Het geheim fan het Zwarte Wond Zaterdag 14 Februari 1942 OVFKVEIUWSCHS BLADEN 98ste jaargang No. 13 STREEKBLAD voor: HARDERWIJK, HI1RDEN, TONSEL, EBMEIO, NUNSPEET, HDLSHORST, ELSFEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, ear. VOOR VIJFTIG JAAR. Verschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f J.05 per kwartaal Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Niet probf eren of men heeft Uitvoering van do landarbeiderswet FEBllLETQU. 16. Zij keek me hierop eenige «ogenblikken in stilte aan en Nachtelijke achtervolging over de daken Stoemtrawler verspeelde 130 mtsdea visch VIII. Nederland mobiliseert tegen de ratten Adverteert m dl! blaf*. „Goed! Op wat voor tijdstip Uit het Overvelawsch Weekblad van 20 Febr. 1892 De komende Jaarbeurs De jagermeester, die met zijn Hoofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN l5 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent - Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent MJ1 In de „gaslooze uren" hebben W« toch gas I I Z Zoo hebben we triomfantelijk hooren verklaren. Het kan juist ijgn want In geen enkele fabriek wordt het gas gehee) afgesloten, alleen Wordt de di uk zcodanig ver minderd, dat men het gas nsgenoeg niet kan gebruiken. Er moet steeds eenige druk blijven bestaan, Het is niet bij alle fabrieken zoo, dat de vermindering van den gasdruk ook dadelijk door ieder is te merken. jDit hangt in plaatselijke omstandigheden li Men late zich echter door het zWakke vlammetje niet verleiden in de „gaslooze uren" toch iets te koken of te verwarmen. Het probeeren door het publiek men gas beeft, is uiterst vaarlijk. Soms heeft men nog durende eenigen tijd gas, jaarna de gasvlam langzaam tgaat en men de kans loopt vergeten het kraantje dicht draaien. Derhalve moet ernstig worden waarschuwd tegen het pro- eren of men in de gaslooze en gas heeft. Het publiek moet de volgende els in acht nemen a Eenige minuten vóór dat de gaslooze uren intreden de anen van alle huishoudelijke toestellen dicht draaien. ,r b. Van de huishoudelijke toestellen eerst dan de kranen weer openen, wanneer eenige minuten sedert het eindigen van de gaslooze uren zijn verstreken. I c. In geen geval uit gemak- zucht of angst de hoofdkraan 5 ti afsluiten uren. tijdens de gaslooze m De secretaris generaal van et departement van financiën eeft o.m. het volgende mede- edeeld aan de burgemeesters. Voor de stichting van plaatsjes „Of dat vreemd is 1 We' niag u dat zeggen, dokter Maar gebeurd is 't, daar sta ik u voor in. Luister maar verder. Eerst was ik niet weinig ontsteld... natuurlijk.en toen ik den graaf dan ook weer in zijn ledikant zag liggen met zijn handen op de borst, alsof er niets voor was gevallen kijk, toen zei ik tot me zelf„Marie, Marie, je hebt daar zoo even zeker 'n naren droom gehad, anders is •f mogelijk," en wat doe ik nu ik loop naar 't raam toeen 't eerste wat ik zie, toen ik uitkeek, was de fakkel die nog branddrhij lag in 'n struik, n beetje links van t derde uitvalspoortje, men zag 'm daar glinsteren als 'n vonknu viel er 'niet meer aan te twijfelen, niet waar?" ingevolge de Landarbeiderswet vormen de bijzondere tijdsom standigheden een bezwaar. Ter tegemoetkoming daaraan geldt tijdelijk de volgende regeling. Zoo noodig zal een gedeelte van het toe te kennen voorschot, tot een maximun van 40 pCt. der bouwkosten renteloos en zonder verplichte jaariijksche aflossing, beschikbaar worden gesteld. Elk geval zal op zich zelf worden beschouwd. De faciliteit wordt voorloopig voor een tijd van vijf jaren verleend. Daarna zal geval vcor ge.'al worden nagegaan, of en in hoeverre rente en aflossing over bedoelde voorshands renteloos verstrekte voorschotten zullen worden gevorderd. De faciliteit komt geheel voor rekening \an het rijk. In verband hiermede wordt tevens bepaald, dat ingeval van toepas sing van dezen steunmaatregel de „eigen bijdrage" van den betrokken landarbeider minstens 1/10 van de koopsom van dan grond, vermeerderd met 1/10 van 60 pCt. van de bouwkost en der woning, zal moeten bedragen. De kosten van een plaatsje mogen in den regel niet meer dan f 4.000.bedragen. Met het oog op de gestegen bouwkosten zal, indien noodig, deze gre ns kunnen worden overschied ;n, terwijl tijdelijk niet zal worden vastgehouden aan den regel, dat geen voorschot wordt verleend tot een hooger bedrag dan 360.