STREEKBLAD voor iRDERYUK, HIERDEN, TONSEL, E1HEL0, NONSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, FUTTEN, ea?. Teeltplan akker- en weidebouw 1942 |üet geheim Tan het Zwarte Vond «leMiai 11 Haart M42 98ste jaargaag No. 20 FM III ETON. "?ffli8t?uW8Cao BiiaBwl *rschijnt tweemaal 's wetks - Prijs f1,05 pe^ kwartaal - Uitgave firma I, WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Ze kon niet meerzoo hevig snikte s«. Betaal 8«6H keegere prijzen in vastgesteld Scheuren van graslaad Zy. die wegens de vorst of om andere redenen nog niet hebben kunnen scheuren, dienen dit thans vóór 10 April a.s. te doen Hiermede is dus de Distributie ?ai kaarsen ROUWBRIEVEN vas WRDDiMë (Wordt vervolgd^ ofd redacteur J. Volgers, rjard*rwl}k ADVERTENTIEN 1S regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent de da ?8 regeeringscommissaris voor bodemproductie maakt bekend het akkerbouwteeltplan voer de Oogst 1942 thans bij in de Nederlandsche Staats- van 27 Februari j.l. ökondigde beschikking van Secretaris Generaal van het artement van Landbouw en scherij is vastgesteld. In de reffende beschikking, die de 1 „Bedeaaproductiebeschik- kif 1942 Akkerbouw en Weide* b# V draagt, zijn bovendien aiingen omtrent het aanleggen ef scheuren van grasland en het aaien van onrijpe granen en jp koolzaad opgenomen, angezien deze wettelijke eling op enkele punten afwijkt hetgeen hierover eerder rd gepubliceerd volgt hieronder samenvatting van de thans r den akker* en weidebouw dende bepalingen. |Het telen van tarwe, rogge, st, korreimaïs, boekweit, aard [pelen, kanariezaad, koolzaad, uwaaozaad en vlas is zonder el nige beperking toegestaan. B Voor het telen van landbouw* Mien, d.w.z. van ruw voeder* wassen, suikerbieten, cichorei en gele en bruine mosterd en vl or het telen van steklingen si ikerbieten, voederbieten en nl ingel wortelen is n.l. een vj gunning van den Productie* mmissaris vereischt, met dien ve stands, dat iedere landbouwer in totaal 5 are zonder vergun* rj g voor den teelt van deze ll idbouwzaden mag bestemmen. Bin afwijking van hetgeen bij ee t vroegere gelegenheid over hei: telen van hav<r bekend is Éimaakt, is hieromtrent thans t volgende bepaald. B De teelt van haver is voor dc bedrijven op de zand en wfangronden beperkt tot 15pCt. Wit de oppervlakte van het fcttuwland met inbegrip van bet scheurde grasland, vermeer* dj rd met 10 pCt. van het ge* keurde grasland. Dit beteekent dt i, dat een teler op de zand* 23, 12e zet 'r lamp op den toorsteen, kijkt me aan en gt„Heeft u den dokter in In toren geïnstalleerd Ja, ®ule, Ongelukkig 1.... nooit 'et je wat voor kwaad je glbrouwd hebt Ik wou ant* torden. „Genoeg genoeg..,, ga le deuren sluiten, en ga dan >*r bed. Ik zal zelf waken, (orgen ochtend ga js den tkter halen, hij is bij Knapworst, breng 'm dan hier. Vooral !1* leven maken I Je heb :ts gezien 1.... je weet van Öfeis 1" '•Js dat alles, Sperwer?" knikte ernstig. uEn de graaf I iiDie is weer terug.,., HU art well" Wij waren in de antichambre gt tomen. Gideon tikte zacht op deur, daarna deed hij ze en diende me een; en veengronden eea oppervlakte die geiyk is aan 18 pCt van zijn oude bouwland en 25p€t. van zijn gescheerd grasland met haver mag bebouwen. Hierbij is hij vrij de toegestane oppervlakte op zijn oude bouwland of ep zijn gescheurde grasland met haver te betelen. Een zeer belangrijke bepaling heeft betrekking op het telen van ruwvoedergewas8en. In beginsel mag per bedrijf een oppervlakte ruwvoederge wassen aanwezig zijn, welke gelijk is aan de in 1941 toege laten oppervlakte enkelvoudig ruwvoeder en kunstweide ver meerderd met de oppervlakte van het in 