uizenden hectaren tuingrond let geheim van het Zwarte Woud STREEKBLAD voor [ARDERWLJK, BURDEN, TONSEL, E1MEL0, NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. taensdag 25 Februari 1942 OFFSVllüWSCIF BLADEN 98ste jaargang No. 16 herschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk si FEUILLETON. I! Hekse-Marie daar Suikerprijs verhoogd Wederom rundvet op een boterbon Gas in den spertijd Distributie van yoghurt. Smokkelhandel in schoenen (Wordt vervolgd), hoofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.—elke regel meer 20 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent r OtriPf Over dit onderwerp heeft een iedacteur Van het A N.P. een Onderhoud gehad met den nspecteur van den tuinbouw gn het tuinbouwonderwijs, ir. W. van de Plassche, die dagelijksche leiding heeft n onzen Tuinbouwvoorlich- ngsdienst. De oppervlakte aan parti- uliere tuinen in ons land edraagt op zijn minst 38.000 ectaren, waarbij nog eenige uizenden hectaren volkstuinen oeten worden opgeteld, dus totaal ruim 40.000 hectaren. Deze zijn echter lang niet ,1e zonder meer geschikt voor e teelt van voedingsgewassen, oo dient in de eerste plaats kening te worden gehouden et de in die particuliere tuinen aande sierboomen en ander ofhout, waardoor de grond ordt beschaduwd en dit zou, dien er te veel schaduw is, n nadeele van den groei van [oedingsgewassen strekken, die el zon noodig hebben. Grasvelden, die goed in den n liggen, komen het allereerst or omspitting tot gronden B)or voedselproductie in aan* erking. Verder een groot deel vgn de bestaande bloembedden. Naast aardappelen tele men omaraelijk peulvruchten, zooals bjuine boonen, tuinboonen, am- of stokslaboonen en pronkboonen, en verder andijvie, pi i en boerenkool. Voorzoover dfc grootere oppervlakte het t elaat kan men nog verschillende andere gioenten gaan telen. Houten schuttingen e.d. zijn, indien er voldoende zon is, utnemend geschikt voor be- oeiing met klimmende boonen erwten. J Wie niet zelf zijn moestuin kin verzorgen, late het zijn hovenier of tuinman doen en geldt vooral voor het jitten, indien men in zulk werk |en ervaring heeft. Tien vierkante meters goede ngrond kunnen 20 tot 30 kg. 19. chter op den haard, ternau- nood verlicht door eenige nog mende stukken hout, zag en zwart profiel, de „Hekse- ie" 1 ij zat op een bankje, op r hurken, en warmde zich in-stilte. erst meende ik dat het een begoocheling was, het natuur* 'ijk gevolg van mijn gedachten «nés een dag of watik ging *n [mijn bed zitten, met den «Uéboog onder mijn hoofd en met oogen die eens zoo ft wl)<| open stonden van vrees. SJP "U was bet, onbewegelijk, ®et de beenen tusschen haar •roaen precies zooals ik haar rN de sneeuw gezien had haar langen ineen gedoken n '3air arendsneus, haar ••«ngeknepen lippen. te was bang I *05 was de t aardappelen voortbrengen, dan wel 28 kg. pronkboonen, 17 kg. stoksnijboonen, 12 kg slaboonen, 24 kg. tuinboonen of 10 kg. dorperwten. Op zoo'n stukje grond kunnen 200 300 bieten, 35 a 50 boerenkool- of spruit» koolplanten, 60 75 koolrapen groeien. Met verschillende dezer producten kunnen in hetzelfde seizoen een voor- en nateèlt in toepassing worden gebracht. De aanwijzingen hiervoor vindt men in het boekje, dat bij de Alg. Landsdrukkerij en bij de tninbouwadviesbureaux in ver schillende plaatsen des lands verkrijgbaar is. Niet alleen om zich voor zijn gezin van wat meer voedings gewassen te verzekeren, doch ook om andere redenen verdient de hier bedoelde grondbewerking aanbeveling. Voor de kinderen heeft zij groote