Zaterdag 21 Maart 1942 0?KR?RMWSCIE BLADEN 98ste jaargang No. 23 STREEKBLAD voor: iRDERWLJK, HISBDEN, TONSEL, EBMELO, NDNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, eik. 'Al FE P1L L E T 0 W. geheim nan liet I Zwarte Vond VOOR VIJFTIG JAAR. Verschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Kalibemestiog van tl aardappelen 11 25, Extra kousen in bijzondere gevallen Suiker uit hout Secretariaat Grondkamer voor Gelderland Kettiaghandelaars op het spoor gekomen De ai fe gulle vriend Brutale bounendiefstal Uit het Overvelnwsch Weekblad van 26 Maart 18S2 Door gas bedwelmd Veroordeeling afgekocht voor f 125.000 ofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 een voorn ttoodi t)e Rijkslandbouwconsulent inlvoor Noord-Westelijk Gelderland schrijft ons Tiet is gewenscht om, nu de rotst dit toelaat, de poters zoo edig mogelijk uit de kuil te :n en deze op een lichte, htige plaats uit te spreiden, zelfsprekend worden de ers dan meteen goed nagezien wordt een enkele rotte knol wijderd. De bedoeling hiervan is om het vormen van lange, slappe kiemen tegen te gaan. Wanneer f; licht kan toetreden, krijgt een korte, sterke kiem, die het poten niet afbreekt en als de aardappel gepoot is, mei een kan doorgroeien Boven dien kan men dan vóór het pot de knollen, die niet kiemen of erg traag zijn, eruit jiaien, waardoor een vlotte en fegelmatige opkomst wordt ver kregen. Wie bakjes heeft, doét de poters natuurlijk daarin pn wie in een glazen poterbe- wanplaats terecht kan, brengt poters daarheen, e kalibemesting vraagt [ondere zorg, omdat er oidoende patentkali is. Men Ikan hierin gedeeltelijk voorzien door een matige gift oude stal- Opt, die thans op elke boerderij voorhanden is, en verder, zoo dig, door het gebruik van De gier kan voor of na het n worden gegeven en moet dan, om het stikstofverlies te hwerken, dadelijk worden inge- Dsgd of wat nog beter is, worden Lwidergeschoffeld Voor de hooge droge gronden tal men zich hiermede, tezamen n®e! de kleine hoeveelheid ntkali, die men wellicht nog ft kunnen krijgen, moeten redden. Vanwege de kans op thloorbeschadiging moet men dergelijke grond nu geen rout meer gaan strooien, omt men met de beschik stalmest, gier en patentkali rond, dan kan men het en om op een vochthoudend perceel met een goeden kalk- |j te jonge man trok zijn jacht* Toen ik dat zag, wou ik nine tusschen hen werpen. Ongelukkigerwijs ontsnapte me de hond, dien ik vast hield ""bijl gooide me met een schok aP de grond Ik meende dat de baron verloren was maar op elfde osgenblik kwam er woeste kreet achter uit het vandaan en zoo als ik ond werd ik de ouwe vrouw jaar. Recht overeind stond jiajvoor de vlam, haar kleeren Waren aan flarden, haar hoofd ze in haar nek geworpen, haar fladderde op de udersze stak haar lange ere armen in de hoogte en een allerakeligst gehuil uit, gehuil dat' wel iets had den klaagtoon van den in de koude winternachten de honger zijn knagenden in zijn ingewanden zet, toestand nog een kleine hoeveel heid kalizout 40 pCt. of kalizout 50 pCt. uit te strooien. Echter liefst niet meer dan 200 kg per hectare en dan nog bij voorkeur op het perceel met den hoogsten kalktoestand. Dit kalizout moet worden gegeven voor het ploegen. Moet men op scheurtand, dat als regel een groote kalibehoefte heeft, kalizout voor aardappelen geven, dan kan men dit, als het nog niet gescheurd is, het beste vóór het scheuren doen zoo mogelijk even met de schijvenegge of cultivator in- warken. Is het reeds gescheurd, dan het kalizout uitstrooien, zoodra men op den grond terecht kan. Ook hierop liefst niet meer dan 200 kg per hectare. Het is nog beter, dat de aardappelen een weinig kali tekort komen, dan dat zij hinder ondervinden van het chloor, dat met de ruwe kalizouten wordt gegeven. De secretaris-geeeraai van het departement van handel, nijver heid en scheepvaart maakt