98ste jaargang STREEKBLAD voor Bet geheim van het Zwarte Wond Woensdag 28 Januari 1942 nvwwiwmv buiten HARDERWIJK, HIERDiN, TOSSEL, ER1EL0, NUNSPEET, RUTSHORST, RISPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enr. [FEUILLETON. No. 8 Verschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartasl - Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Nieuwe belasting Aanzienlijke hamster voorraad in beslag genomen B-steun wordt uifgtkeerd door winterhulp Otter, das ei boommar- ter wettelijk beschermd Schilderij a, valsch gesigneerd Geldigheidsduur petro- leumbons verlengd tot 1 April Da verplichte veelevering Eindje verbrand Hoofdredacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTtEN I —5 regels (galjard) f 1.elke regel meer ?0 cent - Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 eert Zooals men reeds in de „Noord Veluwe" gelezen zal hebben, zijn de werkzaamheden voer de Personeele Belastingen, voor het jaar 1942 voorloopig opgeschort. De belastingplich tigen zullen voorloopig geen aangiftebiljet voor de personeele belasting krijgen en er behoeft derhalve ook geen aangifte te worden gedaan, De oorzaak hiervan ligt ^namelijk in het feit, dat het .zoo goed als zeker is, dat de ^.Pefsoneele Belasting in haar shuidige gedaante voorgoed uit he( Nedetlandsche Belastingstel sel zal verdwijnen. Hoewel uiteraard geen enkele belasting bijzonder sympathiek is, was de Personeele Belasting wei een van de meest onsympathieke. Er staan dan ook reeds geruimen tijd plannen op stapel, om te komen tot 'n meer billijkere belastingvorm voor het ge|ruiken van een perceel, het honden van dienstboden, paar den motorrijtuigen, plezier vaartuigen en biljarts aldus schrijft de Nieuwe Ërieische couant. Hoewel het nog te vroeg is, om vooruit te loopen op den te kon en nieuwen belastingvorm, kan toch wel reeds medegedeeld worden, dat de nieuwe Perso neele Belasting in veel opzichten gelijk zal zijn met: de zgn. I „Mietesteuer", zooals men die in Duitschland kent. Het principe dezer belasting komt hierop neer, dat men, als bewoners van een huis, of gebruiker van een perceel ge ijktijdig met het voldoen van de huurpenningen een zeker percentage vari het huurbedrag tegelijk betaalt als belasting. Dit bedrag komr dus in eerste instantie in handen van den eigenaar van de woning of het perceel, In groote trekken heeft deze nieuwe vorm wel iets weg van de Loonbelasting, zooals wij die tl)|ns kennen. Jpinnen zeer korten tijd kan men dan ook hierover nadere mededeeiingen verwachten. li. 1 Gideon begon te lachen en hernam „Maak je maar niet boos, bochel, maak je maar niet boos. Ik heb niks geen kwaad tegen je in zin, integendeel ik waar deer je kennis, maar wat drom mel voer je dsar zoo vroeg uit by je lamp Men zou zeggen, dat je van nacht opgebleven begt." „Dat is ook zoo, ik ben van na|ht door blijven lezen." „Zijn de dagen dan nog niet lang genoeg voor je „Neen, ik ben aan 't nasporen van een hoogst gewichtig vraag stukik ga niet naar bed voor en al eer ik het opgelost heb." „En wat voor vraagstuk is dal?" ,,Ik wil weten bij welke gelegenheid Lodewijk van Nideck mijn voorvader, Otto den Dwerg, Wederom heeft de politie een onderzoek ingesteld xn de woning van een Hagenaar van wien vermoed werd, dat hij een abnor male hoeveelheid levensmiddelen had gehamsterd. Ditmaal bracht zij een bezoek bij den 49 jarigen P. A. W., bij wien beslag werd gelegd op een aanzienlijke hoeveelheid blikgroenten, gecon denseerde melk, jam, stroop, koek, beschuit, rijst, peulvruchten kaas, cacao, spek suiker, enz. Ook hier