1942BfMViMfWSCHB BLADEN 98ste jaargang No. 21 STREEKBLAD voor: RDEHWIJK, HIESDEN, TONSEL, EBMELO, NUNSPSET, HUISHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, en?. ennen. F1UHLËTÜH. geheim fan het Iwarte Wond VOOR VIJFTIG JAAR. 14 Haart Adverteert in dit blad. (schijnt tweemaal 's weeks - Prijs fl.05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk et zen' Hazenpeper van den kattenslager. Bonnen vervalscht Een duur babbeltje Door eïecïricitiit gedood Wees voorzichtig! XII. De kleeding inruil- campagne. Ib Januari j.l. werd medege deeld, dat het rijksbureau voor de distributie van textiel producten door den handel een regeling voorbereidde, welke de mogelijkheid beoogde tegen inlevering van een der hier na te noemen, in goeden staat verkeerende, gedragen kleeding slakken, t.w. een heeren- of jongens-, winter- of tweedjas, demi-saisoR of costunm, of een dames- of meisjes winter- of tweedmantel, nieuwe boven- kleediug in een bepaalde hoogere prijsklasse aan te schaffen, zonder dat daarvoor, zooais anders wel wordt vereischt, een speciale vergunning benoo- digd is. „Levend Uit het Overvelnwsch Weekblad van 19 Maart 1892 Een varhen zonder hammen. „JU t" PLAATS EEN KLEINTJE (Wordt vervolgd), redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 een He' is geen gemakkelijks zaak 1 tjgenover den medemensch ijk te bekennen, om en trouw er voor uit te i dat men dit of dat mis sf| gezien en dat men oprecht d heeft van de onaangenaam' of schade die door het rde inzicht of in het elijk volharden daarin n werden berokkend, u ja, in dingen vaR geringe enis gaat het nog wel, wanneer men door ongelijk be! ennen zichzelf ontmaskert |§ugenaar of kwaadspreker, er heel wat voor noodig toe te komen Daarvoor op een bepaald moment c&ing naar boren komen die rloren zoon kende toen hij esluit nat» om naar zijn te gaan en eerlijk te nen dat hij gezondigd had. zoon had ongelijk toen h overgaf aan de brasserij vreemde land en nu e bij hem de ellende hij kwam te verkeeren wkracht om dat ongelijk ennen. r de meeste menschen 1 weten dat ze hierin of beslist ongelijk hebben i dergelijke stuwkracht en Q tegen beter weten in echt wat krom is. komen er niet toe om k te bekennen, want weet it staat zoo gek. zijn menschen die door stook van derden iemand verkeerd beoordeelen En er ze eindelijk hun dwaling ien, missen ze toch den moed uiterlijk te zeggen kerel d ongelijkzoo en zoo t geval. rom mist men vaak dien I? ier spreekt de mensche- natuur een woordje mee. zit zoo graag op een e en nu is er de angst oor ongelijk te bekennen 24* dan weerstand geboden I >n is op den Nideck on- met het geheim van den en zonder de crisis van die m'n krachten ge- en me belet heeft, zelf Vkpa te waken, zou ik rog eenige zijn die het verschrik ïeheim kende I God heeft •ot ers over besloten, in uw lei heeft hij de eer onzer gelegd Ik zou 'n plech- •elofte van u kunnen m'nheer, om nooit te pen wat u van nacht heeft. Dat zou m'n recht ule", riep ik opstaande ^Jk ben volkomen bereid". V", zei ze met waardig* l®iiiik zal u die beleediging *l^ar.doen. Gemeene harten door eeden toch niet |en, terwijl de rechtschapen uit zichzelf de eischen dat troontje zal gaan wankelen. Sterker nog: in den grond der zaak wijst het gemis aan moed om ongeluk te bekennen op een staat van godsdienst- loosheid. Te kras uitgedrukt? Neen, toch niet. Ieder kent wel in eigen kring menschen heel kerksche menschen vaak die al ge- ruimen tijd met hun famiiie of buren overhoop liggen. Ze hebben ruzie over kippen dia door hun schuld op andermans grond krabbelden of over ees afgeraakte verkeering door allerlei gekwebbel. De een voor den ander weet heel goed wie de schuld van de misere is, maar toegeven, ongelijk beken nen, in geen