OVERVE? UWSCHE BLADER STREEKBLAD voor: iRDEBWIJK, H1IRDM, TONSEL. EEMELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, e«. let geheim van het Zwarte Wood terdag 21 Februari 1942 98ste jaargang Ro. 15 jTECULBTQH, VOOR VIJFTIG JAAR. kschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk (Voor do IJselmeer- visschers jSchopvePQoediog bij sneeuwruimen onder ons op te houden Moordaanslag fa Amsterdam Bruusk duwde Sperwer de Winterhulp Moeder diö haar kinderen achterliet vi ijg; sproken Wf Qon met margarine leeggehaald Be montering vaa tucht en zinlijkheid Uit het Overvelnwsch Weekblad van 27 Febr. 1892 Voetsporen in de sneenw IX. Ik zei tegen Sperwer dat hij moest blijven waken... en zijn (Wordt vervolgd), :'M\ T V I.?' - 'f - i-* 'S: afd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTfEN 1—5 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent In de Nederla dsche Staats- irant is een besluit van den retaris*generaal van het De- tement van Landbouw en ischerij verschenen, waarbij ïige visscherijreglementen wor- gewijzigd. De inhoud daar is van uiteenloopende aard. )e bedoeling van de eerste Bziging is het verminken van Hchsoorten, waarvoor eene nimum maat is vastgesteld, zoodoende het bepalen van juiste maat onmogelijk te iken, te bestrijden. Daarom o dt opzettelijk verminkte sch als ondermaatsche be touwd. De tweede wijziging pogt het Zeeuwscha stroomen scherijbesluit meer in over- pstemming te brengen met overige reglementen. De [loeling van het darde artikel om overtreders van een Iirwaarde, welke door bet trictshoofd in eene verleende riftelijke vergunning is opge ien, strafbaar te stellen. )e overblijvende artikelen beffen alle het bijzonder ischerijreglement voor de resloten Zuiderzee. Het is [t tangor toegelaten, wanneer het IJsselmeer met een tarskuil, een kwakkuil, of een nalenkor wordt gevischt, de ngst ongesorteerd naar de ken te vervoeren en eerst arna de ondermaatsche exem aren vrij te laten. Thans moet ielijk worden gesorteerd en ^en gedurende den nacht is uitzondering toegelaten. itn zeer belangrijke wijziging Eog dat voortaan voor het chen met alle vischtuigen het IJselmeer een schriftelijke gunning van het districts- )fd is vereischt. Slechts het schen met een hengel is rvan uitgezonderd. De secretaris generaal van het Wtemenr van sociale zaken [ft bepaald, dat aan de 18 perwer trok zijn jachtmes, aid deed hetzelfde zij gingen voor in de galerij, et gehuil geleidde ons naar kamer van den zieke Toen e Sperwer geen woord meer, n versnelde hij den pas. Sebald stapte met zijn e beenen nog dapperder r Ik voelde dat er een de rilling door mijn lichaam i een voorgevoel kondigde iets afgrijselijks aan. oen we naar de vertrekken den graaf gingen, zagen we geheele personeel op de de jachtoppassers, de tmeesters, de keukenjongens liepen in de grootste arring heen en weer en een elkaar Wat is er aan de hand r komt dat akelig geluid aan arbeiders, die tewerkgesteld zijn bij het sneeuwruimen in werk verruiming, in plaats van 1 cent per dag een vergoeding van 10 cent per dag kan worden uitbetaald voor het gebruik van een eigen schop, zulks met het oog op de groote slijtage der schoppen bij het sneeuwruimen. Deze verhoogde vergoeding mag uitbetaald worden van 1 Februari W42 af en heeft uitsluiting betrekking op sneeuw ruimingswerkzaamheden. Woensdagavond omstre- ks 8 uur vervoegde zich een 17-jarig jongmensch aan de woning van een alleenwonende vrouw iv. de Frans Halsstraat te Amstsr dam met een briefje, waarin zijn moeder wat suiker te leen vroeg. Nauwelijks had de vrouw den jongen in de gang gelaten en het briefje aangenomen, of de knaap bracnt haar met een bijl eenige slagen op het hoofd toe. Hoewel de vrouw ernstig gewond was, wist zij nog de telefoon te bereiken en de politie op te bellen. Deze trof haar hevig bloedend aan en liet de vrouw onmiddellijk naar het Westergasthuis vervoeren. Ge