Iet geheim m het Zwarte Wood STREEKBLAD voor: l&RDERVIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NÜNSFEET, BULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, ear. |FEfllllBTOH. Adverteert in dit bied, Asnsdag 25 Maart 1942 6VBÜVBDWSCHÏ BLADEN 98ste jaargang No. 24 cl Verschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Distributie van eieren reis van een naald |ood nit bakkerswagen gestolen Niet beschermde vogels Oude luisterver gunningen Da Arbeidsbeparking voor winkelpersoneel „Wij vieren de beterschap Zedelijke vetwiidering der jeugd Een Kamer van Koophandelkantoor te Har der w ij K r :!'t"v -V 1 1 T* IB .-. ■:s*v ->'-V- "'•vï^'SSAS &»-sï .-ï :V 7- - tllofd'redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 eer t iDe Secretaris-Generaal van jindbouw en Visscherij maakt Ikend, dat in alle gemeenten «paalde detaillisten zijn aange wezen, die zoodanig met eieren nprden bevoorraad, dat zij Jgelmatig in de gelegenheid rijn te leveren tegen afgifte ran rantsoenbonnen. De namen sn adressen van deze detail* isten zijn verkrijgbaar bij de ila itselijke distributiediensten. )e aandacht wordt er voorts op gevestigd, dat eieren, welke niet van door de Nederlandsche Ce ïtrale voor Eieren en Pluim- -free vastgesteld merkteeken Ampel) zijn voorzien, buiten de distributie vallen en derhalve loridsr bon verkrijgbaar zijp. ronder vallen kippen» en sepdsneieren afkomstig van ircducenten, die geen krachtvoer Hjgen toegewezen en een snntueel overschot aan kippen* sn eendeneieren afkomstig van Aducenten, die dit krachtvoer Ml toegewezen krijgen. feen 48-jarige vrouw heeft zeldzame operatie op zich» jgf verricht, Kort geleden trad If punt van een naald te ourschijn uit haar bovendijbeen. iet behulp van een pincet had de niet kleinzeerige vrouw Aldra de geheele naald eruit jèitokken. Het was een naald, l| zij als driejarig kind had Beslikt 45 jaar lang had zij echter nooit meer iets van de ld gemerkt en van het geval Eflhet geheel geen last meer ad. >8 jongen F. N. uit Vrooms» jp brengt voor zijn vader, bakker is, het brood bij de |nten. Het brood klopt altijd scies en als de jongen tegen hek einde van zijn dagelijksche rotte brooden tekort komt en "o^b. aan iederen klant gegeven sft, waarop zij recht hebben, Ift er over, dat ze of verloren 26 Ijfen met de deur in huis 'al nde, vertelde de baron me da| de barones van Blonderic, die tot een der grootste families *l& Saxen behoorde, ieder jaar [tfflen den herfst een reis naar Italië deed vergezeld door eer °u<> dienaar die alleen al haar vertrouwen genoot; dat die man °P! het punt staande van te jrtfrven, de begeerte had te Ijcttmen gegeven om in het bijzonder den zoon van zijn °ujlen meester te zien en dat "iji in die laatste ure, zonder twijfel door eenige wroeging 8e|weld, den jongen man verteld uac de reis zijner moeder naar I a maar een voorwendsel was °u| zich ongehinderd te kunnen ove-geven aan haar uitstapjes in "®i Schwarz»Wald, uitstapjes flrVan ze'I het doei niet kende, maar die bepaald iets schrikkelijks om het lijf motsten of gestolen moeten zijn, De bakker concludeerde tot het laatste en op een goeden dag ging hij eens met zijn zoon mee. Toen deze zijn fiets even voor een woning onbeheerd iiet staan ging van een woning 'n eindje verder al heel spoedig de deur open en verscheen er een vrouw die ijlings naar de fiets stapte, uit de mand twee brooden wegnam en toen weer even vlug in haar woning verdween. De bakker, dte eed* eind ver der de fiets van zijn zoon had bewaakt wist nu hoe het tekort in het broodenaantal steeds