PAA8GH-BEDE Ruilverkaving te Bunschoten De Stadsjeugd naar den buiten aterdag 4 April 1942 OVEBVELUWSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 27 STREEKBLAD voor: [&RDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NDNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. VOOR VIJFTIG JAAR. herschijnt tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk De prijs van sinaasappelen Brand in papierfabriek Veevoeding Kamers voor tandartsen en apothekers Toewijzing van hondenbrood Uit het Overvelnwsch Weekblad van 9 April 1892 Nederlandsche volksdienst Feuilleton op de 4e pagina. Bonkaarten, die mogen worden vernietigd Een lenke dikzak [loofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 M.m. f 1.80, elke M.m. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent Leer mij, o HeerUw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten o Liefde, die, om zondaars te bevrijden, zoo zwaar woudt lijdenI Och, als ik Heer, om mijne zouden beve, dat dan Uw kruis mij weder ruste geve dat kruis zij dan mijn vreed' en vreugde tevens o God mijns levens Oeef mij o Heer in deze donkre tijden een open oog voor Uw verschrikk'lijk lijden dan mag 'k als straks de Paaschzon zal verrijzen Uw goedheid prijzen. Naar Gezang 118. Onlangs is de goedkeuring Rran het departement van Sociale Zaken op het groote blanDe ruil vei kaveling Bunscho- Ken, afgekomen. Da geschiedenis van de totstandkoming van de ruilver kaveling Bunschoten houdt liauw verband met de afsluiting der vroegere Zuiderzee. Voor ■de afsluiting overstroomden |des winters bij de hooge zee- Handen deze lage landen geregeld en dikwijls stond het water tot de kruin van den dijk. Het land was voornamelijk |in gebruik als hooiland, aan bemesting werd weinig gedaan klaar de regelmatige overstroo- hingen voor een natuurlijken aanvoer van meststoffen zorgden. [Wegen waren er niet, bij den hooioogst reed men over elkan- pers land. Er was weinig uitzicht pp verandering, tot de afsluiting [ran de Zuiderzee in 1932 en de Verlaging van het IJsselmeerpeil pe overstroomingen uit deden plijven. De eerstvolgende jaren gingen pe boeren in de oude sleur poor, zij mestten niet of weinig ïn het land ging zienderoogen pchteruit. Men ging mest rijden pij gebrek aan wegen over panders land, dat daning stuk werd gereden. Becijferingen koonen aan. dat in het algemeen firca 10 pCt. van het land door pet stukrijden verloren ging. Er moesten wegen komen. Dit werd natuurlijk door de Voorstanders van de ruilverkave ling als belangrijk uitgangspunt foor hun propaganda gebruikt, wk herziening van de water kopen, opdat boerderijenbouw en een zoo goed mogelijke Vedrijfsvorming in dit vruchtbare land mogelijk zouden worden. Van officieele zijde had men leeds herhaalde malen op Verbetering aangedrongen. De Conservatieve bevolking was voor ruilverkaveling echter niet rijp. Harde feiten brachten hierin Verandering. De schoenen en 'tlompenfabriek kwam stil te liggen, de werkloosheid steeg schrikbarend, de veestapel ver minderde door de evacuatie, dus ook in den landbouw trad werkloosheid op. Het gemeentebestuur trad onmiddellijk actief op. Den 30sten Mei 1940 werd een verzoek tot de Centrale Cultuur technische Commissie gericht om zoo spoedig mogelijk tot een plan voor een ruilverkaveling te raken. Een nieuw element bracht Baron Rengers, voorzitter van het Waterschap Beoosten de Eem, waaronder de ruilverkave ling zal vallen op 8 Juni naar voren, toen hij het verzoek deed om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke [gelijke aan vatting van ruilverkaveling en herziening der ontwatering (de oude bemalingsinrichting van dit waterschap is nl. in