ONZE TABAK Het geheim van het Zwarte Wond Plaatst een Kleintje. Zaterdag 31 Jamrri 1942 9 VERVET,ÜWSCHR BLADEN 98ste jaargang No. 9 STREEKBLAD voor: MSDSRWIJX. HRE93N, TONSEL, ERMSLO, NUNSPEIT, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, w. VOOR VIJFTIG JAAR. Verschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma I, WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk I Van het tijdstip af, dat Nederland in den oorlog werd betrokken, hebben wij op onze voc aden overzeesche tabak moeten teren. De overheid trok zich de zorg voor onze tabaks- posi'ie aan. Het Rijksbureau "voor tabak en tabaksproducten werd opgericht en op 28 Mei 1940 begon het zija werkzaam heiden FEB1LLET0H. 12 Zy groetten me door even Dr. Ir. 6. L. F Philips overli den Huissiachting VfiediEgsgüwasseH, waar d t mog lijk is Ons laad telt thans 9 miüioeii inwoners Inbraak ia sigaren fabriek „Het leven ia niet in Uit het Overvelawsch Weekblad van 6 Febr, 18B2 f 825 voor een fietsband (Wordt vervolgd), Hoofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent Hoe staat het met onze tabak Niet al te gunstig, zoo blijkt uit de beantwoording van een desbetreffende vraag, welke het A.N.P. te bevoegder plaatse .heeft gesteld. De sigaren boden de meeste ;.ioeilijkheden. Voor de fabricage daarvan toch is een verschei denheid aan grondstoffen noodig. Voor dekblad is slechts Indische tabak bruikbaar en de voorraad aati Sumatra* eo Vorstenbanden soorten was natuurlijk beperkt NÉIt de kerftabak was het iets anders gesteld. Zij kwam in normale tijden uit Ned. Indië, Amerika en Turkije maar zou te vervangen zijn door niet- overzeesche tabakken uit Zuid Oost-Europa Honga ije, Servië, Bu garije en Griekenland en viader uit Frankrijk en Algiers. De oogst in deze landen is echter in het afgeloopen jaar niet meegevallen. De zucht naar extra voordeelen leidde er bij fabrikanten en grfpssiers telkens weer toe dat getroffen maatregelen en gegeven uitvoeringsvoorschriften in allerlei vorm werden overtreden. Aan vankelijk werd daartegen coiri ge irend opgetreden maar toen eenmaal mocht worden aar.ge nomen, dat belanghebbenden konden worden geacht voldoende op de hoogte te zijn van de gestelde voorschriften, werden in ernstige gevallen ook ernstige maatregelen^ tegen de overtreders genomen. Welk perspectief is er nog zo vragen de rookers zich menigmaal af Zuiver objectief gezien, moesten de rookartikelen I „Hoe veel van die voorge voelens heb ik niet door de uitkomst gelogenstraft gezien 1" zei ik glimlachend. Hij keek me nu met die zonderlinge strakheid aan, dte alle zieken eigen is wanneer se te kennen willen geven dat ze in 't onzekere verkeeren aangaande hun werkelijken toestand. Ik hield me goed onder deze inspectie, de graaf scheen zich dan ook gerust te stellenop nieuw drukte hij me de hand en men kon 't hem aanzien dat hij kalmer werd, dat hy meer moed begon te krijgen. Eerst nu bemerkte ik freule Odila en een oude dame, onge twijfeld haar gouvernante beiden zaten heel achter in de alkoof aan de andere zij van 't ledikant. duurder worden bij afnemende kwaliteit en geringer productie. Vast staat, dat er weinig kerf- en sigarettentabak is, de laatste van niet al te beste kwal'teit. Wel is er nog eenige aanvoer van het nabij liggende Oosten, maar het transport gaat uiteraard niet vlot. Voor sigaren zijn de kwantiteiten aan tabak sterk verminderd en de kwaliteiten konden evenmin gehandhaafd worden De aan de fabrieken toegestane productie is reeds lang belangrijk teruggebracht. Wij zijn thans aangewezen op een productie van iets meer dan 25 pCt. van het verleden. Men zal zich dus in het rooken steeds meer moeten beperken. Loopt het met den te ver wachten import van grondstoffen niet ai te ongunstig, dan 'jiag worden aangenomen, dat met de vervaardiging van tookarti kelen nog zal kunnen worden doorgegaan tot ongeveer tegen het einde van dit jaar Vooi de onderscheidene soorten kan