was ook de paarden kooper overeind gekrabbeld en haalde, terwijl hij op zijn lange beenen stond te waggelen, een bontgeru ten zakdoek uit zijn wambuis onder zijn gescheutde blauwe kiel. Met den doek trachtte Robbert Birren bet bloed te stelpen, dat hem tappe'ings uit neus en mond li-p; en de ruwe, sterke man moest met de hand tegen een boom steunen, om niet door de duizeling, die hem overviel, tegen den grond te slaan. Nu kwam Jorringa weer naar hem toe, en de boer schrok, toen hjj zag, hoe deerlijk hij den Brabander had toegetakeld. Als men hem niet boos maakte, was Jauk Jorringa in den grond van zijn hart een door en door goede kerel. Bont en blauw was het gansche gelaat van Robbert Birren, de oogen waren sterk gezwollen, en het bloed, dat zijn zakdoek doorweekte, bleef maar hevig vloeien. De boer van Eiberslust voelde zijn toorn verdwijnen om plaats te maken voor een opwelling van berouw. „Waarom moest je dat arme paard ook zoo onmenschelijk behandelen", sprak hij thans. „Zie eens, hoe deerlijk de lip van het stomme dier ingescheurd isda schimmel is immers kreupel, dus kan hij onmogelijk zoo hard loopen ais de andere gezonde paarden", „Dat is nog geen reder, om zonder een woord tot mij te zeggen, geheel willekeuiig, mijn paard van de andere los te snijden 't is toch in elk geval mijn eigendom, waarmede ik doen kan wat ik wil", morde Birren. En wat wil je nu eigenlijk van mij, nadat je me half dood geslagen hebt Zeg het maar, want je bent veel sterker dan ik. De boer krabde zich achter de ooren, en was met de gansche zaak niet weinig verlegen, doch spoedig herstelde hij zich. „Laat ik je eens eerlijk wat zeggen. Birren. Wat er gebeurd is, spijt me nu geducht, en is eigenlijk voor een groot deel de schuld van dien kwajongen daar, want ik was inderdaad niet van zins, mij met je zaken te be moeien, hoewel ik slecht zien kan, dat een weerloos schepsel wordt mishandeld. Doch wat eenmaal geschied is, kan niet weer ongedaan worden gemaakt, maar wil ik je nu een* 1. Aanstaand personeel in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs. Mannelijke personen, die na 1 Januari 1943 in aanmeiking wenschen te komen voor een aanstelling in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs en den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet geboren zijn vóór 1 Januari 1920, moeten hun arbeidsdienstplicht hebben vervuld. 2. Aanstaande studenten. Mannelijke personen, die in eenig studiejaar als student wenschen te worden ir geschreven of eenig examen wenschen af te leggen bij een Universiteit of Hoogeschool, moeten, indien zij den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt vóór 1 Juni voorafgaande aan dat studiejaar, hun arbeids dienstplicht hebben vervuld. Een en ander is niet van toe passing op hen, geboren voor 1 Januari 1920 of hen, die reeds voor 1 Januari 1942 als student waren ingeschreven. Op 1 Juni a.s. beginnen de kampen en bestaat er voor beide bovengenoemde catego rieën gelegenheid zich tot 25 April a.s. in persoon of schrifte lijk aan te melden bij een der aanmeldingsbureaux teAmster dam, Apeldoorn, 's Gravenhage, Groningen, 's Hertogenbosch en Utrecht. Verzoeken om vrijstelling of uitstel van personen behoorende tot een der bovenstaande dienen zoo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij den Commandant van den Neder- landschen Arbeidsdienst, Gevers Dtynootweg 59, Scheveningen. indiening dezer verzoeken ontheft niet van eenige ver plichting. Vrijwilligers kunnen zich als voorheen aanmelden. Voor nadere bijzonderheden omtrent de aanmelding verwijzen wij naar de annonce in dit blad PLAATS KEN