STREEKBLAD voor: liKDERWIJK, HIRRDEM, TONEEL, E1HEL0, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, ev. foensdat) 18 Haart 1942 07ESVBIÜWSCHS BLADEN 98ste jaargang No. 22 herschijnt tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Naderend voorjaar. BHILLBTON. 8 j 24' De bronzen cant ingetrokken Moedige redding door 17-jarig meisje Distributie van rijwielen Nieuwe bonnen voor brandstoffen. ioFd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 een fn een artikel in de „Toeris- sikampioen" wordt er opmerk- larn op gemaakt, dat een groot ill van de Veluwe in het llege voorjaar reeds zeer veel iëdt voor excursies, pr is eep merkwaardige stilte ie Veluwsche natuur in deze «een. De natuur „luistert", s|<: men, zooals de boeren er an spreken, dat de avond luistert". 0g eerste weken van het oorjaar verandert er oogen chijnlijk maar weinig in het itfirlijk van boomen, heesters n plantende windbloeiers, 00 is hazelaar en els, profiteeren an elk zonnig uur en laten hun liljioenen stuifmeelkorrels met e wind meevoeren, de zilveren ?il|en „poesjes" (later worden eti goudgele „katjes") kruipen 1 uit de bruine schubben en in inzj; tuinen kijken wij met ?el|evallen naar de traditioneele sntpboden, als crocus, peper loor pjes, tooverhazelaar e.d., loc! verder gaat alles heel, heel ingzaam in zijn werk en daarom oimen wij u willen raden Vija in deze tijd, nu alles nog istrskkelijk in rust verkeert en iok bet vogelleven pas in het jgnstadium van zijn ontwaken s, eens wat meer aandacht aan iet landschap en zijn historie, lezti genomen in de ruimste zin les woords. Speur eens in het terrein iaat het verloop der oude ?eg( i (dit is een studie op ichzelf 1), let op de hooge lunten der omgeving en noteer Ie namen, die deze dragen, rracht eens voor uzelf uit te ind n, waarom een bepaald lorp of een buurtschap op een lepualde plaats gelegen zijn, n% eens hier en daar naar de eroude kerkpaden, die de indi lijke bevolking ook thans ogl trouw volgt, of naar de tolënwegen, al evenzeer eerbied- rajidig. Verzamel de buurt en e "eldoamen, die dikwijls van verpude tijd getuigen en niet eldfii terugvoeren tot op de age die wij plegen aan te it geheim Tan het Zwarte Wood ch kom I doe niet net of ir je voeten kijkt I" me in de verte een witte nauwernood bemerkbare aanwijzende riep hij uit ar is het 1" 3 En een, twee, drie, ging hij ln het draven ik hem achterna, twee minuten later stapten af: het spoor van „Hekse- larie" was gevonden I Het spoor is nog kersversch, j* hij bij het eerste onderzoek, He||i* van deze nacht 1 Het is 1 Éf& Frits, tijdens den aanval van den graaf ouwe wijf rondom den We reden weer weg, het >oor volgend. Het leidde ons ma naar c'en '3er2' De? sneeuw dwarrelde achter 18 en soms floten er stukken aan ons oor. Dwr zagen we op eens een duiden met de naam prae- historie. Als ge eenmaal hiermede begonnen zijt, gaat het landschap gaandeweg meer en meer voor uw oogen leven en dit onderzoek draagt niet alleen bij tot een betere kennis van de streek, maar geeft meer inhoud aan de liefde voor uw geboortegrond, want telkefir en telkens weer zult ge de onzichtbare draden voelen, die u binden aan het verleden. Bij besluit van den secretaris generaal van het departement van Financiën' is de bronz n cent ingetrokken en buiten omloop gesteld. De nog in omloop zijnde bronzen centen kunnen tot en met 11 April a.s. worden ingewisseld bij de kantoren van de Ned. rïank en bij de postkantoren, de bijkan toren en hulpkantoren der posteryen