want KLEINTJE Hoestival de beste siroop bij hoest en verkoudheid HOESl ABDIJSIROGi Nieuwe bonnet# BURGERLIJKE STAND Sanap/r/n qöq INGEZONDEN MEDEDEELING d Oïenelnw scb Nieuws. V®op Zoo is het met het prachtige zelfwerkend waschmiddel Persil, maar de andere schitterende Persil-producten Henco, Ata, iMi en Sil bren gen nu uitkomst voor de huisvrouw, meer dan ooit. De vraag wordt echter steeds grooter, zoodat hieraan niet steeds door Uw winkelier kan worden voldaan. De Persil- fabriek doet haar uiterste best, zooveel mogelijk en regelmatig te leveren. Tracht te proeven ('t Valt niet mee Of 't koffie is dan wei „Kadé". Oit het Politie-rapport PKfc.DiKdfc.UrtT tIN, ZONDAG 18 JANUARI harderwijk. Ned. Herv. Kerk. hierden. Ned. Herv. Kerk, ermelo. Ned. Herv. Kerk, sta verden. Ned. Herv. Kerk, ELSPEET. Ned, Herv. Kerk, nunspeet. Ned. Herv, Kerk, doornspijk Chr. Geref. Gemeente. Voorm. 10 uur en nam. half I Leesdienst in alle vorm AKKER'S Nette leerjonge|r Mijn har te lij ken dank ai allendie mij laatstled, Donderdag geholpen hebbi 1 bij den brand, Jkvr. REIGERSBERcft VtRSLUll pi De Reigershof Hier den j gierwagen en driewielige kar Motorrpiel 125 c. Schaatsenrijden op he IJsselmeer bederft het beste humeur! Maar de zwaarste hoofd pijn verdwijnt in een kwar tier met een "AKKERTJE" dat de nieuwste menging bevat tegeri hoofdpijnen. Vlugge, zekere werking bij alle pijnen, dat is het geheim der "AKKERTJES", die door geen enkele imi tatie worden geëvenaard, nóch in hun bijzondere samenstelling, noch in hun gemakkelijk in te nemen ronden vorm. Op elk "AKKERTJE" staat het "AKKER '-merk, Uw garantie voor echtheid I Üif het oog, aar niet uit het hart, Tó> tegen pijnen, griep, koorts, kou. IS stuks - 12 stuivers; 2stuks - 2 stuiver Voor de afdseling van de Ned. Vereen, van Huisvrouwen sprak de bekende paedagoge Dra Sis Heyster over ,,de Iutedigentie der Vrouw" De zaal van het Middenstandtiuis was geheel bezet toen de presidente, Mevr. Loosjes, de spreekster met een kort woord verwelkomde. De spreekster ving haar interessante rede aan met het constateeren van het leit dat de vrouw wel eens aanleiding geeft voor de nogal eens gehoorde meening dat het haar aan logica ontbreekt, dat ze niet denkt. Wanneer ze urenlang op veel te nauwe schoentjes met veel tehooge hakken gaat tippelen, haar pijn verbijtend terwille van «en modegril, wanneer ze eenvoudig „weg" is van een hoeoje dat ze zich op n ar hoofd droomt, dan zullen er mannen zijn die dat nonsens vinden en inderdaad met grond mogei, beweren dat het de vrouw aan logica ontbreekt. Daartegenover staat, dat in dezen tijd van bonnen en punten bij de vrouw een bewonderenswaardige mate van overleg aan den dag treedt die eerlijke mannen tot de erkenning brengt dat van de vrouw ook wel de dragende gedachte kan uitgaan. Komende tot haar onder werp stelt spr, de vraag, hoe het eigenlijk staat met de intelligentie van de vrouw, hoe ze die weet te gebruiken en wat ze er mee kan verknoeien, Wat verstaan we onder intelligentie? Het is de algemeene geschiktheid waardoor de mensen zien bewust kan aanpassen aan nieuwe opgaven van het leven. Intelligentie is geen feitelijke tegenstelling van domheid. Prof. Roels heeft eens gezegd dat 5o pCt. van de menschneid dom is en vooi wie zich verbeeldt tot de andere helft te behouren, voegde hij er aan toe, dat