aster. avEimuwscHE m,mm Iet geheim Tan bet Zwarte Wond Uierdag 7 Haart 1942 98ste jaargang No. 19 STREEKBLAD voor: ARDERWIJK, HIEKDEN, TONSEL, EBMELO, NDNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, ear. IFEIIILLETON. VOOR VIJFTIG JAAR. brschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Scheuren van grasland Brandkast gestolen Moordenaar bekent. Br&ndstoffeakaarten en bonnen bewaren Deze maand komt er thee Da kerk als hamster- Uit het Overvelnwsch Weekblad van 12 Maart 18S2 Dnitsch leerboek 7e leerjaar Landstand Gelderland. Lnistervergucning radio lofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 een üet is een eigenaardif soort mis- d, die we met dea naam van er aandaiden. Ze is niet van den tsten tijdal de eenwea door stt se bedrijvers gehad, leeds in den Bijbel wordt de lastei rk gehekeld. Én niet maar een cole keer, neen telkens en telkens er, het geheele Bijbelboek door ïkt de waarschuwing tegen den ter. loot wie de moeite wil nemea. idee we hier eenige plaatsen aan, i met nog tientallen vermeerderd oen wordenEx. 23 vs. 1Ps. 15 3Ps. 31 vs. 14 Spr. 10 va. 13 6 vs. 38Jer. 9 vs. 4Rom. 3 8; Ef. 4 vs. 311 Tim. 3 vs. 11 S vs. 2 enzoovoort. a, lasteren is een eigenaardig rt misdaad, waar ze vaak bedreven rdt door heel nette menschen die ir geen geld met de politie in iraking souden komendoor pirige menschen die er niet aan denken iemand op straat aan vallen. Neen natuurlijk niet, want zou de nette naam in gevaar men. iaar diezelfde nette menschen romen niet om iemand in 't oor fluisteren: Heb je 't gehoord, die die, daar wordt dat en dat van sgd en 't zal wel waar wezen ook, minste er sal wel wat van waar Had je dat kunnen denken. .O wanneer dan eenig bewijs raagd wordt voor bet interessante uwtje, daa is hei; ja 'k heb net j|3i niet gezien, maar 'k heb het uit beste bron hoor. atusschen gaat het slachsoffer ■er de tong en begint langzamer- H 3d te bemerken dat deze en gene hip een beetje vreemd aanziet, plijkt dan dat van 't heele verhaal in woord waar was, dan tal tien :eo een de lasteraar geen hand teken om nog te herstellen wat ir zijn lasterpraat kapot is ge- ïkt. Dan klinkt het met een lief |bjeoch ik heb het ook eigenlijk it willen gelooven, 'aar intusschen is een mede- [nsch de kroon van 't hoofd ramen. et is vaak wonderlijk hoeveel hang een lasteraar zich in korten weet te verwerven, vooral als de laster gemunt is op een bekend persoon. a zijn er twee soorten van lanter, een die slechts bedreven wordt uit sensatiezncht, enkel om het interessante nieuwtje, uit be hoefte aan kletsen. Jaar bepaald gomeen is de laster die de bedoeling heeft anderen te treffen om eigen voordeel te behalen Dai is ze eerst recht misdadig. Der soort laster komt helaas onder 22. een een, doktor, geen een, j en I dat 's jammer, hij laat z'n j geslicht vervallen. Ik zou u er heiden voorbeelden van en aanhalenWat 'n lie van kooplui gelukkig zou en veroozaakt juist den ergaag der doorluchtige en", keek vreemd op al m'n erstellingen over de wijze yj top de graaf vroeger geleefd UB, vielen in duigen. JOndertusschen, heer Knap» *oi st, heeft de graaf toch nog «at wederwaardigheden on der tonden «Welke f" |Hij heeft z'n vrouw verloren." I Ja, u heeft gelijk, zijn vrouw ongel, hij had ze uit liefde ouwd't Was 'n Zaan, 'n e, maar door de omwenteling 'ineerde adelijke familie, in Odette