paedagogische waarde, terwijl de band des gezins er in vele gevallen door versterkt zal worden. Dit geldt evenzeer voor de gemeentelijke plantsoenen cn parken. Het kweeken van voe dingsgewassen op deze gronden moet zeker niet uit vrees voor baldadigheid of diefstal achter wege worden gelaten. De ervaring heeft geleerd, dat bij keurig onderhoud die vrees niet gewettigd is. De gémaqhtigde voor de prijzen deelt mede, dat in ver band met een verhooging van den suikerbietenprijs ook eer, verhooging van den suikerprijs noodzakelijk is geworden. Deze verhooging zal echter voor het meerendeei door de industrie worden gedragen, waardoor de verhooging, die voor rekening van den consu ment komt, met een cent per kg is kunnen worden beperkt. Zy gaat 22 Februari in. gekomeu f Hoe had ze in dien hoogen toren, die de afgronden beheerschte kunnen komen Al wat Sperwer mij van haar geheimzinnige macht verteld had scheen me gerechtvaardigd 1 Ik kroop weg in den alkoof, ternauwernood ademhalende, en keek ondertusschen naar die onbewegeiyke silhouette, zooals een muis van uit zijn hoi naar een kat zou kijken. De oude vrouw veroerde zich evenmin als de rand van den in den rots uitgehouwen schoor steen; haar lippen prevelden ik weet niet wat I Mijn hart klopte verbazend snel, mijn bangheid nam bij de minuut toe, naarmate de stilte en onbewegclijkheid dezer boven natuurlijke verschijning me geweldiger aangreep, Dat hield wel een kwartier aan, daar trof op eens een flik kering mijn oog doordat een dennetakje vuur vattenhet takje rafelde sissend uiteen en tot zelfs de achtergrond der zaal werd er een oogenblik door verlicht. Die flikkering was genoeg om me de ouwe vrouw ietwat duidelijker te vertoonen. Zij had een antiek goudlakensch kleed aan met een purperen grond Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid 211 Zeep in diverse soorten in 213 Suiker 10 C of 10 D 214 Koffie 250 215 Jam enz. 225 Peulvruchten 226 Gort enz. 227 Vermicelli enz. 11 D—12 D Bon L Textielkaart 1 K.G. 50 gram cacao gram koffiesurrogaat 500 gram 250 gram 250 gram 100 gram 250 gram Rijst 50 gram Scheerzeep KAAS Geldig t.m. 28 Feb. 21 Maart 21 Maart 21 Maart 21 Maart 21 Maart 21 Maart 21 Maart 21 Maart 30 April 216, 217, 218, 219 en 220 (alg.) 100 gram 21 Maart VLEESCH EN VLEESCHWAREN 10 A Vleeschwaren l rantsoen vleeschw. 10 B Vleesch 28 Feb. 28 Feb. 09 Boterkaart 09 Vetkaart 10 A t/m 13 A 10 B t/m 13 B 10 A 10 B 10 A 10 B 1 kwart rantsoen vleesch BOTER EN VET iedere bon 125 gram boter j iedere bon 125 gram boter zonder reductie of margarine MELKKAART 3;A Liter IV» Liter AARDAPPELEN l'A K.G. aardappelen Vs K.G. aardappelen BROODKAART 4 rantsoenen brood V* rantsoen brood BLOEM 221, 222, 223, 224 alg, 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bioem PETROLEUM Bonkaart O. Periode 15 2 Liter Bon 26 der kaarten S en T 2 Liter BRANDSTOFFEN Bon 08 K.F. (brandstoffenkaart voor kook- doeleinden) 2 eenheden brand stoffen (geen anthraciet) 30 April Etn eenheid op bonnen 5 tot en met 7 H.K. tot en nn-t 30 April; 13 H K. en 17 H.K, tot en met 30 April; 8 H K., doch uitsluitend voor turf, tot en met 30 April12 tot ea met 20 C.V. tot en met 30 April23 tot en met 28 C.V. tot en met 30 April; le tot en met 8e periode tot ên met 30 April 27 Feb. 27 Feb. 21 Maart 21 Maart 28 Feb. 28 Feb. 28 Feb. 28 Feb. 21 Maart 31 Maart 31 Maart en dat zoo stijf was als bord papier; verder droeg ze een armhand om haar linker pols een gouden pijl in heur dik grijs hoofdhaar dat van achter in den nek gevlochten was. Als het ware een verschijning