.rbeiden iet vreugde- iberslust OVERVELUWSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 26 ip i IRDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERHELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. FBUULETOM. Adverteert in dit blad. [oensdag 1 April 1942 STREEKBLAD voor: ^schijnt tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Zeer goed Misstanden bij handel in melkpoeder. Kalfsvleesch De moord te Amsterdam Vrouw helpt inbieker arresteerea (Wordt vervolgd), - v.'R -.'W iofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 M.m. f 1.80, elke M.m. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 een Vreugde aan het werk zijner inden is voor ieder, die werkt, sn behoefte. Het is ook de jorwaarde, dat het goed wordt, fje niet met vreugde werkt, ij geen voldoening vinden in werk en daardoor weer zal |t hij maakt, niet voldoen, ommigen o.ider ons zijn in opzicht bevoorrecht, doordat allen arbeid aan wat zij ken, alleen en zelfstandig richten. Maar ook wie samen t anderen arbeid, en een 1 van het groote geheel vaardigt, kan de volle vol ening en vreugde genieten, t alleen wanneer zijn Re kkelijk kleine deel goed rdt, maar bovendien omdat zich medewerker gevoelt aan t groote geheel en helpt dit I voltooien. Zonder zijn aandeel an het werk zou het niet zijn sat het is en hij kan daarom ijet voldoening zeggen, dat hij Én deel er aan heeft gearbeid, llemand, die een voorwerp van toast of kunsthandwerk maakt, werkt gewoonlijk alleen. Hij tiet het onder zijn handen pjoeien, die geleid worden door itzielend oordeel. Hij heeft het 0 zijn gedachten ontworpen en roor zich gezien, zooals het moet norden. Hij werkt aan de uit- voering, soms met gelukkige »nd vlug en zeker, soms ook m eizaam zoekend en tastend om de bezwaren van de stof te ov winnen. Maar ook op dit |ebied komt het voor, dat hq f medewerkers heeft, van wier wndeel hij afhankelijk is bij het slagen van het geheel. Gaat het eigenlijk niet zoo bij alles, wat wij maken Is het el juist, een onderscheid te aken De mannen, die allen Hhmen een groot bouwwerk aakten, de kathedralenbouwers Ier Middeleeuwen, zoowel als jj, die een woonhuis in onzen d maken, hebben ten slotte men een kunstwerk onder door W. SCHIPPERS 1. t Is wel geen groote, maar |och een mooie, schilderachtig elegen bezitting, het oude Eiberslust", en als men den ük slaat op de stevige, door eer en wind grauw geworden uren, dan zou men waarlijk iet zeggen, dat zóóveel winter- tormen er tegenaan zijn ge- bulderd, en zóóveel zonneschijn te heeft geblakerd. Evenals de meeste boeren- I loeven hier in de streek, ligt >ok „Eiberslust" niet vlak aan Tien r^weg, doch is er door -en tamelijk breede sloot van gescheiden. Een steenen brug met ijzeren poort verleent toegang tot het l»f, en achter de poort verheffen dch twee eeuwenoude linde- zoomen, die hun machtige «uinen dicht ineengestrengeld nebben. Het woonhuis, met zijn groen geschilderd houtwerk en spits toeloopend dak, is niet zeer handen waaraan elk zijn deel heeft. De metselaar, de timmer* man, de schilder, zij kunnen met dezelfde vreugde en vol* doening arbeiden als de bouwers van monumentale werken van vroeger. En zelfs de jonge leerling, die mag aanreiken en helpen, heeft deel aan het gezamenlijke werk, deel ook aan de voldoening als het voltooid is en goed geworden. Wanneer wij vroeger de eerste ondervinding opdeden van het kweeken van een plant in een pot of kas, zelf mochten zorgen voor het ontkiemen en opwassen, leerden wij iets van de vreugde kennen, die de kweeker heeft, wanneer hij met ernst en toegewijde zorg, zijn ervaring en vakkennis