So. 1 Iff 0y De positie van den Architect Het geheim het Zwarte Wood VOOR VIJFTIG JAAP. Zaterdag 24 Januari 1942 ITOVELUWSCHE BLADE* 98ste jaargang STREEKBLAD voor: HiBDEHWIJÏ HI3RDSN, TOSSEL, E1WL0, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, en?,. r -Tl !i;1 «fc Verschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f 1,05 per kwartaal - Uitgave firma I, WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Autoverkeer tusschen Urk en Lemmer door den Noordoostpolder FEilllLBTOM 10 Door koude bevangen en bestolen Nieuwe samenstelling van fcoodmeel Het houtskoolbedrijf Een noodlottige val cp hit ijs Voorioopig geen perso- Edele belasting Uit het Overvelawsch Weekblad van 30 Jan. 18b2 Vieesch in een modder- knii. Valsche stuivers in omloop. - ■■hw' Hoofdredacteur J. Volders, Tarderwijk ADVERTENTIEN l5 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent - Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent i» Binnenkort zal iedere architect moeten staan ingeschreven bij de Ned. Cultuurkamer, vakgroep architecten, als voorwaarde voor het verder uitoefenen van zijn beroep. De bedoeling is, dat ook de architecten evenals zoovele andere beroepen worden ondergebracht in één organisatie. Aan een toelichting die omtrent de nieuwe organisatie in een vergadering van het Ned. Architectengilda werd gegeven, ontleenen we het navolgende Elke architect moet aan de Cultuurkamer opgave doen van de verkregen opdrachten, zoodat de Kamer in groote lijnen kan nagaan, in aanmerking genomen de kennis, de ervaring en de hoeveelheid werk welke de architect reeds op zich genomen heeft, of het aanvaarden van den opdracht verantwoord is. Men dient dit niet te zien, als een soort van politioneel toezicht, het dient echter te worden vermeden, dat een enkele architect, door bijzondere om standigheden ten opzichte van zijn collega's in een bijzonder gunstige positie geplaatst, terwijl een even vakkundigsn collega niets te doen heeft. Het zal in de toekomst tevens uitgesloten zija, dat een architect tegelijkertijd aannemer is. De huidige architect aannemer zal dus hebben te kiezen in de toekomst ofwel behooren tot de categorie der architecten ofwel tot die der aannemers Tot nu toe kwam het voor, dat een opdrachtgever, die tegelijk eigenaar van een te bouwen pand was, slechts een architect in den arm nam om bijv. een gevel te ontwerpen welke de goedkeuring van de schoon heidscommissie zou kunnen wegdragen terwijl hij dan naar eigen inzichten verder bouwde. Hieraan zal definitief een einde worden gemaakt. De aanbesteding zal op ge heel anderen grondslag geschie den dan tot nu toe, Groote aannemingmaatschap pijen konden voor betrekkelijk lage prijzen inschrijven en het was den bona-fiden kleinen aannemer vaak niet mogelijk in de verste verte concurrentie aan te doen. Het bestek waarop de aannemer moet inschrijven zal meer uni form dienen te worden. De architectenbegrooting moet veel meer ut gewerkt worden dan tot nu toe. Tot op den dag van heden bestond ze uit een rijtje van tien tot twaalf eenheidsprijzen. De architecten begrooting moet zoodanig serieus opgemaakt worden dat ze door den opdrachtgever goed verge leken kan worden met de begrooting van den aannemer. Om voor een direct contact te kunnen zorgen tusschen de Cultuurkamer en de arcnitccten zal het land door da Kamer verdeeld worden in districten en kringen. In eik ressoort zal een gemachtigde van de Kamer worden aangesteld die als taak heeft de architecten in zijn gebied met raad en daad bij te staan. In geschillen tusschen opdrachtgever en architect zal hij dienen te bemiddelen. Over de drooggevallen gronden van den Noord Oostpoider ontwikkelt zich thans een auto verkeer tusschen het voormalige eiland Urk en Lemmer. Een auto bus van Urk uit heeft een ge Daarop ging hij, met z'n elle bogen op den steen, met z'n endje pijp naast me staan rooken, stak z'n hand uit en zei „Kijk goed uit je oogen, Jij zoon van 't Schwartz Wald. jij moet van