de overige 50 pCt. van de nrmschen heel dum is. Wanneer 46 pCt. van de leerlingen der lagere school het enderwijs zonder haperen volgt, dan is daar maar 5 pCc. bij die het middelbaar onderwijs behoorlijk kan volgen. Intelligentie is ook geen geheugen- sterkte, evenmin levenswijsheid of genialiteit. Ze heeft alleen waarde wanneer ze zich richt op doeloiuden die de moeite waard zijn en kan geen aanspraak maken op eenige waardeering wanneer ze gebruikt wurdt om anderen geestelijk knock out te slaan. De vraag waarin mannen en vrouwen in intelligentie van elkander verscnillen en of de een daarin de meerdere van de ander is, kan eigenlijk geen vraag zijn. De vrouw is van nature één ander wezen, dat anders denkt. Het is uitgesloten dat in haar denk proces haai persoon er buiten staat. De vrouw is sterk ih het subjectieve denken. In haar wordt gevonden d e praktische instelligentie omdat het leven zelf haar van nature meer inte esseert. jammer dat die voorsprong door de vrouw zelf zoo vaak wordt verknoeid. Haar intelligentie brengt haar vaak op een standpunt, waartegen geen praten is, in tegenstelling tot den mar lie op dat punt voorzichtiger is. Vandaar de uitsp<aak dat de vrouw van alle logica ontbloot is vandaar ook het verschijnsel dat vele vrouwen zijn als holle vaten, wel mooi opgepoetst, doch vastgeloopen in het oppervlakkig vrouwelijke. Na de pauze behandelde spr. het minderwaardigheidsgevoel bij de vrouw, zoo iets van „trouw maar nooit me lieve kind want de mannen tellen ons toch niet en beschouwen ons toch maar als huisslooven." Waarvoor dient toch datdeprimee- rende dat nergens voor noodig is. Als de vrouw de fut maar heeft en de moed om zich natuurlijk te geven aan haar taak, dan kan ze rustig in 't leven staan. Dan moet se niet altijd tegenover de man 't hulpbe hoevende schepseltje uithangen of slechts de charmante spelen maar durven te zijn die ze is, wars van onnatuurlijk vertoon Een zekere behaagzucht kan natuurlijk zijn en gezonddeze kan Oe t)e W9* rA \l re de V»re oP ivy d'Vn^ &i\\* o'*e per** CV Nederlandsche Persil-Maatschappij N.V., Amsterdam. Fabrieken te Jutphaas bij Utrecht. meewerken aan de doorvoering van het scheppingsplan, maar als 't heele rijke leven slechts gericht is op eigen persoonlijkheid, op de nieuwe mantel en de dot van een hoed, dan gebruikt de viouw haar hersens niet en is ze innerlijk niets waard. Spr. stond breedvoerig stil bij het gebruik van het levensverstand en op de vervelende dingen die zich voordoen, ook in het maatschappe lijk leven, wanneer dat verkeerd wordt gebruikt. Wanneer ze haar hersens gebruikt dan snapt iedere vrouw het doel van haar vrouw zijn en blijft de narigheid achterwege. Dat geldt zoowel voor de gehuwde vrouw als voor haar die werkzaam zijn in een beroep. Het geldt voor allen dat ze haar geluk slechts kunnen vinden door zich in te stellen v>or den ander. En mocht soms die taak te zwaar schijnen, dan dient de vrouw te weten dat het God is die op Zijn tijd da hst overneemt. Zoo ontstaat de offervaardigheid, die reeds bij het jonge meisje dient te worden aangekweekt, omdat ze die later niet zoomaar uit de grond kan stampen als het leven zelf de nfferbere dheid vra igt als de eenige voorwaa-de voor e ;n rijk en geluk kig vrouwenleven, waarin zich de intelligentie van haar wezen ten volle ontplooit. Alleen