moest een vrachtauto voor het vervoer worden gere- quireerd. De secretaris-generaal van Sociale Zaken heeft in een circulatie aan de burgemeesters medegedeeld, dat in de.j ver volge de B steun, met ui sluiting van andere organen, moet wor den uigekeerd door de organen van Winterhulp Nederland. Onder B-steun wordt verstaan verstrekkingvankleeding. schoei sel en dekking aan de gesteunde werkloozen. De aandacht wosdt er op gevestigd dat, nu moelflons wilde zwijnen, fazanten, dassen, s'.eenmarters boommarters ze-s honden en otters in het geheele land tot wild worden gerekend, zij onderhevig zij aan de b palingen van de pul ing u sluiting van de jacht Door dit besluit zijn iie wc.i schen, ten aanzien van et n wettellijke bescherming van den vischotter, alleszins vervuld. Meer dan dat z Ifs want kraóhtens dit bcHuit zu len ook de reeds zeer zeldzaam ge wor den das en boummaiter en zelfs nog enkele and re, voor onze fduuia karaki ristieke dier soorten voortaan door de wei worden beschermd. in het Thuringer woud vond. „Heer Knapworst," zei ik hem op een eerbiedigen toon, „zoudt u wel de goedheid willen hebben, mij inlicht ing te geven op zeker punt dat voor mij eenigszins twijfelachtig is Door mijn woorden gevleid, antwoordde het kereltje „Spreek maar op, mijnheer; geldt het kronieken, dan ben ik tot uw dienst. „Juist, ik zou wel eens willen weten op wat voor personaadje het tweede en derde portret uwer galerij betrekking hebben." „Ah 1 ah I" zei Knapworst wiens gelaatstrekken een leven» dige uitdrukking aannamen, „u bedoelt Edwiga en Huldina, de twee vrouwen van Huig I" En nu lei hij zijn boek neer en kwam van den trap af, om des te meer op zijn gemak met me te kunnen praten. Zijn oogen fonkelden, men zag dat het ventje vol ijdelheid zathij was et bij voorraad grootsch op, zijn geleerdheid uit te kunnen kramen. Zoodra hij bij mij gek men was, gioette bij me heel deftig. Sperwer stond achter ons, niet weinig in zijn schik, dat ik nu in de gelegenheid was, om den dwerg van den Nideck te Bons Alg. Bonöoekje hoeveelheid 194 Zeep in diverse soorten 197 Suiker 1 K.G, 05 C of 05 D 50 gram cacao 193 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 198 Jam enz. 500 gram Geldig t.m. 31 Jan. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. 30 April 24 Jan. 31 Jan. 31 Jan. 31 Jan. 57 So'er en Vet 06 A t/m 09 A 06 B t/m 09 B 203 Haverm. of peulvruchten 250 gram 209 Gort enz, 250 gram 210 Vermicelli enz. 100 gram 195 Peulvruchten 250 gram 06 D07 D 250 gram Rijst 048 04C 04D Reserve 1 stuks eieren Bon L Texuelkaart 50 gram Scheerzeep KAAS 204, 205 206 207 en 208 (alg.) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN 06 B Vlresch 1 kwart rantsoen vleesch 06 A Vlceschwaren 1 rantsoen vleeschw. BOTER EN VET 06 Boter kaart iedere bon 125 gram boter 06 Vetkaart iedere bon 125 gram boter met reductie 31 Jan. 125 gram 31 Jan. MELKKAART 3'h Liter 21 Feb. 1% Liter 21 Feb. AARDAPPELEN 1% K.G. aardappelen 31 Jan. V» K.G aardappelen 31 Jan. BROODKAART 4 rantsoenen brood 31 Jan. Vt rantsoen brood 31 Jan. BLOEM ?00. 