Plaatst een Kleintje. Esterdag 11 April'1942 OVERVELUWSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 29 [ARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERHELO, NÜNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Aanstellingsbesluit Advtrtttrt ia dit Mal STREEKBLAD voor: WIJ ZOCHTEN VER, WAT DICHT BIJ TE VINDEN WAS VOOR VIJFTIG JAAR. 'erschijrit tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Gevecht mat smokkelaars Distributie tabak enz. Knoeiers met eetwaren Uit het Overvelnwsch Weekblad van 16 April 1892 Bruiloftsstoet in nood. Het scheuren van gepacht grasland. Het „vloggeln" te Qostmarsnm. oofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. f 1.80, elke m M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent Ter uitvoering van het besluit an de secretarissen generaal an Sociale Zaken en van stitie betreffende de aanstelling tewerkstelling van werk- mers het zoogenaamde instellingsbesluit" heeft directeur generaal van het ksarbeidzbureau een aantal htlijnen vastgesteld. Voorop wordt gesteld, dat [erknemers, die personeel in enst nemen door bemiddeling n de organen der openbare beidsbemiddeling, nimmer een rgunning behoeven aan te agen. Overigens zullen, met achtneming van de voorschrif n, de directeuren van de westelijke arbeidsbureaux in t algemeen gunstig beslissen verzoeken om vergunning t aanstelling of tewerkstelling n werknemers. De beslissing zal doorgaans Jinstig kunnen uitvallen als de ijetreffende werknemer niet voor ilaatsing in het buitenland in pnmerking komt. Indien plaatsing in het buiten- jnd zonder bezwaar kan ge» hieden, terwijl hier te lande rsonen beschikbaar zijn ter rvulling van de aangeboden letrekking, dan zal vanwege het westelijk arbeidsbureau eerst orden nagegaan of er dringende denen zijn om aan dengene, en de werkgever wenscht te noemen, bepaaldelijk voorrang verleenen. Zijn dergelijke denen niet aanwezig, dan kan vergunning worden gewei rd. Betreft de aanvrage van den erkgever iemand, die arbeid het buitenland heeft gewei rd, of die een contractbreker dan zal worden nagegaan of bepaalde gronden zijn die t het verleenen der vergunning wingen. Zijn die niet aanwezig, an zal in de regel de vergun» ing worden geweigerd. Het aanstellingsbesluit geldt iet voor werknemers, die op 5 Maart 1942 in dienst waren. IT^enmin geldt het voor werk- fflemers, die in vasten of tijde- Bjken dienst worden aangesteld ~^ij het Rijk, de provinciën, de emeenten of de waterschappen, oor personeel, die door deze Ichamen op arbeidscontract ordt aangenomen, dient echter, ngeacht de te verrichten werk» atnheden, steeds een vergun ing te worden aangevraagd. Jlegenen, die op het gebied der gezondheidszorg worden aange leid, vallen niet onder het esluit. De uitzondering, d;e het be- puit voor arbeid in den land» ouw maakt, dient een nadere elichting. Cultuurtechnische werken zoo» s ontwateringswerken, ontgin» ingsarbeid enz. worden ten eze niet als landbouwarbeid eschouwd. Evenmin het veen» erijbedrijf. Bij het aanstellen an personeel voor het verrich- n van dezen arbeid is dus si degelijk vergunning noodig. dien evenwel het verrichten jan werken voor ontwatering, |oa. gerekend moet worden te ehooren tot de op de boerderij [eregeld voorkomende onder» oudswerken van greppels, ooten, waterkeeringen, e.d. an worden deze werkzaamheden eacht tot het laudbouwbedrijf behooren. Bosch» en tuinbouw *ordt niet beschouwd als land» bouwarbeid in den zin der verordening. Bij gemengde bedrijven moet worden nagegaan welk bedrijfs- deel overwegend wordt uitge oefend. Is het bedrijf in hoofd zaak akkerbouw- of weidebedrijf dan is de verordenidg niet van toepassing. Is evenwel tuinbouw of boschoow het hoofdbedrijf, dan moet vergunning tot in dienstneming van personeel worden gevraagd. In gevallen, waarin zeer plot seling