[et geheim van het Zwarte Woud "Woensdag 18 Februari 1942 No. 14 STREEKBLAD voor: iBDSiWIJX, HISRDM, TOfïSEL E1MEL0, NÜNSPEET, HULSHORST, ELSFEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, eis. '■FEUILLETON. 98s'e jaargang Adverteert ia dit Mae. mmmumm bladen irschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f 1.05 par kwartaal Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk rdere beperking van 1st papiör verbruik Maximum prijzen m Als thuis de kachel koud is Diefstal vau 29 0G0 textielpunten Extra-toewijzing voor as. Moeders Psalmzingen op de scholen. Mannen, die een kkia voik groot maakten Tijdelijk geen bier (Wordt vervolgd), v Ifd redacteur J. Volqers, darderwijk ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent - Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 eert enB nze beperkte papierproductie de geleidelijk minder dende papiervoorraden dwin- er toe steeds zuiniger met papierverbruik te worden, eidelrjk en in voortdurend ter omvang zijn daartoe kkende maatregelen genomen nieuwsbladen moest sinds minder papier worden even, een groot aantal bladen periodieken is opgeheven, is de aanmaak vast druk ken aan een vergunning van rijksbureau voor de grafische [ustrie gebonden, p 15 Januari j.l. is, zooals eld, de regeling van kracht orden, waarbij werd voorge» reven, dat voor het uitvoeren drukwerkorders vooraf door drukker goedkeuring moet den verkregen, ook al is benoodigde papier voorradig, het algemeen zal vergunning drukken slechts worden strekt, indien blijkt, dat het kwerk voor de huidige standigheden niet overbodig g worden geacht en dat rts op het benoodigde papier het uiterste toe wordt uinigd. Vergunning tot kken beteekent overigens niet, dat tevens een wijzing voor papier wordt strekt. lie; r« vlet ingang van 15 Februari (,15,19 2 zijn er maximumprijzen vasgesteld voor haring en ing-producten, die aanzienlijk Ier liggen dan die, welke tot nu toe in den winkel werden raagd. •gBDe prijs van gort, gortmout en gortbloem is thans opnieuw vastgesteld en zelfs lager dan hij tot nu toe geweest is. Per tsoen, d i. per 250 gram, zijn »™tproducten 1 tot 5 cent g®dkooper geworden al naar ang het om mindere of ere soorten gaat. er» n. reef 17. Of ik daar zeker van ben ken den voet van 't ouwe beter dan haar tronie, want ik, mijnheer, ik sla altijd mijn oogjr.n naar den grond en herken de j lui aan hun spoor.. En buitendien, 'n kind zelf zou zich he:efifliet in bedriegen." Wat is er dan toch aan dien t, dat 'm zoo bijzonder «scheidt -_Hjj is zoo klein dat men in zijn hand kan houden wel gemaaktde hiel is een beetje lang, de vorm is en de kleine teen staat 1 dicht naast de andere ieenen, die weer naast mekaar staan of ze in een dameslaarsje zittsn. Kortom, 't is een mooie y°^t- Twintig jaar geleden zou iïr c'an °°k vet'iefd °P ge* [Jijden zijn. Geloof dat maar st, meneer. En nog op leeftgd maakt het een De burgemeester van Aalsmeer heeft bekend gemaakt, zoo lezen wij in „Het Volk", dat voor ingezetenen, die bun wonieg niet meer voldoende kunnen verwarmen, de gelegenheid be staat, in een van gemeentewege verwarmd lokaal te vertoeven, Hiervoor is voorloopig aangewe zen een tweetal lokalen van da openbare lagere school aan de Rozenstraat. Een der lokalen is in bei bijzonder bestemd veor studeeren den bij voldoende belangstelling zal voor deskundig toezicht worden zorg gedragen. In het andere verblijflokaal zijn radio, couranten, tijdschriften e.d. voor ontspanning aanwezig. De lokalen zullen dagelijks geopend zijn van des namiddags twee uur tot des avonds tien uur. De