zoo'n vergezicht houden 1 kijk daar ginds, heel daar ginds. Zie je 'm f Herinner je Truitje Owat zijn al die dingen ver af 1" Sperwer pinkte een traan uit z'n oogenwat kon ik hem antwoorden „Ftits, alles gaat goed, de graaf heeft geen aanval gehad". Deze woorden brachten me tot de werkelijkheid terug. „Zoo 1 des te beter, des te beter 1" „Aan jou, Frits, heeft hy dat te danken". „Wat 1 aan mij Ik heb 'm niets voorgeschreven 1" „Dat komt er niet op aan 1 jq waart daar 1" slaagde proeftocht gemaakt. Zaterdag vertrokken er per bus zestig peror en van Urk naar Lemmer. Op deze wijze zullen thans ook levensmiddels* en post worden vervoerd. Aan vankelijk was het moeilijk, etn goeden weg door den polder te vinden. Eei. enkele maal is dan ook een auto in de slappe veenlaag weggezakt „Je dolt, Gideon wat baat mijn tegenwoordigheid hier, als ik den zieke niets voorschrijf?" „Wat dat baat jij brengt hem geluk aan". Ik keek hem vlak in z'n oogen, hij lachte niet. „Ja", hernam hij ernstig, „jij bent 'n geluk aanbrenger, 'n zoogenaamde geluk vogel, Frits de vorige jaren bad onze heer vier dagen achter mekaar 'n aan val. Jij voorkon t dat alles, jij houdt de kwaal tegen. Dat 's klaar „Niet al te klaar, Sperwer ik voor mij vind integendeel dat het heel donker is". „Men is nooit te oud om te leeren", hernam de brave man, „Laat ik je dan leeren, Frits, dat er geluk aanbrengers in deze wereld zijn en ongeluk aanbrengers ook Bij voorbeeld die schavuit van 'n Knapworst is mijn ongeluk aanbrenger. Telkens als ik hem tegenkom, wanneer ik op de jacht ga, ben ik zeker dat me iets overkomen zalm'n geweer ketst, ik ver stuik m'n voet, een van m'n honden wordt de buik open gereten. Weet ik veel Omdat ik dat weet, draag ik voor mij dan ook ter dege zorg, voor dag en dauw te vertrekken, De bediende van een firma te Amersfoort moest geld van die firma overbiengen naar het Hoofdkantoor te Den Haag. Het geld bevond zich in een actetasch, die hij bij zich had. Des middags omstreeks vijf uur is hij op de Weteringkade te Den Haag vermoedelijk door de koude bevangen en bewusteloos geraakt Men bracht hem een winkel binnen, vanwaar hij door den G.G.D. naar net ziekenhuis aan den Zuidwal weid vervoerd. Toen hy weer wat was opge- knapt, bemerkte hij echter tot zijn grooten gf hrik, dat de acte tasch was vei dwenen. In deze tasch bevindt zich een groot bedrag aan geld en een aantal brieven en andere bescheiden, die van waarde zijn voor de Firma. Naar prof. Sletuwijk aan „De Tel." mededeelt, wardt sedert de eerste week van deze maand net meel ia de fabrieken naa; de volgende samenstelling bereid43 pet. tarwe, 40 pet. logge, 7 pet. gerst, 10 pet. erwten. Du wordt uitgemaien tot 85 pet. Aan 90 kg van dit mengsel wordt 10 kg aardappelmeel toegevoegd. Wij eten echter het hiervan gebakken brood nog niet. Telkens wanneer er een wijziging in de samenstelling der grond stoffen van ons broodmeel moet worden gebracht, duurt het nog 4 a 6 weken, alvorens de voorraden der oude samen stelling uit de verschillende depost zijn opgebruikt. Dit zal, evenals in votige gevallen, ook au geleidelijk geschieden. Men kan dus naar schatting, zeggen, dat men vóór 1 Februari het nieuwe brood nog niet zal eten, dat het tusscnen 1 en 15 Februari in gebruik zal komen en dat daarna heel ons volk het zal nuttigen. voordat de snuiter, die als 'n mariuot slaapt, een oog heeft opengedaan, of wel, ik snij door de aenterdeur uit, door 'n uitvals poortje, je begrijpt 1" „Ik begryp heel goedmaar dat nei-mt niet weg, dat je idfcëa me vreemd voorkomen, Gideon". Ju, Fiits", ging hy voert zuuuer naar me te luisteren, jij bent 'n brave en knappe jongende hemel heeft over jou hoofd ontelbare zegeningen uitgestort, men heeft enkel je eoeie tronie, je open blik, je boedige glimlach te zien en men is van zelf opgeruimd. Kortom, jij brengt den lui geluk aan, dat staat zoo vast als 'n paai, dat heb ik altijd gezegd, en 't bewijs, wil je 't bewijs hebben „Ja, drommels graag I