vaar voor haar leven bestaat er waarschijnlijk niet. De dader, die aan de Amstelkade woon: en de vrouw niet onbekend was, is gearresteerd. Uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat een 15 jarig jongen, wonende in de Uiter- waardanstraat, het briefje heeft geschreven. Dit had geen andv-re bedoeling dan als innoductie te dienen om het huis van de vrouw binnen te komen Ook deze knaap is in verzekerde bewaring gesteld evenals de man, naar wien de pleger van den moordaanslag zich heefr begeven om de bijl af ts wasschen. Naar de beweegredenen tot deze^ afschuwelijke daad stelt de politie een nader onderzoek in. traden we in den smaller gang die de kamer van den graaf voor afgaat en ontmoetten in de vesti bule de waardige Marie, die den moed gehad had, om voor ons binnen te treden. Zij hield de jonge gravin, die met haar hoofd achterover en loshangende ha<-en van haar zelf lag, in haar armen en bracht ze gauw weg Wij liepen haar zoo gezwind voorbij dat we ternauwernood dit hartroerend tooneel opmerk ten. Sedert is het me voor den geest gekomen en 't bleeke hoofd van Odila, zooals dat op den schouder der vrouw neer viel, het schijnt me het treffend beeld toe van het lam dat, bij voorbaat gedood door den schrik, zonder te klagen den strot aan het mes aanbiedt. Eindelijk stonden we voor de kamer van den giaaf. Nu hoorden we, dat het gehuil achter de deur vandaan kwam. In stilte keken we elkander aan, zonder dat we ons tracht* ten te verklaren hoe zoo n gast daar binnen kon komenwij hadden er geen tijd toe, de denkbeelden verdrongen elkaar in onzen geest met de snelheid van het weerlicht. Over de maand Januari zijn in de navolgende gemeenten de daarachter genoemde bedragen beschikbaar gesteld voor uit* keeringen aan daarvoor in aan merking komende gezinnen. Barne*dd f2411. Doornspijk f 1204. Elburg f 753. Ermelo f3312. Harderwijk f 1506. Nijkerk f 1957. Putten f 1506. In de isaak tegen Eu. Ma. L. te Almelo, die er van werd b-schuldigd haar vier minder jarige kinderen in een huipe* loozen tosstand te hebben gebracht en gelaten, o.m. door drze kinde en des nachts en overdag alleen en onverzorgd thuis achter te faun terwij! de diur van do wo mg was afge* sloten, gaf de rechtbank te Almelo een vrijsprekend vonnis, daar de feiten hoewel ze zeer ergerlijk kunnen worden genoemd niet voldoen aan de wettnlijke eischen om tot Ken veroordeeling te kunnen be»luiten. De officier van justitie had 3 maand er gevangenisstraf ge^ ei*cht. De Utrecht cfte politie heeft weer de hand kunnen leggen op een groot aantal personen die op oneeiiijke wijze aan vooral in dezen tijd, waardevolle goe deren waren gekomen. Op zeker oogt tibltk waren op het hoofd* bureau dertig verdachten in verschillende kwesties aanwezig. Het ernstigste geval betrof den diefstal van ongeveer 900 kg margarine uit een wagon op het spoorwegemplacement. Woensdagavond was deze wagon opengebroken eu zeer velen sci ijnen hier hun sag te hebben geslagen, Inmiddels werd een de Ut open ert met het jachtmes in de hand wou hij de kamer invliegen, maar onbewegelijk, als versteend bleef hij op den drempel staan. ik hrb nog nooit zoo'n orsfeitenis op iemands gezicht geteekend gezienzijn oogen schet en uit de kassen te sprin gen en zijn groote magere neus werd zoc krom ais een klauw, terwijl zijn mond wagenwijd open stond. Ik keek over zijn schouder heen en wat ik zag deed me het bloed in de aderen stollen vun afgrijzen, Met zijn beide armen naar yoren en het hoofd omlaag, bukkende onder de roode gordijnen, zat de graaf met fonkelende oogen op zijn hurken te bed en stiet een akelig gehuil uit. De wolf... was hij 1 Dat platte voorhoofd, dat puntig uitloopend gezicht, die rosachtige baard, die als borstels op de wangen groeide die lange magere tuggegraat, de gespierde beenen, die tronie, dat geluid, die houding, alles, alles open baarde het wilde dier verborgen