eerste avond van de opening maakten reeds verscbei- denen van deze gelegenheid ge bruik. Een niet alledaagsche ver- j duistering heeft H. Tichelaar uit jOldebroek gepleegd. De politie is er n 1 achtergekomen, dat hij zich niet minder dan 29.000 textielpunten heeft toe geëigend, welke de Berghuizer papierfabriek te Wapenvéid, waar de man als arbeider werk zaam was, ter vernietiging ont vangen had. T. heeft deze textiel punten in commissie gegeven aan H J. Ramaker te Hattem. Deze heeft zich in verbinding gesteld met den Zwohrnaar W. Pool, en die weer met H. Seltiorst uit Zwolle, die de punten, tegen den prijs vap 5 centen per stuk aan den man zou brengen. De politie kwam echter op de hoogte en zoo kon het grootste deel der verduisterde punten nog worden achterhaald. De drie mannen zijn ter beschikking gesteld van de rijks Centrale rech icbe. geweldigen indruk op me, tel kens als ik dien voet tegenkom. „Welnou vervolgens Sebald zei Sperwer met ongeduld. „Ja, dat is waar ook. Ik herken dan dit spoor en begeef me dadelijk op weg, om het te volgen. Ik had hoop om dr ouwe te snappen, maar jeiui zult nu reis zien hoe een weg zij me af heeft laten leggen. Ik klauter op de schuinte van h-t pad, op twee karabijnsschot! n afstands van den Nidtck; ik daal de helling af, altijd met het spoor aan mijn recaterriand het liep moet jelui weten langs den zoom van het Reethal. Op eens springt het de giacht van het bosch over. Goed, ik het altijd achternamaar kijk daar sla ik mijn oogen een beetje links en wat merk ik toen? «en ander spoor dat het spoor van de „Hekse-Marie" gevolgd was. Ik blijf staan, zou het Sperwer zyn, of wel Trumpf, of wel een ander Ik kom er wat dichter bij, en verbeeld je mijn verwondering, dat spoor hoorde aan niemand uit de landstreek 1 Ik ken al de voeten van het Schwarts Waldvan Freiburg tot aan den Nideck. Die voet leek niet op de onzen Hij moest van ver komen. In Aig. Bonboekje hoeveelheid Geldig t.m. Zeep in diverse soorten 28 Feb. Suiker 1 K.G, 21 Feb. 05 C of 05 D 50 gram cacao 21 Feb. 193 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 21 Feb. 198 jam enz,.. 500 gram 21 Feb. SC3 Haverra. of peulvruchte n 250 gram 21 Feb. 2( 9 Gort enz, 250 grom 21 Feb. 21,0 Vermicelli c.nz. 100 gram 21 Feb. 195 Peulvruchten 250 gram 21 Feb. 06 D-M17 D 250 gram Kijst 21 Feb. 04R, 04C G4D Reserve 1 stuks eieren 21 Feb. Bon L Textielkaart 50 gram Scheerzeep 30 April FAAS 204, 205, 206 207 en 208 (Lig.) 100 gram 21 Feb. VLEESCH EN VLEESCHWAREN 09 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch 21 Feb. 09 A 21 Feb. Vleeschwaren 1 rantsoen vieeschw. BOTER EN VET ieders bon 125 gram boter iedere bos 125 gram boter zonder reductie of margarine MELKKAART 3 Mi Liter 1% Liter AARDAPPELEN 1% K.G. aaidappelen Vj K.G aatdappelen 250 gr. peulvruchten 18A K.G, aardappelen KG. aardappelen BROODKAART 4 rantsoenen brood rantsoen brood BLOEM 199. 200, 201, 202 alg 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem PETROLEUM Bonkaart O, Periode 15 2 Liter Bon 26 der kaarten S en T 2 Liter BRANDSTOFFEN Bon 08 K.F. (brandstoffenkaart voor kook- doeleinden) 2 eenheden brand stoffen (geen anthraciet) Een eenheid op bonnen 5 tot en met 7 H.K. tot en met 30 April13 H K. en 17 H.K tot en met 30 April8 H.K doch uitsluitend voor turf tot en met 30 April12 tot en met 20 C.V. tot en met 30 April23 tot en met 28 C.V. tot en met 30 Aprille tot en met 8e periode tot en met 30 April 08 Bote kaart 08 Vetkaar! 