de oorlogsdagen vernietigd.) Op 1 Juli 1940 werd een advies aan de Directie van den Rijksdienst voor de werkver ruiming uitgebracht, waarbij een voorloopig plan tot ruil verkaveling van 45000 h.a. was gevoegd. De voorloopige goedkeuring op dit plan werd 31 Julli 1940 verkregen, Dit plan bevredigde echter niet en op 26 Augustus 1941 is door de Ned. Heide Mij. een groot plan opgemaakt, waarbij het object in vijf afdselingen werd verdeeld met afzonder lijke kostenramingen. Het plan werd met gunstig advies 9 September 1941 bij de Directie ingediend. Aan arbeidsloonen, vermeer derd met administratiekosten is geraamd een post van rond f 1.320.000 of f 350.— per h.a (de kosten voor de nieuwe gemalen zijn hierbij inbegrepen). Dat dit grootsche plan een prach'ig object voor werkver ruiming oplevert, behoeft geen betoog. Voor 400 man zal er circa 4 jaar werk komen 1 Ten slotte moest de uitslag van een stemming afgewacht worden. Op 23 October 1941 werd in de vergadering van de eige naren van de perceelen, be- hoorende tot de ruilverkaveling, besloten tot ruilverkaveling over te gaan Het blok is groot 4805 31.50 h.a. Van het totale aantal van 1144 eigenaren stemden 306 tegen, vertegenwoordigende een oppervlakte van 2 136.11.76 h.a. Gelukkig volgde de goed keuring van Den Haag, waarvan wij in het begin dezer regelen melding maakten. Subsidie voor de loonen tot een bedrag van f 1.302 000 is toegezegd, Zoo ligt daar dus wederom een machtig stuk werk te wach ten. Nuttige en loonende arbeid zal straks weer brood en vreugde in de arbeidersgezinnen brengen. Nu voor de sinaasappelen, waarvan weer een beperkte hoeveelheid is aangevoerd, een bon is aangewezen, vestigt de gemachtigde voor de prijzen er de aandocht op, dat de prijs van deze vruchten op grond van het prijsvormingsbesluit 1942 is vastgesteld op 80 cent per kg, bij verkoop per stuk moet afronding naar beneden worden toegepast, Te Eerbeek is brand uitge broken in de fabriek van de Vereenigde Papierfabrieken. De brand ontstond op een boven verdieping in middengedeelte van de fabriek, waar papiersnip pers en andere goederen waien opgeslagen. Het bluswerk kon door de fabrieksspuit worden voltooid. De schade is aanzien lijk. Het dak brandde af en het op den zolder opgeslagen papier ging grootendeels verloren. Tengevolge van het bluswater is ook aan ds papiervoorraden die beneden stonden, groote schade berokkend. De oorzaak van den brand is kortsluiting. Voor vele boeren op de Veluwe is door verschillende omstandigheden een ware nood toestand ontstaan wat de veevoeding betreft. Weinig krachtvoer deed het hooi veel harder minderen en weinigen zijn het, die nog voor een ander hooi ter beschikking hebben. Bovendien staat het er niet naar, dat er spoedig gras zal zijn, wat de toestand nog verergert. Men probeert op het oogenblik heide te bemach tigen. In het Verordeningenblad zijn opgenomen verordeningen van den Rijkscommissaris voor het tandartsenberoep en voor het apothekersberoep. Alle Neder- landsche tandartsen en apothe kers worden vereenigd in de tandartsen resp. apothekerskamer De tot dusverre bestaande organisaties der tandartsen en apothekers worden ontbonden Tot 15 April is er nog gele genheid bij de sectie bijzondere diergroepen te Apeldoorn een formulier aan te vragen voor toewijzing van hondenbrood voor honden, welke men reeds op 1 Januari in zijn bezit had en waarvoor nog geen kaart is uitgereikt. In aanmerking komen alleen diensthonden, trekhonden of blindengeleidehonden en honden van zeer zware rassen, terwijl voor andere honden een toewijzing kan worden gegeven, wanneer men meer dan één hond heeft. Het is een prachtig idee dat thans