bekend, dat de distributiedien- sten aan personen, die in bijzondere gevallen in aanmer king komen voor de verstrekking van kousen boven het aantal, dat op de textielkaart verkrijg baar is, op aanvrage speciale G punten en kousenmachtigingen zullen uitreiken. Er worden twee soorten kousenmachtigingen ver srrekt, één voor personen van drie jaar en ouder (met zwarten opdruk) en ééo voor kinderen beneden den leeftijd van drie jaar (met rooder. opdruk). Op deze kousenmachtiging staat het aantal kousen vermeld dat op de machtiging mag worden gekocht, De winkelier dient naast de machtiging echter tevens het vereischte aantal punten in ontvangst te nemen. Dr. Alli, een Finsche geleerde heeft een nieuwe methode uit gevonden om suik-r te vervaar Zoo oud als ik ben, heb ik zoo iets verschrikkelijks niet gezien. Sperwer veroerde geen vin, hij keek strak voor zich, zijn mond was half open kortom het was precies of hij versteend was van ontsteltenis, Zelfs de hond was bij deze onverwachte verschijning eenige seconden stil blijven staan maar op eens de van voren overeind staande ruggegraat buigende, hervatte hjj zijn loop met een geknor van ongeduld dat me deed trillen, Het plat van het hol bevond zich een voet of tien van den grond af, anders was hij er al met den eersten sprong op geweest. Nog hoor ik hem de met rijm over dekte struiken overspringen, en insgelijks staat het nog levendig voor het oog mijner verbeelding hoe de baron zich op dat oogenblik voor de oude vrouw ging werpen, terwijl hij op een hartverscheurende toon uitriep „Mijn moeder I... Toen een laatsten sprong van den hond en Sperwer bliksemsnel op hem aangelegd, dat hij door een donder getrof fen voor de voeten van den jongen baron neerviel. Dat alles was in een seconde voorgevallen, digen uithout.Dit nieuwe procédé levert een product van uitste kende kwaliteit en is geschikt voor de algemeene voeding. De op deze wijze eveneens verkregen alcohol kost de helft goedkooper dan die welke men tot nu toe door andere fabricage methodes vervaardigde. De afvalproducten worden gebruikt tot het vervaardigen van bakeliet en andere bijkom stige producten, die in de indus trie toepassing vinden. Algemene Passchcallecte De synode der Nederlandsche Hervormde kerk heeft per rond* zendbrief aan alle kerkeraden een speciale Paascbcolkcte uitgeschreven, welker opbrengst bestemd is, o.a. om verschillende door tijdsomstandigheden in financieele moeilijkheden verkee- rende gemeenten te helpen en om in allerlei kerkelijke arbeid, die in deze tijd in het midden van het volk noodig is, te voorzien. De synode rekent op een opbrengst van vijf ton. De Grondkamer voor Gelder land maakt bekend, dat baar Secretariaat met ingang van Maandag 16 Maart 1942 is verplaatst van Diciam naar het Landbouwhuis, Nieuwe Plein 39 te Arnhem. Aile correspondentie bestemd voor de Grondkamer voor Gelderland dient aan laatstge noemd adres te worden gericht. De politie hield een ver tegenwoordiger te Ede aan, die koffie, thee, zeep, sigaren tegen te hooge prijzen van de hand deed. Koffie ging „de deur uit" tegen 36 gld. per pond. Gok de leverancier, een kantoobediende werd opgespoord en in arrest gesteld. Laatsge- noemde bleek zijn inkoopen te heb Den gedaan bij een Edeschen Toen de kruitdamp op was getrokken, zag ik de hond aan den voet der rots liggen en de ouwe vrouw bezwijmd in de urmen van den jongen man. doodsbleek keek Sperwer den baron met een somberen blik aanhij liet den kolf zijner karabijn op den grond vallen, terwijl zijn gezicht ontdaan was en zijn oogen half toe waren van verontwaardiging „Heer Blondenc," zei hij, de hand naar het hol uitstekende, „zoo even heb ik daar mijn besten vrind gedood om die vrouw., uw moeder te redden 1 Dank den hemel dat haar lot verbonden is aan dat van den graaf... Neem haar mee Neem haar mee 1... en laat ze nooit meer terugkomen, want ik zou