Reorganisatie der Kamers van Koophandel. Het geheim van het Zwarte Wond 21 Januari 1942 OVERVELUWSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 6 v J STREEKBLAD voor: BARDERWLIi, BIESDEN, TONSIL. ERIELO, NÜNSPEET, HULSHORST, ELSFEET, DOORNSPIJK, FUTTEN, eaz. FEMILLETOM. I Verschijnt tweemaal 's weeks - Prijs fl.05 per kwartaal - Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk s weeks - Prijs fl,05 per kwartaal - 10, Sperwer en ik keken mekaar Nienwe pasmunt Voor drnkwerkorders goedkeuring noodig Onbesuisde vader trekt het mes Inlevering voorraden thee en koffie ii T <*■-. rloofd-redacteur J. Volders, darderwijk ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—elke regel meer 20 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 8 een Door het besluit van 25 Nov. 1941 van den secretaris generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, be treffende de samenstelling, in richting an bevoegdheid van de Kamers van Koophandel en Fabtieken, is er voor die Kamers een reorganisatie tot stand gekomen, die 1 April 1942 in werking treedt. Er komen 11 Kamers, wier gebied elk zal samenvallen met de provinciale grenzen. Voor zoover noodig, zullen er in de provincies kantoren worden gevestigd, die dus elk een onderdeel zijn van een Kamer van Koophandel. De kantoren worden aangewezen door den secretaris generaal. Samenstelling. De leden der Kamers worden benoemd uit het georganiseerde bedrijfsleven. Volgens de ver» ordeningen en uitvoeringsbe sluiten betreffende den opbouw van een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het be drijfsleven, zijn die hoofdgroepen: industrie ambacht, handel bankwezen, verzekeringswezen en verkeerswezen De Kamers zullen afdeelingen vormen, waarvan het aantal leden nader zal worden vastge- gesteld. De leiding der Kamer berust bij een voorzitter en twee onder voorzitters, die door den secr, generaal worden aangewezen voor den tijd van twee jaar. Naast deze drie voorzitters komt er een raad van bijstand, de leden daarvan worden benoemd door den voorzitter Voorzitters van bedrijfsgroepen wier onder nemingen in een bepaalde provincie haar ho fdzetel hebben worden automatisch lid van den raad van bijstand van de in die provincie gevestigde Kamer IjVoor de kantoren komt er ook een raad van bijstand, die gevormd wordt uit die leden van den raad van bijstand van de Kamer die in het gebied En toen ik vervolgens om de „Hekse-Marie" begon te denken, zooals die op haar hurken in de sneeuw zat, voelde ik een huivering langs m'n leden loopen. Vreemde indruk I één woord een enkel woord, had ons in een reeks van droefgeestige overdenkingen* geworpen. Een gansche wereld van herinne ringen was toevallig opgeroepen. Ik weet niet hoe lang ons stilzwijgen al duurde, daar deed een dof, verschrikkelijk gebrom aan 't ver geluid van een onweer, ons trillen. W\j keken naar den hond. Nog altijd hield hij zijn half afgeknaagd been tusschen zijn voorpoten maar met den kop in de hoogte, met gespitste ooren en fonkelend oog luisterde hij in de stilte, en de rilling van den toorn liep hem langs de lendenen. van het betrokken kantoor wonen. Daar de Kamer moet zijn een weerspiegeling van het geheele bedrijfsleven in een provincie moet de voorzitter der Kamer er voor zorgen, dat bij voor den raad van bijstand leden benoemt uit verschillende distric ten. Taak der Kamers. De taak der nieuwe Kamers wordt drieledig 1. Adviseerend. 2. Het uitvoeren van over* heidsopdrachten. 