ontstond. Weldra was hij in de woning van de vrouw, die op haar bed lag en zeide van de broodjes niets te weten. Dit was echter bezijden de waarheid want de bakker had al spoedig de broodjes, die verstopt waren, ontdekt. Nu moest de vrouw voor den politierechter verschijnen. In haar plaats kwam echter de echtgenoot, die aan de heeren achter de groene tafel de verzekering gaf, dat het nooit meer zou gebeuren. Officier en politierechter te Almelo wilden hiermede wel rekening houden, evenals met eenige verzachtende omstandig* heden. Het vonnis luide, overeen komstig den eisch5 gulden boete subs. 3 dagen hechtenis. In de Ned. Staatscourant is opgenomen een besluxt waarbij wordt bepaald, dat in het geheele rijk niet zullen behooren tot de beschermde vogels in de zin van de vogelwet 1936 a. gedurende het tijdvak van 1 April 1942 tot en met 31 Dec. 1942de schollevaar, de houtduif, de ekster, de Vlasm» sche gaai en de bonte kraai. b. gedurende het tijdvak van 1 Augustus 1942 tot en met 31 Dec. 1942de blauwe reiger, de sperwer, de zilvermeeuw, de kok- en de mantelmeeuw. c. gedurende het tijdvak van 1 Juni 1942 tot en met 31 Oct 1942de spreeuw. hebben, want du barones kwam er altijd uitgeput, haveloos van terug en had verscheidene weken rust noodig om zich te herstellen van de vreeselijke vermoeienissen van die weinige dagen. Ziedaar wat de oude dierst» bode in eenvoudige bewoordingen aan den jongen baron verteld had, in de meening, daarmee zijn te plicht te vet vullen. De zoon, die tot eiken prijs wou weten waar hij zich te dezen aan te houden had, had nog dit zelfde jaar dit onbe grijpelijke feit geverifieerd door zijn moeder allereerst tot in Baden te volgen. Vervolgens had bij haar de bergpassen van het Schwartz Wald diep zien ingaan en had bij haar om zoo te zeggen stap voor stap gevolgd. Die voetstappen, die Sebald op den berg opgemerkt had waren de zijnen. Toen de baron mij deze vertrouwelijke mededeelingen gedaan had, meende ik van mijn kant den zonderlingen invloed, dien de verschijning zijner moeder op den staat van 's graven* gezondheid uitoefende noch de andere omstandigheden van dit drama, voor hem ver» borgen te mogen houden, Bons 211 228 260 3-01 259 263 264 268 267 4 02, Bon L Alg. Bonboekje hoeveelheid Zeep in diverse soorten Zeep in diverse soorten Suiker 1 K.G, of 4 01 reserve 50 gram cacao Koffie 250 gram koffiesurrogaat Jam enz. 500 gram Peulvruchten 250 gram Gort enz. 250 gram Vermicelli enz. 100 gram 4 03 reserve 250 gram Rijst Textielkaart Geldig t.m. 31 Maart 31 Maart 18 April 18 April 18 April 18 April 18 April 18 April 18 April 18 April 30 April 50 gram Scheerzeep KAAS 258, 262, 266, 270 en 274 (alg.) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN 16 A Vleeschwaren 1 rantsoen vlèeschw. 28 Maart 18 April 16 B Vleesch 13 Boterkaart 1 kwart rantsoen vleesch 28 Maart BOTER EN VET 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 25 Maart 13 Vetkaart 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 25 Maart MELKKAART 16 A t/m 19 A 3lA Liter 18 April 16 B t/m 19 B 1% Liter 18 April AARDAPPELEN 1% K.G. aardappelen 28 Maart LA K.G. aardappelen 28 Maart BROODKAART 4 rantsoenen brood 28 Maart Vs rantsoen brood 28 Maart BLOEM 257, 261, 265, 269 alg. 