hyerteiuwsche bladen No. 1? STREEKBLAD voor: Iet geheim m het Zwarte Wood VOOR VIJFTIG JAAR. aterdag 28 Februari 1942 98ste jaargang HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERH1L0, NDNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, m. FKglLLETON. Adverteert in dit iila'J. nH 1 1 Éerschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Bsperkiog van werk aan foorschriften gebonden Tientallen auto's verbrand Nasleep van den elfstedentocht f 12.000 aan sigaren en sigaretten gestolen Ik bad wel om willen keeren Bekendmaking Fink® buit aan thee Een jengdiga dief Da prijs van zuurkool Uit het Overvelnwsch Weekblad van 5 Maar) 1892 Eet eens schorseneeren R A -.1 Hoofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent In het Verordeningenblad is igenomen het derde uitvoerings sluit van den secr. gen. van t dep. van Sociale Zaken ..treffende het beperken van werk. Hierin wordt onder meer t volgende bepaald. De leiders van landbouw*, ustrie- en handelsbedrijven, mede degene, die een vrij roep uitoefenen, behoeven estemming om 1, Den wekelykschen werktijd n het bedrijf, van een afdeeling h het bedrijf of van afzonder* e werknemers op minder dan uren vast te stellen 2. Werkuemers te ontslaan, zij artikel 1639p van het rgelijk Wetboek toepasselijk Toestemming behoeft eveneens |n op het tijdstip van het in erking treden van dit besluit htaande werktijdregeling van ginder dan 48 uren per week In garage Spijkers aan den ertoom te Amsterdam heeft n felle brand gewoed. Om geveer acht uur brak de and, die vermoedelijk door rtsluiting is veroorzaakt, uit hij greep zoo snel om zich en, dat al spoedig het sein rootc brand" moest worden geven en meer materieel te lp moest worden geroepen. Glider leiding van commandant [huitemaker werd het vuur t acht stralen bestreden. Men n echter niet voorkomen, dat geheele garage een prooi der mmen werd. Een veertigtal !to's, voor een groot deel in bruik bij het Gemeentelijk ergiebedrijf verbrandde geheel of gedeeltelijk. Daar de garage «gen is tusschen het gebouw |n de Amsterdamsche Rijtuig atschappij en het Vondelpark, (stond er gevaar voor uitbrei- g. Het gelukte de brandweer ter om uitbreiding van den 20. De vrouw en de graaf stopten lakens in hun zak, zij duw* ze er in met de snelheid den hond die den grond okrabt; daarna wierp hij dat istaltig voorwerp over zijn ouder en liep naar de deur Het laken sleepte hem iterna, de vrouw volgde hem t haar flambouw. Zij staken Mcourtine over. ]k voelde dat mijn knieën Jkten, tegen elkaar aanstieten ptbad in stilte 1 .Twee minuten waren er nog Mt om, of meegesleept door ®n plotselinge, omweerstaanbare Hpwsgierigheid vloog ik hen Sterna. luks stak ik de courtine lr en juist meende ik het igvormig gewelf van den •n door te gaan, daar opende een breede en diepe inbak voor mijn voeten «en brand te voorkomen. De paarden, die in de stallen stonden, wer den dadelijk in veiligheid gebracht en konden later weer hun stallen opzoeken. Om onge veer tien uur was men den brand meester. Er ging echter nog geruimen tijd heen .met de nabïussching. Enkele weken na het verrijden van den Elfstedentocht loopen in Friesland wonderlijke geruch ten over ziekenhuizen, welke vol liggen met mannen, die van den tocht ernstige gevolgen on dervonden. Het ligt voor de hand, dat dit weinig bevorderlijk is voor den goeden naam van de elfste* dentochtcommissie en wij geloo* ven dat haar door die schrijverij onverdiende verwijten treffen. En niet alleen door'wat geschreven maar misschien nog veel meer door wat gezegd wordt. In een plaats in het Noorden van Friesland heeft, zooals in een provinciale courant is bekend gemaakt, één der tochtrijdrrs zijn deelname met den dood moeten b<. oppen, te. wijl uit datzelfde dorp andere deelnemers ledematen of gedeelten daarvan zullen moeten verhezen. Het A. N. P. heeft de moeite genomen eens