de vrouw die het leven begrijpt en de offerbereidheid bezit kan een goed opvoedster zijn en slechts van haar krijgt het kind de kans zich gezond te ontwikkeien. Zij zal ervaren dat moeders en vaders die den moed hebben het kind los te laten, het nooit zullen verliezen. Ze zal weten dat ze haar taak heeft begrepen en dat ze haar verstand heeft gebruikt, Aan het einde van de met bizon der groote aandacht gevolgde rede sprak de presidente een woord van dank voor dc groote ernst waarmede de spr. eigenlijtc gewone dingen uit bet vrouwenleven de vergadering had voorgehouden. Koffiebranderij F. Koster, Devettet Theepakkerij Naar we vernemen worden op initiatief van den Bnrgemee;ter alhier pogingen aangewend um te komen toe oprichting van uen afdeeling van de Vereeniging „Oost en West". In verband met de Oostenwind zal de ijstocht van hedenmiddag in plaats van naar Nijkerk naar Elburg plaats hebben. Het wordt een soort expeditietccht, sleden met alle soorten reddingsmateriaal gaan mee Het Roode Kruis is ook van de partij Tijdens het afdrukken ontvan gen we bericht dat de tocht niet doorgaat. In samenwerking met de ge meente Ermelo beeft het Gemeente bestuur op initiatief van de vee artsen besloten tot aanschaffen van een gascel ter bestrijding van schurft onder het rundvee. Wij vernemen dat enkele vereenigingen op landbouw gebied ook door een bijdrage io de kosten, blijk van waardeering "voor het besluit hebben gegeven. HIERDEN. Donderdagmiddag is de villa „Reigershof" van Mevr. Douar. Reigersberg Versluijs tot den grond toe afgebrand. j;Een loodgieter was bezig met het ontdooien van de verwarmingsbuis en bij dit werk vatte het rieten dak vlam. Behalve enkele menbels uit de beneden-verdieping kon niets worden gered. De brandweer was spoedig ter plaatse doch stond machteloos tegenover de vuurzee. Huis en inboedel waren ver zekerd. ERMELO. Dooi het Gemeente bestuur is in koop afgestaan aan J. van Beek: een perceel van de bouwterreinen ten noorden van het dorp en een bouwterrein aan de Torenlaan. Voor de bouw van een garage werd een strook grond aan den Hard. weg verkocht aau de Aanneming- Maatsch „Westland". NUNSPEET. De ambt. ter secre tarie L. den Besten en A. Bolhuis beide te Ermelo, werden benoemd tot ambt. van den Burg. Stand. ELSPEET. Aan den heer W. Schouten werd door de Gemeente 25 A. grond ter uitbreiding van zijn landbouwbedrijf in koop afgestaan, ELSPEET. Aan Mej. A. C. Hof stede werd eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de O L. school In haar plaats werd benoemd Mej. L. A. C. Schütz te Apeldoorn. NUNSPEET. Dinsdagmiddag raakte het paard van den melkrijder Holstege, die op het rangeerterrein zijn wagen stond te laden, doordat het schrok onder een achteruit- rijdenden goederentrein. Beide achterpooten werden het paard afgereden, zoodat het onmid dellijk moest worden afgemaakt. Het vleesch is later aan de ge- meentezchnur verkocht. NUNSPEET, Evenals overal elders beoefent men ook te Nanspeet druk de ijssport. De vijvers in het dorp en de omgeving bieden hiertoe gelegenheid te over. Bovendien is het in deze sombere tijd wel eens nuttig geheel verlost te zijn van de dagelijksche beslommeringen en waar kan men dan beter zijn dan op de ijsbaan. PUTTEN Bij een huiszoeking alhier troffen controleurs van den Centralen Crisis Controledienst in een