i STREEKBLAD voor: Periodiek geneeskundig onderzoek dient gewoonte te worden. FEOILLEION. Het geheim van het Zwarte Wood nn^mmscwe bladen 98ste jaargang No. 12 Woensdag 11 Februari 1942 HIHDSaWIJS, Hl 3RD SN, TONSEL, ERMELQ, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, em. Verschijnt tweemaal 's weeks - Prijs fl.05 per kwartaal Uitgave firma I, WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Den volgenden dag na dit soneél, dat ik 's morgens tegen chten in den Huigstoren liep ui denken en om de ziekte van en graaf waarvan ik den loop niet voorzag, en om mijn lanten te Freiburg, die ik svaar liep te verliezen als ik te lang wegbleef, werd er in dia nare gedachten op eens J!»n eind gemaakt door drie ucheiden tikken op mijn deur» Voor 28 000 aan zilver haas gestoiea Auto door trein gegrepen Aardappelenrant?oen tijdelijk verminderd Boter of margarine Hoofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent Ons land heeft een algemeen sterftecijfer dat vrijwel het laagste ter wereld is. Ook de zuige lin sterfte is in Nederland uitzonderlijk laag, ook verge leken met de ons omringende Etsropeesche landen. Van de sterfte aan tuberculose kan hetzelfde worden gezegd. Dat mag echter geen reden tot Verslapping zijn. Het periodiek, of geneeskundig onderzoek, dient meer en meer in te burgeren bij de bevolking, mt is bekend dat elders levens verzekering' maatschappijen daar voor groote belangstelling heb» bei> en de kosten daarvan voor de verzekerden voor hun rekening nemen. De maatschap pijen bevonden zich daarbij wei. In menig geval bracht het me ach onderzoek bij hen, die zich gezond waanden,afwijkingen aan het licht, welker ontwikke ling tegen te gaan viel door het volgen van een dieet of een ander licht regime. De levens duur weid daardoor verlengd. liet zal wenschelijk zijn dat wij ook in ons (and de menscnen meer en meer weten op te wekken zich al naar gelang van lestijd, beroep en omstandig heden met korter of langer tusschenpoozen ,,te laten nakij- ken." Zouden onze machines, meubelen en kleeren zoo iets op gezette tijden wel noodig [hebben en het zoo veel fijnere j menscheiijke organisme niet I Bij een gesprek, dat preventief t geneeskundig onderzoek en hyg ëne raakt komt men evenals ij de verstrekking van vitamino aan kinderen, die noodig is nu sorémige voedingsmiddelen niet of slechte in beperkte mate (jktpnien worden vorstrekt, eigen lijk nooit aan het eind. Er zijn „altijd nog punten die kunnen worden aangeroerd. Zoo komen wij tot de vraag of de landver- zorging zich ook niet moet bezig houden met het voorkomen van 15. 't mogelijk..,." stamelde e. „U verzekert me dat op uw noord van eer, niet waar. ggaijnheer nJai Freule, op mijn woord an eer I" tl .^r heerschte een langdurig 5pl*wijgen. Eindelijk zei ze met •n nokkende stem ,,'t Is wel, Gods wil ge* chiede I" En 't hoofd buigende ging 18-A0. 6 landcaries. Vrij algemeen is de opvatting dat de voeding schuld draagt aan het tandbederf Nog altijd gaan er in Nederland kindaren met zoetigheid naar bed, terwijl suiker dan nog meer uif den booze is. De voorlichting op het gebied van de voeding, zooals die tegenwoordig wordt gegeven, zal ongetwijfeld haar werk doen. Ten deele grenst ook dl. terrein aan dat der preventieve genees kunde. Nu we toch bij de kinderen ziju aangeland wijzen wij er op, dat de kleeding van vele kinderen in den winter onvoldoende is. Kniebroekjes en halve kousjes zijn in dat jaargetijde bij voist uiet geoctukt. Onder de tegenwoordige omstandigheden kunnen wij niet zorgzaam genoeg zijn om ziekten buiten de deur te houden en