06 A t/m 09 A 06 B t/m 09 B 08 A 08 B 212 (algemeen) 09 A 09 B 09 A 09 B 18 Feb. 18 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 28 Feb. 28 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 31 Maart 31 Maart 30 April plaa's dat de laars want het was een soort van lenigen en fijnen laars met sporen die er eun kleiner streep achter lieten in plaats ru dat de laars rond was aan het end was hij vierkant de zooi dun en zonder spljkets booj bij lederen stap. De loop. vlug en kort. moest van een manspersoon van een twintig k vijf en twintig jaar wezen. Met een oog>psiag bemerkte ik de naden van de scSachtik heb nooit zulke goed gevormde beenen gezien." Wie kan cat zijn?" Sebald haalde de schouders •<p, het da ha.iden los eni^weeg, „Wie kan er belang bij hebben om de ouwe vrouw te volgen vroeg ik aan Sperwer, Gedurende eenige oogenblikken gaven we ons allen aan onze gedachten over. „Ik volg het spoor weer," hervatte Sebald eindelijk. We komen, de beide sporen en ik, heel boven op den Schneeberg te land. Op die plek bad de wind gehlazen, geblazen dat het etn aard had, ik moest dan ook tot aan de knieën door de sneeuw waden, maar dat is niks, ik moest er over I Zoo kom ik eindelijk aan dien kant waar de Steinbach stroomt. Geen spoor meer van de „Hekse-Marie" 1 Ik blijf staan en merk, dat de laarzen van den heer na rechts en links gegam te zijn, eindelijk en ten lesi de richting van Tiefenbach hebb» n ingeslagen een slecht toeken. Ik kijk naar den anderen kaut van den stroomnitts I L)e ouwe totebel was de rivier of op of afgegaan, het water door, otn geen spoor achter te laten. W aar nou naar toe Rechts of links? Ja dat wist ik niet, en in de onzeker heid waar ik in verkeerde, hes'oot ik maat mijn ziel onder mijn atm te nemen en naar den Nideck terug te keeren," „Ja, dat is waar ook meneer, Aan den voet van de Roche- Fendue zag ik dat ze vuur had aangemaakt... de plaats was heelemaal zwart. Ik lei er de hand op, denkende dat ze nog warm zou wezen, iets wat me het bewijs zou opgeleverd hebben dat de „Hekse Marie" niet ver weg kon zijn, maar jawel, ze was koud als ijs. Daar dicht in de nabijheid bemerkte ik nog ean strik in de struiken," „Een strik?" „Ja, het schijnt dat de ouwe ook strikken weet te spannen. Een haas was er in geloopen; Den laatsten tijd zijn eenige veranderingen aangebracht in de verstrekkingen aan aanstaande en jonge moeders. Ingevolge de nieuwe regeling dd. 17 Jan. j.l. kunnen a.s. en jonge moeders, gedurende 26 weken, n.l. 20 weken vóór den vermoedelijken datum van be valling en 6 weken daarna bonnen verkrijgen voor een extra hoeveelheid van 3V4 liter melk per week benevens, naar keuze, (1000 gram havermout per week óf 1000 gram gort per week óf 1000 gram brood per week óf 750 gram brood +125 gram boter per week. De uitreiking van deze extra bonnen geschiedt door den plaatselijken distributiedienst voor de geheeie periode van 26 weken tegelijk op aanvraag van belanghebbende. Bij de aanvraag moet een attest van een medicus of vroedvrouw worden overge legd. De aanvraagster kan bij de aanvraag opgeven hoeveel weken zij, met inachtneming van het totaal van 26 weken één van bovengenoemde keuze artikelen wenscht te ontvangen. Verder zijn voor a.s. en jonge moeders nieuwe regelingen getroffen ter verkrijging van zeep, brandstof en textiel, waaromtrent inlichtingen aan de distributie bureaux ingewonnen kunnen worden. Het, „Comité Kerkzang", tot verbetering van den zang in den eeredienst der Ned. Herv. Kerk en de „Stichting verbete ring van het psalmgezang in de Gereformeerde Kerken", zullen voor het personeel van lagere scholen in het geheeie land cursussen geven tot verbetering van het psalmzingen