en de poststations in Nederland. Twee jongens, de achtjarige P. S. en de negenjarige W. H. te 's Gravenhage, die op het ijs liepen van de naast den Loos- duinscheweg loopende vaart, waren door het ijs gezakt Op het hulpgeroep van de in levens gevaar verkeerende jongens begaf zich een juist passeerend meisje de zeventienjarige C. O op hei afbrokkelende ijs en zwom, gehee gekleed, naar de jongens toe. Zij mocht er in slagen de beide knapen met gevaar voor eigen leven, uit het water te halen. Zij liep daarbij schaaf wonden op aan haar polsen. Een passeerend arts verleende haar de eerste hulp. Een van de jongens die oo^e' scbijnlijk geen letsel had bekome*, weid naar de woning van net meisje- in de Walnootstraat vt'-ofd, De andere jongen is door omstanders naar huis gebracht roodachtigen weerglans op de rots honderd voet boven onze hoofden, een glans die hut donkergroen der dennen kleurde. „Hal" zei Sperwer met een met een gedempte stem, „de ouwe is gesnapt, hoor I" Mijn hart bonsde wij stonden tegen elkaar aangedrukt. Dof knorde de hond. „Kan ze ons niet ontsnappen 1" vroeg ik zoo zacht mogelijk. „Neen, ze zit als een rot in den val. Ha I ha 1 ik b*:b je ouwe smeerpijp I" Hij stapte af in het bevroren water en gaf my den toom van zijn paard. Ik begon te rillen. In de stilte hoorde ik het snel getik van een karabijn die geladen wordt. Dat schel geluid maakte me zoo zenuwachtig dat ik onwillekeurig ui riep „Sperwer, wat ga je doen f" „O wees maar niet bang het is louter om de ouwe schrik aan te jagen". „Nu, dan is het niets I ga dan maar je gang, maar geen bloed 1 denk om het geen ik je gezegd heb „de kogel die „Hekse Marie" zou treffen zou meteen den graaf dooden I" „Hou toch je gemak 1" Hij verwyderde zich zonder verder naar me te luisteren. Ik Alg. Bonboekje hoeveelheid Geldig t.m. Zesp in diverse soorten 31 Maart Zeep in diverse soorten 31 Maart Suiker 1 K.G, 21 Maart 10 C of 10 D 50 gram cacao 21 Maart 214 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 21 Maart 215 Jam enz. 500 gram 21 Maart 225 Peulvruchten 250 gram 21 Maart 226 Gort enz 250 gram 21 Maart 227 Vermicelli enz. 100 gram 21 Maart 11 D12 D 250 gram Rijst 21 Maart Bon L Texüelkaart 50 gram Scheerzeep 30 April KAAS 216, 217, 218, 219 en 220 (alg.) 100 gram 21 Maart VLEESCH EN VLEESCHWAREN 13 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 21 13 B Vleesch 13 Boterkaart 1 kwart rantsoen vleesch 21 BOTER EN VET 125 gram boter of margarine of 100 Maart Maart 13 Vetkaart 10 A t/m 13 A 10 B t/m 13 B 13 A 13 B 13 A 13 B boter of of 100 25 Maart 25 Maart 21 Maart 21 Maart 21 Maart 21 Maart 21 21 Maart Maart gram vet 125 gram margarine gram vet MELKKAART 3S* Liter 1% Liter AARDAPPELEN 1% K.G. aardappelen Vt K.G. aardappelen BROODKAART 4 rantsoenen brood Vs rantsoen brood BLOEM 221, 222, 223, 224 alg. 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem PETROLEUM Rookaart O, Periode 15 2 Liter Bon 26 der kaarten S en T 2 Liter BRANDSTOFFEN Bon 08 K.F. (brandstoffenkaart voor kook* doeleinden) 2 eenheden brand stoffen (geen anthraciet) 30 April Een eenheid op bonnen 5 tot en met 7 H.K, tot en met 15 April13 H.K. en 17 H.K. tot en met 15 April8 H.K., doch uitsluitend voor turf. tot en met 15 April12 tot en met 20 C.V. tot en met 15 April23 tot en met 28 C.V. tot en met 15 Aprille tot en met 8e periode tot en met 15 April 21 Maart 31 Maart 31 Maart hoorde zijn voeten in het water klotsen, daarna zag ik zijn rijzige gestalte aan den ingang der engte, zwart