een gesiaent aan te kweeken, dat tegen den strijd des levens is opgewassen. Voldoening over wat in het verleden werd bereikt past ons slechts in zooverte als net den grondslag votmt voor net vertrouwen, dat in de toekomst verdere verbieiding en toepassing van preventieve geneeskunde eu hygiene nog zullen leiden tot nieuwe ujüu resultaten voor de geheelé volksgemeenschap. Gezonde individuen schenken ons e<:n sterk en gezond volk. Uit een drukkerij aan de Rustenburgerstraat te Amster dam, waar zilverbons gemuki worden, zijn in ae afge>oop<-n week vijiüonaerd venen met oons ontvreemd. Op elk vei zijn 56 zilverbons van een gulden gedrukt, zoodat in totaa. vooi een waarde van f 28.UUU aan ziiverbons is gestoten. „binnen 1" riep ik. De deur ging open en juffrouw Lagoutte verscheen op den diempel onder 't maken van een diepe buiging. De komst van die vrouw kwam me alles behalve gelegen ik meende haar dan ook vriendelijk te verzoeken, mij alleen te laten, maar haar ge zicht stond zoo vreemd dat het me dadelijk in 't oog viel. Zij had een grooten rood en groen gekleurden sjaal over haar schouders geworpen, en beet zich op de lippen toen ze binnenkwam. Wat me echter nog 't meest verwonderde, was, dat ze, eenmaal binnen, op nieuw de deur open deed om zich te verzekeren dat niemand haar gevolgd was. „Wat wil ze van me dacht ik in mezelf. „Wat beteekenen die voorzorgen?" Ze wou me stellig ergers in betrekken. „Dokter," zei ze eindelijk, naar me toekomende, ,,ik vraag u wel excuus dat ik u zoo vroeg kom storen, maar ik neb u iets ernstigs te vertellen." „Spreek op, juffrouw, wat is er aan de hand?" „Het geldt den graaf," nAh,lT Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid 211 Zeep in diverse soorten Geldig t.m. 28 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 7 Feb. 30 April 197 Suiker 1 K.G, 05 C of 05 D 50 gram cacao 193 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 198 Jam enz. 500 gram 203 Haverra. of peulvruchten 250 gram 209 Gort enz. 250 gram 210 Vermicelli enz. 100 gram 195 Peulvruchten 250 gram 06 D—07 D 250 gram Rijst 04B 04C 04D Reserve 1 stuks eieren Bon L Textielkaart 50 gram Scheerzeep KAAS 204, 205. 206, 207 en 208 (alg.) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN 08 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch 08 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleenchw. BOTER EN VET iedere bon 125 gram boter iedere bon 125 gram boter zonder reductie of margarine MELKKAART 3k& Liter 1% Liter AARDAPPELEN l8/i K.G. aardappelen Vt K.G aardappelen 250 gt. peulvruchten BROODKAART OS A 4 rantsoenen brood 08 B Vs rantsoen brood BLOEM 199 200 201, 202 alg, 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem PETROLEUM Bonkaart O Periode 15 2 Liter Bon 26 der kaarten S en T 2 Liter BRANDSTOFFEN Bun 08 K.F. (brandstoffenkaart voor kook» doeleinden) 2 eenheden brand stoffen (geen anthraciet1 30 April Een eenheid op bonnen 5 tot en met 7 H.K. tot en met 30 April13 H K. en 17 H.K tot en met 30 Apiil; 8 HK, doch uitsluitend voor turf, tot en met 30 April12 tot en met 20 C.V. tot en met 30 April23 tot en met 28 C.V. tot en met 30 Aprille tot en met 8e periode tot en met 30 April 08 Boterkaart 08 Vetkaart 06 A t/m 09 A 06 B t/m 09 B 08 A 08 B 212 (algemeen) 21 Feb. 14 Feb. 14 Feb. 18 Feb. 18 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 14 Feb. 14 Feb. 21 Feb. 31 Maart 31 Maart „Ja mijnheer, u weet zeker wel, dat ik verleden nacht bij 'm gewaakt heb „Zoo heeft u bij 'm gewaakt Neen, dat wist ik niet, maar wees zoo goed en ga zitten." Zij ging vlak tegenover