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 18 April PETROLEUM Ponkaart O, Periode 15 2 Liter 31 Maart Bon 26 der kaarten S en T 2 Liter 31 Maart BRANDSTOFFEN Bon 08 K.F. (brandstoffenkaart voor kook» doeleinden) 2 eenheden brand stoffen (geen anthraciet) 30 April Een eenheid op bonnen 5 tot en met 9 H.K. tot en met 15 April13 H.K. en 17 H.K. tot en met 15 April8 H.K,, doch uitsluitend voor turf, tot en met 15 April12 tot en met 20 C.V. tot en met 15 April23 tot en met 32 C.V. tot en met 15 Aprille tot en met 9e periode tot en met 15 April 16 A 16 B 15 A 16 B Allebei waren we, plat uitge drukt, ovetbiuft door de over» eenkonist dier feiten, door de geheimzinnigeaantrekkingskracht die deze wezens op elkaar uitoefenden zonder malkander te kennen, door de tragische acue die zij buiten hun weten voO! stelden, door de kennis die de oude vrouw had van het kasteel, van zijn geheimste uit» tangen zonder het vroeger ooit te hebben gezien. Ondertusscben begon de dag van lieverlede aan te breken, in de verte, heel in de verte, kondigde een nachtuil het wijken cier duisternis aan met die vreemdsoortige stem die uit den hals eener flesch schijnt te komen. Dra deed zich een gehinnik hooren in de diepten der bergengten en nu duurde het niet lang of we zagen, bij het eerste schemerlicht van den aanbrekenden morgen, een slee verschijnen, bestuurt door den bediende van den baron. Ze lag vol stroo en beddegoed. Men lei er de oude vrouw op. Wat mij betreft, ik steeg weer op mijn paard, dat niet boos scheen te wezen om zijn poten wat leniger te kunnen maken den halven nacht had Let arme dier op het ijs gestaan. Ik vergezelde de slee tot aan den uitgang der bergengte, ea nadat we elkaar gegroet hadden, sloegen zij links om naar Hirschland, terwijl ik den kant opreed die mij naar den Nideck moest brengen. Om negen uur was ik bij freule Odila en bracht ik haar op de hoogte van de gebeurte nissen die zooeven hun beslag hadden gekregen. Mij vervolgens naar den graaf begevende, bevond ik deze in een vrij bevredigende toestand. Wel was hij nog erg zwak, een natuurlijk gevolg van de geduchte crisis die hij door» worsteld had maar bij was weer tot zich zelf gekomen en sinds den vorigen avond waren de koortsen geheel en al ver» dweaen. Alles liet een aanstaande herstelling verwachten. Toen ik eenige dagen later den ouden graaf volkomen herstelt mocht zien, wou ik naar Freiburg terugkeeren, maar hij bad me zoo dringeed om mijn verblijf op den Nideck te verlengen en stelde me zulke in alle opzichte aannemelijke voorwaarden, dat het mij onmogelijk was, zijn begeerte niet te voldoen. Lang zal me de 'eerste Tot 12 Maart j 1. was er voor de houders van radio-ontvang toestellen, die de luisterbijdrage 1941 geheel of gedeeltelijk door het plakken van zegels hebben voldaan, gelegenheid hun oude vergunning op de postinrichtingen in te ruilen tegen een nieuwe. Zeer velen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Wie aan deze verplichting niet voldeed, is in overtreding van de desbetreffende bepaling, waarop een sanctie is gesteld van zes maanden hechtenis of duizend gulden boete ten hoogste Strafvervolging kan evenwel nog voorkomen worden door de luistervergunning 1941 met alle bewijzen van betaling voor 1 April a s. op te zenden aar. het hoofdbestuur van het staatsbe drijf der P T.T. afdeeling 3 (administratie der luistervergun- ningen), Hooge Prins Willem- straat 32—34, Scheveningen. Aangezien het hier betreft de verzending van geldswaardig papier verdient het aanbeveling dit aangeteekend te doen geschieden, omdat in geval van verloren raken het risico geheel voor den afzender is. Wie de geheele luisterbijdrage voor 1941 over de giro heeft voldaan, behoeft zijn oude vergunning niet cp tè zenden hem wordt de nieuwe per post toegezonden. Indien deze toe zending nog eenigen tijd op zich laat wachten, behoeft men zich niet ongerust