niet instaan voor den ouden Sperwer Toen keek hij zijn hond aan en nep met een stem die me door merg en been drong: „Kom Frits, laten we heen gaan, laten we heengaan. Ik ;:ou in staat wezen, om een ongeluk te begaan 1..." XIII. Sperwer was vertrokken, de doode hond in zijn mantel mee nemende. Ik had geweigerd om winkelier, die reeds eerder wegens prijsopdrijving was geverbaliseerd. Bij dezen werd nu weer een partij koffie en cacao in beslag genomen. Van hieruit leidden diverse sporen naar Veenendaal, Lunteren en Garderenbroek. Een reiziger te Veenendaal bekende, cacao te hebben verkocht aan den winkelier. Een soortgelijke bekentenis werd afgelegd door eeu kaashandelaar te Garderen broek, die de koffie bleek te hebben geleverd a 25 gld per pond. De sigaretten bleken afkomstig van een kapper te Ede en de zeep van twee handelaars, beiden te Lunteren. Alie genoemde personen werden aangehouden en geverbaliseerd wegens prijsopdrijving terwijl de goederen in beslag werden genomen. De rechtbank te Amsterdam legde vandaag een gevangenis straf van negen maanden op aan een 47 jarigen adjunctcom mies bij de posterijen, die zich had doen kennen als een bijzonder gulle vriend van een dame, met wie hij in een café aan het Leidscheplein kennis had gemaakt. Hij schonk haar dressoirs, bontmantels, een schilderij van f 600.een compleet B. M. jachtje en leende haar heihaaldelijk geld bedragen. Dit alles bekos tigde de adjunctcommies uit aangeteekende brieven, die h des nachts opende op het postkantoor van het Centraal Station. Tenslotte werd hij betrapt. De officier van justitie requireerde tegen den adjunct commies, die verminderd toe rekeningsvatbaar werd geacht, twee jaar gevangenisstraf. Bij de teruitvoerlegging van de straf wordt de preventieve hechtenis in mindering gebracht, De winkeljuffrouw van een bakkerij aan den Hartveldsche- weg te Diemen hoorde de bel van de winkeldeur gaan ten teeken, dat er „volk" was. Voor hem te volgen mijn plicht hield me bij de oude vrouw terug, ik kon die ongelukkige niet ver laten zonder mijn geweten ontrouw te worden. Buitendien, ik wil het niet onder stoelen of banken schuiven ik was nieuwsgierig om dit zonderlinge wrzen van nabij te beschouwende pikeur was dan ook ternauwernood in de duisternis van den bergpas verdwenen, of ik ging reeds het pad op dat naar het hol geleidde. Daar wachtte me een vreemd schouwspel. Op een grooten mantel van wit bont lag de oude vrouw in haar langen purperen sleepjapon de handen gevouwen op de borst, een gouden pijl in haar grijze haren. AI zou ik duizend jaar oud worden, nooit zou het beeld van deze vrouw uit mijn geest gewischt worden die gierenkop waar de laatste trillingen des levens uit spraken, dat strakke ook en die half geopende mond, het een zoo wel als het ander leverde een vreeselijk schouw spel op. De baron, die naast haar op de knieën lag, trachtte haar weer bij te brengen, maar bij den eersten oogopslag merkte OVERVELUWSCH NIEUWS HARDERWIJK. De Soep- commissie reikte deze winter aan 138 gezinnen 8000 porties erwtensoep uit. De gezamenlijke bakkers hebben besloten om voortaan geen Paaschbrooden meer aan de klanten cadeau te geven. Alleen bakker Cageling gaat met deze oude gewoonte voort, tot leedwezen zijner collega's. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD. 24 Maart. Hendrikus Jacobus Kuijkhoven en Geertje Pol. GEBOREN. 18 Maart Peter, zoon van Andries Petersen en Johanna Aardzen 24. Aalt, zoon van Aalt Elbertsen en Hendrikje Beelen. OVERLEDEN. 21 Maart. Dirkje Bastiaans, weduwe van Arnoldus Lettink eerder van Hendrik ten Hermsen van der Beek oud 79 jr. Beertjen Franken, weduwe van Jan Verhoef eerder van Eijbert den Herder oud 86 jr, 23. Geenje Foppen, echtgenoot van Cornelia Petersen oud 59 jr. ERMELO. Niet Ontvangen PUTTEN ONDERTROUWD. Jannus Simrn en Jannetje Delorie. Genit van den Brink en Maartje de Vries. GETROUWD. Gerrit Evers en Lubbertha van Elten. Willem Ruitenbeek en Aaltje Dirksen. BEVALLEN. Geertje van de Poll, geb. van Meerveld, dochter. Evertje van den Top, geb. van Beek zoon. OVERLEDEN. Christiaan Johaa Simon, oud 14 md. Jan Bakker oud 14 md. Geertje Mijnten, oud 2 1|2 jr. Johauna van Gelder oud 68 jr. geh. met Evert Rikkers. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. f2.50 k f 3.28 Rogge per H.L. f7.00 k f7.G0 Biggen f7.00 i fli.oo Aardappelen f2.60 f3 20 zij evenwel in de winkel was ging de bel ten tweede male. In die korte spanne tijds had iemand kans gezien ongeveer 300 broodbonnen uit de winkel lade te nemen en er mee van door te gaan. Hoewel de politie van Diemen dadelijk uitgebreide maatregelen nam omdenbrntalen bonnendief te achterhalen mocht haar dit niet gelukken. Een bewoonster van het Rozenhofje aan de Rozengracht te Amsterdam had, toen zij naar bed ging, verzuimd de gaskraan te sluiten, 's Ochtends drong het gas de kamer binnen, waardoor de vrouw werd bedwelmd. In dezen toestand vonden haar medebewoonsters haar in den loop van den dag in haar kamer Zij waarschuwden den genees kundigen dienst, die spoedig ter plaatse was en de vrouw, die nog in het leven bleek te zijn, naar het Binnengasthuis bracht. ik dat de ongelukkige verloren was en waarlijk niet zonder een gevoel van diep medelijden bukte ik om haar arm te vatten „Raak mevrouw niet aan," riep de jonge man op een verbitterde toon uit„ik verbied het u I" „Ik ben dokter, mijnheer de baron." Stilzwijgend nam hij me eenige oogenblikken op, stond op en zei me met een zachte stem „Vergeef me, mijnheer. Hij was doodsbleek geworden, zijn lippen beefden. Na verloop van een oogenblik hernam hij „Wat dunkt u er van f" ,,'t Is afgeloopen... Ze is dood I" Zonder een woord te antwoor den ging hy toen op een bree- den steen zitten, met zijn hoofd in zijn handen ,en de ellebogen op de knieën, en zoo strak stonden zijn oogen als was hij door dien slag vernietigd ge worden. Wat mij betreft, ik ging bij 't vaur zitten en keek er naar, hoe de vlam naar het gewelf van het hol opklom en een roodkoperen glans over het strenge gezicht der oude vrouw verspreidde. Sedert Januari bestaat voor overtreders van prijsvoorschriften de mogelijkheid tot het trefLn van een schikking met den inspecteur voor de prysbeheer- sching. Hiermede wordt o. m. bereikt, dat de somstijds langdu rige en kostbare procedure, waarvan de veroordeelde de kos ten draagt, achterwege blijft. Uiteraard komen lang niet alle vormen van overtreding der prgsvoorschriften in aanmerking voor een schikking. In veie gevallen zal de inspecteur, gezien den ernst der overtreding, een veroordeeling noodzakelijk achten Dat het treffen van een schik king zich echter niet uitsluitend bepaalt tot onbelangrijke zaken, bewijst een schikking getroffen door de prijsbeheersching te Amsterdam, waarbij de verdachte gelegenheid kreeg tuchtrechte lijke veroordeeling te voorkomen door betaling van een bedrag van f 125.000. Zoo zaten we daar onbewege lijk als twee standbeelden, daar keek de baron op eens op en zei me „Mijnheer, dat alles brengt me in de war I Daar heeft u mijn moeder, sinds zes en twintig jaar meende ik ze te kennen, en kijk, een heele wereld van mysteriën en akelig heden ontsluit zich voor mijn oogenU is dokter, heeft u ooit zoo iets vreeselijks gezien „Mijnheer de baron," ant woordde ik hem, „de graaf van Nideck is met een ziekte behebt die volkomen gelykt op die van mevrouw uw moeder. Stelt u nu genoeg vertrouwen in mij om me de feiten mee te deelen waar u getuige van heeft moeten zijn, dan wil ik u gaarne die toevertrouwen die te mijner kennisse zijn gekomen, op die manier zouden deze mij mis schien een middel aan den hand doen, om mijn zieke te jredden." „O heel gaarne, mijnheer." (Wordt vervolgd).

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1