Woensdag 4 Maart 1942 OVBËVEIUWSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 18 m STREEKBLAD voor: LRDERWIJK, H1ERDEN, TONSEL, ESÜELO, NVNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, ens. yperking van het autoverkeer YEBILLBTON. it geheim van het Zwarte Wond M Irschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk fl Volksgericht te Witteveen. Een bosch omgezaagd. Ik stond er verbaasd van, Nachtelijke jacht op vleesch te Ede Groote houtverkooping Houtdiefstallen en natnnrscboon (Wordt vervolgd)» i 1 M V' H 1 I Ifd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent - Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent e secretaris-generaal van het rtement van waterstaat jkt het volgende bekend ëneinde het gebruik van onenauto's zooveel mogelijk doen geschieden ten alge- e nutte en ten behoeve [gewichtige belangen moeten ere beperkingen worden voerd. rsonenauto's zullen, zoowel Ie openbaren dienst als in economisch leven en het ige verkeer, slechts mogen Jen gebruikt ter wille van e belangen. Tijdsbesparing in rechtvaardigt het gebruik een personenauto niet. it geldt in het bijzonder voor ritten over groote inden. Ritten, welke slechts doel hebben, op gemakke- re of aangenamere wijze reizen, zijn ten eenenmale elaatbaar. et ligt in het voornemen vergunningen voor personen- 's, welke verleend zijn op d van het eerste uitvoerings- it van den secretaris-gene* van het departement van krstaat betreffende het oer van personen, met ng van 1 April 1942 in te en en te overwegen, in erre een nieuwe vergunning worden verleend. H^or zoover nieuwe vergun* jen gegeven worden, zal dit Vlieden onder nadere aan Ivergunning te verbinden oor aarden. Deze voorwaarden zullen den, dat geen personen tjs zullen mogen worden ikt voor Ritten op Zaterdag na 18 of op Zon en feestdagen Ritten over meer dan 75 kan de standplaats (hemels jre|dte gemeten) Ritten binnen stedelijk Did, voor zoover openbare irvcermiddelen kunnen worden zigd; Ritten tot het bezoek van sbe, d. 21. «a» B kleine woning die tegen a aan stond, bij het groote 1, bleef stilhet kwam me [(for,[dat de bochel zich aan- eedqe, want ik veronderstelde t hij te bed leg en misschien -sliep. •k belde dus opnieuw. Toen kwam zijn potsierlijke D op eens voor den dag, 1 roet een woedende stem hre iuwde hij uit de deur i»e is daar dokter Frits I" 1 - 1 I01- c*at verandert". ;pn hij Weer naar zijn hok B een lantaren te halen, buitenplaats over, waar "hceuw hem tot aan den ^leikte, en me door het hek I^Dende, zei hij tegen me •Neem me niet kwalijk, neem l> liet kwalijk, dokter, ik dat u daar boven in de foren hoog en droog lag theaters, concerten, bioscopen, lezingen, vergaderingen, cafe's restaurants e.d e. Ritten uitsluitend tusschen woonhuis en plaats van werk zaamheid. Er wordt in het bijzonder op gewezen, dat deze voorwaarden ook gelden voor personenauto's die op gas of op vaste brand* stof rijden. In het dorp Witteveen ge meente Westerbork werd een dezer dagen een volksgericht gehouden, aldus lezen wij in het ..Nbld. v. h. Noorden". Een jongeman aldaar had ver keering met een meisje maar wenschte niet de daaruit voor vloeiende consequenties te aan vaarden. Oit was aanleiding dat er zich een groote menigte ver zamelde. De jongeling werd op een boerenwagen gezet, met naast hem een „imitatie bruidje", bestaande uit een strooien pop. Een bruiloft in „optima forma" volgde. Vorige week klonken uit een bosch bij Vught luide bijlslagen en gezaag, alsmede gekraak van vallende boomen. De politie ging er op af, en ontdekte dat een groot aantal mannen en