hier en daar zijn licht op te steken en dan valt het niet moeilijk, te constateer en dat er velen nu nog met de gevolgen van den tocht zitten Bevroren voeten', beenen, vingers, ooren komen veel voor en er zijn wel eens gevallen bij, welke zich niet best laten aanzien. Een geval, dat de dood ten gevolge had, kwam ook nog ter oore. Twee broers uit Balk, welke aan den tocht deelnamen hebben namelijk bevroren beenen opge lopen. De eene scheen al spoedig weer te herstellen en kwam zelfs weer op stran» Maar plotseling kwam er een inzinking en na nog in een ziekenhuis te zijn opgenomen is de jongeman overleden. Ook zijn broer ligt nog in het ziekenhuis (Volgens trap liep er spiraalsgewijze in af en ik zag de toorts als een glimwormpje rondom 't steenen touw draaien en draaien, totdat ze door den afstand seiner onmerkbaar werd. Afgaande op dat lichtje in de verte daalde ik op mijn beurt de eerste treden van den trap af.. Op eens verdween het licht de oude en de graaf waren aan den bodem van den afgrond gekomen. Wat mij betreft, met mijn hand tegen de leuning liep ik maar altijd door, den trap af, zeker als ik was cat ik, bij gebrek aan een anderer uitgang, wel weer den torer, zou kunnen beklimmen. 't Duurde niet lang of ik was op de onderste tree. Ik keek om me heen en ontdekte links een straal van de maan die, door groote brandnetels en struiken vol ijzel heen, onder een lage deur heen scheen. Ik ruimde deze hinderpalen uit den weg,,de sneeuw wegschoppende, en zag me aan den voet van den zoogeaaamden Huigstoren. Wie zon verondersteld hebben, dat men door zoo'n gat op 't kasteel kon komen? Wie had er de oude vrouw mee bekend gemaakt f Met dexe de laatste berichten is ook deze jongeman overleden.) Dit zijn zeer tragische gevallen welke niet zullen nalaten, dat velen den Elfstedentocht zullen gaan beschouwen ais'iets „moor dens" Reeds nu lïten verschil lenden zich in dezen zin uit. Daarom willen wij hier uitdruk kelijk verklaren, dat ors bq io'ormatie is gebleken, dat gevallen van bevroren ledematen, ts wijten waren aan een beslist onvoldoende kleeding. Er is geen sprake van dat de laatste Elfste- dentocht is gehouden bij een temperatuur welke voor deelne mers levensgevaar opleverde. Het tragische geval te Balk b.v. is te wijten aan onvoldoende klee ding, zooa's ook de andere gevallen. Het is te hopen, dat de Elf stedentocht welke overigens weer zoo uitstekend slaagde niet besmet wordt met de kwaadspre kerij doch dat men inziet dat de droevige, gevolgen slechts aan onvoorzichtigheid zijn te wijten. Het is reeds jammer genoeg, dat de tocht dit jaar zoo een onprettigen nasleep heef. Een sigarenwinkelier aan den Postjesweg te Amsterdam, die er tevens een grossieuferlj in rookart kt len op na houdt, had een kamer ge-uurd in de le Belmerstraat, welke hij als opslagplaats gebruikte. Lenigen tijd geleden bemerkte hij, dat zijn voorraden daar sterker slonken dan verklaarbaar was en daaroüi waarschuwde hij de politie. Uit het onderzoek bleek at spoedig, dat de verhuurdster van de kamer ei meer van wist Tezamen met haar zoon en stiefzoon toog zij regelmatig op roof. Het drietal, plus een 54 jarige metaalbewerker uit de Kinkerstraat, die als heler was opgetreden, is door de politie gearresteerd. De waarde van de ontvreemde sigaren en sigaretten moet in totaal ongeveer H2.C00 bedragen. vragen hield ik me niet lang op Oogverblindend van Hebt alsof 't klaarlichte dag was, strekte d. onmetelijke vlakte z:ch voor mij uit. Aan mijn rechterhand ontrolde zich de zwarte iijtx van 't Schwarz Wald met zijn loodrechte rotsen, zijn bergpassen en ravijnen tot in 't oneindige. Natuurlijk wou ik 't eerst me „p de hoogte zien te brengen an de richting die de graaf en de oude vrouw hadden ingesla ..m. Haar rijzige donkere taille erhief zich langzaam op den heuvel, zoo wat een paar honderd schreden bij me vandaan en