maakte bet geluk concurrenten nogal eens voor. De belasterde behoeft er niet mee te beginnen om de dader op te sporendie ligt meestal op 't kerkhof, zooals de volksmond segt. Gelukkig zQn er genoeg verstan dige menschen die laster van waarheid vermogen te onderscheiden maar toch: de laster kan zooveel kwaad doen, dat een fatsoenlijk en eerlijk mensch het zelfs zijn vijand niet zou toewenschen. Nu kan mes de belasterden ook weor splitsen in twee groepende een zal *r zeer gebukt onder gaau en de leugen achtige aantijgingen sullen hem slapelooze nachten bezorgende ander zal met opgeheven hoofd zijn weg gaae wetende dat tenslotte het kwaad zichzelf zal straften. HQ heeft verstaan wat de Spreuken dichter zeide (26 vs. 20) Als er geen hout meer is, gaat het vuur uit. In de Staatscourant is ver schenen de „Tweede scheurbe- schikking bodemproductie", Hierin is een regeling getrof fen voor gebruiksgerechtigdon van grasland, die nog niet hebben kunnen scheuren. In de eerste plaats is bepaald, dat gebruiksreebtigden van grasland aan wie scheurplicht is opgelegd hieraan tot 10 April 1942 kunnen voldoen, ook al was Jool den prod'uctiecommissaiis een vroegere datum gesteld, In de tweede plaats is bepaald dat gebruiksgerechtigden van grasland die vrijwillig een op pervlakte grasland voor scheuren hebben opgegeven zulks eveneens voor 10 April 1942 zullen dienon te doen. Hiermede is dus eanerzijls uitstel van scheuren, ook aan deze categorie gebruiksgerechtig den van grasland, verleerd anderzijds is hun hiermede tha is ook de plicht tot scheuren op gelegd. In den nacht hebben inbrekers kans gezien om een brandkrst uit het kantoor van de gemeen tebedrijven te Pijnacker, in houdende 2500 gulden en een aantal gaspenningen, te doen verdwijnen. Er waren geen sporen van braak te vinden. van monseigneur uit. Zij stier! aan 'n kwijnende ziekte die vijf jaar aanhield. Ahalles werd gedaan om haar te redde a. Samen deden ze ('a reis nair Italië, zy kwam er zieker van «terug en bezweek 'n week of wat na hun terugkomst, 't Had weinig gescheeld of de graaf was er ook mee heengegaan. Twee jaar lang sloot hij zich op, dat hij niemand wou zien. Z'n honden, z'n paarden, alles liet hij vervallen. De tijd heeft eindelijk ?n ten leste zijn smart gelenigd. Maar er is altijd nog iets biyven zitten" voegde de gebochelde arebivarius er bij, terwyi hij met ontroering z'n vinger op z'n hart lei. u begrijpt... iets dat bloed I De oude wonden doen zeer bij verandering van weer, zoo ook de oude smarten tegen 't voorjaar als 't gras ontluikt op de graven, en in 't najaar als de bladeren der boomen den aardbodem bedek ken. Buitendien, de graaf heeft niet willen hertrouwen al z'n genegenheid heeft hij op z'n dochter overgedragen", „Dat huwelijk is dus altijd gelukkig geweest „Gelukkig I 't Was 'n zegen voor jan en alleman", De 28-jarige arbeider, die is aangehouden, verdacht van moord op een alleenwonend man in de Van Hillegaertstraat te Amsterdam, heeft een bekentenis afgelegd. De dader heeft het slachtoffer op Zondag 8 Febr. j.l in zijn woning opgezocht des middags te ongeveer 1.30 uur. Hij was daarheen gegaan met de bedoeling geld te leenan omdat hij schulden bad in verschillende calé's en boven* dien nog speelschulden. Na eenig praten vroeg hij f 200 te leen, waarop de ver moorde kwaad werd en weiger» de het geld te geven. By