1941 aanwezige blijvend grasland. Het staat den teler vrij wijziging in de opper vlakten ouderling te brengen. Aangezien verondersteld mag worden, dat de regeling inzake het scheuren en de scoeur premie voldoende bekend is, worden hieronder slechts in het kort de betreffende nieuwe aan vullingsbepaliogen behandeld. Indien bp het gescheurde perceel in 1942 koolzaad is geoogst bedraagt de premie f250.per ba, gemeten maat, evenals dit het geval ts bij de uitbreieing van de aardappelteelt, Evenals voor den oogst 1941 is thans bepaald, dat hst afmaaien van onrijpe tarwe, rogge, gerst haver en boekweit en van o» rijp koolzaad zonder vergunning i verboden is. Thans »s echter ook voor bet afmaken van groene maïs een vergunning vereischt. Het verbod geldt echter niet voor het afmaaien vau groene rogge, indien het afmaaien van de rogge gescaiedt vóór 10 Mei 1942 an daarna als hoofdge* I was op de betreffend» opper* 1 vlakte tarwe gerst, i?av,:r, boek* weit, koireimaïs, stansb onen, man^elwortelen, vo< derbiettn, vocdarworteien ko^ irapen uiki1 bieten, aardappelen hennep of cichorie wordt geteeld. „Dokter Frits 1" Ik zette een stap naar vore* en bevond me in tegenwoordig heid van Odila. Sperwer was heengegaan en deed de deur achter me toe. Een vreemdsoortige»! indruk bracht het op me teweeg toen ik daar de jonge gravin voor me zag Ze had een langen Zwart fiuweelen japon aan, zag er bleek uit, ofschoon haat oogen van een koortsachtig vuur glinsterden, en stond met haar hand op den rug van een arm* stoel te leunen. Zij was kalm en fier. Ik was hevig aangedaan. „M'nheer de dokter", zei ze 'mij meteen een stoel aan wijzende, „wees zoo goed plaats te nemen, ik heb u over een ernstige zaak te onderhouden". Stilzwijgend gehoorzaamde ik. Zij ging op haar stoelzitten en scheen zich te bezinnen. „Het noodlot, mijnheer", her nam zij, terwijl ze haar groote blauwe oogen op me vestigde, de Voorzienigheid heeft u getuige gemaakt van een geheim waar de eer der familie in betrokken is". Zij wist alles. Ik bleef als verstomd. „Freule"! stotterde ik, „geloof Bons 211 228 213 10 C 214 215 225 2?6 227 11 D Aig. Bonboekje hoeveelheid Zeep in diverse soerten Zeep in diverse soorten 31 21 21 Geldig t.m. 31 Maart Maart Maart Maart 21 Maart 21 Maart 21 Maart 21 Maart 21 Maart 21 Maart 30 April Suiker 1 K.G, of 10 D 5§ gram caeae Koffie 210 gram koffiessrrogaat Jam enz. 500 gram Peulvruchten 250 gram Gort enz, 250 gram Vermicelli enz. 100 gram --12 D 250 gram Rijst Bon L Textielkaart 50 gram Scheerzeep KAAS 216, 217, 218, 219 en 220 (aig.) 100 gram 21 Maart VLEESCH EN VLEESCHWAREN 12 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 14 Maait 12 8 Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch 14 Maart BOTER EN VET 11 Boter kaart 125 gram boter 11 Vetkaart 125 gram boter of margarine 12 Boterkaart 125 gram margarine of 100 gram vet 12 Vetkaart 125 gram margarine of 100 gram vet MELKKAART 10 A t/m 13 A 3 Mi Liter 10 B t/m 13 B IV* Liter AARDAPPELEN 12 A l3/* K.G. aardappelen 12 B Vt K.G aardappelen BROODKAART 12 A 4 rantsoenen brood 12 B xt% rantsoen brood BLOEM 221. 222. 223, 224 aig. 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem PETROLEUM Bonkaart O, Periode 15 2 Liter Bon 26 der kaarten S en T 2 Liter BRANDSTOFFEN Ben 08 K.F. (brandstoffenkaart voor kook* doeleinden) 2 eenheden brand stoffen (geen anthraciet) Een eenheid op bonnen 5 tot en met 7 met 30 April13 H.K. en 17 H.K. 30 April8 H.K,, doch uitsluitend voor turf. tot en met 30 April12 tot en met 20 C.V. tot en met 30 April23 tot er met 28 C.V. tot en met 30 Aprille tot en met 8e periode tot en met 30 April 16 Maart 16 Maart 16 Maart 16 Maart 21 Maart 21 Maart 14 Maart 14 Maart 14 Maart 14 Maart 21 Maart 31 Maart 31 Maart 30 April H.K. tot en tot en met m toch, allee» 't toeval...." „Geef u geen moeit»", viei zij me in de rede, „ik weet alles,... 