te maken men moet er slechts voor zorg» dragen het bewijs van storting of de kennisgeving van over schrijving bij het toestel aan* wezigjte hebben ten einde dit bij eventueele controle te kunnen toonen. Op grond van de onlangs herziene ontslagverordening heb ben leiders van landbouw-, industrie» en handelsbedrijven vergunning van de arbeidsinspec» zwijnenjacht heugen, (die ik de eer had met den graaf bij te wonen, en vooral onze luister rijke terugkomst by fakkellicht, na twaalf uur achtereen in de sneeuw van het Schwartz-Wald te hebben gereden zonder dat ik mijn voeten uit de stijg beugels had gehad Ik had zoo even gasoepeerd en ging bek af naar boven ik was nog altijd in den Huigs toren gehuisvest daar hoorde ik in het voorbijgaan van Sperwers kamer, waarvan de deur op een kier stond, een allervrolijkst gejoel. Ik blijf staan en wat zien mijn oogen het plezierigst tooneel dat men met mogelijkheid kan bedenken rondom de massief eikenhouten tafel verdrongen zich twintig brerde, vierkante, welvarende tronies, verlicht door twee ijzeren lampen die aan het verwulfsel hingen. Het dienstbaar personeel was er ook bij, meiden en knechts, kortom al dat volkje dat rondom de groote families leeft en gedijt. Frits, jij mankeerde ons. Het is lang geleden dat ik me zoo gelukkig heb gevoeld ais van avond. Wees welkom I" tie noodig om in hun bedrijf korter dan 48 uur per week te doen werken. Aangezien gebleken is, dat dienaangaande onzekerheid be staat, zij alsnog medegedeeld, dat de ontslagverordening voor wat betreft evengenoemde be paling inzake verkorting van den werktijd, voorhands niet van toepassing wordt geacht voor het winkelpersoneel. De door de kerkeraad der Nederlandsche Hervormde ge» meente te Arnhem ingestelde commissie tot bestrijding van volkszonden te Arnhem heeft aan den burgemeester der stad een schrijven gericht, waarin zij uitdrukking geeft aan haar groote bezorgdheid ten opzichte van de toenemende zedelijke verwildering der opgroeiende jeugd. In dit schrijven wordt aan den burgemeester verzocht om maatregelen te overwegen, zooals die in andere steden ter beteugeling van dit euvel ga» nomen zijn. Nu per 1 April de Kamers van Koophandel tot 11 provin ciale lichamen worden gereorga niseerd, is 't van belang, dat zij meer dan één kantoor kunnen vestigen. Het schijnt thans definitief besloten te zijn, dat de K. v, K. en F. voor Gelderland ook een kantoor zal vestigen te Harderwijk ten behoeve van een district, dat de geheele Veluwekust van Hoevelaken tot Hattem omvat. Zoolang nog geen geschikt gebouw hiervoor gevonden is, wordt 't kantoor voorioopig gevestigd in 't gebouw der Incassobank alhier. van den graaf en Knapworst vertelt ons historietjes I" De oude zaal dreunde van het uitbundig gelach en Sperwer, die zijn linkerarm om mijn hals had geslagen, riep uit „Daar heb jelui mijn zoon I Hij en ik.... ik en hij..,, tot in den dood I..Daar ga je, Frits 1 Op de gezondheid van onzen dokter 1".... Sperwer deed maar niefa dan lachen. Daar lei hy cp eens zijn hand op den bochel van den dwerg en zei „Stilte I hier is Knapworst, onze archivaris, die spreken gaat I" „Welnu dan, Bernhard Hert» zorg vermeldt, dat, toen burg» graaf Huig bijgenaamd de Wolf oud geworden was, hij zich met de kap bedekte: dat was een maliën muts, die over den helm been ging als de ridder ten strijde toog. Wou hy een luch'je scheppen, dan zette hij zijn belm af en bedekte zich met de muts. Dan viel bet lofwerk, dat er aan zat, op zijn schouders, (Wordt vervolgdji

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1