het w'ggaan heeft verdachte zijn slachtoffer met een hamer, dien hij bij zich had, eer. slag op het hoofd gegeven. Hij heeft daarna een mes uit een buffetlade genomen en den man hiermede eenige steken in het wilde weg toegebracht. Na het volvoeren van zijn verschrikkelijke daad heeft hij f 20 weggenomen, welk geld op tafel lag en het rywiel van het slachtoffer uit de gang medegenomen. By huiszoeking bij den ver dachte zjjn zoowel op een colbertcastunm eis op een hamer bloed vltkken gevonden. Deze hamer is met voorbedachten rade meegenomen om daarmede kracht by te zetten", aan den eisch tot het leenin van geld, Toen ce politie deze bewijs stukken in handen had baatte ontkennen niet meer, De centrale recherche mag de voldoening smaken deze zaak volkomen tot klaarheid te hebben gebracht. Aangezien het voornemen bestaat, bij de uitreiking van brandstoffenkaarten voor het stookseizoen 1942—1943 de inlevering van een gedeelte der oude bonkaarten J of K (voor haarden en kachels) of L (voor centrale verwarming) verplicht te stellen, toordt er met nadruk de aandacht op gevestigd, dat Ik zweeg. Een misdaad had de graaf niet begaan, hij had ze niet kunnen begaan. Dat bleek nu ten allerduidelijkste. Maar dan dat nachtelijk toneel, die betrekkingen met ..Hekse Marie" wat was dat dan „De graaf wordt soms driftig op z'n dochter?" Knapworst trilde en mij bijna vijandig aankykendc, antwoord de hij „Dat weet ik, dat weet ik I" Nou ja, wat zal 'k u daar van zeggen 't is 'n kuur, 'n gevolg van z'n kwaal. Eenmaal de crisis achter den rug, dan komt al z'n genegenheid tot de freule weer voor den dag. 't Is opmerkelijk, m'nheer, 'a verliefde twintigjarige jonkman zou zich niet innemender, niet liever aan kunnen stellen. Dit jonge meisje is z'n vreugd, z'n trots. Verbeeld u dat ik den graaf tienmaal te paard heb zien stijgen louter om wat voor den opschrik, wat bloemen of andere snuisteren voor baar te halen. Alleen reed hij weg en op den hoorn bla» zende bracht hij deze dingen als in triumf mee. nooit had hij die boodschap aan iemand op willen dragen, zelfs niet aan Sperwer, van wien hij toch men zoowel de zich aan de o de bonkaarten bevindende strook, waarop onderscheidelijk vermeld staat „haarden en kachels (15) „J" of „haarden en kachels (20) K" of „cesntrale verwarming (L)" als de niet geldig verklaarde bonnen deze bonkaaiten zorg vuldig dient te bewaren. Zooals bekend kunnen echter da bonnen „21 C.V." en „22 C.V van de bonkaart L worden vernietigd Over de wijze en het tijdvak van de uitreiking van de nieuwe bonkaarten zullen over eenige tijd nadere berichten worden gepubliceerd. Zooals bekend, is reeds bet vorige jaar toegezegd, dat uiterlijk in Februari bet beloofde thee rantsoen zou worden verstrekt. De administratieve moeilijkheden zijn echter zeer vele geweest, doch zij zijn gelukkig thans overwonnen. We kunnen dan ook de verblijdende mededeeling doen, dat in den loop van deze maand de thee voor het publiek be schikbaar zal worden gesteld. De politie te Apeldoorn heeft in een Protestantscbe kerk aldaar een groote voorraad levens middelen gevonden, geborgen in de kelder der centrale ver warming en achter het kerkorgel. Deze levensmiddelen behoorden aan den koster der kerk en aan and're personen. De ham stervoorraad is in beslag ge nomen, terwyi nog een nader onderzoek loopende is. De secretaris-generaal