door het Gewestelijk Arbeidsbureau wordt gepropa geerd de stadsjeugd in de vacantie naar het platteland als hulp voor den boer, zoowel jongens als meisjes. Het is heel moeilijk te zeggen wie daarbij het grootste belang heeft, de stadsjongen of meisje of de boer. We kunnen ons best voorstellen dat de boer zijn schouders ophaalt en zich afvraagt wat hij met die jonge menschen die geen rogge van haver kunnen onderscheiden, op zijn bedrijf moeten beginnen. Maar dat kon best eens mee vallen. Hij moet niet vergeten dat de jongelui het voor hun plezier doen en dat het buiten leven voor hen een openbaring is, Er zal in de hooi- en de roggetijd best worden aangepakt en na gedane arbeid zal het vroolijke lied klinken over de velden. En in den regel zal de boer er spijt van hebben dat de vacantie van de jongelui voorbij is. In een dezer dagen gehouden vergadering in het Middenstands huis te Harderwijk gaf de leider van de afd. Landbouw van het Gewestelijk Arbeidsbureau de noodige inlichtingen. De jongelui komen voor 4 of 6 weken es de boer is enkel maar verplicht om kost en inwoning te geven en een gulden zakgeld per week. Landbouwers die er wat voor gevoelen zullen goed doen hiervan kennis te geven aan het Arbeidsbureau, Stationslaan Har derwijk, In die zeilde vergadering sprak de heer R. H. J. Nieuwen- huis, landbouwleeraar alhier over „Aardappelcultuur"' aan de hand van meegebracht demonstratie materiaal van goed en slecht pootgoed en aardappelziekten. Spr. legde den nadruk op het spruiten der aardappels in het licht en niet in het donker en wees op de noodzakelijkheid van stevige, korte kiemen (2 k 3 c.M.). De in deze streek vaak toegepaste methode van veel te lange kiemen, is foutief. Deze zijn te zwak en beschadigen licht. Verder wees spr. op de nieuwe rassen die de Eigen heimer en Roode Star vervangen. Het was jammer dat niet meer landbouwers aanwezig warendat was vermoedelijk een gevolg van een wat laat uitgeschrijven der vergadering. Degenen die aanwezig waren zullen een volgende keer wel als propagandisten optreden. OVERVELUWSCH NIEUWS HARDERWIJK. Het Kerkplein is geheel met jonge boompjes beplant en met prikkeldraad afgezet. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD 7 April. Jacob van der Horst en Jansje van de Pol. GETROUWD 6 April. Friedrich Schalier en Jannetje Jansen. Hecdrikus Jacobus Kuijkhoven en Geertje Pol, weduwe van Rijkert van den Brink. GEBOREN 1 April. Johanna, doch ter van Jan Foppen en Aaltje Luiting. 2. Marinus, zoon van Teucis Smit en Maartje Smink. 5. Gerardus Jacob, zoon van Gerrit van Deukeren en Maria Catharina Blaauwijkel. 7. Hermina, dochter van Christiaan Aartsen en Berendje Cornelissen. OVERLEDEN 1 April. Wilhelm Terweg, oud 36 jaar. 3. Johann Friedrich Albert Pattscheck, echt genoot van Helena Maria Kanne- gieter, oud 52 jaar. Frarcijutje van Vliet, oud 73 jaar. Een als levenloos aangegeven kind van hei vrouwelijk geslacht van Jeonigje Docter, echtgenoote van Limbertus Goethart. 7, Willemtje Poel, oud 9 maanden. Hanna Poel, oud 9 maanden. 8. Aaltje Reiche, oud 4 jaar. ERMELO ONDERTROUWD. Geene. GETROUWD. Geene. GEBOREN. 6 April. Aart zoon van Hendrik Bonenberg en Gerrigje Vierhout. 5. Dirk, zoon van Jan Westerink en Hendrikje den Besten. Jantje, dochter van Gose'n Rieze- bos en Gerritdina de Roo. 6. Cornelia, dochter van Heimanus van Kempen en Cornelia Pieternella de Beun. Brand, zoon van Gerrit Timmer en Aaltje van den Berg. 5. Johannes Franciscus Rende Gerrit, zoon van Andries Molijn en Aaltjen Bonhoff. OVERLEDEN. 