—, Op de daken tusschen Damstraat en Pijlsteeg te Amsterdam, beeft zich een achtervolging afgespeeld, welke geleid heeft tot de aanhouding van drie inbrekers, die op bezoek waren geweest in een schoenenmagazijn aan de Dam straat. Zij waren daar binnengekomen via een belendend perceel, waar een clichéfabriek is gevestigd. Vandaar waren zij over Let dak naar de schoenenzaak gegaan, waar zij een raam hadden mee ging daarna voort „U kan wei nagaan, mijnheer, dat ik van dat oogenblik geen slaap meer bad. Ik was nu als 'c soldaat die op zijn post staat. Ieder oogenblik meende ik iets achter mijn stoel te hooren, Dat was geen bangheid, och neen, maar wat zal ik u daarvan zeggen ik had rust noch duur, dat tooneel van zoo even had me zenuwachtig gemaaktVan morgen was ik dan ook voor dag en dauw Offenloch gaan wekken en heb 'm naar den graaf gestuurd. Den gang doorloopende heb ik gezien dat de eerste toorts rechts niet in den ring stak, ben daarop naar beneden gegaan en heb 'm gevonden bij 't kleine pad van 't Schwartz-Waldkijk daar is ie I" En de vrouw haalde onder haar boezelaar een eind toorts van daan, dat zy op de tafel neerlei. Ik stond als aan den grond genageld. Hoe had die man, dien ik den vorigen dag zoo zwak, zoo uitgeput gezien had, kunnen opstaan, loopen, en een zwaar raam open en dicht doen Wat beteekende dat sein in 't hol van den nacht? Met de oogen slagen. Op da eerste verdieping stonden naar later bleek reeds honderd paar schoenen en tachtig paar kousen klaar om meegei omen te worden. Het nachtelijke bezoek het was ongeveer half vijf in den ochtend was echter door omwonenden .gemerkt, die d<t politie '.vaarsch.^'dt n. Een zestal agenten ging onmiddellijk op onderzoek uit er de eerst s greep dien zij deden, was reeds raak: in defijlsteeontmoetten zij één der dsdess. die in een jutezak veeitlg paar schoenen wilde wegbrengen. Verschillende sg- nten waren tegelijkertijd den schoenenwinkel binnengedrongen, doch de inbrekers vluchtten over het dak naar een manufacturenzaak, waar rij door het dakvenster binnenl.wamen. Ook hier zette de politie de achtervolging vaort. En ten slotte liepen de dieven het waren er twee in de val. Zij varen n.I. tot de hal van dn manufacturenzaak gevorderd, doch daar werd hun den uitgar.g oersperd door een ijzeren hek. Daarop legden zij zich ir een bakfiets neer en hielden zich slaper de, toen de agenten hen vonden. Ook dit tweetal werd naar het bureau overgei racht en evenals de eerste arrestant voorloopig opgesloten. Tengevolge var. een zeer bijzonder ongeval aan boord van den stoomtrawler Maiy ijm 189, is een groote hoeveelhrid visch verloren gegaan, waardoor ree derij en bemanning groote schade heeft geleden. Op de laatste reis van den trawler is, terwijl men den kuil met naar schatting 150 manden kostbare visch aan boord beesch de takel gebroken. Hierdoor scheurde dé kuil van het net af, met het gevolg dat deze met de visch in de diepte verdwet-n. Met schepnetten heeft men nog ongeveer twintig man- wageawijd open werd hot mij precies te moede of ik dat vreen.de, geheimzinnige tooneel. bijwoonde, en onwillekeurig rees het bet d der Hekse-Marie voor 't oog mijner verbeelding op. Eindelijk werd ik wakker uit die inwendige aanschouwing en merkte dat juffrouw Lagoutte op was gestaan en klaar stond om heen te gaan. „Juffrouw," zei ik haar onder 'f uitlaten, „u heeft heel goed gedaan van me te waarschuwen en ik b in er u recht dankbaar voor. Heeft u met niemand over dit voorval gesproken „Met niemand, mijnheer tuike dingen vertelt men alleen aan den