de eindtermijn iets verschillen, maar gemiddeld zal de afloop wel ttgen het eind van 1942 kunnen worden gesteld. Men heeft in verband met de distributie van rookartikelen reeds meermalen gesproken van dc invDciing va li een ïOOfifófS kaart. Deze invoering zou echter allerlei misstanden, die men juist tracht te vermijden, m t zich brengen. Ook het instellen van een klantenkaart heeft, mede on dat dit systeem onbil lijkheden met zich brengt het Rijksbureau verboden. In den ouderdom van 84 jaar is te 's Gravenhage over leden dr. ir. G. L. F. Philips, de grondlegger van het Philips concern. In dr. Philips is niet slechts een industrieel van wereldver maardheid heengegaan, maar bovendien een onvermceid pionier op het gebied der ver lichting. met het hoofd te neigen. Dadelijk kwam me het portret uit de boekerij weer voor den geest. „Ja, zij is 't," zei ik tot me zelf, „zij, de eerste vrouw van HuigPrecies dat hnoge voorhoofd, die lange oogharen, die onbeschrijfelijk droeve glim lach. O hoeveel dingen liggen er niet in den glimlach der vrouw opgesloten 1 Over al die dingen dacht ik na, toen de heer van Nideck begon te zeggen „Als Odila, mijn dierbaar kind, maar wilde doen wat ik haar vraagals zij er maar in toestemde, om me de hoop te geven dat ze eindelijk mijn zin zal doen, zie, dan geloof ik wel, dat ik herstellen zou lk keek de jonge gravin aan zij sloeg de oogen neer en scheen te bidden. „Ja," hernam de zieke, ,ik zou als op nieuw geboren wor den 't vooruitzicht, me om ringd te zien van 'n nieuwe familie, kleinkinderen aan mijn hart te drukken, kortom dat mijn geslacht niet uit zal sterven, zie, dat vooruitzicht zou dat uitwerken.1' De zachte en teedere toon, waarop die man deze woorden De mogelijkheid tot huisslach- ting van schapen is sedert eenige tijd weder geopend. Het verrich ten van deze huissiachting kan ook na $1 Januari a.s. nog door gaan. Voorwaarde tot het doen verrichten van huisslachting van een of meer schapen zijn ie. men moet georganiseerde bij de Landoouw Crisis Organi- sarie zijn 2e. men moet in het tijdvak van 1 Augustus 19391 Augus tus 1940 of in het tijdvak 1 Augustus 19401 Augustus 1941, één of meer schapen in huissiachting hebben geslacht h tgec n moet blijken uit een verklaring van het gemeente bestuur 3e. men moet voldoende vleeschk.iarten bij don plaatse lijken distributiedienst hebben ïngelevei d 4e. men moet het te slachten schaap minstsns 4 maanden als eigenaar heboen gel ouder. Aanvragen tot he verrichten van bunsiachtingen ran schapen moeten worden gericht tot den plaatsclijken buieauhoudcr. Voor eiise machtiging tot een zooda nige hui islacnting, is f 0.25 ver- scnuiuig-a. Huissiachringen van geiten en bokkta jvordsn als regel niet toegestaan. Slechts in zee» be paald- gevallen kan de Provin ciale Voedstïlconimissaris toe stemming verleenen tot het slach ten van gitten, welke zijn afge molken. of van bokken we ke voor de f -kkeiij geen waarde meer heoben. De di-nctie van den landbouw heeft een aantal richtlijnen vast gesteld voor de prqctische uitvoering ven de ovrrheids* maatregtlen tot verhoogng van de bodemproductie, welke richt lijnen de secretaris geniraal van Binnenlandsche Zaket heeft verwerkt in een britf aan de burgemeesters. Notdzakelijk sprak, ontroerde me. Het jonge meisje gaf geen antwoord. Na verloop van een paar minuten ging de graf, die haar met een smeknden blik aankeek, voort „Odila, wil je j vader niet gelukkig maken I vraag niets dan dat je rne deaoop laat, ik bepaal immers gen tijd Ik wil je keus geen drang opleggen. We zullen naar 't hof gaan daar zullen zich onderd deftige partijen voordoet Wie zou niet gtlukkig wezen,Je hand mijner dochter te verlijgen Jij zult vrij blijven om I beslissen." Hy zweeg. Niets moeiljter voor een vreemdeling ch om zulke familiezaken t hooren be spreken. „Vader," zeDdila als om een rechtstreeks jtwoord op 't dringend verzoc van den zieke te ontwijken, J zal