Winkelsluiting Woensdag 4 Februari 1942 OVEFVET.ÜWSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 10 91RDE3WIJK. HIERDSN, TQNSEL, EBMELO, NDNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, ear. FEUILLETON 1 Het geheim fan het Zwarte Wond STREEKBLAD voor: f/erschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Tijdelijk verkoopverbod damesvilthoeden Waschbenzine voor de auto Echtpaar door kolendamp om het leven gekomen Gesmolten rnndvet op ben 09 van de boterkaart Hoofdredacteur J. Volqers, Mard«rwijk ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel mee.' 20 cent - Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 «jent Sons, welke no jeliliii zijo Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid Geldig t.m. 211 Zeep in diverse soorten 28 Feb, 197 Suiker 1 K.G, 05 C of 05 D 50 gram cacao 193 Koffie 250 gram koffiesurtogaat 198 Jam enz. 500 gram 203 Haverm. of peulvruchten 250 gram 209 Gort enz. 250 gram 210 Vermicelli enz. 100 gram 195 Peulvruchten 250 g;am 06 D07 D 250 gram Rijst C43 04C 04D Reserve 1 stuks eieren Bon L Textielkaart 50 gram Scheerzeep KAAS 204, 205, 206, 207 en 208 (alg.) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN 07 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. BOTER EN VET iedere bon 125 gram boter iedere bon 125 gram boter zonder reductie of margarine MELKKAART 3kA Liter 1% Liter AARDAPPELEN 1SA K.G. aardappelen V» K.G. aardappelen BROODKAART 4 rantsoenen brood 07 07 Boterkaart 07 Vetkaart 06 A t/m 09 A 06 i/ra 09 B 07 A 07 B 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 7 Feb. 30 April 24 Jan. 7 Feb. 7 Feb. 9 Feb. 9 Feb. 21 Feb. 21 Feb. 07 07 A B Feb. Feb. Feb. Feb. rantsoen brood BLOEM 199, 200, 201, 202 alg 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem PETROLEUM Bonkaart O, Periode 15 2 Liter Bon 26 der kaarten S en T 2 Liter BRANDSTOFFEN Bon 08 K.F. (brandstotfenkaart voor kook- doeleinden) 2 eenheden brand stoffen (geen anthraciet) Een eenheid op bonnen 5 tot en met 7 H.K. tot en met 30 April; 13 H K. en 17 H.K tot en met 30 April; 8 HK, doch uitsluitend voor turf. tot en met 30 April12 tot en met 20 C.V. tot en met 30 April23 tot en met 28 C.V, tot en met 30 Aprille tot en met 8e periode tot en met 30 April 21 Feb. 31 Maart 31 Maart 30 April I De snel opeenvolgende wijzi gingen van de voorschriften, winkelsluiting, zijn waarschijnlijk «oorzaak, dat verschillende I winkeliers m*g niet met de thans terzake ge.dende bepalingen op de hoogte zijn. j Vóór de inwerkingtreding van ^het Winkelsluitingsbesluit was het in het algemeen verboden de winkels op de eerste 5 werkdagen later dan 8 uur n.m. en 's Zaterdags later dan 10 uurf te hebben geopend. Thans zijn deze sluitingsuren Kj(als gevolg van de huidige abnormale omstandigheden ver vroegd. Gedurende het tijdvak 1 October tot 1 April moet I respectievelijk om 6 en 7 uur en tijdens de periode 1 April tot 1 October om 7 en 8 uur worden gesloten. ïen einde ongewenschte coricurrentie tegen te gaan is ook het venten en de verkoop van waren, behalve consumptie ijs en couranten, op of aan de openbare weg (dus b v. op de markt) na deze uren verboden. De kapperswinkels en de I winkels der fotografen evenwel mogen op alle werkdagen str eds i tot 8 uur n.m geopend blijven. Echter uitsluitend voor het verrichten van kappers- en r barbiers-, onderscheidenlijk van i fotografische werkzaamheden. Behalve over verplichte sluiting, spreekt het Winkelsluitings besluit ook over verplichte - openstelling van winkels. Verschillende