3. Het dienen van alle econo mische belangen van ge meenschappelijken aard in de provincie Hiervoor is noodig een voort durend overleg en samenwerking met andere organen van het georganiseerde bedrijfsleven Daarom zullen gewestelijke afdeelingen der hoofdgroepen industrie en handel van het georganiseerde bedrijfsleven nauw verbonden worden met d>. Kamers. Deze hoofdgroep-n moeten daarom invloed hebben op de benoemingen bij de Kamers. Hetgeen de taak van de Oude Kamers was, blijft verder ook de taak van de nieuwe, zooals het houden van het handels re ister, enz. Verder moeten zij voeren de algemeene propaganda voor het bedrijfsleven en voor lichting verstrekken over het bedrijfsleven. De Kamers krijgen een ver ordenende bevo gdneid. Kos-en der Kamers. Deze worden bestreden uit de inkomsten, dte ook de oude Kamers al hadden en welke inkomsten blijven bestaan. Daarnaast moeten nu gtweste iijke en plaatselijke bedrijf s groepen, die met de Kamer verbonden zijn, haar financieel steunen. doodsbleek aan geen enkel geluid, geen enkele zuchtbuiten was de wind gaan liggenniets behalve dat dof, aanhoudend gebrom dat aan de borst van den hond ontsnapte. Op eens stond hij op en sprong tegen den muur op met een droog, rauw, verschrikkelijk geblafde gewelven weerklon ken er van als was de bliksem tegen de glasruiten geslgen. Met de kop omlaag scheen Lieverlé door het graniet neen te kijken, en zijn lippen, die tot aan hun wortel waren opgetrokken, lieten twee rijen sneeuwwitte tanden zien. Hij bromde nog altijd door. Soms hield hij bruusk op, lei zijn snoet tegen den ondersten hoek van den muur aan en snoof geweldig, daaiop richtte hij zich weer op en zijn voor poten waren druk in de weer om het graniet te vergruizen. Wij hielden hem terdege in de gaten zonder daarom iets van zijn verbittering te begrijpen Een tweede kreet van woede, nog vreeselijker dan de eerste, deed ons opspringen. „Lieveilé 1" riep Sperwer uit op hem toeschietend, wat man keert je f Ben je gek Hij greep een blok en sloeg Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid Geldig t.m. 194 Zeep in diverse soorten 31 Jan. 184 Suiker 1 K.G, 24 Jan, 01 C of 01 D 50 gram cacao 24 Jan. 193 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 21 Feb. 189 Jam enz. 500 gram 24 Jan. 190 Haverm. of peulvruchten 250 gram 24 Jan. 191 Gort enz. 250 gram 24 Jan, 192 Vermicelli enz. 100 gram 24 Jan. 195 Peulvruchten 250 gram 24 Jan. 02 D03 D 250 gram Rijst 24 Jan. C4B, 04C, 04D Reserve 1 stuks eieren 7 Feb. Bon L Textielkaart 50 gram Scheerzeep 30 April KAAS 179, 180, 181, 182 en 183 (alg.) 100 gram 24 Jan. VLEESCH EN VLEESCHWAREN 04 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch 24 Jan. 04 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 24 Jan. BOTER EN VET 03 Boterkaart iedere bon 125 gram boter 23 Jan. 03 Vetkaart iedere bon 125 gram boter met reductie 23 Jan. 57 Boter en Vet 125 gram 31 Jan. MELKKAART 01 A t/m 04 A 3!A Liter 24 Jan. 01 B t/m 04 B IV* Liter 24 Jan. AARDAPPELEN 05 A IV* K.G. aardappelen 24 Jan. 05 B V» K.G. aardappelen 24 Jan. BROODKAART 04 A 4 rantsoenen brood 24 Jan. 04 B rantsoen brood 24 Jan. BLOEM 185 186, 187, 188 alg 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 24 Jan. PETROLEUM Bonkaart O Periode 15 2 Liter 21 Maart Bon 26 der kaarten S en T 2 Liter 14 Febr, BRANDSTOFFEN Bon 07 K.F. (brandstoffenkaart voor kook- doeleinden) 1 eenheid brand stoffen (geen anthraciet 31 Jan. Een eenheid op bonnen 5 tot en met 7 H.K, tot en met 31 Januari; 13 H K. en 17 H.K, tot en met 30 April8 H K doch uitsluitend voor turf, tot en mot 30 April 12 tot en met 