wel beter wordende Imel zou u niet aan onze tee;re liefde willen ontroven. Alsu eens wist hoe vurig ik daarc bid I" „Je geeft a geen antwoord," zei de graafop een droogen toon. „Wat ki je dan toch in vredesnaam ten mijn plan in 't midden fcngen f is myn wordt het daarin geacht, dat de betrokken hoofden van dienst en de onder hun bevelen staande ambtenaren ten volle begrijpen, dat in het belang van de voedselvoorziening van het Nederlandsche volk elk daarvoor geschikt te maken perceel grond voor de productie van voedings gewassen wordt gebruikt. Door gronden in parken, plantsoenen, langs wegen, kana ien, enz. alsmede braakliggend terrein voor de teelt van voe dingsgewassen te gebruiken, vonr zoover zij daarvoor geschikt of geschikt te maken zyn, kan iedere gemeente belangrijk aan de verbetering van de voed selpositie bijdragen De teeit van voedingsgewas sen in parken en plantsoenen kan in het algemeen zoo gaat de brief verder het doel matigst worden uitgevoerd onder leiding van het betreffende hoofd van diens door de werklieden der gemeente, die met het gewone onderhond van de plantsoenen ea parken zijn belast. Bat betelen van braak liggende terreinen in en om de gemeente kan afhankelijk van de grootte, geschieden in eigen beheer of door verhuring aan derden. Het Centraal Ru. eau voor de Statistiek heeft berekend, dat Nederland omstreeks 5 Decern ber het aantal van 9 millioen inwoners heeft overschreden. Ons land telt thans 271 inwoners per km 2. Schiedam is het dichtst bevolktdaar verzamelen zich op een vierkanten kilometer van des wereldvermaarden grond 7712 inwoners. De inwoners van Schiermonnikoog staan of loopen elkaar het minst in den weg. daar treft men er 5 per km2. Langs een brandtrap, en door forseering van een deur hebben in den nacht van Donderdag cp plan niet biliijk niet natuuriyk Moet ik dan juist verstoken blijven van dien troost die den ellendigsten gegund wordt heb ik je gevoelens gekrenkt heb ik de toevlucht genomen tot geweld of list f" „Neen, vader." „Welnu dan, waarom weiger je dan toch om mijn verzoek in te williger „Mijn besluit is genomen.,., aan God wil ik me wijden I" Zooveel standvastigheid in zoo'n zwak wezen deed me een huivering over 't gehee.e lichaam loopen. Zij stond daar, als de gebeeldhouwde Madonna, tenger, kalm, lijdelijk. De oogen van den graaf begonnen koortsachtig te schit teren. Ik wenkte de jonge gravin, hem ten minste een kleine hoop te laten, ten einde zijn toene mende ontroering tot bedaren te brengenze scheen me niet te zien. „Zoo zou je dus je vader maar zien sterven," hernam hij met een stem die hem in de keel stokte zoo ontroerd was hij, „een woord zou voldoende zijn, om hem 't leven weer te geven, en dat woord, je zoudt 't niet uitspreken OVERVELUWSCH NIEUWS HIERDEN. Alhier is een Chr. Jongelings vereeniging opgericht met 16 leden, BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD. 4 Februari. Teutiis Hop en Aaltje Hop. GEBOREN. 29 Januari. Margaretha Catharina, dochter van Joannes Augustinus Gossé en Berendina Albertha van 't Klooster. 31. Petertje, dochtertje van Jan Epe en Gijsbertje Smienk. 3 Febr. Peter tje dochter van Goossen Foppen en Helena de Vries. Aaltje, doch ter van Klaas Admiraal en Aaltje Mons. 4 Jan, zoon van Aalt juffer en janna Kappenberg. OVERLEDEN. 29 Januari. Johanna van der Horst, weduwe van Reijer Lieman oud 75 jr. Mechelina Dijkstra, weduwe van Hendrik Raaijen, eerder van Johannes Hoff man oud 81 jr Hermanus van Beek oud 7 mnd. 3o. Gerrit van der Zwaan, oud 75 jr. Hendrika Kevelam, weduwe van Peter Foppen oud 52 jr. 1 Febr. Hendrientje van der Zande, oud 5 jr. 2. Louise Luhman, eebtgen. van Jaco bus van Belle, vroeger weduwe van Jan Kenis oud 59 jr. 3. Een als levenloos aangegeven kind van het vrouwelijk geslacht van Reintje van Diermeu echtgen. van Hermanus Cozijnsen. 