't Is Hfgrijselijk I En op een z*chter toon voegde ze er bij .Vader niet schuldig I" Ik sidderde, stak m'n handen uit en riep op mijn beurt „Dat weet ik, freule ik ken 't leven van den graaf, Odila was hal erwege opge staan, als die te protesteeren tegen elke gedachte die haar vader vijandig mocht zijn. Toen zij hoorde dat ik zelf hem ver* dedigde, zakte zij in elkaar, bedekte zich het gezicht met b> ide handen en smolt weg in tranen, „Ik bid u, freule, wees be* daard". „Neen, laat me weenen. Die tranen schenken me ver lichting.... ik heb tien jaren lang zoo geleden.,., o, zoo erg geleden 1..., Dit geheim, zoo in mijn ziel opgesloten.... het doodde me ik zou er aan gestorven zijnprecies als matnal God heeft zich over me ontfermd.... hij heeft er u de helft van toevertrouwd..Laat m^ u alles zeggen, mijnheer, laat me...." Eindelijk beurde zij haar hoofd op. wischte zich de betraande xangen af er nadat ze haar ■llcboog op der arm van haar leuningstoel gelegd had, hernam ze op een langzamen en droei* geestigert toon met de oogen strak gevestigd op een portret dat aan den muur hing: „Werp ik een terugblik in het verledf-n, mijnheer, klim ik tot de eerste mij» er mijmeringen op, dan zie ik mijn moeder I dat was een groote, bieeke en zwijgende vrouw. Op het tijdstip waar ik van spreek, was zij nog jong nauwelijks dertig jaar, en toch zou men haar minstens voor vijftig hebben aangezien I „Soms", dus ging ze voort, „soms gebeurde het dat ik by al de drukte die ik maakte, mama op haar stille wandeling tegen het lijf liep. Dan bleeft zij staan, sloeg de oogen neer en als ze mij dan aan haar voeten zag. dan boog ze langzaam voorover en kuste me op het voorhoofd met eepweemoedigen glimlachdan richtte zy zich weer overeind om baar wandeling voort te zetten en zich op nieuw aan haar droefenis over te gaven. Heb ik sinds dien tijd, mynheer, de herinnering aan de eerste jaren mijn ziel terag De leider van het Frent van Nering en Ambacht doet een dringend bereep op het koopend publiek, om in geen geval hoogere prijzen te betalen, dan van everheidswege zijn vastge* steld of toegelaten. Door zich strikt hieraan te houden, voor kemt men, dat de winke.ier zwichten moet voor den dtang welke vaak dooi zijn leveranciers ^op hem wordt uitgeoefend, om in te koopen tegen ongeoorloofde pryzen. De detailhandelaar is nu eenmaal in hoege mate afhankelijk van zijn leveranciers, en als het publiek niet medewerkt, wordt het hem nagenoeg gemaakt, de te dure aanbiedingen van de hand te wyzen De winkelier wordt thans door vele en groote moeilijkhwuen getroffen. Zyn omzet is beperkt zijn onkosten zijn desondanks gestegen. Bovendien moet by zeer veel extra arbeid verrichten, zooals het tydroovende opplakken van bonnen en het nakomen van allerlei andere distributie-voorschriften. Mede aan de houding van het koopende publiek moet de winkelier daarom de kracht ontleenen om zijn standpunt tegenover zijn leveranciers te handhaven. Dit laatste doet hij gaarne, gewend als hij nu eenmaal is zqh arti kelen slechts tegen vastgestelde en coneurreerende prijzen aan het plubliek te verkoopen. Vooral in den groenten- en fruithandel is de positie van den winkelier buitengewoon moeilijk geworden. Helpt uw groentenhandeiaar en ook de andere winkeliers, door hun geen hoogere prijzen te betalen, dan die geoorloofd zijn. De winkelier zal u hiervoor dankbaar zijn. en gij dient aldus tevens het belang