bedstee, waarin een kind lag te slapen, acht varkenspooten, een staart en een ham aan. De vader van het kind beweerde van het vleesch niets af te weten, maar de moeder beken de bij haar verhoor, de merkwaardige verzameling die zij veilig opge borgen meende naast de slapende onschuld te hebben gekocht van een onbekende. De controleurs namen het vleesch in beslag en maakte proces-verbaal op Kou-Griep - Pijn O <0 lllifn/iaxdtfeó Helpen veilig en vlug. Doos 10en 50ct. Tegen een zestal personen werd proces-verbaal opgemaakt wegens het 'ietsen na zonsondergang in de kom der Gemeente hetgeen krachtens de Luchtbeschermingswet is ver boden. De politie zal streng de hand houden aan het nieuwe verbod om met tweeën op één rijwiel te fietsen Pr. verbaal is opgemaakt tegen G, die ijskoud letterlijk en figuurlijk bezig was een boom om te zagen op het terrein van Westerholt. Wegens onvoldoend verduisteren van hun woningen werd een bon uitgereikt aan W. F. en H. K, HARDERWIJK, over het tijdvak 9 Jan. t|m 15 Jan. ONDERTROUWD. Gerrit Jan Harmsen en Anna Dora Catharina Vrijhof Jan Beijering en Engeltje Mulder. Willem Hoeve en Jannetje Foppen GETROUWD. Andries vaD dtr Veen en Grietje van der Veen. GEBOREN. Gerrit, z. v. Aart Schuiteman en Grietje Roelotsen. Reind, z. v. Reind Prophitius en Heintje Haklander. Lotje, d. v. Willem Hamstra en Dirkje van Bijsteren. Gerrit, i. v. Willem Reijerse en Geurtje van Beekhuizen. Dc hoeststillende en borstversterkende siroop. Per flacoo 90 ct. „Wat Mijnhardt m takt Is goed", Bij Apath, en Drogisten Gerrit, z. v. Aart Bos en"Grietje Dooijeweerd. OVERLEDEN. Pieter Oosterling, oud 65 jaren. ERMELO GETROUWD. Hendrik Versteeg en Jacoba Ligtermoet. GEBOREN. Helena A., d. v. L. A. van Dijk en G. Smits, Harderwijker- weg 127. Irene Astrid Beatrix, d. v. Hendrikus Bos en Johanna Agatha Klein. André en Anna, z en d. v. Pieter Straatsma en Marie Statleu. Brand, z. v. Evert van Rijn en Aaltje van den Broek. OVERLEDEN. Levenl. geb. kind van J. van 't Slot en R. van Beek, Talgterweg 207. Hendrik Koedam, ouJ 22 jaren ('s Heerenlooj. Hendrik Egbert Keereweer, oud 30 jaren. Catharina van Gunsteren, oud 6 jaren. NUNSPEET ONDERTROUWD. A. Brummel te Epe en A. Bouw. GETROUWD. A. Waterweg en J. ten Hoven. B. Westennfc en W. Stapel. GEBOREN. Cornelis, z. v. J. Mulder en G. v. d Worp, Elspeter- boschweg 99, Vierhouten. Martinus z. v. M. Bouw en G. Bouw, Ver bindingsweg 27. Cornelis, z. v. R. v. d Bunte en J. v. Engelen, Bovenweg 11. Deik, z. v. G. de Zwaan en G. v. d. Streek, Breede- weg 82. ELSPEET ONDERTROUWD. J. v. d. Zande en L. Bossenbroek. Rheumaiische kwellingen heeft een zekere pijnstillende uitwerkina Nederlandsch.Buisje 4-Oct. Collecte voor de Kerkverwarming Voorm. 10 uur Ds. Keiler van Nijkerkerveen [Nam. 3 uur Ds. Van Mastrigt Bediening H. Doop Prot. Bond. Afd. Harderwgk, Afd, Vryz. Herv, Voorm. half 11 de heer Brinkman Geref. Kerk Voorm. 10 uur en nam. 3 uur Dr. Van de Bosch Ckr. Gerej, Kerk Hoogstraat Voorm. 10 uur en nam. 3 uur Leesdienst Vrye Geref. Gemeente. {Korte tioogeweg), Voorm. 10 uur en nam. half 4 Ds. Van Wier van RLjsen R. C. ParochiekerkAcademiestr. Vroegmis om 8 uur. Hoogmis om 10 uur. Zaterdag biechthooren om 3 uur voor en na het lof. Lof om 4 uur en om 5 uur Voorm. 10 uur Ds. Timmer van Harderwijk BedieniDg H. Avondmaal Nam. 3 uur Ds. Holland van Putten Dankz. H. Avondmaal Lokaal Wouters, Voorm. 