2. Wilhelmina Johanna de Roos, echtgen. van Gijsbevt Barend Kok oud 63 jr, 3. Aleida Ester Korte echtgen. van Cornells Johannes Klaasen vroeger weduwe van Aart Koning oud 85 jr. PUTTEN. ONDERTROUWD. Geene. GETROUWD. Geene. BEVALLEN. Gerritje van den Hoorn, geb Doppenberg, z. Peetje van den Brink, geb. van Spriel, z. Gerritje Evetdina van Dam, geb. Werkhoven, z. Annigje van der Zanden, geb. van 't Land, d. Maartje Kuit, geb. Petersen z. OVERLEDEN. Elbert van der Zanden, 10 mnd. Geertje Verhoef 54 jr. geh. met Gerrit Caio. Rikkert van de Wal, 59 jr. ODgeh. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. f5.00 a f6.50 Ragge pet H.L. f6.90 i f7.25 Biggen f0.00 fo.oo Aardappelen f2.50 f3.60 Vrijdag inbrekers zich toegang verschaft tot een sigarenfabriek aan den Kanaalweg te Utrecht. Ze hebben het gebouw op hun ge mak geheel doorzocht er een formidabelen buit meegenomen. Hoe men deze enorme hoeveel heid, die verpakt was in honder den kistjes van 50 en doosjes van tien stuks, heeft vervoerd is waarlijk een raadsel. In het geheel hebben de heeren onge veer 74 000 sigaren buitgemaakt. De marechaussee te Nieuwe Pekela is er in geslaagd een drietal oplichters aan te houden die voor f 825 een partijtje banden wilden verkoopen. Bij een zekeren L. te Nieuwe Pekela kwam een man, die hem 33 fietbanden te koop aanbood vooi f 25 per stuk. Hij kon deze banden eerst bezichtigen. Op 'smenschen hand," zei Odila, „maar in Gods hand een woord van mij, al dan niet, is van nul en geener waarde." „Dat zijn moote vrome grond stellingen," vervolgde de graaf op bitteren toon, „van die grondstellingen waarmee men zich weet te ontslaan van de vervulling zijner plichten. Maar heeft God, van wien je onop houdelijk spreekt, niet gezegd „Eert uw vader en uwe moeder „Ik eer u, vader," hernam zij zachtzinnig, „maar mijn plicht brengt niet mee dat ik in 't huwelijk treed lk hoorde den graaf tanden knarsen. Oogenschijnlijk hield bij zich bedaard, daarna keerde hij zich bruusk om en zei „Ga heen, je gezicht hindert me.,.," En zich tot mij wendende die doodsbleek was geworder van dit tooneel, riep hij met een wilden glimlach uit „Dokter, heb je bijgeval geer zwaar vergif een van die vzrgiften die iemand plotseling den dood aandoen alsof ie door den bliksem getroffen was O 't zou wel menschl evend zija, mij daar 'n beetje van te geven..Als je eens wist wat ik lijd een afgesproken plaats kwam L. en inderdaad verscheen daar een man, met een krat, waarin zich de banden zouden bevinden. Toen L., nadat de verkooper was vertrokken, deze kist eens beter bekeek, bleek slechts bovenop een fietsband te liggen terwijl de rest was opgevuid met papier. L. deed aangifte bij de politie. Een huiszoeking bij den rijwielhandelaar G. A. J te Nieuwe Pekela, bij H. P. te Oude Pekela en bij een zekeren J. H. te Alteveer bracht aan het licht, dat allen by deze zaak betrokken waren. Het geld werd eveneens teruggevonden. Alle drie personen hebben bekend en zijn ter beschikking gesteld van den officier van justitie te Groningen. Al zijn gelaatstrekken ver wrongen zich, hij werd lijk kleurig. Odila was opgestaan en ging naar de deur toe. „Blijf 1" brulde de graaf, „ik wil je vervloeken I..." Tot dusverre had ik mij onzijdig gehouden Het spreekt van zelf dat ik tusschen vader en dochter niet treden dorst; maar nu mocht ik 't niet langer lijdelijk aanzien. „Monseigneur," riep ik daarom uit, „in naam uwer gezondheid, in naam der gerechtigheid, wees bedaard, uw leven hangt er van af 1" „Wat geef ik om 't leven f wat geef ik om de toekomst OI waarom heb ik geen mes, om er een eind aan te maken f Dood me, dokter 1" Zyn ontroering nam toe bij de minuut. Ik zag het oogenbhk komen waarop hij, zich zelf niet meer meester van toorn, zich op zijn kind zou werpen om 't te vernietigen. Kalm en bleek ging deze in knielende houding op den drempel liggen De deur stond open en achter de jonge maagd zag ik Spetwer, wiens gezicht de grootste ontsteltenis verried,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1