vrouwen, geholpen door kinderen, bezig waren het 6 ha groote bosch eigendom van den heer L. M,, om te hakken. De politie zette het bosch af en loste eenige schoten, toen mannen en vrouwen trachtten te vluchten. Op het geluid der schoten kwamen steeds meer mensch^r. uit het bosch, die door politie geëscorteerd naar het bui eau werden gebracht. Een groot aan tal zagen en bijlen, die in het bosch waren achtergelaten,werd in beslag genomen. Er bleek zoo goed als geen enkele boom meer overeind te staan en in de woningen van de gf-arres teerden werden groot partijen hout gevonden. te slapen. Wel, ieve mensch wie kon denken dat u zoo hard schelde Kijk kijk 1 Sperwer mocht mepogwel straks komen vragen, of'niemand de deur uit was gegaan. Ik heb neen ge antwoord, en warempel, ik had u niet gezien", „Maar, heer Knapworst, doe dan toch de deur open I u kan me dat immers later wel uitleggen". „Kom, meneertje, kom, een beetje geduld asjeblieft" En la, Ia sloot de bochel het hangslot open en opende .toen even langzaam het hek, terwijl ik stond te klappertanden en van top tot teen rilde. „U is ter dege koud, dokter", zei het ventje toen tegen me „in het kasteel kan u niet meer terecht, Sperwer heeft de binnendeur gesloten, ik weet niet waarom, dat is zoo de ge woonte niet, het hek is vol doende, kom en warm u een beetje bij 'mij. Wel zal u mijn kamertje geen pronkstuk vinden, eigenlijk gezegd is het maar een hok, maar is men verkleumd van de kou, dan ziet men zoo nauw niet". Zonder op zijn gesnater te antwoorden volgde ik hem gauw. Wg traden zijn hok binnen, Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid Geldig t.m. 211 Zeep in diverse soorten 31 Maart 228 Zeep in diverse soorten 31 Maart 213 Suiker 1 K.G. 21 Maart 10 C of 10 D 50 gram cacao 21 Maart 214 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 21 Maart 215 Jam enz. 500 gram 21 Maart 225 Peulvruchten 250 gram 21 Maart 226 Gort enz. 250 gram 21 Maart 227 Vermicelli enz. 100 gram 21 Maart 11 D12 D 250 gram Rijst 21 Maart Bon L Textielkaart 50 gram Scheerzeep 30 April KAAS 216, 217, 218, 219 en 220 (alg.) 100 gram 21 Maart VLEESCH EN VLEESCHWAREN 11 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 7 Maait 11 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch 7 Maart BOTER EN VET II Boberkaart 125 gram boter 16 Maart 11 Vef.kaart 125 gram boter of margarine 16 Maart 12 Bottrkaart 125 gram margarine of 100 gram vet 16 Maart 12 Vctkaart 125 gram margarine of 100 gram vet 16 Maart MELKKAAkT 10 A t/m 13 A 3'A LiteT 21 Maart 10 B t/m 13 B 13A Liter* 21 Maart AARDAPPELEN 11 A 1% K.G. aardappelen 7 Maart 11 B K.G aaidappelen 7 Maart BROODKAART 11 A 4 rantsoenen brood 7 Maart 11 B V4 rantsoen brood 7 Maart BLOEM 221, 222, 223, 224 alg 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 21 Maart PETROLEUM Bonkaart O, Periode 15 2 Liter 31 Maart Bon 26 der kaarten S en T 2 Liter 31 Maart BRANDSTOFFEN Bon 08 K.F. (brandstoffenkaart voor kook- doeleinden) 2 eenheden brand stoffen (geen anthraciet) 30 April Een eenheid op bonnen 5 tot en met 7 H.K. tot en met 30 April; 13 H K. en 17 H.K tot en met 30 April8 H.K., doch uitsluitend voor turf, tot en met 30 April12 tot en met 20 C.V. tot en met 30 April23 tot en met 28 C.V. tot en met 30 Aprille tot en met 8e periode tot en met 30 April en ondanks ik bijna geheel en j al bevroren was. kon ik niet na laten om de schilderachtige wanorde van dit krot te bewon deren. Hef lijen dak, dat aan den eenen kant tegen de rots en aan de aadei e zij op een zes 4 zeven vor.t hoogen munr leuade, liet zijn zwarte balken zien. Dit