van het departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescher ming heeft bepaald, dat in het zevende leerjaar van school voor gewoon lager onderwys, als leerboek voor de Duitsche taal zal worden gebruiktG. F. E. Blijdenstein und K. E. Kör.ig Deutsches Lehr» ucd Lesebuch für die Niederlandische Volks- schule. zooveel houdt 1 Freule Odila durft dan ook geen begeerte in zijn bijzijn uit te drukken, uit vrees dat hy oudergewoonte de een of andere dolheid uit zal halen, Kortom, wat kan ik u daaromtrent zeggen De graaf van Nideck is de waardigste mensch, de teederste vader en de beste meester dien men wenschen kan. De stroopers die in z'n bosschen huishouden, de ouwe graaf Lodewyk had ze onder genade op laten knoopen hij daarentegen ziet 't niet alleen door de vingers, bij benoemt ze, zelfs tot z'n jachtopzieners. Tot Zoorer de inlichtingen van Knapworst. Het spreekt van zelf dat ze al myn onder stellingen 't onderste boven gooiden. Met m'n hande nonder 't hoofd ging ik er dan ook lang over zitten soezen. In de ondersteliing dat ik sliep had Knapworst z'n lektuur weer opgezocht. De gaiuwe ochtendscherming drong door in 't hok van den archivarius. Het lamplicht begon al bleeker en bleeker te schijnen In de verte hoorde men een verward rumoer op 't kasteel. Opeens weerklonken er voet stappen buiten. Ik zag iemand de ramen voorbygaan. Bruusk OVERVELUWSCH NIEUWS PUTTEN. Benoemd tot onder» wyzer aan de O.L. school de heer G. van Donkersgoed te Huinen. GEMENGD NIEUWS In verschillende streken van ons land worden kikkers opge kocht tegen 3 cent per stuk. In België vormen de kikker billetjes een gewilde lekkerny. Zoodra de vorst voorbij is, zal de vangst eerst recht beginnen. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK GETROUWD. 9 Maart. Harmen Jan Walter, wedr. van Cilia Hieter en Jaantje vac Dqk. 9. Reier van Grevenhof en Gerritje Dekker. GEBOREN. 3 Maart. Gerritje dochter van Beert van den Brink en Jannetje van de Velde. 5. Aalt zoon van Willem Bosch en Geettjen Hop. 6. Willem, zoon van Peter Bruinink en Johanna de Boer. 7. Reintje, dochter van Thijs van Bqsteren en Petronella Bessels. Francina Johanna, dochter van Thijs van Bijsteren en Petronella Bessels Peetje, dochter van Gerrit Nagelhout en Frankje Snel. 9. Grietje, doch ter van Gerrit Beelen en Grietjen Brandsec. 10. Sophia, dochter van Peter Raaijen en Dorothea Hendrika Bessels. OVERLEDEN. 10 Maart. Johanna Carolina Karscn. echtgen. van Marius Arnoldus Cageling, oud 63 jaar. ERMELO. ONDERTROUWD. 26 Februari Jan Jakobus Brants, jm. en Margare- tha van den Berg, jd. 4 Maart Johannes Kromsigt en Maria Lannaq. GETROUWD. 11 Maart. Dries Pap, jm en Jannette Haverkamp, jd GEBOREN. 25 Februari. Hendrik zoon van Jurjen Steenhuis en Es- derdina Dieterman. 1 Maart. Johannus, zoon van Gerrit Toes en Lubbertje Pol. 4. Jan en Elisa beth zoon en dochter van Hendrik Davelaar en Gijsbertje van den HeDgei. 5. Aaltje dochter van Aalt Besselsen en Corcelisje Kieft. 11. Janna Hendrika dochter van Aart van Ruler en Niesje van den Brink. OVERLEDEN. 