groepen winkels, door den Secretaris Generaal j van het Departement van :J Waterstaat aangewezen, moeten voor het publiek geopend zijn l des Maandags van 1 tot 6 uur n.m en op de overige werk 16 dagen van 10 uur v m. tot 6 uur n.m. Dit "oorschrift geldt J voc de winkels waar ten ver koop in voorraad zijn een of meer der navolgende U warenbrood, banket, suiker werk, chocolade, al dan nirt M: 13 Hij naderde haar op de teenen boog zich naar haar voorover en fluisterde haar in „O freule, de graaf is zoo'n braaf mensch 1 AU u eenvoudig maar zei„Misschien... we zullen zien... later I... I Zij gaf geen antwoord en bleef in dezelfde houding liggen. Op dit oogenblik gaf ik den heer van Nideck een druppel of wat opium in; hij zakte in elkaar, slaakte een langen zucht en nu duurde het niet lang of e®n zware, diepe slaap regelde zijn hijgende ademhaling. Nu stond Odila op en haar oude gouvernante, die geen woord gesproken had, ging met haar de deur uit Sperwer en ik zagen de beide vrouwen langzaam zich verwijderen. Uit de houding der gravin sprak een kalme grootheid men zou gemeend hebben het levende tezamen met consumptieijs melk- en zuivelproducten, al dan niet tezamen met con sumptieijs groenten en aardappelen er/of fruit vleesch en/of vleeschwaren heeren- of dames- onder- of bovenkleeding in geconfection- neerde vorm, dan wel stoffen ter vervaardiging van deze kleeding rijwielen, rijwielonderdeelen, rijwieltoebehonren of rijwiel banden. Doel van deze verplichte openstelling is den consument in de gelegenheid te stellen tot het doen van inkoopen in de voor hem meest belangrijke winkels, op de uren, die daarvoor het geschiktst zijn. Bij sommige winkeliers, be- hoorende tot bovengenoemde groepen, schijnt de meening te hebben postgevat dat zij hun winkels niet vóór 10 uur v.m. geopend mogen hebben. Dit is natuutlijk niet juist. Ook deze winkels mogen reeds van 5 uur v.m. af voor het pubhek zijn geopend. Ook behoeven zij des Maandagvoormiddags niet ge sloten te worden en mogen zij in het tijdvak April tot October geduremie de eerste 5 werk dagen tot 7 uur n.m zijn ge opend en 's Zaterdagsavonds tot 8 uur (van October tot April 's Zaterdagsavonds tot 7 uur). Men zij er op bedacht dat alle gemeentelijke verordeningen uitdrukkelijk vun kracht zijn gebleven en daarom moeten worden nageletfd, ook ai wijken ze af van de bepalingen van het Winkelsluitingsbesluit Wordt dus ingevolge het Winkelslui tingsbesluit b.v. openstelling van een winkel gelast en de ge meentelijke verordering gebiedt sluiting van diezelfde wirkel dan moet de gemeentelijke verordenii g worden nageleeld en de winkel worden gesloten. beeld der plichtsvervulling voor zich te zien. Toen zij in den gang ver dwenen was, keerde Gideon zich naar me toe en zei me op een ernstigen toon „Wel, Frits, wat denk jij daarvan Zonder te antwoorden, boog ik mijn hoofd, de standvastigheid van dit jonge meisje verschrikte me. VI. Sperwer was verontwaardigd. Dat mag met recht het geluk der grooïen heeten I" riep tiij uit, toen hij de kamer van den graaf ui'ging „Wees maar heer van Nideck, heb kasteelen, bosschen, vijvers, de schoonste domeinen van het Schwartz- Wald, opdat een jong ding met haar zacht stemmetje tegen je kan zeggen „Jij wilt Welnu ik, ik wil niet 1 Kom, Frits, laten we opstappen... het hangt me de keel uit... ik heb be hoefte aan de buitenlucht 1" En hij nam mijn arm en troonde me mee in den gang. 