apartement bestond uit één kamertje versierd met een armzalig bed dat het aardman netje zich niet eens de moeite getroostte om elke dag op te maken, en uit twee raampjes met zet hoekige ruitjes, In het midden stond een groote vier kante tafel. Hoe die groote massief eikenhouten tafel door dat kleine deurtje gekomen was 't zou moeilijk ge weest zijn, dat te zeggen. Op eenige boekenhangers, ik zal ze maar zoo noemen, lagen rollen perkament en stonden ouwe boeken, groot en klein formaat. Op de tafel lag openge slagen een reusachtig deel met geschilderde hoofdletters, wit leeren band en zilveren slot en hoeken. Dat boek had er in mijn oog veel van weg, een ver zameling van kronieken te zijn Het meublement werd eindelijk voltooid door twee leuning stoelen, de een van rosachtig leer en de ander voorzien van een donsen kussen waar de hoekige rug^egraat en de mis vormde ruü van Knapworst hun afdruk op achtergelaten hadden. Gister avond is u dus uit gegaan dokter vroeg Knap worst me toen we ons op ons dooie gemak geïnstalleerd hadden hij voor zijn boek ik met mijn handen tegen de kachelpijp. Ja, nog al vroeg", antwoordde ik hem, ,een houthakker van het Scbwarz Wald had mijn hulp noodighij had zich in de linkervoet gebakt". Deze verklaring scheen den bochel te bevredigen althans hij stak zijn pijp op. „Daar heb je nu dien dwerg", dacht ik, ,,dat mismaakte, nietige schepseltje, dat daar jn een hoek van den Nideck verbannen is als de krekel die achter de haardplaat zucht daar heb je dien Knapworst die, onder al die drukte van 'jacht- en rij partijen, onder al dat lawaai van hondengeblaf en geschreeuw, alleen, moederziel alleen met zijn neus in zijn boeken zit Arme bochel, bij hield van degenen die zijn voorvaders hadden geduld en beschermd 1 Een inspecteur van politie te Ede en een rechercheur, belast met de opsporing van econo mische misdrijven, hadden er reeds eenigen tijd geleden lucht van gekregen, dat verscheidene bewoners van de Kampstraat aldaar zich in lieten met den clandestienen handel. In den afgeloopen nacht is een irval gedaan in een willekeurige woning aan deze straat. Het resultaat was poover men vond slechts een stukje vleesch van een kilogram. Daarna stelde men bij den buurman een onderzoek in daar vond men een flinke lap in een fornuis, de potkachel was geheel gevuld met vleesch, waarover een laag asch was gestrooid. Op een kabinet lagen ribben van een koe. Het onderzoek in de derde woning leverde tot resutaat op, dat er voor een waarde van f 250 in beslag werd genomen. in de vierde woning ontdekte men de slachtplaats uit de aanwezigheid van darmen en bloed constateerde men, dat hier de koe moest zijn geslacht. Intusschen was de inspectie der huizen als een loopend vuurtje door de straat gegaande politie zag dat buurvrouwen in nacht gewaad over de straat wilden gaan blijkbaar om iets in vei ligheid te brengen. Natuurlijk belette de politie dat en tevens vroeg zij nadere assistentie aan het bureau, die ook weldra arriveerde, waarna de straat geheel werd afgezet Het onderzoek werd voorgezet, In het geheel zijn res personen gearresteerd, onder wie de slachter en de leverancier van de koe, bei 'en uit Ede. Ook een veehouder uit Lunteren werd aangehouden. Voorts is nog een geheele partij vleesch in beslag genomen en verder een stapel bankbiljetten, af komstig van den verkoop Hdbl. In een artikel hebben wij de vorige week iets verteld over „Heer Knapworst", zei ik hem, ,,u heeft latijn geleerd „Ja, mijnheer, geheel alleen", antwoordde hij niet zonder eenige ijdelheid, „en ook nog griekschouwe spraakkunsten waren me genoeg. Het waren boeken van den graaf voor de snippermand bestemd ze vielen mij in handen, ik verslond ze 1 Toen na verloop van eenigen tijd de graaf van Nideck n.e zoo ter loops een latijnsch citaat had hooren gebruiken, keek hij vreemd op en vroeg ,,Wie heeft jou toch latijn ge leerd, Knapworst f Ik me zelf, edele heer". Hij deed me eenige vragen ik antwoordde er vrij goed op. „Wat drommel I" zei hij. „Knapworst weet er meer van dan ik, ik wil er mijn archivarius van maken". En met een stelde hij me den sleutel der archieven ter hand. Sinds dien tijd, het is nu al vijf en dertig jaar geleden, heb ik alles gelezen, alles doorgebladerd. Het gebeurt wel eens, dat de graaf me boven op mijn ladder ziet, dan een oogenblik stil blijft staan en me vraagt„Wel Knapworst, wat voer je daar toch uit Ik lees de familie archieven, edele heer. Ah I en doet je dat zonder jou, Knap- de oude houtverkoopingen op de Veluwe. Het spreekt vanzelf, dat er in de tegenwoordige, dringende winterbehoeften groote animo is voor deze verkoopingen Te Lunteren is men gewend elk jaar een groote boutver- kooping op de „Luntersche kermis". Dit jaar moest er echter, doordat er maximum prijzen zijn ingesteld, van de gewone verkoopwijze worden afgeweken. Voor de 395 percee- len hout waren er 'bovendien ruim 1500 liefhebbers, dus veel te veel om da vraag eenigszins te bevredigen. De 80-jarige notaris R. Dinger Sr., ervaren in deze verkoopingen, verschafte raad. Hij maakte loten. Toen de toewijzing begon, ontstond er gedrang maar men wist de ordr te herstellen, waarna de notaris ieder, die een lot trok, een perceel kon toewijzen. Het hout ging grif weg tegen hoogs prijs, hoewel ieder genoegen moest nemen met wat hy koe krijgen, ook al had hij graag wat anders willen koopen. Grove schending van natuur schoon zal het gevolg zijn, indien niet paal en perk wordt gesteld aan de talrijke houtdiefstallen welke thans plaats vinden langs de baanvakken Den Dolder Soest en Den DolderSoest- duinen op de spoorlijnen Utrecht- Baarn en UtrechtAmersfoort. Landelijke bekendheid genieten o.a. de prachtige berkenlaan en het jeneverbessengebied, waarbij de voormalige spoorhalte de Palz. En juist in de omgeving hiervan treden de houtdieven zoo triest op, waarbij in de eerste plaats de berkenboomen zeer in trek zijn. Welken vorm deze diefstallen reeds hebben aangenomen, moge blijken uit het feit, dat de houtvermindering reeds de aan dacht trekt van de treinr eizigers. Op verzoek van deNederlandsche Spoorwegen zal de politie thans scherp toezicht houden in dit uitgestrekte terrein. worst, de glorie van de Nidecks kennen En lachend gaat bij heen. Ik doe hier wat ik wil" „Het is dus wel een goeie meester, heer Knapworst O, dokter wat een hart I wat een openhartigheid I" antwoordde de bochel de handen vouwend „hij heeft maar één gebrek". „En dat is Dat hij niet eerzuchtig ge noeg is". „Hoe meen je dat t" „Wel, hij kan naar alles staan. Een Nideckeen der door- luchtigste families, begrijp eens 1 bij had maar te willen en hij rou minister of veldmaarschalk kunnen zijn. Ja wel, morgen brengen I Van zijn jeugd al heeft hij altijd geleefd ver van het gedruis, ver van alle drukte, doodeenvoudig, bijna onbekend, alleen over zijn jachten zijn hoofd brekende"' Deze bijzonderheden boezem den m^ het hoogste belang in, Van zelf nam het gesprek de wending, die ik voor mij too alleszins wenschelijk achtte. Ik besloot dan ook er gebruik van te maken. „Groote hartstochten heeft de graaf dus niet gekend, heer Knapworst f"

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1