arbeidskrachten noodig zijn, ter verrichting van werk- zaamdeden die geen uitstel kunnen lijden, als brand, bom inslag, hoog water, stormschade e.a. zullen gewoonlijk wel arbei ders in dienst kunnen worden genomen door tusschenkomst van het gewestelijk arbeids bureau of één zijner bijkantoren. Het is duidelijk, dat dan geen vergunning noodig is. Evenwel kan het voorkomen, dat geen overleg met deze organen der openbaer arbeidsbemiddeling mogelijk is. In dit geval kunnen de werkgevers volstaan met het indienen van een aanvrage binnen een etmaal nadat de werkzaamheden zijn begonnen. Uiteraard zal dan zooveel doen lijk onmiddellijk worden beslist. Met werkgevers, die voor het verrichten van los^e werkzaam heden steeds weer dezelfde arbeiders in dienst nemen, kan een regeling worden getroffen, waarbij een lijst wordt aangelegd van de personen, op wier tewerkstelling de werkgever prijs stelt. Het smokkelen van goederen over de grens door arbeiders, die in Duitschland werkzaam zijn, is den laatsten tijd sterk toegenomen en de smokkelaars hebben thans een nieuwe list toegepast Een eind buiten het station Enschede stelt zich langs de spoorbaan een aantal van hun handlangers op, die de pakjes smokkelwaar aan een fietsbasd bevestigen daar de trein dan gewoonlijk nog niet op volle snelheid is, is het voor de smokkelaars, die zich in den trein bevinden, geen groote moeite de fietsbanden met smokkeiwaar op te pakken en aldus mede te nemen over de grens Zoo gebeurde het ook dezer dagen even buiten Enschede. Een aantal smokkelaars stond gereed om pakjes aan de arbeiders af te geven, toen zij plotseling werden verrast door twee kommiezen, die zich verdekt hadden opgesteld. Toen deze mannen waren genaderd en „halt, kommiezen" riepen, vielen drie mannen gewapend met stokken en knuppels de kommiezen aan en brachten hun stevige slagen toe. De smokkelaars gingen heftig te keer, een der kommiezen werd danig toegetakeld waarna een collega een schot ter waarschuwing loste. De aanval duurde echter voort, nog eenige malen schoten de kommiezen, eerst in de lucht, daarna op hun aanvallers Een der smokke laars werd in de borst getroffen een der longen was geraakt. Een smokkelaar is ingerekend, een ander wist te ontsnappen. Naar aanleiding van de ge ruchten, welke de ronde doen, in zake de distributieregeling voor tabak, sigaren, enz., deelt het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart mede, dat de bijzonderheden betref fende deze distributie binnenkort zullen worden bekend gemaakt. Het departement wijst er echter op, dat geruchten, als zou reeds thans een bon van de textielkaart bij den sigaren winkelier moeten worden inge leverd, volkomen ongegrond zijn. Van officieele zijde is nog geen enkele kon aangewezen. Hieruit moge men opnieuw de conclusie trekken, dat het in alle omstan digheden noodzakelijk is bij distributiezaken de officieele berichten af te wachten en niet te handelen op geruchten. Door den Keuringsdienst van Waren in het gebied Zutphen zijn gedurende het le kwaaUaal 1942 onderstaande processen- verbaal opgemaakt, n.l. tegen 83 bakkers, wegens het ten verkoop in voorraad hebben van te licht witbrood resp, bruinbrood en roggebrood (bevatte te weinig voedende bestanddeelen), 75 melkverkoo» pers, wegens het ten verkoop in voorraad hebben van gestandaar diseerde melk, welke vervalscht was door toegevoegde taptemelk of van melk, die wat het vetgehalte betreft niet aan de gestelde eischen voldeed 10 melkverkoopers wegens het verkoopen van met water vervalschte melk, resp. tapte melk 2 melkverkoopers, wegens het standaardiseeren van melk In jaren, die achter ons liggen, hebben wij het vaak ver gezocht, over het nabij liggende heen reikend naar het vreemde. Of het was in reizen en trekken of in lectuur, in koopen om te verwerven en bezitten of in zien