teekenachtig stak ze af bij den met tallooze sterren bezaaiden hemel. Aan de glooiing van 't ravijn haalde ik ze in. De graaf liep langzaam, het laken sleepte nog altijd achter hem.... zijn houding en bewe gingen hadden even als die der oude vrouw iets automatisch. Zij liepen twintig pas voor mij uit en hielden den hollen weg van den Altenberg nu eens in de schaduw, dan weer in 't volle licht, want de maan scheen bijzonder helder. Door het bureau van den Weermachtsbevelhebber in Ne dsrland wordt medegedeeld Vier Nederlanders zijn bij de poging om zich aan te sluiten bij het Nederlandsche koloniale leger om daar oorlogsdiensten te verrichten tegen de spilmogend* heden buiten Nederland gear resteérd. Zij werden door een Duitschen Krijgsraad wegens begunstiging van den vijand ter dood veroordee'd. Het vonnis is door middel van den kogel voltiokken. Inbrekers slaagden er in de deur te forceeren van een theehandel aan de Brouwers gracht te Amsterdam. Zij maakten er vijftien volle kisten thee buit, alsmede negen kisten, die gedeeltelijk met dit kostelijke genotmiddel waren gevuld, In totaal is ruim 800 kilo thee uit het perceel weggesleept. Dc politie te Delft heeft proces verbaal opgemaakt tegen dén dertienjarigen B. aldaar, die onoanks zijn jeugdigen leeftijd reeds een goede bekende van de politie is. Toen de jongen met zijn zusje naar den dokter moest, had hij, alieen in de wachtkamer achtergebleven, een onderzoek in de woning ingesteld en uit de keuken de distributiebeschei den en een bedrag aan geld gestolen. Het geld, een bedrag van twaalf gulden, had hij met een vriendje in Den Haag opge maakt en de distributiebeschei den had hij aan zijn moeder gegeven, die ze dankbaar had aaivaard. Tegen de moeder is proces verbaal terzake van heling opge maakt. Er blijkt misverstand te bestaan omtrent den prijs van zuurkool. Volgers de jongste prijzenbe- scbikking van Maandag j.l. mag bij verkoop van los uitgewogen een onovetwinnelijke kracht noopte me, om den somberen stoet te volgen. Eindelijk zijn we in 't bosch, onder groote, kale, bladerlooze beuken. De zwarte schaduw hunner hooge takken breekt af op de onderste twijgen en valt zoo over den met sneeuw bedekten weg. De graaf en de vrouw vonden in de rots een gemaakte opening met een ongeloofelijke zekerheid klommen ze zonder te aarzelen rechtuit naar boven; wat mij aangaat, wou ik ze volgen dan moest ik me vastklemmen aan de struiken. Nauwelijks bevond ik me boven op deze rots, die een spits over den afgrond vormde, of ik was maar drie schreden van hen af en bemerkte aan den anderen kant een bodem loozen afgrond. De graaf had zijn vracht neergezet, de oude en hij hielden ze een oogenblik aan den rand van den afgrond, daarna golfde het lange laken over den afgrond en bogen de moordenaars zich voorover Dat golvende lange witte laken staat me nog voor den geest. Ik zie het naar beneden geen, altijd dieper neer beneden OVERVELUWSCH NIEUWS HIERDEN. Onze buurtschap is in rep en roer. Toen de vrouw van Z. alleen thuis was met twee kleine kinderen kwamen een paar vreemdelingen haar woning binnen en eischten reisgeld. De vrouw zei dat ze geen sleutel van de kast had. Haar man was juist naar den smid om een nieuwe sleutel te halen omdat de oude weg was. De mannen zeiden toen dat ze zelf wel een sleutel hadden. De vrouw werd aangegrepen en op ruwe wijze van haar oorijzers beroofd.Daarna werd ze ge blinddoekt en in een bedstee geworpen. De mannen hebben toen de kast geopend en van alles er uit gebaald tot de zilveren schoengespen toe. De vrouw die alles hoorde, durfde niet te schreeuwen. Eindelijk vertrokken de kerels en toen de man thuis kwam vond hij de vrouw radeloos in de bedstee. In verschillende richtingen zijn politiemannen uitgezonden om te trachten een spoor van di daders te vinden. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD 3 Maart Gerrit Timmer en Aaltje van den Berg. GEHUWD. 