afstekende bij den blauwachtige!) achtergrond. Wel vijf minuten lang verroerde hij geen vin. Wat mij betreft, ik boog me voorover, keek goed uit myn oogen en naderde ondertusscben zoo stil mogelijk Toen hij zich omdraaide, was ik nog maar drie pas van hem af. „Stil I" zei hij met een geheimzinnig gezicht. „Kijkl" Herri achter in dien bergpas, die loodrecht in den berg was uitgehouwen ais een steengroeve, zag ik een vuur en voor het vuur een man op zijn hurken dien ik aan zijn costuum als den baron van Zimmer Blouderis herkende. Hij zat daar doodstil, met zyn hoofd in zijn handen Achter hem lag een zwarte gedaante op den grond, en verderop keek ons zijn paard, dat halverwege verscholen was door de schaduw, strak aan, terwijl zijn ooren recht overeind stonden en de neusgaten ^ag-wijd open waren. Ik stond als aan den grond genageld I Hoe bevond zich de baron van Zimmer op dit uur in deze eenzaamheid sist Wat kwam hy er uitvoeren Was hij ver dwaald De me» st tegenstrijdige onder- sDllirgen verdroegen zich in mijn geest, en ik wist niet waar mij aan vast te houden, daar begon he» paard van den baron te hinneken. Op dit geluid keek zyn metster op. „Wat scheelt je dan toch, Donner?" vroeg hij, En nauweiyks had hij dese woorden gesproken, of met de oc gen als opengespalkt keek hij in onie richting. Bij elke andere gelegenheid zou me dat bieeke hoofd met zijn dunne lippen en groote zwarte wenkbrauwen van be wondering getroffen hebben maar toen had zich een bang vermoeden van me meester gemaakt en was ik alles behalve op mijn gemak. Op eens riep de jonge man uit; „Wie gaat daar Ik. edele beer", antwoordde Gideon op staarden voet en meteen kwam hy naar den baron toe, „ik Sperwer, de pikeur van den graaf van Nideck 1".„. Op eens schoot er als een bliksemstraal uit het oog van De secretarisgeneraal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat op Maandag 16 Maart is begonnen met de distributie van rijwielen. Dit houdt derhalve in, dat van deze datum af tijwielen uit sluitend mogen worden verkocht of afgeleverd indien hierbij een geldige bon wordt ingeleverd. Op de bonnen zal men het complete rijwiel, echter zonder banden kunnen aanschaffen. Het tijdelijk verhuren van rij wielen blijft toegestaan. Als algemeene eisch om voor een rijwielbon in aanmerking te komen geldt in de eerste plaats dat de aanvrager niet over een bruikbaar rijwiel mag beschikken. Voorts is als al gemeene eisch gesteld, dat de aanvrager in het bezit moet zijn van de benoodigde buiten en binnenbanden of van de bonnen om deze banden te kunnen aanschaffen. In verband hiermede zijn dan ook voor het verkrijgen van rgwielen dezelfde voorwaarden gesteld, als voor banden gelden. Zooals bekend zyn deze voorwaarden als volgt a. De aanvrager moet om zich naar zijn werk of de school te begeven dagelijks van zijn rijwiel gebruik maken terwijl de afstand van de woning tot het of de school of, indien van een openbaar middel van vervoer gebruik kan worden gemaakt, de som van de af standen van de woning tot de dichtsbijzijnde tram bus- of treinhalte en van den afstand, van de tram bus of treinhalte waar uitgestapt wordt tot het werk of de school ten minste 5 km. (voor kinderen beneden tien jaar ten minste 3 km.) bedraagt. b. Indien het rijwiel ten i behoeve van de uitoefening van I het beroep of bedrijf van aan vrager wotdt gebruikt moet de dagelijks op dit rijwiel af te leggen afstand ten minste 20 km. bedragen, terwijl hat voorts den baron, maar geen spier van zijn gezicht