ik zou er niet zwart om kijken a's ik merkte dat er zoo veel verborgen deugden in m'n persoontje scholen". „Welnu I" zei hij mij bij 't gewricht mijner land grijpende, kijk daar ginds 1" Hij wees me een heuveltje op twee karabijnschoten afstands van 't kasteel. „Zie je die rots daar midden in de sneeuw, met 'n strik Het laatste jaar is de vraag naar houtskool zeer toegenomen o.a, voor het gebruik in houtgasgeneratoren en landbouw* tractors. In verband daarmee wordt er getocht om het houtskoolbedrijf ia den lande i uit te breiden, o.m. op de Veluwe. De houtskoolbranderijen op de Veluwe worden zooveel mogelijk verbeterd en men wil het werk binnenkort zeer krachtig aanpakken. Een houts&ool branderij bij Apeldoorn wil iiiiaalbranderijen vestigen o.a elders bij Apeldoorn, bij Amersfoort, Hoogeveen. Ómmen en ook in N. Biaoaad. Het plan is bij verschillende branders om de productie op te voeren. Men gebruikte tot nu toe meestal alleen het normale hout van boomen voor de branderij. Men heeft het echter in de laatste tijd ook met boomstobben ge probeerd. De resultaten daarvan waren bevredigend. Het zou zeker een voordeel zyn als het nader zou blijken, dat boom stobben voor houtskool goed kunnen worden verwerkt. Lé arbeider Nijenkamp, werk* zaam te Raalte, wilde van den kortsten weg gebruik maken, n.l. over het ijs van het kanaal, maar dit werd hem wel zeer noodioUig, Net op het ijs kwam N. achterover te vallen en was vrijwel op slag dood. Dr. van der Werff, die onmiddellijk ont boden werd, kon geen hulp meer verleenen. Het slachtoffer was gehuwd en vader van 10 kinderen. Ter kennisneming van hen, die voor het jaar 1942 voor de persoueeie belasting belastin- phchtig zijn, wordt medegedee.d dat de werkzaamheden voor die belasting op de inspecties de> belasting tot nader orders zijn opgeschort, in verband met lir.ks „O heel goed". „Kijk er om heen, zie je nik- I" „Neen". „Wel, drommelsdat is doodeenvoudig, jij hebt de „Hek che Marie" weggejaagd. k jaar zag men ze daar, bij den tweeden aanval, met 'r voeten in de sneeuw, 's Nachts siak ze vuur aan, warmde z ch en ging dan wortels braden. Dat was 'n vloek 't Eerste wat ik van morgen doe, is, hier op te klauteren. Ik klim op 't seintorentje en kijk weg is die ouwe schobbejak I En of ik m'n hand op m'n oogen leg, of rechts kijk en links naar boven en naar beneden, in de vlakte of op den berg. niks, niks niemendal I Ze had jou geroken, dat 's zeker". En mij met geestdrift om helzende, riep de brave man op bewogen toon uit „OFrits... Frits,, wat 'n buitenkansje, dat ik jouw hier naar toe meegenomen heb I De ouwe moet het stellig te be nauwd gekregen hebben. Ik beken 't, ik was een beetje verlegen dat ik zooveel verdienstelijks bezat, zonder 't tot dusverre ooit te hebben bespeurd. OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. De bevolking onzer stad bestund op 1 Jan. j 1. uit 7307 personen. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK. GEBOREN 22 Januari Geertruida Pauline, dochter van Gregorius Merz en Geertruida Antoinetta van Wil ligen 26. Geertruida Carolina, dochter van Willem Jan Kuikhoven en Gerritje van der Velde. 27. Bartje, dochter van Hendrik Kraaijen- hof en Johanna Maria Venniks 28. Evertje, dochter van Arij Klaassen en Aaltje de Jager. OVERLEDEN. 23 Januari. Beren- dina Gerards, oud 1 jr. 22. Rein- tje Petersen, oud 2 jr. 23 Wil lem Timmer, oud 68 jr. Willtm Huisman, oud 9 jr. 24. Jannetjen Jacobsen, weduwe van Hendrik Weijler oud 67 jr. Marinus van Auricb, weduwnaar van Neeltje Franzen, vroeger van Allette Terp stra oud 66 jr. Geertje Wouters Groenewoud, weduwe van Antonie Dooijeweerd oud 78 jr23. Cornelia Petersen, oud 2 jr. 27 Jansje Hanneszen, oud 2 jr. Gesina van 't Pad weduwe van jacobes Adnanus Braun oud 67 jt. 29 Willem Schaftenaar. echtgen. van Hendrikje Kruljsdijk, vroeger weduwnaar van Berendina Teuter oud 77 jr, PUTTEN. ONDERTROUWD Teucis van Bokhorst en Berendje Campborst Jan van de Hee en Geertje van 't