en hooren, het vreemde ongewone had onze voorkeur boven het dicht bij te bereikene. Nu wij door de omstandigheden worden gedwongen, dichter bij huis te blijven, doen wij verrassende ontdekkingen op het gebied van het heel gewone, Van alle dagen bekende en het blijkt ons heelemaal niet zoo bekend en gewoon te zijn als wij gemeend hebben. Wie van de velen, die ver buiten 's lands gingen, kenden bet eigen land van nabij en goed, wie wist het mooie en goede van de eigen streek te waardeeren de natuur, de levens omstandigheden, gebruiken zoo wel als dingen van ambacht en kunst, taal en volksleven f Het was niet groot en ver, het was niet „anders" genoeg, het zei ent niets meer. Zoo is het met de taai al, die wij eiken dag spreken, en die wij niet meer nauwkeurig be luisteren. Wanneer wij het eens wel doen, dan kunnen wij de verrassing ondergaan van het opmerken van beeldende en kleurige uitdrukking, die ons gewoonlijk ontgaat. Dat is zoo met onze algemeene taal, maar vooral ook met de streektaal, die in engeren zin onze „moeder taal"' is. Zoo is het met instellingen, gebouwen, voorwerpen uit onze eigen streek, onze omgeving. Hoeveel dingen van schoonheid liepen wij eiken dag achteloos voorbij, omdat wij ze al zoo vaak hadden gezien. Maar goed gezien, nader bekeken hadden wy ze niet en als wij dat eens gaan doen, dan is het of er een nieuwe wereld opengaat, die wij nooit de moeite hadden genomen, te gaan zien. Er is een genot in het ont dekken, her-ontdekken veelal, van het kleine, dichtbij liggende, dat nu bereikbaar voor ons wordt, en dat ons een heel bijzon dere vreugde kan verschaffen. Jonge ouders kennen het van het letten op de ontwikkeling, uiterlijk maar ook innerlijk, van hun kinderen in hun bewegingen, daden, woorden, spontaan geuite verlangens, wenschen en be» geerten, zoowel als tegenzin eti afkeer. Wij kennen het van het letten op dieren en dingen om ons heen, in dea tuin, buiten in de natuur. Juist in dezen tijd van bet jaar na de afgeslotenheid van den wintertijd, die achter ons ligt, zijn wij open voor deze indrukken, die wij gemist hebben het fluiten van een vogel in den stillen morgen, het over» gaan van het wintergrauw in lentegroen aanstonds in veld en struiken na den regen, de eerste teere kleuren van prille bloemen in een beschut hoekje van den tuin. Zoo ook, wanneer wij er op uit gaan, buiten stad of dorp, zullen wij opeens om ons heen ontdekkingen doen, die beter tot ons spreken, doordat hun indruk niet wordt overstelpt door ruwere, gxootere, zooals vroeger. Zooals het groote rumoer om ons heen zwakkere geluiden overstemde, die wij in de stilte nu weer hooren met verrassing en vreugde. Z.C. OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Deze week is alhier aangevoerd 7500 tal haring. De prijs liep terug tot een dubbeltje de 200 stuks, zoodat ieder in de gelegenheid is om er van te smullen. De heer E. van Baarsel te heeft de benoeming tot gods dienst-onderwijzer alhier aange nomen en hoopt 1 Mei in functie te treden. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD 13 April. Lucas Bruicing en Beertje van der Velde. 14. Nicolaas Johannes Colijn en Johanna Helena Vermeulen. Har- men Willem Petersen en Grietjen Klaassen. GETROUWD 13 April. Franciscui van der Poel en Gerharda Stronk horst weduwe van Heinrich Bichtl. GEBOREN Geene. OVERLEDEN 10 April. Johannes Hannessen, weduwnaar van Petertje Timmer, oud 91 jaar. ERMELO. Niet ontvangen. PUTTEN. ONDERTROUWD. Willem van Dompseler en Gerritje Elbettsen. Kornelis Verhoef en Hendriks Molenaar. GETROUWD. Lammert ter Borg en Teuniaje van Beek Eibert Teunis Knoppert en Grietje van Boeschoten. Marten Mijnten en Gerritje van Beek. Hendrik Cornelis Schipper en Frederika Heining. Lubbert van Elten en Maria Koopman GEBOREN. Elisabeth Catharina Herni, geb. Zwart, z. Dreesja Gijsberta Doppenberg, geb. van den Brink, d. Maria van den Berg, geb van Baek. z. Grietje van den Por, geb EIbersen, z. OVERLEDEN. Albert Maier, onge huwd 51 jaar. Lubbert van 't End, ongh. 21 jaar. Elizabeth de Mots, ongeh. 