achter 't menschelijk masker! Soms zweeg hij een oogenblik om te luisteren en met zijn zestal verdachten of medeplich tigen aangehouden en een ge deeltc van de margarine in beslag genomen. Aardappelen werden bij hon derden kilo's tegelijk gestolen, zoo o.a. 300 kg ten nadeele van een bewoner van de Pijlsweert straat en 500 kg van een koopman aan de Oudegracht. Bij een slager aan den Amster- damschen Straatweg werd door verbreking van ean deur, een heel nuchter kalf weggesleept, terwijl een opperman werd aan gehouden, verdacht van diefstal van zes mud koltn en vijf mud cokes. Door den Burgemeester van Legden is afgekondigd Een verbod voor minderjarigen beneden den leeftijd van 18 jaar zich op de door den burgemeester vast te stellen avonduren op straat te bevinden. Deze uren zullen voorloopig zijn van 812 uur Op dit verbod zijn verschillende uitzonderingen toegestaan. Zoo b.v. wanneer dergelijke personen zich onder gele: 'e van hun uders bevinden of in gezelschap van een anderen meerderjarige, die aan door den burgemeester te stellen eischen voldoet of wanneer kinderen in het bezit zijn van een aan door den burgemeester te stellen eischen voldoend bewijsstuk b v. voor het bezoeken van lessen catechisatie of deelneming aan liet vereenigingsleven. Een verbod voor meisjes beneden 18 jaar om café's te bezoeken en na 7 uur'savonds in bioscopen of verlofzaken te komen. Ook hierop zijn als sub le uitzonderingsbepalingen toe ge taan. De verleende toestem ming moet worden geschreven op een door de politie te verstrekken formulier. Aan caféhouders enz. is het bovendien ve boden deze meisjes in hun inrichtingen toe te laten. Zooals vanzelf spreekt rekent de burgemeester bij de uitvaar* diging dezer verordeningen op hoofd schudderde deed hij de hooge ledikantgordijnen ritselen alsof ze bladeren waren aan een boomdaarna begon hij weer dat naar, dat droefgeestig geluid Sperwer, Sebald en ik stonden daar. als aan den grond genageld we hielden onzen adem in, zoo had de schrik ons aangegrepen. Opeens zweeg de graaf. Even als het wilde dier, dat den wind ruikt, zoo beurde bij zijn hoofd op en spitste zijn ooren. Daar ginds... daar ginds... onder de hooge dennenboomen die vol sneeuw zaten, daar deed zich een kreet hooren, eerst zwak scheen bij, naarmate hij gerekter werd, ook toe te nemen in kracht, en zie, het duurde niet lang of we hoorden hem boven het geluid uit, dat al onze jachthonden gezamelijk maakten de wolvin antwoordde de wolf 1 Bleek, doodsbleek keerde Sperwer zich toen naar mijn kant, stak den arm naar den berg uit en fluisterde me in „Hoor je wel, dat is het ouwe wijf 1" En onbewegelijk, met het hoofd omhoog, den hals uitge* rekt, den mond open, den oogappel bloedrood, scheen de PUTTEN Wegens de her* benoeming van burgemeester C- J. van Eeghen staat heel het dorp in vlaggentooi, ten blijke hoe bemind deze burgemeester is. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD. 25 Febr. Reijer van Grevenhof en Gerritje Dekker, GEBOREN. 21 Febr. Johannes, x. v Hendrik Wipkink en Beren- ina Dirksen. 23 Febr. Jacoba Matina, d. v. Wilhelmus Nijboer en Johanna Gokken. OVERLEDEN. 19 Febr. Jan Goosens, oud 1 jaar. 21 Febr. Wilhelmina Gijsbertba Micbelsen, oud 3 jaar. 23 Febr. Sophia Theodora Bronsveld, oud 4 maanden Christian Mulder, oud 36 jaar. ERMELO. ONDERTROUWD 26 Febr. Dries Pap, jm en Lammert je Haverkamp jd. GETROUWD. 26 Febr. Aart Rens jm. en Wtjmpje van Klompenburg, jd. GEBOREN. 17 Febr. Beertje d. van Klaas Besselsen en Jannetje Bosch. 21. Hendrikje dochter van Gerrit van Rhee en Jannetje Plu'im. 25, Tijmentje dochter van Hermanus Westhuis en Jennigje van de Pol. OVERLEDEN. 