benuttend, zijn planten doet opgroeien, in de kas of op den kouden grond, en die van den boer, die zijn landen bebouwt met de zorg vuldige moeizaamheid van opeen volgende werkzaamheden van ploegen, eggen, zaaien, wieden. En dan, zooals in de Vlasch aard van Stijn Streuvels, ligt daar het land, voorbereid en bearbeid, overgegeven aan de invloeden, die de boer niet beheerscht, zon en regen, weer en wind. Van den boer kunnen wij dit leeren, dat wij hebben te arbeiden met onze toewijding en ervaring, met zorg en vlijt, maar daarna ons werk moeten laten groeien, in hoop en ver trouwen op de krachten der natuur, die buiten onze macht staanZorg, maar niet te veel, want het komt toch zoo God het wil. Z.C. De documenten, die men tegenwoordig ter invulling krijgt als men iets wil aanvragen, zijn niet altijd even eenvoudig. Soms echter vind de eenvoud toch het juiste woord, zooals te Venlo. Een huismoeder aldaar ging een schoenenbon aanvragen. Op het formulier kwam ook voor de vraag„verhouding tot het gezinshoofd". Zij vulde in „Zeer goed". groot, doch de daaraan vastge* bouwde schuur en stallen zijn zooveel te ruimer, want hoewel de boer van Eiberslust ook koren en andere veldgewassen verbouwt, is zijn voornaamste bron van inkomsten toch de veeteelt. Het is niet bij toeval, dat de boerderij den naam Eiberslust draagt, want achter op den nok van de groote met riet gedekte schuur ligt het van ruwe takken gevlochtten ooie vaarsnest en dat bevindt er zich sinds menschenheugenis. Toen de grootvader van den tegenwoordigen boer zich als jonge man hier vestigde, was zijn eerste werk, een oud wagenwiel op te zoeken en dat met een paar stevige ijzeren bouten op den nok van de schuur vast te maken. „Kijk vrouw", had de stoere Idze Jorringa tot de jonge boerin gezegd, „als zich daar nu dezen zomer eibers op nes telen, dan zullen wij met Gods hulp hier geluk en voorspoed beleven, want wij, Friesche boeren, gelooven, dat de eiber geluk aanbrengt". Doch de boerin had er om gelachen, en gezegd, dat het een Heidensch denkbeeld was, Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid 272 Zeep in diverse soorten 260 Suiker 1 K.G. 3-01 of 4-01 reserve 50 gram cacao 259 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 263 Jam enz. 500 gram 264 Peulvruchten 250 gram 271 Peulvruchten 250 gram 268 Gort enz. 250 gram 267 Vermicelli enz. 100 gram 4-02, 4 03 reserve 250 gram Rijst Geldig t.m. 30 April 18 April 18 April 18 April 18 April 18 April 18 April 18 April 18 April 18 April 18 April 30 April 4 04 Reserve 400 gram Sinaasappelen Bon L Textielkaart 50 gram Scheerzeep KAAS 258, 262, 266, 270 en 274 (alg.) 100 gram 18 April VLEESCH EN VLEESCHWAREN 17 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 4 April 17 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch 4 April BOTER EN VET 125 gram margarine 11 April 125 gram boter of margarine of 100 16 Boter en Vet 17 Boter en Vet gram vet 11 April MELKKAART 16 A t/m 19 A 3lA Liter 18 April 16 B t/m 19 B Is/* Liter 18 April AARDAPPELEN 17 A Is/* K.G. aardappelen 4 April 17 B K.G. aardappelen 4 April BROODKAART 17 A 4 rantsoenen brood 4 April 17 B Vs rantsoen brood 4 April 257, 261, 265, 269 alg. BLOEM 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 18 April PETROLEUM Bonkaart O, Periode 16 2 Liter 13 Juni BRANDSTOFFEN Bon 08 K.F. (brandstoffenkaart voor kook* doeleinden) 2 eenheden brand stoffen (geen anthraciet) 30 April Een eenheid op bonnen 5 tot en met 9 H.K. tot en met 15 April13 H.K. en 17 H.K. tot en met 15 April8 H.K., doch uitsluitend voor turf, tot en met 15 April12 tot en met 20 C.V. tot en met 15 April23 