20 C.V. tot en met 31 Jaruari; 3 tot en met 28 C.V. tot en met 30 AprilIe tot en met 8e periode tot en met 30 April daarmee tegen den muur aan, die vol en diep was als de rots zelf. Niets dat de geringste holligheid deed vei morden, en toch hield de hond maar niet op. Op 't zelfde oogenblik trof een geluid dat ditmaal van buit« n kwam, ons oor. Daar ging de deur open en wie verscheen op den drempel f linze goeie dikke Tobias Offen- loch met zijn lachende volle» müanstronie de lantaren, waar hij de ronde mee placht te doen, in de erne har d en zijn rotti' g in de andere en met zijn steekje op. Gegroet, samen," zei hl), maar wat voer jelui daar toch uit f" ,,'t Is dat dier dat zoo'n herrie maakt dat je hooren en zien vergaat I" antwoordde Sper wer. „Verbeeld je, hij is me tegen dien muur gaan staan. Ik vraag je waarom „Sakkerloot I hij zal 't getik van mijn houten been gehoord hebben op den torentrap," gaf de brave man hierop lachend ten antwoord. Hierop zette hij zijn lantaren op de tafel neer en ging voort „Dat zal je leeren, meester Gideon, om je honden beter vast te leggen. Je bent al te zwak man, voor je honden I 't Zal nog hierop uitdraaien dat dte dieren ons 't gat van de deur wijzen. Nog zoo even kom ik in de groote galerij je Blitz tegen daar springt dat dier pardoes bij mijn been op, kijk eenszijn tanden staan er nog in 1 en dat was 'n spiksplinter nieuw been 1 O dat schavuitge beest 1" Onder 't uitspreken dezer laatste woorden ging Tobias zitten en met zijn beide elle bogen op tafel en de oogen wagenwijd open van plezier, fluisterde hij ons vertrouwelijk in „Ik ben van avond weer vrijgezel, heeren." „Nou, wat is dat f" „Ja. Marianne waakt met Truitje in de kamer van mon seigneur." „Je hebt dus niks geen haast „Niks 1 letterlijk niks I" „Hoe jammer dat je zoo laat op het appél bent gekomen," zei Sperwer, „alle flesschen zijn lens 1" „Dan maar een anderen keer, zei hij weer opstaande, „Van uitstel komt niet altijd afstel, en... borgen is geen kwijtschei» den I" Binnenkort zullen in omloop worden gebracht nieuwe zinken muntstukken van 25, 10, 21/* en 1 cent. De oude kwartjes, dubbeltjes, halve stuivers en centen zullen nog gedurende korten tijd in circulatie blijven. Op een nader vast te stellen tijdstip zullen ze echter hun waarde als betaal middel verliezen. Daarna zal men tot een bepaalden datum in de gelegenheid worden gesteld de oude munten tegen de nieuwe in te wisselen. Naar wordt medegedeeld wordt zulk een groote hoeveelheid van de nieuwe munt geslagen, dat binnen enkele maanden van schaarste aan pasmunt geen sprake meer zal zijn. De tegenwoordige papiersitu atie maakt het noodzakelijk de hoeveelheid uit te voeren druk werk te beperken. De secretaris generaal van het departement van Handel, Nijverheid en scheep vaart heeft daarom den directeur van het Rijksbureau voor de grafische industrie gemachtigd daartoe een regeling te treffen. Volgens de door genoemden directeur nu getroffen regeling dienen de drukkers met ingang van 15 Januari voor elke druk werkorder een door of vanwege het rijksdureau voor de grafische industrie afgegeven vergunning aan te vragen, ook indien het papier door den opdrachtgever wordt bijgeleverd. In het algemeen zal geen ver gunning worden verleend, voor de vervaardiging van die druk werken waarin niet tot het uiter ste op papier is bezuinigd en voor die, welke in verband met de bestaande papierschaarschte niet als onontbeerlijk kunnen worden beschouwd. Zaterdagavond omstreeks zes uur kwam de heer R Wissekerke met een tractor