2 Maatt. Friedrich Wilhelm Asmund Zeschke en Wil- lemina Johanna van der Lugt Jacob Brandsen en Riekje Brouwer. GEBOREN, 26 Februari. Johanna Elisabeth, dochter van Ausonius Greidanus en Elisabeth Gerhardina Breunissen Troost. 1 Ma*rt. Berendina, dochter van Harmen Smink en Elisabeth van Beek. 2. Willemina, dochter van Aodries Petersen en Magdalena Foppen. Cornells, zoon van Johannes van Straalen en Sara Lambarta Kuit. OVERLEDEN. 27 Februari. Aaltje Hut, oud 8 md. Jacob Lodewijk Walter, echtgen. van Woutera Neel- tje Elisabeth Broekhuizen, oud 62 j. 29. Charles Johannis Fredericus van Malm, weduwnaar van Maria Emons oud 82 jr. 3 Maart Geer- truida Paulina Merz, oud 1 md. ERMELO Niet Ontvangen PUTTEN. ONDERTROUWD, Geene. GETROUWD. Gerrit Evers Hendrikje Staal. BEVALLEN. Hendtika Johanna Bekkers, geb. Giebon, d. Bija Versteeg, geb. Uit 't Bosch, d. Willempje Crane, geb. van de Poll, d. Üijsbertje Schipper, geb. van de Veen, d. OVERMEUEN. Geurt Posthouwer, 9 md. Tijmentje van Beek, 12 md Lubbert van Mdügen, 15 ma. Hendrikje Slot, 42 jr. ongeh. MARKTBERICHT HARDERWIJK en Eieren p 100 st. Rogge per H.L, Biggen Aardappelen f3.00 i f 4.00 f 7.16 f7.16 fO.OC k fO.OO fO.OO i fO.C© m» zuurkool door den winkelier ten hoogste 20 cent per kg worden berekend. Dat is dus de maxi mumprijs, Uiteraard mogen de winkeliers de zuutkool ook goedkooper, b.v. voor 8 cent per pond, leveren. Voor vier personen 1% kg schorseneeren, wat taptemelk of water, bloem, zout (nootmuskaat). De schorseneeren in water schoon boenen, opzetten met gaan. Het verdween in de diepten van den afgrond Een seconde verscheen me de oude die den graaf bij de band hield en hem met een duizelingwekkende snelheid mee* troonde. Na verloop van eenige oogenblikken kwam er een spleet in de wolk. Ik keek.,. Ik was alleen op de spits der rotsde sneeuw stond me tot aan de kniën. Aangegrepen door afgrijzen daalde ik de steilte weer af en liep zoo hard ik maar kon naar 't kasteel terug, ontdaan alsof ik een misdaad begaan had I. Wat den graaf van Nideck en de oude vrouw betreft, die zag ik niet meer op de vlakte, X. Ik dwaalde 'rondom den Nideck, zonder dat ik den uitgang weer kon vinden. Ik kon 't toch maar niet gelooven dat ik werkelijk al die dingen gezien had en was niettemin verschrikt over de helderheid mijner gewaarwor* dingen. Die man die een toorts inde duisternis in de hoogte steekt, die als een wolf builts die wat kokend water en tier. minu» ten voorkoken. De sehorseneeren nut wat koud water {overgieten en de schii er tusschen duim en wijsvinger afstroopen. De schor seneeren in gelijke stukjes snij den en in wat kokende melk (of water) en zout koken tot ze gaar zijn (kooktijd 10 minnten) De melk met wat aangemengde bloem binden en de schorsenee* ren er door mengen. Naar verkiezing wat nootmuskaat over de schorseneeren strooien. koelbloedig een denkbeeldige misdaad gaat verrichten zonder er een gebaar, een omstandig heid, de minste bijzondei heid van weg te laten, die eindelijk ontsnapt en het geheim van zijn moord aan den stroom toever trouwt dat alles pijnigde mijn geest, vertoonde zich in al zijn kleuren voor 't oog mijner verbeelding en maakte op mij den indruk van een nachtmerrie. En zoo liep ik wat ik loopen kon, Ik hijgde geweldig, de sneeuwjacht maakte mij het spoor nog hoe langer hoe meer bijsier, ik wist niet wat voor kant ik op zou gaan. De kou werd snerpender naarmate de dag naderde. Ik bibberde.... ik verwenschte Sperwer die me mee getroond had uit Freiburg, om me iu zoo'n afgrijselijk avor.tuur te betrekken. Bek af, den baard vol ijskegels en met half bevroren ooren ontdekte ik eindelijk het hek en trok aan de bel. Het was toen zoo wat bij vieren. Knapworst liet ver schrikkelijk lang op zich wachtea. (Wordt vervolgd).

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1