uit lang vervlogen tijden. Zooveel was ondertusschen zeker dat de Hekse Marie geen vijandelijke bedoelingen kon hebbenze zou immers gebruik gemaakt hebben van mijn slaap om ze ten uitvoer te leggen. Deze gedachte bogon me een beetje gerust te stellen, daar .stond ze op eens op en met een flambouw, dien ze zooeven aan bad gestoken, in de hand aderde ze langzaam... o zoo langzaam... mijn bed, Toen bemerkte ik dat haar oogen strak en wild stonden I Ik probeerde of ik niet kon opstaan en schreeuwen geen spier van mijn lichaam bewoog en geen adem hoe gering ook kwam me op de lippen I En tusschen de gordijnen over mij beengebogen, keek de oude vrouw me met een vreem den glimlach aan. Ik had me w?l willen verweeren, om hulp roepen.maar haar blik ver lamde me, even als de vogel onder het oog der slang. Gedurende al den tijd dat zij, stom als een visch, me op die wijze opnam, was het voor mijn gcvöel of iedere seconde een eeuwigheid duurde. Wat voerde ze in vredesnaam in haar schild Ik was op alles voorbereid. Daar draait ze eens haar hoofd om, luistert, steekt de zaal met groote stappen over en doet de deur open. Eindeiyk was ik een beetje op mijn verhaal gekomen. De wil bracht me op de been als een veer. Ik, een, twee drie de ouwe vrouw achterna, die in de eene hand de toorts heel in de hoogte hield en met de andere de deur vasthield, diezewagen- wijd open gezet had. Ik sta op het punt van haar bij de haren te grypen, daar bemerk ik achter in de galery onder het boogvormig gewelf van het kasteel dat op het plat uitkomt, wien Den graaf, den graaf in eigen persoon Den graaf van Nideck dien ik had opgegeven, die, naar ik stellig meende, op ster ven lag bekleed met een verbazend groote wolvenhuid waarvan de bovenkaak bij wijze van vizier op zijn voorhoofd De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat op bon 13 van de boterkaart, welke geldig zal zijn gedurende het tijdvak van Dinsdag 17 Maart g.s. tot en met Woensdag 25 Maart 1942, naar keuze boter of rundvet verkrijgbaar zal worden gesteld. Per twee bonnen zal men een hoeveelheid van 250 gram boter of 200 gram rundvet kunnen betrekken. Zij, die op genoemd bonnummer rundvet wenschen te betrekken, dienen de met 13 genummerde bonnen vooraf by bun slager in te leveren in de week van Zondag 22 Februari tot en met 28 Februari 1942. De slagers moeten de in laatstgenoemd tijdvak van hun klanten ontvangen bonnen op Maandag 2 Maart a.s. ter ver krijging van een toewijzing voor vet bij den plaatselijken distri- butiedienst inleveren. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat de aflevering zoowel van rundvet als van boter op bon 13 eerst geoorloofd is met ingang van Dinsdag 17 Maart a.s. Dank zy den tijdigen terugkeer van de moeder konden twee jeugdige kinderen uit het gezin in de Tweede Voegestraat te Amsterdam, op bet laatste nip pertje gered worden van den gasverstikkingsdood. De moeder had tijdens de gaslooze uren, ondanks de gegeven waarschu wingen, de gaskraan open laten staan en was uitgegaan. Zij keerde pas terug, toen de sper tijd reeds verstreken was De intusschen thuiskomende kinde ren werden hiervan de dupe, daar zij bedwelmd raakten. De terugkeerende moeder vond het tweetal bewusteloos. Met behulp van een zuurstofapparaat gelukte het de brandweer beiden weer tot het bewustzijn te brengen. Het vijfjarige meisje echter moest ter observatie naar een ziekenhuis overgebracht worden. hing, met de klauwen op zijn schouders en waarvan de staart achter hem op de vloersteenen sleepte. Hy droeg van die groote