^Driekwart van ons land automatisch telefoon. Het geheim van het Zvarte ïïond Zaterdag 17 Januari 1942 OVEBVELUWSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 5 STREEKBLAD voor: M1DEHWIJK, HI3BDSN, TONSIL, EBHELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, ens. FEUILLETON. Kantongerecht VOOR VIJFTIG JAAR. Verschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk 9, „Welzeker, dat zie ik aan je Uit het Overvelnwsch Weekblad van 23 Jan. 1882 (Wordit vervolgd), Hoofdredacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent - Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 een Nu met ingang van 1 Januari j.l. ir. W. L. Z. van der Vegte, is benoemd tot directeur* generaal der P.T.T. in de plaats van ir. M. H. Dauame, die dit ambt sinds 1925 had bekleed en heen ging wegens bereiken van den 65-jarigen leeftijd, heeft het A.N.P. den nieuwen functionaris gevraagd, iets te willen mededeelen over den toestand van het bedrijf en de omvangrijke taak, welke hij op zich heeft genomen. Ir. Van der Vegte memoreerde in de eerste plaats al het goede, dat onder leiding van den heer Darome tot stand kwam en de groote vlucht, die het bedrijf gedurende zijn werkzaamneid heeft genomen. Hetgeen het bedrijf heeft te doen, noemde ir. Van der Vegte een zeer belangrijke staatstaak omdat het voor een groot deel zorgt voor het verkeer, zij het ook het post*, telefoon en telegraafverkeer en alles, wat daarmee annex is. Men dient daarbij op het standpunt te staan, dat de dienst er is voor het volk, bij moet dus al zijn krachten inspannen om te bewijzen, dat hij die taak verstaat. Het zal wel niet altijd gemakkelijk zijn het publiek steeds in alles naar den zin te maken, maar als leuze geldt niettemin „de klant is koning" Daarom is het bedrijf ook commercieel opgezet, het draagt zooveel mogelijk een particulier karakter. Verstarring wordt daarmede voorkomen. Daarbij aldus gingir. Van der Vegte voort moet het bedrijf steeds de techniek bijhouden. De automatiseering van de telefoon is daarvan een voorbeeld. Zij is een doeltreffend middel om de telefoon hier te lande nog meer populair te maken. Er bestaat hier reeds een groote „telefoondichtheid" ,Ja, diezelfde schavuit van 'n bochel I in plaats dat hij in z'n hok blijft, is hy den ganschen dag in de weer om de ouwe familieperkamenten of te schuie ren. De planken van de bibliotheek hebben rust noch duurmen zou zeggen dat bij een ouwe rot was. Die knapworst kent onze heele historie beter dan wij zelf. Hij zou je er wat van op kunnen disschen, Frits. Hij noemt dat kronieken 1 En door den ouwen wijn wat opgevroolijkt, lachte Sperwer eenige oogenblikken zonder eigenlijk te weten waarom. „Deze toren," hernam ik, „heet dus de toren van Huig van Huig de Wolf?" „Maar ik heb 't je immers al gezeid 1 verwondert je dat?" „Neen 1" en Nederland is een der best voorziene landen in Europa, slechts Zweden en Denemarken komen nog een stuk boven ons uit. „Hoever is die automatiseering eigenlijk gevorderd „Wij zijn zoo goed als met driekwart van het land gereed" was het antwoord. „Verder kunnen wij niet, uit gebrek aan verbindingskabels. Het ideaal voor de toekomst is een soort van telefonisch snelverkeer over het geheele land met zeet kleinen wachttijd dus De heer Van der Vegte wees op de verfijnste snutjes der techniek, welke worden toege past. Als voorbeeld noemde hij onder meer de postzrgelauto* maten en de brievensorteer machines. En wat nog niet ieder weet, is ditover eet* enkel paar diaden kunnen thans tot twintig gesprekken tegelijk worden gevoerd, zondtr dat men van elkaar iets hoort. Dit is wel een toppunt van technisch kunnen. „Wijst u ook", aldus ging hij verder, ,.op het zeer veelvuldig toepassen van ver sterkers in het telefoon vei keet, zoodat de afstand geen invloed heeft op de duidelijkheid van het gesprek." „Iets nieuws voor het bedrijf is nu de verzorgn g van de omiocpzcndets en die der radiodistiibutiecentrales. Dit zijd er meer dan achtuonderd weike door het Rijk zijn genaast. Zij dienen steeds te worden ver beterd. Onder andere wordt naar een sterkte concentratie gestreefd ten einde de bedrijven loonender ie maken.'' „Wat denkt u van de belang stellirg van het publiek voor de adio?" Uie belangstelling aldus luidde het antwoord is roeiende, ondanks het feit, dat men zeer slecht aan gezicht, je soest ergens over, Waar soes je over Niet de naam van dien toren verwondert me waar ik over na zit te denken, Gideon, da's over jou, ouwe strooper, over jou, die van je kindsche jaren af mets anders gezien hebt dan de kruin der dennen, de be sneeuwde toppen van den Waid Horn, de passen van 't Reethalover jou die, gedurende de jonge jaren, niets anders hebt uitgevoerd dan de wachten vaa de graaf van Nideck in de maling te nemen de paden van 't Schwartz- Wald af te loopen, de struiken neer te slaan, de buitenlucht in te ademen, van de volle zon, van 't vrije boschleven te genieten,,, en dat ik nu jou, na verloop van zestien jaar in dit nest van rood graniet moet weer vinden, kijk, daar verwonder ik me over dat kan ik niet begrijpen. