lA STREEKBLAD voor: Het geheim m bet Zwarte Woud iaterdag 28 Maart 1942 OVEHVELUWSCHE BLADEN 98ste jtargug No. 25 14RDEHWUK, HIE3DSN, TONSEL, EBMELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSFEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, eu. ie Blinden en de Radio FEII1LLET0H. VOOR VIJFTIG JAAR. Adverteert in dit tied. herschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk 5 WINTERHULP Klaas en de eereboog Autobus f&u de dijk. Blmda man door gas omgekomen. Tasch mat famnd gulden vergeten Veie bijenvolken cmgekomsn, Arbeid in banket bakkerijen. Bierafievering wordt hervat. Uit het Overvelnwsch Weekblad van 2 April 1892 Jan Olieslagers overleden Zoeken en rapen van eieren 1 1 - V i \Vl M 1 - 1 1 sv ijll mis? -'.Ji 1 •redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1 5 regels (galjard) f 1.—elke regel meer 20 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 een Sonneheerdt te Ertnelo in actie". De Nedarl. Omroep heeft gesloten om ten behoeve van |e ruim 4000 blinden in ons wnd een wekelijks programma* blad in brailleschrift uit te geven, jaardoor ze in staat worden steld, zelf hun keus te bepalen uit hetgeen de radio ten gehoore Om onze lezers een beeld te jjeven van den arbeid, die er vraagd wordt voor het samen- stellen en drukken van den jEuistergids in blindenschiift, achten wij een bezoek aan het indentehuis „Sonneheerdt" te rmelo, waar de directeur, de er J. Munnik, ons met pasten trots het eerste num mer, dat vóór en dóór de blinden werd gedrukt, toonde. Met bewondering voor de jwoote routine en een nimmer falende handigheid zagen wij de blinden vol ijver bezig aan het [|ïukken vafj hun Luiafco»gid». Een van hen, die een slecht ïichtsvermogen heeft doch nog el kan lezen, dicteert de tikelen en programma»uittrek* Is aan een blinde, die met |en benijdenswaardige snelheid het dictee op een speciaal leconstrueerde schrijfmachine et zeven toetsen opneemt, aarna wordt vanaf het papier de blinden „lezen" met de ngers de tekst op blikken aten geslagen. Dit gebeurt op zg. braille zetmachines waar n er slechts twee in geheel ederland te vinden zijn. Onder een drukpers worden |e witte vellen aan beide zijden ledrukt waarna de bladen |esorteerd en verzonden worden. Al het werk - en men jegtijpt dat dit niet weinig is wordt door de blinden zelf daan. Hun arbeid, die geheel Jp den tast gedaan moet worden, dwingt ieders bewondering en respect af. Een der vroegere omroepver* tlenigingen, zooj vertelde ons d directeur had zich destijds belast met het uitgeven van ilen programmablad in braille* pfchrift. Na de concentratie kwam n de zijde der blinden zelf e vraag of zij ook voortaan leer een goeden wegwijzer lenden krijgen bij het luisteren Jar de uitzendingen van den 'ederlandschen Omroep, Het erheugt ons allen, dat wij de linden niet met leege handen oeten terug sturen en dat de 'ederlandschen Omroep aan* Uil MUM, - 27. >,Tot aan z'n twee en tach* gste jaar was Huig, niet uit n wapenrusting geweest, maar |P dien leefrgd haalde hij met "oeite adem. „Dus liet hij bij zich komen tto van Burlach, z'n kapelaan, ijn zoon en dochter die ge bouwd is met Baron Blonderik hij zei hun stonds bereid was hen de helpende hand toe te steken. Wij twijfelen er niet aan of onze blinde luisteraars zullen in de toekomst, dank zij hun Luistergids, het wondervolle radioklavier bespelen, met nog meer aandacht en overgave dan velen van onze ziende landge* nooten. De Prov. Directeur Winter* hulp voor Gelderland verzoekt ons zijn dank te willen overbren gen aan alle collectanten, ambte naren, politie, brandweer enz. voor de medewerking aan de collecten in den algeloopen winten en vooral ook aan dege nen die door het brengen van een offer, telkens wanneer die gevraagd werd, toonden het leed van anderen te verstaan. Klaas, een niet meer piepjonge bruidegom te Staphorst, zou in den echt worden verbonden. Dit feit, op zichzelf niets buiten- gfcwoOi.6, gaf tl? j*n£?d aanleiding om ter eere van dit heuglijke feit in de morgenuren een prachtige eereboog op te richten voor het huis van Klaas' toekom stige schoonouders, waar hij dan zijn tocht naar het gemeen tehuis onder door moest loopen. Klaas echter toonde zich hierover weinig gesticht, want toen de huwelijkstocht een aanvang nam begaf hij zich, om de eereboog te oatloopen, langs achterwegen naar de plechtigheid. Dit nu was weer niet naar den zin van de jeugd, noch van de omwonende buren. Direct werd onderling beraadslaagd wat te doen. Spoedig was men tot de conclusie gekomen, dat het echtpaar toch onder de boog door zou. Te dien einde werd prikkeldraad bijeengebracht en dit werd voor alle stegen die op den gemeen teweg uitkwamen gespannen, zoodat Klaas genoodzaakt was den oflicieelen weg te volgen. Bovendien had zich een groote groep buren op den Hoek verzameld, waar Klaas en echtgenoote moesten passeeren, die hen bij hun aankomstmet luid gejuich begroetten en ondet gezang van toepasselijke liederen hen naar de woning van den schoonvader begeleidden, alwaar eveneens een groote menigte stond opgesteld om den doorgang onder de eerepoorE met eigen oogen te aanschouwen. Voor Klaas was dit niet prettig en wellicht had hij verstandiger gehandeld door op de heenreis den weg onder de poort maar te kiezen. „Uw moeder, de Wolvin, heeft mij haar klauw geleend... haar bloed heeft zich met 't mijne vermengd... door u zal dat bloed eeuw in eeuw uit voortleven en huilen in de sneeuwvelden van 't Schwartz Wald De een zal zeggen 't is de noordewind die huilt I De ander't is de nachtuil I... Maar 't zal uw bloed wezen, 't mijne, 't bloed van de Wolvin, dat mij Edwiga heeft doen ver* wurgen, m'n eerste vrouw voor God en voor de heilige Kerk... Ja... door mijn handen is ze gestorven,.. Vervloekt zei de Wolvin 1 want er staat ge* schreven „Ik zal de misdaad des vaders bezoeken in zijne nakomelingen, totdat aan de Een autobus van de dienst SchoonhovenUtrecht, is onder Lopik, bij hst uitwijken voor een fietser, in de Wetering gereden an daar omgeslagen. Een defect aan de stuurin richting moet de oorzaak van het ongeval zijn geweest. Het voertuig bevatte ongeveer 30 personen. Allen konden echter tijdig uit de bus komen, behalve de ongeveer 50 jarige mej. C. van VlietDe Gilde, die op weg was naar haar moeder te Utrecht. Zij is ve-moedelijk onder de voet geloopea en overleden. Ds autobus is in beslag genomen. Een tragisch ongeluk is gebeurd in perceel Koningstraat 12 te Amsterdam. Een daar wonende 62-jarige blinde man werd dood in zijn kamer aange troffen door buren, die door gaslucht gewaarschuwd, een onderzoek kwamen instellen. 'TzasbUjkeltjk had de man verzuimd de gaskraan dicht te draaien, zoodat toen de gasdruk weer hersteld werd, het gas de woning biunenstroomde, met het genoemde noodlottige gevolg. Mevrouw O. uit Den Haag had op een mooi plekje te Wassenaar gerust en genoten van de aatuur. In haar woonplaats terug bemerkte zij plotseling met groaten schrik, dat zij haar tasch, waarin een bedrag van ongeveer duizend gulden, op het mooie plekje had achtergelaten. Dadelijk ging zij terug. Intusschen hadden twae kleine jongens de tasch, waarin ook lucifers zaten, gevonden, en een hunner wilde met het bankpapier een brandje gaan maken, wat door den ander werd verhinderd met „nee' joh, je mot geen geld verbranden." Ze hadden toen wat briefjes in hun zakken gestoken, doch later hadden zij ze in een sloot gegooid. Dr tasch hadden zij laten staan en deze was door een derde gevonden en meegenomen, De politie, door mevrouw O verwittigd, ging op onderzoek uit, kreeg kennis van de hande lingen van de jongens, vischte de bankbiljetten uit de sloot en ging op zoek naar de tasch. die intusschen met den verderen ongeschonden inhoud was gedeponeerd. Mevrouw O. kreeg haar tasch en baar geld terug. gerechtigheid voldaan zai zijn 1 „En de oude Huig stierf. „Sinds dien tijd nu huilt de noordewind krijscht de nachtuil en de reizigers, die 't nachts in die buurt aan 't dolen zijn, ze weten niet, dat 't bloed is van de Wolvin die huilt,,., dat zelfde bloed, dat eeuw in eeuw uit zal voortleven, tot op den dag waarop de eerste vrouw van Huig, Edwiga de Blonde, onder den vorm van een engel op den Nideck zal verschijnen, om te troosten en te vergeven I Sperwer stond toen op, maakte een der hanglampen los en vroeg de sleutels der bibliotheek aan Knapworst, die door die vraag zoo verrast was dat hij er maar niet de hoogte De harde winter heeft op verschillende wijze zij sporen nagelaten. Ook de imkets zijn er door getroffen. Heele bijen volken zijn blijkens het dezer dagen door de imkers ingestelde onderzoek, op de Veluwe ten gevolge van de koude en cok door voedselgebrek, omgekomen. De bange verwachting van de imkers in het afgeloopen najaar, dat de te late suikerlevering wel eens ruïneuze gevolgen zou kunnen hebben, is bewaarheid geworden. Veel bijenvolken hebben hun wintervorraad niet meer tijdig kunnen opnemen zoodat, mede door de geringe faoningopbrengst van het vorige seizoen, hongersnood het gevolg moest zijn. Er zijn imkers, die verscheidene korven doode bijen hebbenandere korven zijn voor meer dan de helft verminderd. Samenvattende kan gezegd worden dat een groot deel van de bijenvolken op de Veluwe is omgekomen. Op het oogenblik zien de imkers reikhalzend uit naar de toewijzing van de bijensuiker, Wölk? in dit voorjaar zal ge s bieden. Zoodoëüuê zal men de bijen, die den langen wihtsr en het voedselgebrek hebben dooistaan, nog kunnen redden. Ce secretaris°generaal van het departement van sociale zaken heeft aan hoofden of bestuurders van banketbakkerijen in alle gemeenten des rijks vergunning verleend, dat in de week van 30 Maart tot en met 4 April 1942 en van 18 tot en met 23 Mei 1942 in hua ondernemingen door arbeiders van 16 jaar of ouder, arbeidsuren worden ge* maakt in afwijking van het bepaalde in de Arbeidswet. Naar het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogs tijd mededeelt, zijn de bijzondere omstandigheden, die eenigen tijd geleden hebben genoopt tot stopzetting van de aflevering van bier door dé brouwerijen, thans zoodanig gewijzigd, dat met ingang van 30 Maart a.s deze aflevering zal kunnen worden hervat. Het spreekt vanzelf, dat na de stagnatie, die eenige weken geduurd heeft, niet ieder zijn volledige rantsoen terstond zal kunnen ontvangen en dat in den eerstkomenden tijd nog onregelmatigheden in den aan voer kunnen optreden. van kon krijgen. Hij wenkte me, dat ik met hem mee zou gaan. Een, twee, drie liepen we de sombere galery door, daarna de wapenzaal, en nu duurde het niet lang of we kwamen aan de archief zaal aan 't einde van den verbazend langen korridor. Hier niet 't minste gedruis, alles was doodstil, men zou gezegd hebben dat het kasteel uitgestorven was Af en toe draaide ik m'n hoofd om, en zag dan onze beide schaduwen, zich tot in 't oneindige verlengende, als schimmen op de hooge bahang- seis bewegen en daar allerlei zonderlinge vormen aannemen. ADVERTENTIE. Ontvangen by H. Langen in 't Schaap Watertwist, Embras- ses, cornetlinten en zijde voor boezelaars. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD. 31 Maart Fran- ciscus van der Poel en Gerharda Stronkhorst. GEBOREN. 24 Mrt. Mechteltje, d, v. Hendrik Timmer en Truitje Brandsen. 27. Catharina Louisa, d. van Gerardus de Kievit en Maria Hen- drica Heinen 29. Wouter, z. van Harmacus Raaijen en Hermina Brui ning. Jan, z, van Gerrit Ardeler- hof en Petertjen Wouters. 30. Berendina, d. van Aart Schuuring en Elisabeth Luitjes. OVERLEDEN. 25 Maart Johan nes Cornelis Petersen, oud 7 maan den. 27. Anasthase Joseph De- backer, oud 34 jaar. 28. Gerrit- jen Holstein, weduwe van Reijer van Aken, oud 90 jaar. 27. Ger- ritje van den Waterweg, weduwe van Jacob Hop, oud 71 jaar. 29. Aaltje Bunschoten, oud 1 jaar. 31. Johanna Kraaijenhof, oud 4 maanden. ERMELO, ONDERTROUWD. 1 April Beert Hoeker^ jm. en GeertjS Ï.Z jd. BEHUWD. 1 April Aart Mouw jm. en Gerdina Rekers jd. GEBOREN. 18 Maart. Jannes, z. van Johannes Mouw en Geertje Doppenberg. 23. Evert, z. van Jan de Zwaan en Gijsbertje de Zwaan. 22. Besseltje, d. van Aart Schipper en Hendrika van de Flier. 28. Eibert. z. van Gerrit Pap en Neeltje Assen. 30. Aartje, d, van Peter Waterweg en Wljmpje de Valk. OVERLEDEN, 20 Maart Gerhardus Bcelen, oud 6 jaar. 21. Sophia Hendrika 't Hart, oud 37 jaar. 22. Wiepke Jelles Terpstra. 23. Klaasje van Welsem, wed. Klaaa van Zoeren, oud 67 jaar. 27. Jacobje van de Vosse, oud 14 mnd. 28. Jurdanus van den Brom, echtgenoot van Johanna Verschuur, oud 70 jaar. PUTTEN, ONDERTROUWD. Lammert teï Borg en Tennisje van Beek. Elbert Teunis Knoppert en Grietje van Boeschoten. Matten Mijnten en Gerritje van Beek. Hendrik Cornelis Schipper en Frederika Heining. Lubbert van Elten en Maria Koopman. GETROUWD. Geene. BEVALLEN. Cornelia Meiling, geb. Jakobsen, d. Geertje Harmsen, geb van den Brink, z. OVERLEDEN. Aartje den Herder oud 31 Jaar, geh. met Peter Kleijer. Jannetje van de Beek, oud 33 jaar geh. met Hendrik Ruitenberg, Jan Gerritsen, oud 5 maanden. Marten Bijvank, oud 3 jaar. Levenloos aangegeven een kind van 't vrouwelijk geslacht van de echte lieden Ruitenberc en laq- S netje van de Beek. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p ïoo st. f2.SO f 3.2S Rogge per H.L. (6.85 it (7.00 Biggen (7.00 it (10.00 Aardappelen (2.50 i f3.50 B Maandag j.l. is te Bercbem in België in den ouderdom van 60 jaar overleden Jan Olieslagers, een zeer bekende figuur in sportkringen. Eerst in hel wielrijden later in de motorsport en tenslotte als vlieger, behaalde bij tal van schitterende successen. Nadat hij, onder den bijnaam van „Antwerpsche duivel" carrière had gemaakt als motorrenner ook in ons land heeft Jan Olieslagers ook in het vliegwezen een ongekenden roem verworven. In Nederland heeft hij tal van vliegdemonstraties gegeven o.a. te Zwolle waar hij in 1910 gedemonstreerd heeft. De secretaris generaal van het departement van landbouw en visscherij heeft bepaald, dat in het geheele ryk. a. het zoeken, rapen en buiten Ik was ontroerd, ik was bang I Bruusk deed Sperwer de oude eikenhouten deur open, en de toorts in de hoogte houdende, trad hij met verwil derd haar en bleek gezicht het eerst binnen. Zoodra hij bij 't portret kwam van Edwiga, wier gelijkenis met de jonge gravin my tijdens onze eerste bezoek aan de bibliotheek getroffen had, bleef hij staan, en zei me op een plechtigen toon „Zie dat 's nu de persoon die terug moet komen om te troosten en te vergeven Welnu ze is teruggekomen 1.. Op dit oogenblik is ze beneden, bij den ouwen graaf. Kijk, Frits, herken je ze't is Odila L openbare wegen en voetpaden vervoeren van eieren van kemphanen, wulpen, scholeksters grutto's, tureluurs, meerkoeten en waterhoentjes is toegestaan tot en met 19 April 1942; b. het ten verkoop in voorraad hebben, te koop aanbieden, verkoopen, afleveren en langs openbare wegen en voetpaden vervoeren van eieren van het onder a genoemde waterwild is toegestaan tot en met 21 April 1942, met dien verstande, dat het vervoeren gedurende de data 20 en 21 April slechts is toegestaan binnen de bebouwde kom der gemeenten en langs openbare wegen en voetpaden. c het zoeken, rapen, ten verkoop in voorraad hebben, te koop aanbieden, verkoopen, afleveren of vervoeren van eieren van zwanen, ganzen, wilde eenden (alle soorten,) duikers, watersnippen en goudplevieren niet is toegestaan, Hierop wendde bij zich naar 't portret van Huigs tweede vrouw en hernam „Wat die betreft, dat 's Huldina de Wolvin. Duizend jaar lang heeft ze gehuild in de beigpassen van 't Schwarz Wald, voortaan kunnen de graven van Nideck rustig slapen want gerechtigheid is geschied en de goede engel der familie is terug 1". EINDE

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1