201 :02alg. i rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 granmeel of bloem 21 Feb. PETROLEUM aart O Periode 15 2 Liter 31 Maart 6 der kaa ten S en T 2 Liter 31 Maart BRANDSTOFFEN 07 K.F. (bvandstotfenkaart voor kook doeleinden) 1 eenheid brand stoffen (geen anthtaciet) 31 Jan. Er rheid op boenen 5 tot en met 7 H.K tot en m- t 31 Januari13 H K. en 17 H.K tot en met 30 Aprd; H K doch uitsluitend voor tuif tc-t en met 30 April 12 tot en met 20 C.V. tot en met 31 Januari23 tot en met <8 C.V. tot en met 30 Apiille tot en met 8e periode tot en met 30 April 06 06 06 06 A B A B 199, Bon- Bon Bon b'wor-dnren. Want al mocht de dwerg naar zijn gevo len ook voor hrm Sperwrr. een znoge» naamde ongduksvo el zijn, uit nam riet weg, dat hij diens uitgrbrmde kei rus achtte en phem ld»*. Mij heer," zei Knapworst en meteen stak hij zijn lange geele hand naar de portretten uit, Huig van. Nid'ck', de eerste van zijn geslacht huwde in 832 Edwiga van Lutzeburg. Huig de Wolf had geen kinderen bij deze eerste vrouw, die in het jaar des Heeren 837 heel jong stierf. Toen heer en en meester van de huwelijksgift, wou Huig er geen afstand van doen. Zoo ontstonden er hevige gevechten tusschen zjjn schoon broeder en hem. Maar die andere vrouw, die ge daar ziet, Huldina namelijk, deze stond hem met haar raad ter zij. Dat was een persoon van grooten moed Men weet niet waar ze van daan kwam, noch tot welke familie ze behoordemaar het heeft haar niet verhinderd om Huig te redden, die door Frans van Lutzelberg gevangen was ge nomen. Hij moest nog denzelfden dag opgehangen worden, en reeds had men den ijzeren bout aan de kanteelen vastgemaakt, daar ve schijnt Huldina aan het hoofd van 's graven vassalen die zij door haar moed had meegesleept ze maakt zich meester van een uitval poort, redt Huig en laat Frans in d'--ns plaars ophangen. uig de Wolf huwde deze vrouw in 842 en kreeg er drie kinde» ren bij." „Zoo heette dus de eerste van die vrouwen Edwiga," her nam ik geheel in gedachten, en staan nu de afstammelingen van den Nideck hoegenaamd in geen betrekking tot haar 1" „Hoegenaamd niet." „Is u daar wel zeker van Ik kan u onzen stamboom laten zien. Edwiga heeft geen kinderen gehad; Huldina, de tweede vrouw, heeft er drie gehad." „Dat is vreemd." „Waarom ,,Ik had ietwat gelijkenis meenen te bespeuren..." „Wat I gelijkenissen gelijke nissen 1viel Knapworst me met een schellen lach in de rede. „Kijk, ziet u deze oud palmboomhouten, snuifdoos met dat portret er op, dat portret nu stelt mijn overgrootvader Hans-Worst voor Hij heeft een neus als een domper en een kin als een klompik daaren» Eenigen tijd geleden schreef een inwoner van Delft op een adver tentie, waarin een kunstschilder in moeilijkheden zijn schilderijen tegen zeer lagen prijs te koop aanbood. De Delftenaar kocht drie schilderijen welke, torn hij ze later aan een kunstkenner liet zien, hoegenaamd geen kunst waarde bleken te hebben en veel te duur waren gekocht. Aangifte bij de politie volgde en thans is aangehouden de 22-jarige C. uit Amsterdam. Hij maakte de schilderstukjes en teckende die met den naam van een schilder uit een Limburgsche gemeente. Recensies over het werk van dien schilders liet hij aan de adspirant-koopers lezen, zoodat ze dachten met iemand van naam te doen te hebben. Tegen den 22 jvrigen jorgen is proces ver baal wegens oplichting opge maakt. De secr -gen. van het dep. van Handel,Nijverheid en Scheep vaart maakt het volgende bekend inzake de distributie var. petro leum. Het is noodzakelijk, den geldigheidsduur van de met „26" genummerde bonnen van de met ,,S" en ,,T' gemerkte petroleumkaarten welke gedu rende het tijdvak van 4 Jan tot en met 14 Februari recht geven op het koopen van 2 liter petroleum voor verlichtings doeleinden, te verlengen tot en met 31 Maart. Eveneens is de geldigheidsduur van de met ,15" genummerde bonnen van de petroleumkaart „O" welke gedurende het tijdvak van 24 December 1941 tot en met 21 Maart 1942 recht geven op het koopen van twee liter petroleum tot en met 31 Maart verlengd. De kans is evenwel niet uitgesloten, dat voor 31 Maart nieuwe bonnen voor petroleum kunnen worden aangewezen. Bij beschikking van den Sec.