trilde, Hij stond op en schoof zijn pels over zijn schouders. Ik hield de paarden vast, ook den hond die op eens erbarmelijk begon te janken. Sperwer en de baron stonden zoo wat vijftig pas van eikaar afde eerste, onbewegeiyk midden in de bergengte, met de karabijn op den schouder de tweede, recht overeind op het buitenste plat van het hol, met het hoofd omhoog, en ons fier aankijkende. „Wat wilt ge zei de jonge graaf op een uitdagenden toon. „Wij zoeken een vrouw", antwoordde de oude strooper, „een vrouw die alle jaren rondom den Nideck komt zwerven, en wij hebben order om 'r gevangen te nemen''. „Heeft ze gestolen „Neen". „Heeft ze een moord begaan „Neen, edele heer". „Welnu, waarom laat ge haar dan niet met vrede? Met welk recht vervolgt ge haar Sperwer ging nu insgelijk recht overeind staan en op zyn beurt zijn grijze oogen op den baron vestigende, vroeg hij hem met een zonderlingen glimlach moet vaststaan dat de aanvrager niet van een openbaar ver voermiddel gebruik kan maken. Als algemeene norm geld voorts, dat bij aankoop van een rijwiel, het oude rijwiel uiteraard zonder banden bij den leverancier van het nieuwe moeten wotden ingeleverd. In verband hiermede kunnen ook personen, die niet aan de onder a. of b. omschreven voorwaarden voldoen, doch die over een onbruikbaar geworden rijwiel beschikken, waarvan de banden nog bruikbaar zijn, een rijwiel- bon ontvangen, mits zij het oude rijwiel by den leverancier van het nieuwe ioleveren. De secretaris generaal vaa Handel, Nijverh. en Scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het tydvak van 15 Maart tot en met 14 April de bon „09 H.K." van de bonkaarten j. en K. („haarden en kachels"), de bonnen „29, 30, 31 en 32 C.V." van de bonkaart L („centrale verwarming") alsmede de met „brandstoffen één eenheid negende periode" gemerkte bonnen van de zoogenaamde periodebonstellen recht zullen geven op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat hierna geen nieuwe bonnen meer voor het stook* seizoen 1941-42 zullen worden aangewezen. Het is hiertoe echter nood zakelijk, dat alle verbruikers alle nog in hun bezit zijnde geldige bonnen uiterlijk 14 April bij den leverancier, bij wien zij zijn ingeschreven, inleveren. Na 14 April zijn deze bonnen niet meer geldig voor bet koopen van vaste brandstoffen. De garantie, dat in ieder geval op de vóór 15 Apiil ingeleverde bonnen zal worden geleverd, is niet van toepassing ten aanzien van de aflevering van turf op bon „08 H.K." van kaart K (haarden en kachels). Aflevering van tuif op genoem den bon is met ingang van 15 April a s. verboden, „En u, met wat voor recht heeft u haar gevangen wast zij is daar.,., ik zie ze heel achter in onze zaken Weet u niet dat wij hier op het grondgebied van den graaf van Nideck zijn, De jonge man werd bleek en op ruwen toon zei hy „Ik heb u geen rekening ett verantwoording te doen". „Pas op", hernam de Sperwer ik kom met woorden van vrede en verzoening. Ik handel in naam van den hooggeboren heer, ik ben in mijn recht, en u antwoordt me al heel onfat* soenlijk". „Je recht?" zei de jongeman met een bittere glimlach. „Spreek niet van je recht, je zoudt me dwingen om je hef mijne te zeggen I"..,. „Wel, zeg het 1" riep dé ouwe strooper uit, wiens groott neus van toorn omkrulde. „Neen", antwoordde de baron, „ik zeg je niets, en hier bin? en kom je ook niet I" „Dat zullen we zienzei Sperwer en meteen liep hy naar 't hol toe. (Wordt vervolgd),

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1