met gasgenerator Hij nam zijn lantaarn, „Goeien avond, heeren." „Hé I wacht dan toch even tjes," riep Gideon uit, „ik zie dat Frits slaap heeft, we gaan samen naar beneden." „Graag, Sperwer, heel graag in het voorbijgaan zullen we meester Trumpf den bottelier een woordje zeggen, hij is beneden met de anderen Knap- worst vertelt hun historietjes." „Zool zool Nacht Frits, wel te rusten 1" „Nacht, Gideonvergeet niet me te laten roepen, als de graaf erger mocht worden," „O breek daar je hoofd niet over. Zij gingen heen. Toen zij het plat overstaken, hoorde ik de klok van den Nideck elf uur slaan. Ik was bek af. IV. Het daglicht begon reeds in het eenige raam van den slot toren door te dringen, toen ik in mijn granieten nis werd wakker gemaakt door den ver» wijderden toon van een jacht hoorn. Met de elleboog op mijn beerenhuid luisterde ik naar die weeklagende stem, die de langs de v. Eewijckstraat te Anna Paulowna. In verband met een klein man* kement moest hij stoppen en spoedig stonden eenige kleine kinderen om hem heen, die hij, daar gevaar bestond, dat zij zich zouden branden, wegjoeg. Een der kinderen kwamechterterug en om kracht aan zijn woorden bij te zetten, gaf W. het kind een draai om de ooren. De vader, zekere K„ by wien het kind zijn beklag deed, ontstak hierover zoo in toorn, dat hij met een mes op W. af kwam, en hem, terwijl deze gebukt bij den ge nerator stond, in den rug stak, zoodat een long geraakt werd, W. draaide zich om en kreeg toen nog een znee over de pols, waardoor de slagader werd door gesneden. Toegeschoten omwo» necden bonden den arm af. Twee doktoren legden daarna het eerste verband, waarna het slachtoffer terstond naar het noodziekenhuis van Den Helder in julianadorp vervoerd werd. Dadelijk operatief ingrepen had goed resultaat, zoodat, hoewel beide wonden levensgevaarlijk waren, men[op herstel mag hopen, indien er zich tenminste geen complicaties voordoen. De dader is onmiddellijk gear resteerd. In de Nederlandsche staatscou» rant van 15 dezer is een besluit van den secr.-gen. van het dep. van Landbouw en Visscherij af gekondigd, betreffende de inle vering van voorraden koffie en thee, Ingevolge deze bepalingen is een ieder, die koffie of thee in voorraad heeft, verplicht de desbetreffende hoeveelheden koffie en thee op verlangen van de Nederlandsche Meelcentrale by deze centrale in te leveren. Deze verplichting tot inleve ring geldt evenwel niet met betrekking tot die hoeveelheden koffie en thee, welke door parti culieren kennelijk uitsluitend voor eigen gebruik voorhanden of in voorraad worden gehouden. herinneringen der middeleeuwen in mijn geest te voorschyn riep. Bruusk stonk ik op en vloog naar het taam toe, om het wagenwijd open te zetten. Daar wachtte me een val die tooneelen, door geen mei* zchentong te beschrijven, het tooneel dat de adelaar der hooge alpen eiken morgen aanschouwt als het purperen gordyn van den horizont opgehaald wordt bergen I... nog eens bergen l,.« en altyd bergen I Ik stond als verstomd van bewondering. By eiken blik ver menigvuldigden zich de details gehuchten, boerderijen, dorpen ze schenen in eiken gleuf van den bodem als uit de grond op te rijzen't was voldoende dat men zijn oogen opsloeg, om ze te zien t ln dien toestand stond ik at een kwartier, daar werd lang zaam een hand op myn schou der gelegd ik draaide me om en het was Gideon, die mij met zyn kalm gezicht en stillen glimlach met een „goeien mor gen, Frits," begroette, (Wordt vervolgd),

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1