't Was toen bij negenen. De lucht, die 's morgens bij zons opgang zoo mooi was geweest, was ondertusschen betrokken de noordewind zweepte de srtseuw tegen de glasrui'en en met moeite onderscheidde ik da toppen der bergen in den omtrek. Juist zouden we den trap afgaan die naar de receptie* p aats geleidt zie. daar stonden we bij de bocht van een gang vlak tegenover Tobias Offenloch De waardige opperhofmeester was geheel buiten adem. „Wel, zei hij, ons de weg met zijn rotting versperrende .waar ioop jelui naar toe?., en het ontbijt dan ,'t O.itbij Wat voor ont bijt vro-g Sperwer. „Wat voor ontbijt? Wel, hebben we dan niet afspraak gemaakt om van morgen samen te ontbijten met dokter Frits Sakkerloot I dat is waar ook, ik dacht er heusch niet meer aan." Offenloch verviel in een lachbui waardoor zijn op zichzelf al zoo wijde mond open ging tot aan de ooren. „Ha 1 ha I ha I" riep bij uit, dat zou een mooie grap geweest ,:ijn 1 en ik was nog wel bang het laatst te zullen komen I Kom aan kom aan 1 rep jelui wat 1 Kasper is al boven, bij /.it jelui al te wachten. Ik heb hem gezegd, dat hij op jou kamer maar dekken moest daar zullen we beter op ons gemak wezen. Tot ziens, dokter." Hij gaf me de hand. „Ga je met ons mee, heer Tobias vroeg Sperwer. „Neen,, ik ga de gravin be richten dal de baron van Zimmer Blondetic om de eer verzoekt, baar zijn hulde te mogen be tonnen, alvorens hij het kasteel veilaat." „baron van Zimmer I" „Ja die vreemdeling die gister in 't holle van den nacht gearri veerd is „O zool heel goed! maar rep je wat," „Wees gerust... trek de fles- schen open en in dien tusschentijd ben ik weerom." Hinkende verwijderde hij zich. Het woord „ontbijt" had een gansch andere richting aan Sperwers denkbeelden gegeven. Hij duwde de deur open, en de kleine Kasper, die op de glasruiten trommelde, scheen niet weinig in zijn schik te wezen toen bij ons zag. „Kasper," zei Sperwer toen hij binnen trad, „ik ben over je tevreden. Gister was alles goedde reebout, de kapoenen en de snoek. Ik ben rechtvaar dig doet men zijn plicht, dan Ook de winkels, waarvoor de verplichte openstelling geldt, moeten dus (behalve 's Maandags) van half 1 tot i uur des namid dags zijn gesloten. Terstond na 1 uur moeten deze winkels echter weer voor het publiek geopend zijn. Het aanbrengen van bordjes e d. aan deze zaken, waarop een langere sluitingstijd is vermeld, zooals dit wel geschiedt, beteekent een mis leiding van het publiek. Boven dien is de betrokken winkelier strafbaar, wanneer hij zijn winkel niet onmiddellijk na het verplichte sluitingshalfuur weer voor het publiek openstelt. De secretaris generaal van het departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart maakt be kend, dat gedurende het tijdvak van 1 Februari tot en met 15 September as. het koopen van damesvilthoeden door het publiek, alsmede het verkoopen en afleveren van deze hoeden aan het publiek, vetboden is De diteeteur van de Sol Gloeilampenfabriek, de heei G. H. Beusker, liet in de maand Mei 1941 te Nijmegen door eenige meisjes, die op de fabriek in Lent werkten, bij verschillende diogisten in Nijmegen waschben zine koopen. De meisjes hadden ongeveer 115 L bij elkaar gehaald en toen de directeur met zijn auto aan de fabriek kwam, liet hij deze benzine in de tank van zijn auto overstorten. Wegens overtreding van de benzine en benzolbeschikking werd hij door den economischen rechter te Arnhem veroordeeld tot f 1000 boete, subs. 75 dagen hechtenis. In booger beroep heeft het gerechtshof te Arnhem heden deze veroordeeling teruggebracht tot f 400 boete of 40 dagen hechtenis. houd ik er van om het overluid te zeggen. Vandaag is het 't zelfdedeze zwijnskop met witten wijn ziet er kostelijk uit en deze kreeftensoep ruikt aller lekkerst. Niet waar, Frits Zeker Juist wilden we den zwijnkop aan gaan spreken, daar verscheen meester Tobias maar hij was niet aHeen, en niet weinig keken we op, toen we den baron van Zimmer Bloudeiic en diens schild knaap achter hem zagen staan. Wij stonden op. Blootshoofds kwam de jonge baton ons tegemoet. Hij bleef voor Sperwer staan. „Mi nheer," zei hy op dien zuiveren Saksischen toon, dien geen ander dialect na zou kunnen bootsen, „ik kom een beroep doen op uw kennis var de landstreek. De gravin van Nideck verzekert me dat niemand n ij beter inlichtingen over den berg zou kunnen verschaffen. „Dat geloof ik, monseigneur," antwoordde Sperwer met een buiging, „en ik ben tot uw dierst." Hoogst dringende omstandig heden noodzaken me, onder al dit weer te vertrekken," hernam de baron en meteen wees hij naar de met sneeuwvlokken Het echtpaar Van Galen uit de Nachtegaalstraat in Haarlem- Noord, is door kolendampvergif tiging om het leven gekomen. Het was den buren opgeva len, dat de gordijnen van het huis in den namiddag nog gesloten waren. Zij gingen de woning binnen en vonden den 67 jarigeu man en zijn 61 jarigen echtge- noote te bed. Een geneesheer constateerde, dat de man reeds was overleden. Pogingen om de levensgeesten van de vrouw op te wekken bleven zonder resultaat. Het bleek, dat de pijp van de kachel, welke in het vertrek naast ue slaapkamer stond door roet totaal verstopt was, zoodat zich kolen damp ontwikkelde, Gedurende de distributie- periode van 19 tot en met 27 Februari zullen de houders van Doteikaarten in de gelegenheid worden gesteld op hun bonnen desgewenscht in plaats van boter rundvet te betrekken. De p-ijs van dit rundvet zal f 2. per kg. bedragen. Dit is dus 40 cent per rantsoen van 200 gram. Degenen, die hietvan gebiuik willen maken, dienen reeds gedurende het tijdvak van 2 t. m. 5 Februari, dus uiterlijk op Donderdag 5 Februari a.s., den voor de periode van 19 t. m. 27 Februari a s. geldig te verklaren bon van de boter kaart, te weten bon 09, in to leveren bij hun slager, die hun daarvoor een ontvangstbewijs dient af te geven. Gedurende het tijdvak van 19 t. m. 27 Februari volgt dan de aflevering van het rundvet door de slagers aan de consu menten, die de bij hen met 09 genummerde bonnen van de boterkaart hebben ingeleveid. Ter vermijding van elk misverstand, wordt er met nadruk op gewezen, dat ditmaal rundvet beschikbaar wordt gesteld op de boterkaart en niet, zooals voorheen eenige malen is geschied, op de vetkaart. overdekte glasruiten. „Ikwensch* te den WaldHorn te bereiken, zes mijlen van hier." „Dat zal bezwaarlijk gaan, monseigneur, al de wegen liggen vol sneeuw.,, „Dat weet ik... maar ik moet I" „U heeft bepaald een gids noodig ik, als u wil, of anders Sebald Kraft, de opperjager meester van den Nicïeck hij kent den berg door en door,' lk dank u voor uw aanbie dingen, mijnheer, en ik ben er u dankbaar voormaar kan ze niet aannemen. Inlichtingen zijn me voldoende." Sperwer maakte een buiging, liep daarom naar een raam toe en opende het wagenwijd Etn hevige windvlaag joeg de sneeuw tot in den gang en smeet da deur met geweld toe. lk bleef altijd op mijn plaats staan, met mijn band op den tug van mijn leuningstoelue kleine Kasper was in een ho-k gekropen. De baron en zijn schildknaap naderden het taam. (Wordt vervolgd).

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1