- Generaal van het departement van Landbouw en Visscherij is een wijziging aangebracht in de bestaande regeling ten aanzien van de overname van vee en wel deze, dat de Nederlandsche Veehouderijcentrale in haar huidigen vorm is opgeheven. In plaats vao deze Organisatie is thans in het leven geroepen de Bedrijfsorganisatie van Vea en Vleesch en het Vee en Vleesch-aankoopbureau. Door de bedrijfsorganisatie zijn onder meer overgenomen de werkzaamheden, verban d houdendende met de voorraad vorming en den export. Er zijn tevens eenige veran deringen gebracht in de gebrui- kelijke gang van zaken bij de verplichte levering. Het is thans zoo geworden, dat de veehouder voor de nieuwe levering, dus voor de levering voor 1942, geen bon meer bij den Plaatselijken Bureauhouder oehoeft in te leveren en dat de Plaatselijke Bureuhouders geen ontvangstbewijzen meer behoe ven uit te schrijven. De aanslagrekening van een bepaalden veehouder zal na levering automatisch worden verminderd. Donderdagavond omstreeks 6 uur is een anderhalfjarig kindje, het zoontje van het echtpaar R te Maastiicht in zijn bedje verbrand. De moeder had de kleine even alleen gelaten in de woning om aan keunissen m de buurt nieuws te vertellen uit een brief van haar man, die in Duitschland werkt. De kleine heeft waarschij/ilijk het een of ander uit zijn bedje gegooid, dat een doek bij de kachel vlam deed vatten en zoo brand ver oorzaakte. Toen de moeder terugkwam, was de kleine, het eenige kind van de familie deerlijk verbrand en reeds over leden. tegen heb een platten neus en een fatsoenlijken mondbelet me dat nu om zijn kleinzoon te zijn „Neen. zonder twijfel." „Welnu I zoo giat het ook met de Nidecks. Laten ze de trekken hebben van Edwiga ik zeg niet van neen, dat neemt niet weg dat Huldina hun stam moeder is. Zie den stamboom maar in. ja zie hem maar gerust in, mijnheer 1" Als de beste vrienden ter wereld namen Knapworst en ik afscheid van elkaar. V. Peinzend volgde ik mijn vriend Sperwer, die den gang weer ingegaan was. Edwiga's portret dat zoo eenvoudige, zoo naïve beeld, verwarde zich in mijn geest met de beeltenis der jonge gravin. Op eens bleef Gideon stil staan ik keek op,.we bevonden ons vlak tegenover de apparte menten van den graaf. „Treed b nnen," zei hij tegen me, „ik ga de honden eventjes hun eten geven is de baas er niet. dan sloffen de knechts ik ben dadelijk weer bij je Ik trad binnen, nieuwsgieriger om freule Odila weer te zien dan de graaf; ik verweet het me zelf, maar zulke dingen laten zich maar niet gebieden. Hoe vreemd stond ik niet ep te kijken toen ik in 't schemer donker der alkoof den heer Nideck gewaar wsrdhij zat met zijn hand onder het hoofd en keek me strak aan 1 Zoo weinig was ik op dat aankijken verdacht, dat ik er geheel van beteuterd was. „Kom nader, heer dokter," zei hij me met zwakke, doch vaste stem en meteen stak hij me z'n hand toe. Mijn brave Sperwer heeft me dikwyis over u gesprokenik verlangde zeer naar uw kennismaking „Laten we hopen, monseig neur," antwoordde ik hem. „dat de kennismaking een gelukkig resultaat moge opleveren. Nog een beetje geduld, en we zuilen ook dezen aanval wel te boven komen," „Och geloof dat niet, dokter. Ik voel, dat mijn uurtje nadert." „U vergist u, mijnheer de graaf." „Neen, de natuur verleent ons, bij wijze van laatste gunst, het voorgevoel van ons einde." (Wordt vervolgd))

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1