tot en met 32 C.V. tot en met 15 Aprille tot en met 9e periode tot en met 15 April terwijl ze er ernstig had bijge voegd, dat het geluk van den mensch van hooger wil afhangt dan van het al of niet nestelen van den ooievaar op het dak van een huis of schuur. „Dat weet ik vrouw", was Idze's antwoord geweest, daarom heb ik ook gezegd met Gods hulp" Maar toch had boer Jo'ringa vergenoegd in de sterke handen gewreven, toen hij zag, dat een jong eiberpaar de eerste takken vlocht door de spaken van het oude wagenwiel, en hij had achter de schuur, langs den slootkant, een rij jonge popu lieren geplant, die later het eibernest eenigzins tegen de ruwe noordwesterstormen zouden beschutten. De jaren waren heengevloden de eibers gingen en keerden weer, ieder najaar en elke lente het leven van de bewoners van Eiberslust kende bij afwisseling vreugde en smart men plukte er rozen uit 's levens gaarde en men droeg er zijn kruisdoch aan stoffelijken voorspoed had het Idze Jorringa op zijn levens pad niet ontbroken, want toen hij op hoogen leeftijd stierf, werd Eiberslust het onbezwaard eigendom van zijn zoon, den eenigen, die hem van de vier was overgebleven, Deze bereikte niet zulk een hoogen leeftijd als Idze, want toen de vader van Jauk Jorringa den tegenwoordigen bewoner achter de oude dorpskerk zijn laatste rustplaats vond, droeg Jauk juist den soldatenrok. Het was namelijk nog niet zoo heel lang geleden, dat Napoleon cok hier te lande de loting had ingevoerd. Evenals zijn grootvader en vader is ook jauk Jorringa een algemeen geacht man in den omtrek, en als hij gewild had, was hij reeds lang lid van den gemeenteraad in het dorp ge weest, doch Jorringa was eenigs- zins eenzelvig van natuur en achtte zich voor die dingen niet geschikt. Hoewel Hollander van geboorte was bij in zijn hart nog een echte Friesch, evenals zijn voorvaderen. Van nature een door en door goed man, kon bij in sommige dingen geweldig koppig zijn. Er moest heel wat gebeuren, voor zijn toorn werd opgewekt, doch was dit eenmaal het geval, dan was hij niet gemakkelijk tot bedaren te brengen zonder die drift te hebben geboet, waarover hij dan echter later steeds diep berouw geYoelde. Bij den handel in melkpoeder, welke in de laatste maanden van 1940 en de eerste helft van 1941 een grooten omvang aan nam, hebben zich langen tijd zeer groote misstanden voorge daan. De consument die steeds hoogere prijzen moest betalen, weet hiervan mee te spreken. De inspecteur voor de prijs* beheersching te Amsterdam, legde aan de N.V. Zeelandia te Rotterdam en haar directeur de hoogste straffen op, n.l. 75.000 en 45.000 gld. boete. Van het twintigtal andere overtreders werd aan één een boete van 20.000 gld. opgelegd, aan een tweede 15.000 gld. en drie anderen ieder 10.000 gld. De overigen kregen boeten vatiee- rend van 1000 gld. tot 6000 gld. Bij het vaststellen dezer boeten werd natuurlijk rekening gehouden met de onrechtmatig verkregen winsten. Ook vele winkeliers en groot verbruikers moesten zich voor den inspecteur voor de prijsbe- heersching verantwoorden en kregen boete tot 1000 gld. In deze geheele zaak werd in totaal aan boeten meer dan f 250.000 opgelegd. Het is nu de tijd waarin een aanzienlijk aantal nuchtere kal veren op de slachtveemarkten en andere leveringsplaatsen wor den aangevoerd. In verband hiermede ontvan gen de slagers, zoo vernemen wij van de bedrijfsorganisatie voor vee en vleesch, een vrij belangrijke hoeveelheid kalfs vleesch. Tengevolge daarvan is het den slagers niet mogelijk hun klanten op alle aangeboden bonnen van de vleeschkaart rundvleesch te verstrekken. Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden en de slagers geen eischen te stellen, welke onmogelijk kunnen worden inge willigd. Zoo geschiedde het eens, dat Jorringa met zijn zoon Idze, veertienjarige jongen, naar de paardenmarkt te P. was gegaan want de boer had een ploeg paard noodig en nam zelf twee mooie jonge paarden mede, die hij verwachte voer goed geld aan den man te kunnen brengen. Idze's moeder, de boerin van Eiberslust, was vol bezorgdheid geweest voor haar wilden jongen en wel driemaal had ze tot haar man gezegd„Jauk, let toch goed op Idze, en wees voorzichtig met al die wilde paarden op de drukke markt. Rijd vooral niet te hard, want je weet hoe de jongen is". ,,'t Zal best terechtkomen, moeder", had Jauk koeltjes opgemerkt, en Sietske, Idze s twaalfjarige zuster, meende dat een jonge als Idze best op zichzelf passen kon. Lachend had het ondeugende ding haar broer nog nageroepen, dat hij voor haar en kleine Anna een grooten peperkoek moest meebrengen, 't Was nog tamelijk vroeg in den morgen, toen ze van Eiberslust wegreden, doch 't Augustuszonnetje brandde reeds ongewoon fel op de stoffige De moord in de Koestraat te Amsterdam, gepleegd op den avond van 13 Maart j.l. op een daar wonende vrouw is reeds binnen korten tijd volledig tot klaarheid gebracht. De recherche kreeg aanwij* zingen welke leidden tot de aanhouding van een 19 jarigen man, wonende in het Oostelijke stadsdeel, die ervan verdacht werd, den moord te hebben gepleegd. Na aanvankelijk hard nekkig ontkend te hebben, moest hij voor het bijeenge brachte bewijsmateriaal zwichten en legde een volledige beken* tenis af Hij was op den genoemden avond bij de vrouw op bezoek geweest en had ruzie met haar gekregen over geld, welke in handtastelijkheden overging, waardoor de vrouw met haar hoofd tegen een muur sloeg en vervolgens op den grond viel. Daarna had de man haar met een dolk eenige steken in den rug toegebracht, zich eenig geld, een leeren jas en een paar kaplaarzen toegeëigend en ver volgens de woning verlaten. Gisterochtend was een dame uit de Steinlaan te 's Gravenhage een boodschap gaan doen. Thuiskomend, trof ze een onbe kenden man in de keuken aan. Hij bedreigde de vrouw met allerlei minder fraaie dingen, doch rende toen onverwachts weg. De dame, geenszins uit het veld geslagen, rende even hard achter hem aan, roepende „houdt den dief", 't Resultaat was, dat in de Reitzstraat een burger den vluchteling greep en zoolang vasthield, met behulp van de vrouw, totdat er een motorzijspan van de politie aankwam. De twee motoragenten rekenden het heerschap in. Deze, een 28 jarige chauffeur, is in bewaring gesteld, landwegen, die slechts hier en daar door hoogopgaande wilgen- boomen werden beschaduwd. Telkens moest vader Jorringa den wilden Idze vermanen, zijn jong paard te beteugelen, want den knaap, die kon rijden als een geboren cavalerist, begon het sukkeldrafje, dat de boer had ingezet, tamelijk te vervelen doch deze was niet van plan met bezweete paarden op de markt te komen, 't Ging op de markt reeds levendig toe, toen Jorringa en Idze aankwamen doch de boer van Eiberslust was op de P. sche paardenmarkt een van ouds bekende figuur, en spoedig was hem een goede plaats aange wezen, waar hij zijn paarden kon vastmaken aan de door een rij zware palen gehaaide lange lijn. Rustig wachtte Jorringa nu tot een kooplustige een bod naar zijn mooie dieren kwam doen, en onderwijl keek hij eens om zich, heen, of er goede werkpaarden op de markt kwamen. Gaandeweg werd het nog drukker, en 't loven en bieden was in vollen gang.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1