pastoor en den dokter." Op dit oogenblik verscheen Sperwer op'den achtergrond der galerij, gevolgd door zijn vriend Sebald. „Wel, Frits," riep hij onder 't oversteken van de courtine, „je zult wat moois hooren 1" „Sakkerloot I al weer wat nieuws 1" zei ik tot mezelf. Maria Lagoutte was verdwenen. De pikeur en zijn kameraad traden den toren binnen. „Ja," herhaalde Sperwer, „je suit wat mooii hooren I" den visch aan boord weten te krijgen, de rest ging met den kuil verloren. De oorlog aan de ratten is jarenlang gsprepageerd doch tot nu toe slaagden slechts enkele gewestelijke en plaatselijke acties. Dt strijr werd niet aan een ge sloten front gevoerd. Velen ver- keeiden in de stellige meening, da de rat een vijand was, welke nimmer te overwinnen, nog minder Ie ven ietigen zpu zijn. „Als je ar één vangt, komen er tien op z'n begrafenis,,beweert ee» bekende zegswijze. Maar de „ratteneorlogstechniek" is langzamerhand ver gevorderd en nu is het zoo, dat vaststaat den heel de knagende horde vernietigd kan worden. Welke een groot volksbelang dit is, blijkt alleen al uit het feit, dat iedere rat jaarlijks voor f 2.50 consumeert en voor het zelfde bidrag vernietigt Hoeveel honderdduizenden ratten Nederland „rijk" is, valt sfechts bij benadering te schat ten, maar vast staat, dat de aangerichte schade enorm is en in de millioenen loopt. En voor al onder de huidige omstandig heden, nu er niets verloren mag gaan, is het dubbel zaak de ratten te bestrijden, ook al omdat ze een voortdurend gevaar voor de volksgezondheid betee- kenen. In enkele streken van ons land was men al een systematische bertrijding begonnen. Nu zal de bestrijding in geheel Nederland worden georganiseerd door den Pantenziektenkundige dienst te Wageningen, welke een uitgebreide studie zal maken van de verschillende soorten ratten hun levenswijze en voort planting. Doode exemplaren worden in ontvangst genomen tegen betaling van 10 ct. per stuk. Hij wierp zich op een stoel en hield met een wanhopig gezicht zijn hoofd tusschen zijn handen, terwijl Sebald doodbe daard zijn hoorn op de tafel neerlei. „Welnu, Sebald 1" riep Gideon uit, „spreek dan toch op I" En mij aankijkende, voegde hij er bij: „De tooverheks scharrelt weer om 't kasteel." Had Marie Lagoutte mij die vertrouwelijke meedeeiingen niet gedaan, dan zou dat nieuwtje me riet aan de kcude kleeren -ijr gekomen, maar nu trof 't me. Er moesten betrekkingen beslaan, hoe dan ook, tusschen den graaf van Nideck en dat ouwe wijfvan wat voor aard die betrekkingen waren, dat wist ik nietmaar het kostte wat het wou, ik moest en zou daar achter komen. t,Een oogenblikje, heeren, 'n oogenblikje," zei ik tot Sper wer en zijn vriend den jager- meester „voor alles zou ik willen weten waar de „Hekse- Marie" vandaan komt." Sperwer keek me geheel beteuterd aan. „Wel 1" zei hij, „dat weet niemand I" OVERVELUWSGH NIEUWS HARDERWIJK. Vrijdagmor gen zijn de beide botters, schippers Roelof en Marten Foppen, welke op de ree lagen vastgevroren, met een ijsveld mede naar zee gedreven. Het volk aan boord kon zich tegen deze massa niet verzetten en de visschers aan wal, deden bet bijna onmogelijke, maar ze moesten onverrichter zake met den ijslooper terug, want het ijs ging hen vooruit, zoodat ze ten laatste de botters aan den horizont zagen verdwijnen. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD. 12 Februari Friedrich Wilhelm Asmund Zeschke en Wilhelmina Johanna van der Lugt. 18. Jacob Brandsen en Riekje Brouwer. GEHUWD. 17 Februari Teuris Hop en Aaltje Hop. GEBOREN. 18 Februari Jaa zoon v. Gerrit Barends en Driesje Wajer. Johan. zoon v. Nicolaas Keller en Rosetta van Embden. 18. Aart zoon v. Aart Franken en Driesje Bunte. Clasjna Jakoba, dochter v. Jacob Abraham van Overbeeke en Clasina Boegborn. Peter, zoon v. Willem Goosens en Johanna Louw. OVERLEDEN. 12. Februari. Jetje Josephine de Vries, oud 1 jaar, 14, Martinus de Lange, oud 5 d.