19 jaar. Jan van de Kraats. 74 jaar gehuwd met Willem- pje Lubbersen. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. f2.50 i f3.25 Rogge per H.L. f6 95 k f7.00 Biggen f6 00 i f 9.00 Aardappelen f2 50 4 f3 00 zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereischte vergunning 2 melkverkoopers, wegens het ten verkoop in voorraad hebben van karnemelk met een te lage vetvrije droogrest (te hoog watergehalte); 1 melkverkooper, wegens het ten verkoop in vootraad hebben van vuile melk 1 melkverkooper, wegens het belemmeren van een keurmeester in deuitoefening van zijn functie 1 slager, wegens het ten verkoop in voorraad hebben van boter hamworst, waaraan bij de bereiding te veel vocht was toegevoegd. Toen een trouwstoet het dorp St. Jansklooster passeerde ging het paard op de loop. De wagen viel om en de inzittenden rolden over den grond. Het liep goed af, alleen verloor een der familieleden een stuk van haar gouden oorijzer. Later is dat evenwel teruggevonden. Dr. Jansen heeft de onfortuinlijke bruiloftsgangers naar huis ge bracht. In de staatscourant van 7 dezer is een besluit verschenen betreffende het zonder toe stemming scheuren van gepacht grasland Hierin is bepaald, dat indien een pachter na 1 April 1941 een gepacht grasland zonder toestemming van den eigenaar, den rechter, het pacht bureau of de grondkamer, geheel of gedeeltelijk heeft gescheurd, de verpachter deswege ontbin ding der pachtovereenkomst niet kan vorderen, doch uitsluitend schadevergoeding. De rechter kan voorts den pachter de verplichting opleggen wederom gras in te zaaien. De aandacht wordt erop ge- vestigt, dat dit besluit alleen geldt t.a.v. graslanden, welke op 7 April 1942 reeds gescheurd warenpachters, die nu nog willen scheuren dienen normaal de benoodigde toestemming van eigenaar of grondkamer aan te vragen. Het mooie oude gebiuik, dat sinds onheuglijke tijden elk jaar met Paschen in het Twentsche stadje Ootmarsum wordt ge houden, vond ook dit jaar op Eersten Paaschdag op de ge» biuikelijke wijze p aats. Tegen 5 uur verzamelden zich de deelnemeis op de Paasch» weide en trokken naar het stadje. Bij den ingang van het stadje reikten alten elkaar de har.d. Zoo vormde zich een lange slinger van jong en oud, die onder het zingen van twee oude Paaschliederen door het stadje trokken. Voorop de leden der Paaschcommissie, de z.g. Paoschkeels, Elk jaar wordt dezelfde route gevolgd, niet alleen door de straten, maar ook door verschillende buizen en om de z g. stiepels der oude niendeuren. In de herbergen waardoor de slinger trekt, staan voor de leden der commissie de borrels gereed, die staande gedronken moeten worden. Dit jaar zijn deze echter, wegens gebrek aan steiken drank, vervangen door glazen bier. Tot slot kwam de slinger op het marktplein, waar zij zoo lang rond trekt, dat allen hier zijn aangekomen. Daarna worden nog eenmaal de beide Paaschliederen gezongen. Aan bet slot van het laatste couplet worden ds kinderen driemaal omhoog ge heven, waarmede het vlöggeln is geëindigd. Over den oorsprong van dit gebruik tast men geheel in het duister. Verschillende meeningen zijn dienaangaande verkondigd. Hoogstwaarschijnlijk hebben wij hier evenals met het gebruik der Paaschvuren te doen met een gekerstend gebruik. Alle handelingen wijzen op een vruchtbaarheidsritus, zooals de jenever, die in de café's voor de Paoschkeels gereed staan, het opheffen der kinderen en het trekken om de stiepels. Deze stiepels komen n 1. in veel Twentsche sagen voor als een gelukbrengend onderdeel der boerenwoning.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1