speciaal van den rhythmischen zang. Men is van plan aan deze cursussdn een examen met diploma te verbinden. men kon aan de sneeuw zien, waar hy geweest was. De toover- kol had dus vuur aangemaakt om hem te bradenze had zichzelf getrakteerd 1" „En dan te bedenken dat zoo'n ouwe deugniet vleescb eet," riep Sperwer uit terwijl hij met zijn vuist op de tafel sloeg, terwijl in onze dorpen zooveel brave lui zich met aardappelen moeten voeden 1 Kijk, dat stuit mij tegen de borst, Frits, ah I als ik haar eens te pakken kreeg Maar hij had geen tijd om zijn gedachte verder uit te drukkenbij werd bleek, en alle drie bleken onbewegelijk en keken mekaar, met den mond wagewijd oper., aan. Een kreet die akelige kreet van den wolf als het zulk streng winterweer is., die kreet dien men gehoord moet hebben om te begrijpen hoe somber en naar dat klagend gejank der roofdieren is die kreet weer klonk dicht in onze nabijheid 1 Bij onzen trap steeg hij naar boven, als was het beest op den drempel van den toren geweest Nauwelijks had die kreet zich doen hooren of een andere geduchte stem, die van zestig Op Vrijdag 27 en Zaterdag 28 Februari zal Winternu p Nederland weer een beroep doen op den gemeenschapszin van ons volk. Gemeenschapszin en offervaar digheid zijn begrippen, weike ons volk niet vreemd zijn. De geschiedenis kent treffende voorbeelden vaa mannen, die door die eigenschappen ons land hebben helpen groot makenWillem de Zwijger, Michiel de Ruyter, Johan de Witt en ook Rembrandt en Vondel. Het is daaiom een gelukkig denkbeeld van Winter- nuïp geweest, ditmaal voor de collecte speldjes uit te geven van deze grobte mannen, die uit liefde en trouw ons volk hebben gediend. De brouwerijen in ons land hebben aan hun afnemers bericht gezonden, dat zij van overheids wege opdracht hebben ontvangen het tappen en bottelen van bier tot nader order te staken. Zulks op grond van de stagnatie in den aanvoer van kolen, In veiband hiermede zullen de brouwerijen, na verzending van de gereedstaande hoeveelheden bier, de aflevering voorloopig moeten staken, met dien verstan de, dat zij zullen trachten het kwantum, waarop de afnemers krachtens de loopende periode van hun toewijzingen recht hebben, alsnog te zenden. Daarna echter zal er gedurende eenigen tijd geen bier meer geleverd kunnen worden. Ten aanzien van de wederver- koopers hebben de brouwerijen" bepaald, dat zij verpacht zijn bet nog beschikbare bier volgens de distributievoorschriften onder hun afnemers te verdeelen, honden, antwoordde er op in den wallen van den Nideck. Alle honden droegen daar het hunne toe bij; het dof geblaf der speurhonden, het snel gekef der spitshonden, het schei gejank der patrijshonden, de droefgees tige stem der dashonden, dat alles vermengde zich met het kletteren der kettingen, het dreunen der hokken die voor de woedende honden heen en weer schuddenen boven dat alles klonk het aanhoudend, eentonig gejank van den wolf. Sperwer sprong van zyn plaats op, vloog naar 't plat, keek naai beneden en zei „Zou er een wolf m de grach ten gevallen zijn Maar het gehnil kwam van binnen. Toen keerde hy zich naar onzen kant toe en riep uit „Frits, Sebald I... gaat mee 1... Wij, treden af, zoo gauw we maar konden en de wapenzaal in, daar hoorden we niets meer dan den wolf die onder de helder klinkende gewelven maar altijd doorjankte het ver ver wijderd geschreeuw der bondr-ti werd hijgend, de horden werden heesch van razernij, hun kettin gen raakten in elkaar verward, wie weet of ze mekaar niet wurgden

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1