Land. GETROUWD. Geene. BEVALLEN. Eibertje van Beek geb Blom, d. Maria Lub- bersen geb. van Beek d. Willem- pje uit 't Bosch, geb. van de Lange- meen, d. OVERLEDEN.Jan Ruiter, 1 mrd. Evertje Zuurveld, 88 jr. wed. van Wouter van Dam, MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. f4 80 i 16 50 Rogge per H.L. f 7.4J i f7.40 Biggen fO.Oü i fu.oO Aardappelen f2.80 i f3 40 den arbeid voor de uitvoering van andere belastingwetten. Tengevolge daarvan ontvangen de belastingplichtigen voorioopig geen aangiftebiljetzy behoeven geen aangifte te doen voor het gebruik van een perceel of voer het houden van dienstboden, paarden, motorrijtuigen, pleizier- vaartuigen en biljarten. Ook de z.g. „beschijving", waarbij door de ambtenaren wordt geinformeerd naar belaste objecten, blijft voorioopig achter wege. Voorts wordt nog medegedeeld dat zij die het voornemen hebben de door hen gehouden motorrij tuigen of pleziervaartuigen het geheele jaar 1942 met te gebrui ken, kunnen nalaten de inspecties der belastingen daarvan in ken nis te stellen. Verzegeling zal voorioopig niet geschieden. Te Hoogkerk (Gr.) kwamen ambtenaren van den C.C.C D een verdcahte op het spoor, die, na gearresteerd te zijn, bekende „Dus heeft de graaf, als ik je goed verstaan heb, Sperwer, 'n rustigen nacht gehad?" „Een rustigen, 'n heel rustigen 1" „Nou, dat kan niet beter. Kom, laten we nu maar naar beneden gaan". Op nieuw gingen we de courtine over en kon ik deze passage beter opnemen; de muren waren verbazend hoog zij liepen lood recht met den rots tot heel achter in 't dal. Toen ik naar beneden keek, voelde ik dat ik duizelig werd en verschrikt tot midden op 't plat achteruit deinzende, ylde ik naar den smallen gang die naar 't kasteel geleidt. Sperwer en ik hadden al groote corridors achter den rug. toen we een groote openstaande deur op onzen weg tegenkwamen ik sloeg er een oog in en zag heel boven op een kameitrap het kleine aardmannetje Knap worst, wiens potsierlijke tronie, me den vorigen avoed getroffen had. Ook de zaal trok m'n aan dacht, zoo indrukwekkend zag ze T uit't was de archiefzaal van den Nideck, een hoog, somber, ztofferig vertrek met groote boogvormige ramen. een stier frauduleus te hebb -n geslacht. De man had het vieesch verborgen, toen hij er de lucht van kreeg, dat men htm zoc„t. Op zijn aanwijzing bleek, Gat bij een deel ervan in een z^k had gedaan en in een vieze sloot gedeponeerd. Meer dan 100 kg vieesch had hij in oude vuue kleeren verpakt en toen in een modderkuil begraven. Zoodra het weer „veilig" was, zou hij het vieesch hebben opgehaald en verkocht. Gelukkig is het zoover niet gekomen. Al het vieesch moest nu worden afga» keurd. Het nieuwe stuivertje is reeds thans vervalscht Een bewoon ster van Hilversum heeft Maan dag zulk een vatsch stuiverstuks ontvangen, van welk feit zij aangifte bij de politie heeft ge daan. Het vervalschte stuivertje is slecht nagemaakt. Het is dunner dan het echte en er zijn ook enkele andere waarneembaro verschillen. Dank zij de zorgen van de voormalige apten, vond men daar behoorlijk op groote planken gerangschikt, niet alleen al de dokumenten, titels en stamboomen der Nidecks, hun rechten verbintenissen en ge schiedkundige betrekkingen met de dooriuchtigste tamihën van Duitschland, maar ook al de kronieken van 't Schwarts-Wald. Sperwer, die op den drempel der boekerij stil was blijven siaan, had, had even sen schel gefluit doen hooren. Knapw st keek hem van de hoogte zijner ladder aan zonder een vin te verroeren. „Fluit je mij als 'n hond", vroeg het aardmannetje. „Ja, boosaardige rot, om je m'n nulde te bewijzen". „Hoor", hernam Knapworst op een toon waar de uiterste minachting uit sprak, „geef je maar geen moeite, Sperwer, je kunt m'n zolen met eens be» spugen ik beiach je I" Hij liet hem z'n schoenzool zien. „En als ik naar boven klim „Dan sla ik je met dit boek deel zoo plat als 'n schol". (Wordt vervolgd).

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1