18. Febr, Aiendina Ruijs, huisvrouw van Dries Pon steen, oud 49 jr. 21. Petertje Bossenbroek, oud 21 jr 20. Reijer Hamer echtgen. van Teunisje Ver meer, oud, 44 jr. 24. Grietje Beelen oud 2 mnd. 24. Grietje Mulder, wed. Jan Trens, oud 77 jr. PUTTEN ONDERTROUWD. Evert Bos en Jannetje Haverkamp. GETROUWD. Geene. BEVALLEN. Woutertje Loedeman geb. van de Kamp z Jannetje van de Kamp, geb. van den Hazel, d. Harmtje van Hierden geb. Nummerdor, d. Jannetje Ttrmaat geb. TeunhseD, d. Besseltje van de Brug, geb. Teunissen. d S. van de Noutena, geb. Stomphorst, d. OVERLEDEN. Willem van de Veen, 6 jr. Hendrikje Brons, 66 jr. wed. van Gerrit Teunissen. Gerrit Grift, 4 jr. Heintje Snapper 1 jr-. Anna Maria Dallenbach, 6 jr. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. 12.60 k f3.50 Regge per H.L. 16.70 k f7.00 Biggen fO.OO i f0.00 Aardappelen f3.00 i f3.50 de volledige medewerking der oudets. Waar deze niet wordt verleend, hoopt hij de jeugd tegen zich zelve te beschermen door een gestrenge handhaving dezer bepalingen. Dezer dagen kwam een schil lenboer, die in 't zuidelijke stads* deel van Rotterdam woont, lot de onaangename ontdekking, dat men uit een linnenkast in zij- woning zijn spaarduiten, zijnde een bedrag groot 2000 gld, had gestolen. De politie stelde een onderzoek in en vond nabij de woning eenige voetsporen in de sneeuw. De benadeelde schillen boer verklaarde aan de politie, dat niemand anders dan een 18-jarige jongen de inbraak kon hebben gepleegd, want deze alleen wist, dat hij zooveel geld bezat. Verleden jaar nl had bij graaf te begrijpen wat die stem die daar midden uit de eenzame bergpassen van het Schwarz Wald in de verte weerklonk, hem zei, en ik weet niet wat voor glans van akelige blijd schap zich over zijn geheele tronie verspreidde Nu kon Sperwer zijn ontroe ring niet langer bedwingen en met een stem, door de tranen gesmoord, riep hij uit „Graaf van Nideck, wat voert u toch uit De graaf viel als door den bliksem getroffen En wij, we vlogen de kamer in, naar 't ledikant toe, om den ramp* zalige te helpen. De derde aanval begon hij was verschrikkelijk I De graaf van Nideck lag te sterven 1 Tegen middernacht gaf ik hem op, de doodstrijd begon de pols werd in den hoogsten graad ongeregeld. Er bleef dus niets over dan om dien man te zien sterven... ik viel neer van vermoeienis wat de kunst aan de hand doet, ik had het gedaan. met den knaap een boottochtje gemaakt en na afloop van dit tochtje had hij bij den schillen boer gelogeerd. Tijdens aai.we* zigheid in de woning had de schillenboer eenige bankbiljetten van 1000 gulden laten zien, zeggende„Ze denken dat ik niets heb maar ik heb nog genoeg". De politie deed een inval in de woning van den knaap en men vond een paar schoenen, die precies in de afdrukken in de sneeuw pasten. De jongen bekende en zeida de inbraak samen met een 18 jarigen vriend te hebben gepleegd Van de wetenschap, dat da schillenboer 2000 gld rgk was, had hij nimmer misbruik willen maken, maar zijn vriend had er steeds weer op aangedrongen, het geld te gaan stelen, hetgeen zij dan ook Zondag jl. hebben gedaan. Via zijn schouders was zijn vriend op een afdak geklau terd en daarna heeft deze het raam van de woning opengescho ven. Na de inbraak had men het geld in een in de nabijheid staande schuur verstopt waar de politie het heefr gevonden, De schillenboer heeft thans zijn geld terug en de twee jongens zijn opgesloten. meester de oogen moest sluiten, De arme drommel wus wan hopig hij verweet zich zijn onwillekeurigen uitroep: „Graaf van Nideck, wat voert u daar toch uit?" en in zijn wanhoop trok hij zich de haren uit het hoofd. Ik begaf me alleen naar den Huigstoren. Nauwelijks had ik den tijd gehad om iets te nuttigen. Ik had er geen be* hoefte aan. Er brandde een goed vuur aan den baard. Geheel gekleed wierp ik me op mijn bed en het duurde niet lang of ik was ingeslapen. Zoo was ik dan ingeslapen met mijn gezicht naar den haard gekeeid, waarvan het ncht op de vloersteenen scheen. Na verloop van een uur werd ik wakker. De vreemdste verbazing wacht* te me.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1