KLEINTJE een goed voorstel doen f" ,,'k Zal eerst mijn zakdoek eens uitspoelen daar in de sloot", sprak Birren, „want ik raak meer bloed kwijt, dan ik vandaag bier heb gedronken, dat is vastals ik daarmede klaar ben, wil ik graag dat goede voorstel van je hooren 1" „Laat dat uitspoelen maar", zeide Jorringa, en reikte den paardenkooper zijn eigen zak doek toe. Eenigzins verwonderd keek Birren den boer aan hij begreep niets van dien man, die straks hem schier doodsloeg, en vocht met de grimmigheid van een beer, en hem thans zijn zakdoek gaf, teneinde het bloed te stelpen, dat hij zelf had doen vloeien. „Luister eens", ging Jorringa voort, „wat ik met mijn voorstel bedoel. Kijk *.een vijf minuten rijdens hier vandaan heb ik een klaverveld liggen, dat een week of drie geleden gemaaid is en waarin ik de paarden, die ik bij me heb, straks wil laten loopzn. Nu wil ik je voorstellen om jouw kreupelen schimmel mee te nemen, en hem bij mijn beesten in de klaverweide te doen, dan kunt ge hem een paar dagen laten loopen en zelf De Burgemeester van Hilver» sum heeft een verordening vastgesteld betreffende vestiging en verhuizing binnen de gemeen te Hilversum, aldus meldt „De Tijd". Het is daardoor een ieder verboden zijn a. woonplaats binnen de gemeente Hilversum te vestigen of daar hoofdverblijf te houden voorzoover hij heden daar geen woonplaats of hoofd verblijf heeft b binnen de gemeente te ve huizen. Het is veibo en aan personen, die zich in strijd met het voorgaande te Hilversum vesti gen of hebben gevestigd, dan wel binnen die gemeente ver huizen of zijn verhuisd, een woning geheel of ten deele af te staan. Deze bepalingen zijn niet van toepassing voorzoover het het be'ieft personen, die in het bezit zijn van een door of vanwege den burgemeester af te geven schiftelijke vergunning. Overtreding wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste f 300, Jhr. mr. B, C. de Jonge oud-gouverneur generaal van Ned Oost-Indië. is na zijn terugkeer uit Indië in ons land begonnen in de oranjerie van zijn landgoed „De Beele" te Voorst, dat intusschei is vei kocht, orchi* deeën te kweeken. Hij had hiervoor uit Indië takjes mee genomen. In 1940 heeft in deze kassen o.a. de suikerietorebidee in bloei gestaan. In den afge- loopen winter zijn de tropische en sub-tropische planten in deze kassen, wegens de schaarschte aan brandstoffen, niet voldoende tegen de koude beschermd kunnen worden en nagenoeg alle bevroren, waar mede een belangrijke verzame ling verloren is gegaan. komen, of je dryver sturen om hem te halendan zal het stomme dier wel wat steviger op zijn pooten staan, denk ik". Een oogenblik bleef Robbert Birren den boer van Eiberslust met zijn gezwollen, met bloed beloopen oogen aanstaren, even» als daar straks, toen Jorringa hem zijn zakdoek gaf. Daar zou wel iets achter zitten, dacht de paardenkooper, want de man was van kindsbeen af gewoon te bedriegen als hij er kans voor zageerlijkheid en gotde trouw beschouwde hij als dwaasheid. Daarom wekte het vooistel van den boer dadelijk zijn argwaan op. „En wat moet ik daarvoor betalen", vroeg hij, nog steeds met den zakdoek tegen zijn neus gedrukt, want telkens vloeiden er nog druppels bloed uit het deerlijk gehavende rtuk» orgaan. „Caarvoor betaal je me niets", zeide de boer kortaf, en scherp voegde hij er bij„Begrijp je nu nog niet, dat ik medelijden met dat arme, mishandelende paard heb „Nou, of ik dat begrijp", sprak de Brabander. „Je hebt zooveel medelijden met een onwilligen knol, dat je er een man voor zoudt doodslaan I" Wordt vervolgd).

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1