10 uur en nam. 3 uur Ds. Rustige Voorm. 10 uur Ds. Kruishoop Nam. half 3 Ds. Kruishoop Bed. H. Avondmaal en Dankz. Geref. Kerk. Voorm, 10 uur Ds. Van Herksen Bed. H, Avondmaal Nam. 4 uur Ds. Van Halsema Bed. H. Avondm. en DaDkz. Kerkgebouw 's Heerenloo. Voorm. 10 uur Ds. Van Halsema Bed. H. Avondmaal Nam. 4 uur Ds. Van Herksen Dankz. H. Avondm. Ckr. Geref. Kerk (Kerkgebouw Wilhelminalaan). Voorm. 10 uur en nam. 3 uur Ds. Van Leeuwen Zendingsgemeente, Voorm. 11 uur Ds. A. Th. Stegenga van Arnhem Voorm. 11 uur Kioderkerk Nam. 4 uur Jeugddienst Ds. A. Th. Stegenga Nam, half 3 Ds. Wolthers van Putten Voorm. 10 uur en nam. half 3 Da. Van Paddenburgh Voorm. 10 uur en nam. half 3 Ds. Beerekamp Ned, Herv. Évang, Brinkersw. Voorm. 10 uur en nam. half 3 de heer De Jong van Alphen a. d. Rijn Geref. Kerk, Voorm. 10 uur en nam. half 3 Ds. Van Dijken Chr. Ger. Kerk Voorm. 10 uur en nam. half 3 Ds. Tijmes Geref, Gemeente Voorm. 10 uur en nam. half 3 Leesdienst Stichtingskerk Veldwijk Vootm. 10 uur geen dienst nam. half 3 Ds. Ringnalda k veroorzaakt door 'n gebruike men Abdijsit die de vastzittende s zal doen loskomen en hoest snel zal verdrij Vanouds beproefd bij hi griep, bronchitis, astl 's Werelds beste Hoestsir (In deze rubriek worden kleine; be reffende huur en verhuur, kivj|lf en verkoop, personeel zoeken .il* dienstaanbieden, opgenomen ted ff 50 cent per 20 woorden. Elk wo meer 5 cent) Te koop een FORNUIS, t VULKACHEL en f HAARDKACHEL zon gebreken. Harderwijkerweg 259 Hoek Weisteeg Tot SCHAATSEN SLIJPI Kunst en wedstrijdscfaati worden VAKKUNDIG gesiep bij LUC. SCHMIDT. Harderwijkerweg 259 Hoek Weisteeg Ton GEVRAAGD voor Harderwi GEMEUBILEERDE Zi en SLAAPKAMER of Zi SLAAPKAMER met KEUKE GEBRUIK voor twee persot Brieven 1793 bur. van dit bla^x gevraagd bij J. A. TEN broi Smeepoortstraai J- Harderwijk Te koop RADIOTOESTE N LEN en een prima HUI HOUDKACHEL ook genegL, te ruilen. Spoorlaan 16 Ern»; (h H.H. Kweekers, Tuinders Landbouwers, vraagt nog heden of bestelt ZAAIGRANEN, POOTGOE f LAND en TUINBOUWZAUïi bij een betrouwbare firma. AgentA. NEIJMEIjfl Blokhuis 14 bi V j Te koop een jc zoo goed als nieuw bij E. DAVELAAR Staverden Elspt Te koop GEVRAAG nieuw of als nieuw, geheel con- 1 pleet, 1 Brieven met opgave, prijs merk aan 2 F. BROUWER, ti Korenlaan 7 Apeldooi;|P IV Voor de week van Zondag Januari tot Zaterdag 24 Januari zullen de gebruikelijke rantsoen? brood of gebak, en vleesch, verkrijg s baar zijn op de bonnen 04A en 04 a vsn de daarvoor aangewezen kaarte;>||L Aardappelen bon 05. (Aatdappelbonnen 04A en 04 kunnen vernietigd worden). k Boter en vet bon 03. g De Burgemeester der gemeen!'^ Harderwijk vestigt de bijzonder aandacht op het verbod om xic- tijdens de door de Duitsche Wee: macht op de schietplaats in il buurtschap Horst, gemeente Ermei over het IJsselmeer te houdt t scheitoefeningen per schaats t anderszins op een in een straal vi' 8 KM. uit de kust daarvan gelegt t gedeelte van het IJsselmeer bevinden. Een ieder wordt gewezen op hiiS gevaar, waaraan hij zich blootste bij niet-naleving van dit verbo J gedurende de schietoefeningen. De ouders worden dringen verzocht hun kinderen hiermede i kennis te stellen en hun op hi gevaar van een en ander te w# h

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 2