honderd jaar. Ja, ongelijk bekennen is heel moeilijk. En toch, hoeveel levens zouden rijker en voller zijn als meer moed daarvoor gevonden werd. De gemeentepolitie van Val kenswaa.d deed dezer dager een inval in een woning aan de Rijkstraat De bewoner werd ervan verdacht, tientallen katten uit de buurt te hebben opge vangen en verkocht. De huis zoeking bracht een verrassend resultaatelf kattencadavers, netjes gestroopt en vakkundig uitgebeend, hingen gereed om te verhuizen naar de afnemers. Het onderzoek bracht aan het licht, dat een der klanten in zijn druk-beklante eetsalon de katten als hazenpaper voor gepeperde prijzen ter tafel bracht.... Vele exemplaren van Valkenswaard kattenbevoikiog moeten reeds op deze wijze door hongerige en nietsvermoedende bezoekers van den eetsalon zijn verorberd. De politie maakte zoowel tegen den slachter als tegen den hazenpeperfabrikant" pro ces-verbaal op. der eer volbrengt, de verplich tingen der ridderlijkheid nakomt. Ik ben er dan ook zeker van dat dit geheim veilig bij u zat zijn, louter omdat uw plicht u dit voorschrijft I Maar ik verwacht meer van u m'nheer, veel meer en ziedaar de reden waarom ik me verplicht heb gezien, u alles te zeggen". Langzaam stond zij op, „Dokter", hernam zij met een stem die me deed trillen, „m'n krachten foppen m'n moed ik ga gebukt onder den last. Ik heb 'n hulp, 'n raad, 'n vriend noodig wil u die vriend zijn Hevig aangedaan stond ik op. „Freule", zei ik haar, „dank baar neem ik 't door u mij gedane aanbod aan, en ik kan u niet zeggen hoe trotsch ik er op ben, maar sta me toe, dat ik er één voorwaarde aan verbind". „Spreek op m'nheer"' „Dat ik den titel van vriend aan zal nemen met al de ver plichtingen die hij me oplegt". „Wat bedoelt u „Er zweeft een geheim over uw familie, freuledat geheim nu daar moeten we, het koste wat 't wil, achter zien te komen, daartoe moeten we ons meester De gemeente-politie van Die- men heeft twee vrouwen en een man gearresteerd, die zich hadden schuldig gemaakt aan het vervaischen van distributie bons. De vrouwen knipten uit oude bons de nummers, die zij over andere bons heenplakten de echtgenoat van een harer werd er op uitgestuurd om met in al 4 as vsrvalschte bons beodschappen te halen. De Diemensche winkeliers waren door de politie gewaarschuwd, dat er aldus vervalschte bons in omloop werden gebracht. Toen de mau met zijn boodschappen was vertrokken werd de politie gewaarschuwd, waarna een huis zoeking voigde. Hierbij werden de oude kaarten met uitge knipte nummers gevonden. Het drietal heeft reeds bekend de vervaisching te hebben gepleegd. Een bakker te Utrecht, die bij een zijner klanten na het bioodafieveien nog een praatje maakte nnt de dienstbode, kwam bij zijn terugkomst bij di broodwagen tot de ontdek king, dat plm. 2000 brood- li bonnen inmiddels uit zijn wagen ontvreemd waren. Da 39 jaiige mevr. J. F. van RietBoom uit Vlaardinger- ambacht is in de badkamer in afmaking gekomen met een eiectrisch kacheltje. Zij kreeg den stroom door het lichaam en moet vrijwel onmiddellijk dood zijn geweest. Het slacht offer was gehuwd en moeder van drie kinderen. Te Venray had een 75-jarige man last van zijn eksteroog. Hij wilde dat hinderlijke ding toen zelf verwijderen met het gevolg dat hij zijn teen zoodanig wondde dat hij onmiddellijk naar bet ziekenhuis moest worden overgebracht. Daar is men er toe moeten overgaan het been van den ouden man te ampu- teeren. maken van „Htkse Marie", weten wie zij is, wat ze wil, waai ze vandaan komt!..." „O I" viel zij me hier hoofd- chuddend in de rede, „dat 's onmogelijk 1" „Wie weet, freule, of de Voorzi' nightid misschien niet Lts mei mij voor had, toen zij Sperwer op 't denkbeeld bracht mij te Freiburg af te