Het geheim ra het Ziarte Wood Zaterdag 7 Februari 1942 OVERVELUWSCHB BLACEN 98ste jaargang No. 11 STREEKBLAD voor: HISRDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSFEET, DOORNSPIJK, FUTTEN, ena. FEUILLETON. VOOR VIJFTIG JAAR. Verschijnt tweemaal 's weeks - Prijs fl,05 per kwartaal - Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Is dagelijks bad in Mjskoud water goed Feest in den N.O. polder Ontdooi ruiten niet kunstmatig Twee rijwieldieveu op heeterdaad betrapt Fostaardsppelen Uit het Overvelnwsch Weekblad van 13 Febr. 1892 Kinderen achtergelaten Naar den ouden tijd terug Hoofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent Wij hebben het verhaal gedaan over drie ingezetenen uit de gemeente Hellendoorn, die eiken dag een bad nemen in de bad* inlichting „Duivecate" te Hellen* doorn, ongeacht de weersomstan* digheden. Over dit dagelijksch bad schrijft professor dr. J. G. Slees wijk, oud hoogleeraar in de jllulteit der geneeskunde aan de universiteit te Amsterdam itlj„De Telegraaf" een artikel, waaraan het volgende ontleend is Zulk een liefhebberij is onge* straft alleen mogelijk, wanneer mén sedert het zomerseizoen in training is gebleven en door het voortzetten van het dage* lijjksch buitenbad zich aan de geleidelijke daling der tempera tuur van het water heeft gewend. Vorrts moet men volwassen rijt) niet te oud en niet te jong en natuurlijk van een blaicenden gezondheid genieten. Vo al het hart en de bloeds- om oop moeten perfect function* néfren. Ook mag men niet te ■iger zijneen behoorlijke vetlaag onder de huid werkt als isolatiemiddel der beschtr mirg van de inwendige organen tégen de sterke afkoeling van buiten. En ten slotte spreekt het vanzelf, dat de onderdom peling onmiddellijk moet worden gevolgd door krachtige afdroging van de huid, gepaard met een energieke massage. Maar ook al is aan al deze voorwaarden voldaan, dan beschouw ik dezen byzonderen vorm van sport als een proef, waaraan ik mijn familieleden liever niet zou onderwerpen, aldus de professor. Wat geschiedt er met ons lichaam in een koud bad Wanneer het lichaam in koud water wordt gedompeld dan wo dt de ademhaling versneld sn verdiept. De bloedvaten van Ie huid trekken zich samen, ten gevolge waarvan er veel minder bloed door de huid itioomt en deze bleek wordt en £0ud aanvoelt. Ik kan dan ook die liefheb* 14 i,Heeren", riep Sperwer uit «pijl, hij om 't fluiten van len wind te overschreven zoo uid mogelijk sprak en meteen 'n arm uitstak, „ziet hier de aart van de landstreek. ,,'t Is goed zei de baron. ,ik heb 't doelwit gezien, en lank zij uw ophelderingen, oop ik 't ook te bereiken". Sperwer boog zonder te intwoorden. Nadat de jonge idelman en z'n schildknaap tns gegroet hadden, gingen ze angzaam de deur uit. Gideon deed het raam weer licht, keerde zich tot meester obias en mij, en zij glimlachend „Je moet warempel bezeten om met zoo'n weer uit s gaan. Ik zou er 'n gewetens aak van maken, om 'n hond S kat buiten de deur te zetten har enfin, dat gaat hun aan. t Gezicht van dien jonkman berijen aan mijn landgenooten niet aanbevelen. Wel zijn zulke helden het voorwerp van sensatie en genieten zij een tijdelijke vermaardheid, hetgeen hun ijdel- heid moge streelen. Het kan natuurlijk goed gaan. Maar wanneer zoo iemand vandaag of morgen wordt getroffen door longontsteking, een nieraandoe ning of een ernstige rheumatische ziekte... dan komt dat waar schijnlijk niet in de krant. De droog vallende Noord-Oost polder heeft ons reeds eenige oudheidkundige vondsten bezorgd, die aanleiding zijn ge weest tot berichten en plaatjes in de krant, maar toch niet belangrijk genoeg waren om zelfs de omwonenden behoudens een enkele enthousiast of fantast in opwinding te brengen. Dit laatste is nu wel geschied met een aantal inwoners van Lemmer, die van de vondst, welke dezer dagen in de n polder werd gedaan, een feest maakten, hetwelk voor sommigen nog ai opwekkend was. Verscheidenen hunner trokken den polder in en kwamen in een vaak meer dan vroolijke bui terug. Zij maakten een indruk, alsof zij vele café's hadden bezocht en aangezien er in den polder nog geen enkel café is moest de oorzaak der uitbundige vroolijk- heid en den waggelenden gang ergens anders worden gezocht, maar in elk geval in den polder Wie meer van het geval wilde weten was natuurlijk de politie. Deze vo.gde het spoor van de feestgangers en kwam op een zevental kilometers van Lemmer terecht bij een groot vat, dat half in den modder was verzon ken, en dat een inhoud had van ruim 600 liter. Er was niet veel meer in, maar wat er in gezeten had was wijn. Het nader onder zoek wees uit, dat het vat afkomstig was van een in 1935 ter plaatse gezonken boot, Uiteraard was de politie nieuws gierig Jom te weten, waar de wijn gebleven was. Het lag voor de hand, dat de vroolijke polder* is me niet onbekend 't gezicht van de ouwe evenmin, maar ik kan ze op 't oogenblik nog niet thuis brengen. Maar kom aan, laten we nog reis drinken I Meester Tobias, op je gezond heid I" Ik was by 't raam gaan staan, en net toen de baron van Zim* mer en z'n schildknaap midden op de receptieplaats te paard stegen, zag ik, ondanks de sneeuwjacht, links in een toren tje met hooge ramen een gordijn half open gaan en freule Odila, doodsbleek, den jongen man een langen blik nawerpen. „Wel, Frits, wat voer je daar uit riep Sperwer. „Niets, ik kijk naar de paar den van de vreen delingen". „Ah zoo I dat zijn Wallachyers van morgen heb ik ze op stal gezienmooie dieren I" De ruiters reden weg. 't Gordijn ging weer dicht. VII Verscheidenne dagen verliepen er zonder dat er iets nieuws voorviel Het leven, dat ik op den Nideck leidde, was erg eentonig's morgens altijd het droefgeestige deuntje op Sebalds hoorneen bezoek bij gangers er meer van wisten en inderdaad hadden zy het van goeddeels geledigd. Menig litertje was door de keelgaten gespoeld, maar vele liters weiden nog bij enkele ingewijden opgespoord en in beslag genemen. Wat nog in het vat was, werd door de politie en de rijksambtenaren getapt en in Lemmer opgeslagen. Tijdens vorst zijn sommige menchsen geneigd de ruiten door middel van straalkachels, warm water of op andere gefor* ceerde wijze te ontdooien" Hier tegen kan niet genoeg worden gewaarschuwd. De ervaring heeft geleerd, dat een zoodanige handelwijze de mogelijkheid van springen van ruiter, sterk vergroot. Nng afge zien van de kosten en moeilijk heden welke men zich op den hals haalt, is bet gewenscht, dat, gezien de sterk gestegen vraag naar vensterglas, waaraan ten gevolge van de heerschende glasschaarschte toch al moeilijk is te voldoen, men alles dient na te laten, waardoor deze vraag naar vensterglas nog onnoodig wordt verhoogd. Terwijl de chef veldwachter Gossink te Oldebroek zich op den rijksstraatweg, in de buurttcbap De Schutten, op surveillance bevond, zag hij op een gegeven oogenblik een tweetal hem onbekende wiel rijders van den dam af van bet boerenerf, bewoond door de gezinnen G den Besten en Jb, Krooneman, komen en met groote snelheid in de richting van het dorp peddelen. De chef veldwachter, die voelde dat hier iets „loos" was, achter* 1 volgde het tweetal en wist hen een eind* et gs verder staande te houden. Op zijn vraag wat de beeren twee jongelui van resp. 16 en 19 jaren oud op bedoeld boerenerf gedaan had* den graaf, vervol, ens het ontbijt dan de opmerkingen van Sper* wer over „Hekse Marie" op merken weer geen einde aan kwam evenmin als aan die van Marie Lagoutte, meester Tobias en die heele kliek dienstboden, die geen andere afleiding hebben dan drinken, spelen, rooken en slapen. Knap* worst was de eenige die z'n tijd op een dragelijke wijze doorbrachthij stak z'p neus, in z'n kronieken, en al bibberde hij ook van de kou, geen nood I hij was altijd op z'n post in de boekerij om zich aan wetens waardige onderzoekingen te wijden. Men kan licht nagaan of ik me ook verveeld». Sperwer bad me tienmaal de stallen en 't hondenhok laten ziende honden begonnen dan ook gemeenzaam met me te worden. Al de platte aardigheden van den hofmeester, die bij gewoon lijk uitkraamde als hij een stuk in z'n laars had, en de antwoorden van juffrouw La goutte, kende ik van buiten Ondertusschen bad de ziekte van den hooggeboren heer haar geregelden loop. Dat was m'n eenige ernstige bezigheid, al wat Spetwer me gezegd had, den, werd geantwoord dat zij op weg waren van Rijssen naar Amsterdam en bij de bewoners van het erf een glas water hadden gedronken. Het tweetal werd door den chef-veldwachter vervolge.is medegenomen naar bedoeld perceel, doch, reeds voordat men daar arriveerde kwamen zij op hun oorspronkelijke verklaring terug en bekenden zij de twee rijwielen (een heeren- en een damesfiets), welke zij bereden te hebben weggenomen. Bij nader onderzoek bleek dat de beide jongemannen verpleeg den waren van het Instituut De Dreef te Wapenveld, alwaar zij waren ontvlucht Zij verklaarden voornemens te zijn geweest om te trachten de rijwielen in Amsterdam te verkoopen, terwijl ook bleek dat ze reeds eerder wegens diefstal waren geverbaliseerd. Na voorgeleiding voor den burgemeester dezer gemeente, werd het tweetal in verzekerde bewaring gesteld. Naar het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd mededeelt, is thans een regeling getroffen, waardoor volktuinders en andere kleine aardappeltelers zich van pootgoed kunnen voorzien. Een aparte regeling is getrof fen voor hen, die niet bij een plaatselijke vereeniging van voiktuinders zijn aangesloten of geen groep hebben gevormd. Onder deze categorie vallen o.m. ook de particulieren met een tuin bij huis, landarbeiders en dergelijke Al deze kleine telers kunnen zich voor het aanvragen van pootgoed wenden tot den plaatselijken bureau- houder van het distrct, waarin zij woonachtig zijn. Er zal voldoende pootgoed voor uitpoot in 1942 ter be* schikking worden gesteld Gezien het groote aantal volkstuinders en andere fkleine aardappeltelers dat zich vooral het laatste jaar sterk heeft uitgebreid zal deze kwam uit, af en toe werd de graaf plotseling wakker, stond dan halverwege op, en met uitgestrekten bals en wild rollende pogen hoorde ik hem fluisterend mompelen „Ze komtze komt I" Dan schudde Gideon z'n hoofd en klom op den seintoren maar of hij links keek en rechts, wie hij zag, de „Hekse Marie" niet. Nadat ik lang en breed over deze vreemdsoortige ziekte na had gedacht, was ik eindelijk tot de overtuiging gekomen, dat de graaf van Nideck krank zinnig wasde zonderlinge invloed dien de oude vrouw op z'n geest uitoefende, die af wisseling van verbijstering en geleerdheid, alles bevestigde me in dit gevoelen. De geneesheeren die zich met zielsziekten onledig houden, weten dat de periodieke vlagen van krankzinnigheid niet zeld zaam zijn dat de senen zich verscheiden malen in 't jaar herhalen in 't voorjaar, in 't najaar en in den winter, en dat de anderen zich maar een enkelen keer vertoonen. „De graaf van Nideck bevindt zich in dergelyken toestand", zei ik tot me zelf, „banden, die OVERVELUWSCH NIEUWS HULSHORST. Nog steeds houdt de trek naar Amerika aan. Gister zijn weer 20 personen vertrokken. NUNSPEET. De bevolking der Gemeente Ermelo was op 31 December j.l. totaal 6087 personen. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK GEBOREN 7_Februari. Lubbertje' dochter vac Dices Franken en Beertje Dekker. 6. Maria, doebter van Jacob Het zog en Hendrika Klaassen. 8. Martinus, zoon van Martinus de Lange en Willempje OIofsen. Reintje, dochter van Hendrik Hop en Hendrikje Poolen. 9. Thijs, zoon van Franciscus Johannes van den Brink en Dirkje van Bijsteren. Rende, zoon van Peter Albertus Vermeer en Stijntje Stip. OVERLEDEN 5 Februari. Grietjen Mulder, weduwe van Willem Klots, vroeger van Wouter Stronkhorst, oud 78 jaar. 6. Johanna Antonia Bronsveld, oud 1 jaar. Pieternella Fijauw, weduwe van Joannes van Winsen, oud 86 jaar. Jacob Zeven bergen, echtgenoot van Weimpjen Bosman, oud 65 jaar. 7. Peter Braun, oud 9 maanden. 9. Maasje Zuurveld, oud 15 jaar. 8. Sodik Cohen, weduwnaar van Martha Brandes, oud 72 jaar. 11. Wouter Beertsen Zeeboer, weduwnaar van Hilletje jacobsen, oud 80 jaar. ERMELO ONDERTROUWD 12 Febr, Aart Rens jm. en Wijmpje van Klompen burg, jd. GETROUWD 12 Febr. Jacob Bleijenberg jm. en Evertje Beekman, jd. Kornelis de Ruiter, jm. en Geriitje Bleijenberg, jd. GEBOREN 5 Febr. Peter, zoon van Vitus Prosper Böser en Maria Jansen. Arend, zoon van Dirk van 't Hul en Lubbertje van Putten. Marrigje, dochter van Lubbert van Emaus en Jacobje van Oosten. -- 11. Geriitje, dochter van Gerrit uit de Bosch en Lljsjs van Looijen- goed. OVERLEDEN 5 Febr. Aaltje van 't Hul, weduwe van Klaas van Oolst oud S3 jaar. 6. Jacomina Leonora van der Vlugt, oud 39 jaar. Vrouwelijk levenloos kind van Gerrit Bultman en Klaasje Kamp, 8 Gerrit van de Bunte, echtgenoot van IEmmetje Mouw, oud 79 jaar. PUTTEN ONDERTROUWD. Geene. GETROUWD. Teunis van Bokhorst en Berendje Camphorst, Jan van de Hee en Geertje van 't Land. BEVALLEN, Heintje Tomassen, geb. de Bruin, d. Aaltje Bakker, geb. Plug. d. Truitje Doppenberg geb. van den Hoorn. z. OVERLEDEN. Jan van Steeg, oud 63 jaar, ongeh. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. f2.60 k f4,60 Rogge per H.L. f6.60 k f7.15 Biggen fO.OO k fO.GO Aardappelen f2.40 k f3.50 regeling ongetwijfeld door alle belanghebbenden met vreugde worden begroet. Het gerechtshof te Amster dam heeft een 23-jarige vrouw uit Haarlem, die met een vrien din naar Amsterdam was gegaan om zich te vermaken en haar twee kinderen in hulpeloozen toestand had achtergelaten, over eenkomstig den eisch van den procureur generaal, een gevange nisstraf voor den tijd van drie maanden opgelegd, echter met niemand kent, verbinden hem klaarblijkelijk aan de „Hekse Marie". Wie weet? Deze vrouw is jong geweest., Ze moet mooi geweest zijn". En zie, m'n verbeelding, eenmaal dien weg opgaande, stelde een geheelen roman samen. Alleen paste ik wel op, dat ik er niemand iets van zei, Sperwer zou 't me nooit vergeven heb ben, als ik z'n meester in staat bad geacht om in betrekking te staan tot dat ouwe wijfen wat freule Odila aangaat, het woord krankzinnigheid zou voldoende geweest zijn, om haar een vreeselijken slag toe te brengen. Het arme jonge meisjes was wel ongelukkig. Haar weigering om te trouwen had den graaf dermate verbitterd, dat bij moeilijk haar bijzyn verdroeg hij deed haar bittere verwijten over haar ongehoorzaamheid en voer uit over der kinderen ondankbaarheid in 't algemeen. Soms volgden er hevige crisis op Odila's bezoeken, Dat liep vaak zoo hoog dat ik me ver plicht achtte, tusschen beiden te treden. Zoo wachtte ik op zekeren avond de gravin op en smeekte baar er van af te zien om den graaf op te pasien bevel tot opschorting van de straf om het indienen van een gratieverzoek mogelijk te maken, De rechtbank te Haarlem bad haar indertijd eveneens tot drie maanden gevangenisstraf veroor deeld. Wegens kolengebrek zyn de bezoekers van de Ned, Herv, Kerk te Oldebroek opgewekt om Zondag warme stoven mee te brengen. Verscheidene oude hengselstoven zyn reeds voor den dag dag gehaald. maar op dit punt openbaarde zich, tegen m'n verwachting, onverklaarbare tegenstand. On danks al m'n opmerkingen wou ze baar vader biyven oppassen gelijk zij dit tot op deze dag gedaan had. „Dat is mijn plicht", zei ze op vasten toon, „en niets ter wereld kan mij daarvan ont* slaan". „Freule", antwoordde ik haar en meteen ging ik voor de deur van den zieke staat, „het vak van geneesheer legt ook plichten op en hoe wreed ze ook mogen zijn, 'n rechtschappen man moet ze vervullenuw tegenwoordigheid doodt den graaf". Zoo oud als ik wordt, zal ik me de plotselinge verandering van Odila's gelaatstrekken herinneren, Op deze woorden scheen al haar bloed naar baar hart toe te vloeienze werd wit als marmer en haar groote blauwe oogen, strak op de mijne gevesrigd, schenen tot op den bodem mijner ziel te willen lezen. (Wordt vervolgd),

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1