laar zen, gemaakt van een dik leer dat als een opgerold blad bij elkaar genaaid is en een zilveren klauw maakte de huid om zijn hals vast en behoudens den ijskoud strakken blik, verried geheel zijn voorkomen den ster ken man, den man die gewoon is te bevelen, kortom den meester 1 Tegenover zoo'n personaadje raakte ik de kluts geheel kwijt. Aan vluchten viel niet te denken. Ik had nog zooveel tegenwoordig heid van geest om me achter de lambrizeering te verschuilen. Daar treedt de graaf binnen en kykt de oude met zyn ijzig kouden blik aan. Ze fluis terden met elkaar, zoo zacht dat het my onmogelijk was iets te verstaan, maar hun gebaren waren veebeteekenend de ouwe vrouw wees naar het bed 1 Op hun teenen slopen ze naar den schoorsteen toe. Daar, in de schaduw, daar ontrolde de Hekse-Marie glimlachend een grooten zak. Nauwelijks had de graaf dien zak gezien of met drie sprongen De secretaris generaal vap het departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat met ingang van 22 Februari a.s. yoghurt, welke is bereid uit gestandaardiseerde melk (z.g. melk yoghurt) uitsluitend tegen afgifte van de geldig verklaarde bonnen der mèlkkaarten of de ter verkryging van melk be stemde rantsoenbonnen kan worden gekocht. Gedurende het tijdvak van 22 Februari tot 21 Maart geven de voor genoemde periode aangewezen bonnen van de „DM" en „DT" melkkaarten recht op het koopen van etn hoeveelheid yoghurt, welke is bereid uit 3 lA liter gestandaardi seerde melk. De distributie van yoghurt geschiedt geheel als voor melk gebruikelijk is. De uit taptemelk bereide yoghurt valt buiten de distributie en is dus zonder bon ver krijgbaar. D,e Waalwijksche gemeente politie heeft een goeden slag geslagen. Zq is een sluikhandel in schoenen op het spoor geko men en kon een groote party schoenen in beslag nemen, terwijl voorts de daders ontmas kerd werden. Men bad zich verdekt aan het station opgesteld, toen men een heer en een dame zag loo- pen, beiden met zeer groote pakken. Zij boden deze ter verzending aan. De man ging toen terug en kwam even later weer met een groot pak terug, nog juist op tijd om den trein te kunnen halen. Doch hij heeft hem niet gehaald, want de po litie hield hem aan en hoewel hij aanvankelijk niet wist, wat er in die pakken verborgen zat, kreeg men hem aan het praten. De verdachte bekende dat by de schoenen met zijn broer had gemaakt en thans wilde verzenden naar een kooper te Linschoten. Een juffrouw te Utrecht diende als tusschenpersoon. Allen zyn aangehouden. De waarde van de partij in beslag genomen schoe nen is meer dan f 1000. was hij bij 't bed en zette er de knie op. De gordijnen be wogen zich, zijn lichaam ver dween onder hun plooien, ik zag niet meer dan een zyner beenen die op de vloer stond, terwyi de wolvenstaart been en weer ging. Men zou gezegd hebben, dat hier een moord gepleegd werd f Al wat de schrik vreeseiyka, afgrijselijks kan hebben, zou me niet zoodanig hebben aange grepen als de stomme voor stelling van zoo'n bedrijf. De oude vrouw liep op haar beurt toe, de zak uitspreidende. Nog eens bewogen zich de gordijnen, op den muur kon men er de schaduw van zién. Maar wat nog het akeligst was, was dit, dat ik een plas over de vloersteenen meende te zien loopen, die langzaam naar den haard vloeidedat was de sneeuw die aan 't graven voeten en nu door de warmte smolt. Ik was er nog mee bezig om naar dat spoor te kijken en voelde dat myn tong tot boven aan ijskoud werd, daar ontstond een groote beweging.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1