me zitten in een grooten leeren armstoel, en met bewondering nam ik de energieke uitdrukking op van dat zelfde hoofd, dat den avond van mijn komst op 't kasteel zoo'n potsierlijken indruk op me geraaakt had „Dokter hernam ze na een ougenblik zwijgens en mij met haar groote zwarte oogen aankijkende, „ik moet beginnen mt-r u te zeggen oat ik geen bange vrouw benik heb zooveel dingen in mijn leven gezien, en wel zulke verschrik kelijke dingen, dat er niet meer is waar ik me over verwonder. „Ik geloof u graag, juffrouw." „Welnu dan 1" hernam zij, „gister avond tusschen negenen en tienen, ik wou juist in bed stappen, komt Offenloch binnen en zegt me„Marie, je moet bij den graaf wakenEerst verwondert me dat. „Wat 1 bij den graaf waken waakt de freule zelf niet bij 'r papa?" „Neen, de freule is ziek, jij moet haar plaats vervangen," Zitkl.. die arme, freule! ik was zeker dat het zoo af zou loopen." Ik heb 't haar honderd maal gezegd mijnheer, maar wat zal ik u daarvan zeggen is men jong, dan twijfelt men nergens aan, en behalve dat, 't is haar vader 1 Om nu maar kort te gaan, ik neem mijn breiwerk mee, wensch Tobias wel te rusten en ga naar de kamer van den graaf Sperwer, die me wachtte gaat naar bed. Goedzoo ben ik dan alleen, moederziel alleen." Hier pauzeerde de vrouw een oogenblik, snoof langzaam een snuifje op en scheen haar ge dachten te verzamelen. Ik was zeer oplettend geworden. Eindelijk vatte ze den draad van haar verhaal weer op. „Het was zoo wat bij half elf, ik zat te werken bij 't ledikant en tilde af en toe 't gordijn op, om te zien wat de graaf deedbij verroerde geen vin; hij sliep zoo rustig als 'n kindalles ging goed tot elf uur. Toen voelde ik me vermoeid. Ben je oud, dan val je in slaap of je wilt of niet, en bovendien, ik was zoo gerust als ietsik zei tot me zelf „Hij slaapt door tot den mor» gen." Tegen middernacht gaat Een zware vrachtauto, beladen met kunstmest, van de N.V. Dekkers' Veevoeder en kunst mesthandel, te St. Maartensbrug, is gegrepen door een uit Schagen komenden goederentrein. De auto had moeite om over de helling te komen van de spoor brug aan de Groote Sloot nabij Schagen. De chauffeur zag den trein niet aankomen, waardoor de vrachtauto midden op de spoorlijn werd gegrepen. De auto werd vernield. De cabine bleef aan de locomotief hangen. In de cabine bevond zich de chauffeur, de 23 jarige H. Pool uit St. Maartensbrug. Door de sterke remming derail leerde de locomotief Wonder boven wonder mankeerde de chauffeur niets. De cabine waarin zich de chauffeur bevond is, hangend aan de locomotief, on geveer driehonderd meter mee gesleept en zelfs nog over een spoorbrug gegaan. De secretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherij maakt het volgende bekend met betrekking tot de disrtibutie van aardappelen en peulvruchten. Bij de stopzetting van de particuliere winterbevoorrading met aardappelen is medegedeeld dat bij de bevolkingscentra voldoende reserve-voorraden aardappelen lagen op geslagen om daarmede den winter in te gaan. Thans is teeds ge durende vier of vijf weken uit dien vooraad geput. En nog zal met de aardappelenvoor ziening onder de heerschende zeer moeilijke omstandigheden op deze wijze nog eenigen tijd kunnen worden doorgegaan. Het is echter onzeker, hoe lang nog uit de voorraden geput zal moeten worden, zoodat de overheid gedwongen is tot een voorzichtige verbruikspoli» tiek Daarom is besloten tot het volgende de wind liggen, de groote glas ruiten, die tot dusverre nog al wat leven maakten, worden onbewegelijk. Ik sta op om uit te kijken, 't Was 'n pikdonkere, avond; om nu maar kort te gaan, ik ga weer in mijn leuningstoel zitten en kijk nog hoe de zieke 't maakt; ik zie dat ie neg altijd even rustig ligt te slapen Nu neem ik m'n breiwerk weer ter hand, maar jawel, na verloop van 'n minuut of wat val ik in slaap..,, zoo lekkertjes als je maar begeeren kunt Zoo sliep ik al 'n uurtje of daaromtrent, daar maakt 'n geweldige tocht me op eens wakker. Ik doe m'n oogen open en wat zie ik 't Groote middelste raam open, de gordijnen weggeschoven en de graaf in z'n hemd in 't kozijn staande „De graaf?" „Ja." „Dat 's onmogelijk... hij kan zich ter nauwernood bewegen." „Ik zeg niet neen 1 maar ik heb hem gezien zooals ik u zie'n fakkel hield ie in zijn band; de lucht was donker n aar zoo bladstil, dat de vlam regt overeind stond als 'n kaars." Beteuterd keek ik de ver telster aan. Gedurende het tijdvak van 8 Februari tot en met 21 Februari, derhalve gedurende twee weken, zal elk der met 08A genummerde bonnen van de aardappelkaart recht geven op het koopen van l»/4 kg aardappelen Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt, dat de normale verbruiker over twee aardappelkaarten, derhalve over twee met 08A genummerde bonnen beschikt. Voorts geeft gedurende het genoemde tijdvak bon 08B van de aardappelkaart recht op het koopen van Vi kg aardappelen. Teneinde de gevolgen van deze tijdelijke halveering van het rantsoen op te vangen, is bepaald, dat gedurende het tijdvak van 15 Februari a s. een nader aan te wijzen bon van de aardappelkaart recht zai geven op het koopen van 750 gram peulvruchten. Daar» naast zal van 8 tot en met 21 Februari bon 212 van de bon kaart algemeen recht geven tot aankoop van 250 gram peul vruchten. De aandacht wordt er op gevestigd, dat men genoeg.n zal dienen te nemen met de sooit peulvruchten, welke de winkelier voorradig heeft, met andere woorden, men kan niet, en zeker niet voor alle bonnen, waarover men beschikt, één bepaalde soort peulvruchten verlangen. Voorts is, teneinde te waar» borgen, dat een ieder op de thans geldige bonnen van de aardappelkaart ten volle zijn rantsoen zal kunnen betrekken, bepaald, dat de geldigheidsduur van bon 07A en 07B van de aardappelkaart, welke zou ein digen op Zaterdag 7 Februari, wordt verlengd tot en met Zaterdag 14 Februari a s. De secretatis generaal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat de met „een rantsoen margarine of vet" gemerkte bon, welke zooals bekend, thans recht geeft op het koopen van boter met reduc® tie, van Maandag 9 Februari af naar keuze recht zal geven op het koopen van boter zonder reductie of margarine, „Toen 'k eerst dien man met zijn bloote beenen in zoo'n positie zag," hernam ze na een oogenblik zwijgens. „maakte dat 'n indruk., 'n indruk op me... dat ik op 't punt stond van 'n gil te geven... maar dadelijk zei ik tot me zelf „Neen doe dat niet, misschien is ie slaapwandelaar 1 als jij nu schreeuwt,... dan wordt ie wakker.... dan valt ieen is verloren I... Goed I ik zwijg dus en kijk maar toe. Ja of ik mijn oogen ook gebruikte 1... dat kunt u wel nagaan 1... Wat gebeurt er verder Daar steekt ie langzaam zijn flambouw in de hoogte, vervolgens streek te 'm in de laagte... dat doet ie driemaal achter mekaar, net als iemand die 'n sein geeft vervolgens gooit ie den fakkel in de wallen, doet 't taana dicht, schuift de gordiji en toe, loopt me voorbij zonder me te zien en gaat weer naar bed. „Is u er wel zeker van, dat gezien te hebbeD, juffrouw „Of ik daar zeker van ben „Nu dat 's wel vreemd 1" (Wordt vervolgd),

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1