balen". U heeft gelijk, m'nheer", antwoordde zij ernstig, „de Voor zienigheid doet niets te vergeefs. Handel in deze naar de insptaak van uw hart. Bij voorraad keur ik alles goed I" Een uur na m'n onderhoud met Odila draafden Sperwer en 'k pijlsnel weg. De torens van den Nideck waren al ver achter ons, en oudergewoonte reed Sperwer vooruit. Daar riep ik hem toe Halt, kameraad, haltVoor dat we verder gaan, dienen we eerst te praten. „Zeg me maar. Frits, of we rechts of links moeten omslaan" „Neen, kom hier, 't is onmis baar dat je 't doel van onze reis kent. Laat ik 't je in twee woorden meedeelen we moeten de oude vrouw zien te snappen I" Thans kan worden mede gedeeld, dat reeds sedert eenige dagen deze regeling is ingegaan. Het is den belanghebbenden daardoor mogelijk geworden, van de getroffen regeling te profiteeren, door bij de voor deze inruilactie ingeschakelde dames- en heerenkleeding magazijnen en kleermakerijen, in goeden staat verkeerende, gedragen kleeding in te leveren. Voor het nieuwe kleedingstuk, dat door deze inlevering bij dezelLe firma zonder speciale vergunning kan worden aange schaft, is men slechts de punten- waarde verschuldigd, welke men verkrijgt door op de werkelijke puntenwaarde van het nieuw aan te schaffen kleedingstuk het aantal punten in mindering te brengen, dat aan het ingeleverde gedragen kleedingstuk is toege staan. Voor nadere informatie omtrent het bovenomschreven kleedingiiiruilp.an, alsmede de prijsklassen, waarin de aan te schaften kleedingstukken dienen te liggen, kan men zich thans wenden tot de aangewezen kledingzaken, die zulks per advertentie bekend maken Een straal van blijdschap blonk uit het gezicht van den ouden stiooper. z'n oogen fonkelden. Zoozool" zei hij, „ik wist wel aat 't bij slot van rekening daar op zou moeten uitdraaien". En mot een schouderbeweging deed hij z'n karabijn in zijn hand glijden. Dit veelbeteckand gebaar ont ging me niet. ,Een oogenblik, Sperwer ons doel mag niet zijn, om „Hekse Marie" te dooden, maar ze <evend in handen te krijgen". „Ja, levend. En om je nu veel wroeging te besparen, moet ik je nog vertellen dat 't lot van de ouwe vrouw verbon den is aan dat van je meester. Ergo, de kogel die haar zou treffen zou den graat met een dooden". „Is dat nou waar, heusch waar, Frits „Heusch waar, Sperwer". Lang duurde het voordat er weer een woord tusschen ons gewisseld werd. Onze beide paarden, trappelden met hun poten in de sneeuw en bewogen den kop alsof ze mekaar be groetten en met de expeditie gelukwenschten, De hond OVERVELUWSCH NIEUWS. HIERDEN. Enkele weken geleden vertelden we van een brutale inbraak bij vrouw Z., waarbij allerlei dingen van waarde werden weggehaald, ter wijl de vrouw gebonden in de bed stee lag. Uit het politie-onderzoek is gebleken dat het gebeurde louter een verzinsel van de vrouw was. Ze had wat meer uitgegeven dan ze kon en daar om haar sieraden verkocht. Dit wilde ze voor haar man niet weten en heeft toen maar de diefstal bedacht. De vrouw heeft alles bekend. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD 17 Maart. Frie- drich Schalier en Jannetje Jansen. GEHUWD 16 Maart. Gerrit Tim mer en Aaltje van den Berg, GEBOREN 11 Maart. Reintje, d. v. Beert Riphagen en Jannetje Fop pen 14. Evert, s.v. Peter Klaassen en Willempje Jansen 16. Geratdus, z. v. Fredeiik Joseph IJpenburg en Jacobje van Montfrans. OVERLEDEN 12 Maart. Clasina Jakoba van Oveibeeke, oud 3 weken 14. Cornelis Bruinink, oud 2 jaar 13. Een als levenloos aangegeven kind van het mannelijk geslacht van Petertje van de Velde echtgenoote van Kars Karssen 14. Twee als levenloos aangegeven kinderen een van het vrouwelijk geslacht en een van het mannelijk geslacht van Riekje Brouwer echtgenoote van Jacob