der geheele volksgemeenschap. willen roepen, dan is me deze groote bieeke vrouw als het beeld der smart verschenen. Daar is ze dit zeggende wees zij me op een portret dat aan den muur hing. „Ik weet niet hoe mama deze vreeselijke ontdekking gedaan had" hernam Odila,maar zy wist de geheimzinnige aantrekkings kracht van „Hekse Marie", de samenkomsten in den Huigs toren Kortom alles, alles Aan papa twijfelde zij niet. O neen I alleen kwijnde zij lang zaam weg, zooals ik wegkwijn". „Op zekeren nachtvervolgde ze, „ik was toen tien jaar, lag moeder, die door haar geest kracht alleen nog staande gehouden werd, op haar uiterste, 't Was in den winter, ik sliep. Opeens greep een zenuwachtige en koude hand me bij den pols ik kijktegenover me bevond zich een vrouwin de eene hand droeg ze een fakkel en metjde andere omklemde ze myn arm. Haar kleed zat vol sneeuw stuipachtig bewogen zich al haar ledematen en door heur lange haren die verward over haar gezicht hingen, glinsterden- haar oogen me tegen van een somber vuur. Wie dat was M'n moadar, m'n lieve moeder I uiterste termijn van 1 Maart vervallen. Zy die neg grasland op de klei moeten scheuren, kunnen op hun verzoek van denpreductie commissaris ontheffing van dr./.e verplichting verkrijgen «m voor 10 April a.s. te scheuren, mits zij zich verbinden om voor 10 Augustus a.s. te scheuren en voor 25 Augustus 1942 op h-^t gescheurde land koolzaad te zaaien. De Productiecommissatia voor Gelderland De secretaris-generaal van het -departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart maakt b-kend, dat gedurende het tydvak van Maandag 23 Maart 1942 wederom kaarsen ten behoeve van de verlichting van koeien* en paardenstallen, van handkarren en van door dieren getrokken voertuigen, beschik* baar zullen worden gesteld, voor zoover een andere wijze van verlichting niet mogelijk is. Aan lederen verbruiker zal hetzelfde aantal rantsoenbonnen worden uitgereikt, als hij bq de vorige uitreiking heeft ontvangen Het is derhalve niet noodig voor de verbruikers een nieuw aanvraagformulier uit te reiken. Voorts zullen thans ook aan degenen, die de vorige maal te laat het aanvraagformulier hebben ingediend en wier aanvrage niet meer in behandeling is genomen bonnen voor kaarsen worden uitgereikt, zoodat ook zij geen nieuw aanvraagformulier behoe* ven in te dienen. Man kan er haast op werkten „Odila, mijn kind", zei ze tepen me, sta op en kleed je aan, je moet alles weten 1" bevende van schrik kleedde ik me aan. Toen sleepte zij me naar oen Huigstofen mee en toorde ma den geopende regenbak „Papa zal daar uit van daan komen", zei ze my den toren wijzende( „hij zal er met de Wolvin uit van daan komen. Beef, niet, hij kan je niet zien". En waarüjk, met zijn akeligen last beladen kwam mijn vader met de oude vrouw daar uit te voorschijn» Mama droeg me in baar armen en volgde hen. Zy liet me het tooneel van den Altenberg zien. „Zie goed toe, kind", riep ze, „dat moet too, want ik... ik ga sterven. Dit geheim, jij zult het bewaren Jij zult bij papa waken, alleen, moederziel alleen, versta je wel De eer van de familie is er mee gemoeid 1" En wy kwamen terug. Veertien dagen daarna stierf mama, mij dit als haar legaat vermakende, dat ik haar werk voortzetten, haar voorbeeld volgen zou. Dat voorbeeld, ik heb het godsdienstig opgevolgd, Ten koste van welke opoffe ringen I dat heeft u kunnen zien ik heb mijn vader ongthoorzsam moeten zijn, zijn hart moeten verscheuren I My in den echt begeven, wat was dat anders dan den vreemdeling' in ons midden inleiden dan het geheim van ons geslacht vei* raden I

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1