1 Maart. Mannelijk levenloos, kind van Kornelis Timmer en Jacobje Timmer. Stijntje Mouw wed. van Hendrik van de Steeg, oud 71 jaar Driesje Vlijm, oud 1 jaar 4. Cornelisjen Lokhorst, wed. van Gerrit Tabak, oud 75 jaat 3. Vrouwelijk levenl. kind van Gen it Huisman en Maria Arendse Ger ritje Plakke, oud 3 jaar Elisabeth Davelaar, oud 3 dagen Aart van Kommeren, wedr. van Woutertje van de Flier, oud j*ar 8 Gerrit Bouw, echtgen. van Annetje den Herder, oud 26 jaar 9. Fredertka Bunt, oud 4 maanden Dries Docter, oud 1 1|2 jaar 10. Wil- lempje den Besten, oud 12 jaar. PUTTEN. ONDERTROUWD: Gerrit Evers, oud 40 jaren wedr. en Lubberta van Elten, oud 37 jaren wed. Willem Ruitenbeek, oud 33 jaren en Aaltje Dirksen, oud 27 jaren. GETROUWDEvert Bos, oud 27 jaar en jannetje Haverkamp, oud 23 jaar. GEBOREN: Albertje Tennissen geb. Ruiter, z. OVERLEDENGijsbert Bosch, oud 11 maanden IJsbrand Stook, oud 82 jaar Steven van den Brink oud 36 jaar Hermina Keizer, huisvrouw van Amand Hubert Tace. oud 58 jaar Heintje Pieper, oud 6 jaar Grietje Meeboer, oud 16 maanden Reintje Slot, oud 21 maanden Elbert Slot, oud S maanden Johanna Schut, 8 jaar Gerrit Glismeger, 16 maanden Gerrit van Beek, 18 maanden Gerritje Tijssen, 16 maanden Gijsbert van Spriel, 7 jaar. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. f2.50 5 f3.25 Rogge per H.L, (6.76 k f7.00 Biggen (9.00 i fn.OO Aardappelen f3.20 (3.30 In een bijeenkomst te Arnhem is boer H. Witteveen te Vaas sen, door den boerenleider E. J. Roskam geïnstalleerd als boeren* leider der provincie Gelderland. werd de deur opengedaan en Gideon verscheen op den drempel XI Sperwer zag zeer bleek en z'n oogen fonkelden zoo sterk dat men licht na kon gaan, dat er weer wat nieuws was voor gevallenniettemin was hij kalm en scheen niet verwonderd te wezen dat ik bij Knapworst was. „Frita", zei hij me op korten toon, „ik kom je halen". Zonder te antwoorden stond ik op en volgde hem. NaUwelijlu waren we hen hok uit oflby nam me bij den arm en troonde me driftig naar 't kasteel mee. „De freule wil je spreken", fluisterde hy me in. „De freule I zou ze ziek wezen „Neen, ze is heelemaal weer betermaar er is iets buiten gewoons aan de hand. Verbeeld je, daar zie ik van nacht tegen eenen den graaf op 't punt van 't hoekje om te gaan. Wat is m'n eerste gedachte De freule te wekken, en zie, op 't oogenblik dat ik aan de schel wil trekken, zakt me warempel de moed in de schoenen Ik zeg tegen me zelf: Waarom Belanghebbenden zij er aan herinnerd, dat, om in 1942 luistervrijheid te hebben voor de radio men zijn luistervergunning voor 12 Maart a.s. moet ver» nieuwen. Men vervoege zich dienaangaande op de postkan toren. zal je haar bedroefd maken; de jobstijding zal ze toch maar al te vroeg vernemen en dan haar wakker maken in 't hoile van den nacht, en ze is al zob zwak. Ik blijf daar 'n minuut of tien over nadenken eindelijk neem ik alles voor mijn rekening. Ik weer naar de kpimer van den graaf terug, ik 'kyk... daar is niemand., niemand I Ais 'n gek vlieg ik den gang in. NietsIn de groote galerij. Niets I Toen raakte ik heelemaal de kluts kwijt, en zoo sta ik dan op nieuw voor de kamer van de freuie. Dezen keer bel ikzij komt voor den dag en roept „Is vader dood Neen. Is hij dan verdwenen ja, freuleIk was 'n oogenbiik van de deur afgegaan. Toen 'k terugkwam.En de dokter.,, waar is die? In den Huiga toren. In den Huigstoren 1" Zij haar kamerjapon aangetrok» ken, de lamp genomen en uit gegaan Ik blijf Een kwartier daarna komt ze terug, de voeten vol sneeuw, en bleek, wel mensch, ik werd er naar van, (Wordt vervolgd),

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1