Brandsen lS.Pieter Verweij, oud 8 maanden 16. Een als levenloos aangegeven kind van het vrouwelijk geslacht van Fenna Petronella Bosman, echtgenoote van Hendrik Jan Foppen 17. Samuel Schattenaar, oud Z maanden. ERMELO ONDERTROUWD 18 Maart. Aart Mouw jm. en Gerdina Rekers jd. GEHUWD 18 Maart. Johannes Kromsigt en Maria Lannoij Jan Jakobus Brants en Margatetha van den Berg. GEBOREN 12 Maart. Andreas, z. v. Johannes Wilhelmus van der Vorst en Roelofje Blomsma 14. Andries, z, v. Willem van der B»tk en Hendrikje van 't Hul 15. Teunis, z. v. Gerrit Schuurkamp en Albertje Klopman 17. Willempje, d. v. Tijmen Juffer en Aaltje Franken. OVERLEDEN. Geene. PUTTEN ONDERTROUWD. Hendrik Pul en Elbertje Gerritsen Hendiik Dop- penberg en Willempje Gerritsen. GETROUWD. Geene. GEBOREN. Geene. OVERLEDEN. Geertrui van den Berg, oud 50 jaar. wed. van Johannes Evert van Dompseler Klaas Meeuwes, oud 3 jaar Jannes van de Beek, oud 70 jaar, wedr. van Aaltje Doppenbetg. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. f2.50 A f3.25 Rogge per H.L. f6.90 A f 7.10 Biggen f8.00 A f 11.50 Aardappelen f3.00 A f3.30 In het Noord Limburgsche plaatsje Haelen werd een varken van ongeveer honderd kilo afgekeurd voor consumptie. Het cadaver zou worden vernietigd, en tot dit doel naar den destructor worden vervoerd. In afwachting van de komst van het voertuig dat het varkenslijk daarheen zou vervoeren, werd het cadaver een poos buiten neergelegd. Na eenigen tijd trof geeuwde van ongeduld en rekte z'n langen magnen rug uit als 'n slang, terwijl Sperwer met de hand op z'n karabijn geen vin verroerde. Op eens hing hij z'n katabijn weer op z'n rug en riep uit „Komaan I dan zullen we ons best doen om ze levend te vangen, „Hekse Marie". Des noods zullen we handschoenen aantrekken, maar, 't is niet zoo makelijk als je wel denkt, Frits". „Als 't gemakkelijk was, dan zouden we 'r zooveel woorden niet om behoeven vuil te maken dan zou ik jou niet expres uitgekozen hebben". „Dat 's nou alles mooi en wel, wat je me daar voorzingt. Frits 1Als we haar ten minste op 't spoor waren. „Wat r spoor, betreft, breek daar maar je hoofd niet over, daar belast ik me mee". „Ja, ik". „Versta je dan de kunst om iemand op 't spoor te komen „Wel waarom niet „Zoo I dat verandert. Twijfel jij nergens aan en meen jij er meer van te weten dan ik, dan jij ook voorop.,, ik volg je". men daar het varken aan zonder hammen en zonder spek. Op deskundige wijze was een en ander uit bet lijk gesneden Men twijfelt er niet aan of deze hammen en dit spek zullen op de clandestiene markt komen. De handelaren zullen er allicht een flinken duit mee opstrijken hoe het den lieden zal vergaan die dit afgekeurde vleesch zullen consumeeren is een tweede vraag. Men kon 't den ouden strooper aanzien, hoe spijtig hij er over was, dat ik zijn bijzon» dere kennis aan had durven raken. In m'n vuistje er over lachende liet ik 't me dan ook niet tweemaal zeggen en maakte tevens links om keert, zeker als ik er van was dat ik de ouwe vrouw wel den weg af zou snijden. Toen ze met den graaf op den loop gegaan was, had ze dit lag immers voor de hand, de vlakte over moeten steken om weer den berg te bereiken. Speiwer reed achter me, heet onverschillig een deuntjefluitende en ik hoorde hem af en toe mompelen „Ga jij maar 't spoor van de Wo'vin opzoeken op de vlakte. Ik hield me doof, daar hcorde ik opeens een uitroep van ver* bazing uit z'n mond, waarna hij me met een doordringend oog aankeek en zei: „Frits, jij weet er meer van dan je zegt". „Hoe dat, Gideon „Ja, dat spoor dat ik acht dagen lang zou gezocht hebben, dat vind jij zoo maar op stel en sprong dat 's niet pluis I", „Waar zie jij 't dan?",

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1