- Dreesjevan Straalen, oud 6 mnd. 16. Frederika Fredriksen, wed. van Johannes Hieter, vroeger van Jo hannes Wipkink, oud 77 jr. ERMELO. ONDERTROUWD. 19 Februari Jan Timmer, jm. en Grietje Bonen- berg jd. Gerrit Mulder, jm. en Kornelisje den Herder, Jd. GEHUWD. Geene. GEBOREN. 14 Februari. Jannetje, dochter v. Aalbert Bakker en Dina Pap.17. Gerrit, zoon v. Lammert Haverkamp en Maartje Zoet. 16. Jan, zoon v. Aart van 't Einde en Aaltje Wassink. 17. Antje Cornelia dochter v. Wiebe Feringa en Mart je van Vliet. Beerdtje, dochter v. Klaas Besselsen en Jannetje Bosch. OVERLEDEN. 14 Februari, Gerrit Pap, *19 md 17. Arendina Ruijs, huisvr. van Dries Ponsteen, 49 jr. PUTTEN ONDERTROUWD. Gerrit Evers en Hend ikje Staal. GETROUWD Geene. BEVALLEN. Maria van den Brink geb. Pieper, zoon. Harmpje Dokter, geb. van den Broek, zoon. Hendrikje Schrijvers, dochter. Gerritje Teunissen, geb. Dekker, zoon. OVERLEDEN. Jannetje van Kers- sen oud 3 jr. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. f 2.S0 f 3 60 Rogge per H.L. f6 93 1 f6.90 Biggen (0.00 k fO.CO Aardappelen f 1,80 k f3.50 De redacteur van het A.N.P. heeft een onderhoud gehad met den directeur van de Jaarbeurs, mr, J. Millius, over de vooruit zichten van de nieuwe beurs. Wat betreft het uitstellen van de voorjaarsbeurs, zeide de heer Millius, dat het in verband met de huidige omstandigheden voor de deelnemers een onmogelijk heid zou zijn om voor 10 Maart a s. hun materialen tijdig in Utrecht te hebben. Daar komt nog bij dat ook de nieuwbouw niet gereed zal zijn voor 10 Maart, zoodat de raad van beheer toen maar het besluit piecies komt ze in 't gezicht van den Nideck „Dat heb ik je al gezeid acht, dagen voor kerstmis, alle jaren." „En dan blijft ze 'r „Een week of drie." Voor dien tijd ziet men haar niet Naderhand ook niet „Neen." „Dan moet men volstrekt de hand op 'r leggen," riep ik uit, „dat 's niet in den haakMen moet weten wat ze wil, wat ze is en waar ze vandaan komt." „De hand op 'r leggen 1" viel de jagermeester me met een vreemden glimlach in de rede „de hand op 'r leggen 1" En droefgeestig schudde hij met zijn hoofd. „Arme Frits," zei Sperwer, „ongetwijfeld is je raad goed, maar dat 's makkelijker gezeid dan gedaan. Dorst men haar 'n kogel sturen, la bonr e heure af en toe zou men dicht genoeg in 'r nabijheid komen, maar daar wil de graaf niets van weten en om ze op 'n andere manier te snappen ga jij maar 'n reebok bij zijn staart vangen! Luister maar eventjes naarst geen Sebald je vertellen zal, «dan zal je zelf wel zien I" nam om de beurs uit te stellen tot 14 April, dat is dus vlak na de Paaschdagen en de Stille Week. De vooruitzichten zijn, aldus de heer Millius, zoo voortreffe lijk als zij nog nooit zijn geweest Alle gebouwen zitten tot den nok toe vol en op een enkele monsterkamer en eenige tien tallen meters tafelruimte na is de nieuwe, dit jaar belangrijk vergroote beurs, weer geheel bezet. Het kenmerkende van deze beurs is, dat de industiij er bijzonder grooten prijs op stelt het publiek van voorlichting te dienen. Het gebruik van nieuwe materialen zal worden gepropageerd, kortom, al zal er van een direct zaken doen niet veel kunnen komen, een goed zakenman begrijpt zijn tijd en ziet ook even verder dan de naaste toekomst. lange beenen over mekaar bij de tafel zat, keek me aan en zei „Toen ik van morgen den Aitenberg afging, sloeg ik den hollen weg van den Nideck in. De sneeuw lag loodrecht op da randen. Ik liep door zonder aan iets te denken, daar trekt 'n spoor mijn aandachtdat spoor was diep en ging dwars over den wegde persoon, van wien 't afkomstig was, moest langs de schuinte zijn afgedaald en dan links weer opgeklommen zyn. 't Was geen hazen of zwijnen- of wolvenspoor't was 'n diepe holte, 'n echt gat. Ik blijf staan.... schop de sneeuw weg om 't spoor nog duidelijker op te kunnen nemen en waar stuit ik op op 't spoor van de Hekse Marie I" „Ben je daar welzeker van?" (Wordt vervolgd).

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1