1 April. Jan de Jager, oud 19 mnd. 3. Gerrit Haverkamp, oud 6 wk. 2. Jan van 't Einde, oud 7 wk. 1 April te (Harderwijk) Wilhelm Terweg, oud 36 jr. 6. Willem Frederik Hendrik Baron van Wassenaar, echtgenoot van Justine Gerardine Jeane Adolphine gravicne van Rechteren, oud 71 jr. 5. Aaltje Loedeman, oud 19 mnd. PUTTEN ONDERTROUWD. Christolfel Bakker, wedr. van Jacoba Hofland en Woutertje Klok Albertus de Neling en Frederika Caro. Peter Petersen en Petronella Kok.— Lammert Dekker en Eventje van den Bor. Hendrik Wassink en Heintje van Eikenhorst. GETROUWD. Hendrik Pul en Elbertje Gerritsen. Hendrik Doppenberg en Willempje Gerritsen. Jannes Simon en Jannetje Delorie. Gerrit van den Brink en Maartje de Vries. BEVALLEN. Johanna Heimgartnef geb. Kommer, d. Grietje Gielen, geb. Rikkers z. Maria Horseling, geb. Pasman, z. Wiilempje Ver hoef, geb. Ruitenbeek, z. Cor- nelisje van den Hazel geb. van Meerveld, z. Bija Livestroo, geb. van Dijk, z. Aleida van Dasselaar, geb. Bast, d. OVERLEDEN. Hendrikus Mark horst, oud 5 jr. Wilhelmina Geurtruida Klomp, oud 14 mnd. Lambert Doorn, oud 47 jr. geh. met Dreesje van Beek. Levenl, aang. een kird van 't m. gesl. van de echtelieden. Wouter van Dam en Willempje van Beek. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. f2.50 f3.28 Rogge per H.L. (6 95 f7.00 Biggen f6 00 i f9.00 Aardappelen f2,50 f3 00 Op 1 April 1942 is een groote propaganda-actie voor den NVD ingezet. De NVD stelt zich tot doel de zorg voor het gezonde gezin, hetwelk door bijzondere omstan digheden hulp noodig heeft. Dit wordt bereikt door het verzorgen vanMoeder en kinder-uitzending naar gezonde strekendoor het stichten van Moeder en kindertehuizen, kin- deibewaarplaatsen, consultatie- bureaux voor aanstaande moe ders en huisvrouwen. Verder zal de NVD de tandverzorging op de scholen op zich nemen en sociale medewerksters ter beschikking stellen van overbe laste moeders, Om dit te bereiken is een systeem ontworpen, dat als volgt werkt; Voor iedere 10 000 menschen, of indien de gemeente kleiner is, voor het betreffende aantal, wordt een buurtschapshoofd aan gesteld, in den regel de Burge meester. Ieder buurtschapshoofd heeft 10 wijken met ieder 1000 menschenwaarvan aan het hoofd staan wijkhoofden. Ieder wijkhoofd heeft voor iedere 100 menschen of plm. 25 gezinnen een blokhoofd ter beschikking. Al deze functies zijn vrijwillig en ongesalarieerd. Het geld voor den NVD wordt bijeengebracht door de leden, die per maand f 1.of meer bijdragen. Alle niet aangewezen bonnen van alle levensmiddelenkaarten, die op het oogenblik niet meer in gebruik zijn, kunnen worden vernietigd. Dit zijn dus de bonnen van alle kaarten, die uitgereikt zijn voor de uitreiking welke is geschied in het tijdvak van 2 tot en met 21 Maart, Verder kunnen de met „21 C.V." en „22 C.V." gemerkte bonnen van de {brandstoffen- kaart L (voor centrale verwar ming) eveneens worden vernie tigd.; Met nadruk wordt er op gewezen, dat de textielkaarten en de brandstoffenkaarten zorg vuldig moeten worden bewaard en dus met uitzondering van de beide bovengenoemde bonnen der brondstoffenkaart L in geen geval vernietigd mogen worden, Woensdag stond te Enschedé de trein naar Gronau gereed. In de wachtkamer hadden zich velen verzameld, die deze dag een bezoek aan Duitsland wilden brengen. Onder hen bevond zich een jolige dikzak. Hij trok de aandacht door z'n vroolijkhumeur en welgedaan uiterlijk. Een kom mies vertrouwde ,,'t zaakje" niet en noodigde den dikkerd uit met hem mee te gaan naar een apart vertrekje. Zulks geschiedde. En daar, in dat hokje, moest de dikke zich ontkleeden. Hij had niet minder dan 48 stuks damesondergoed aan! Toen bij daar zoo in z'n hempje stond, lachte de dikke heelemaal niet meer.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1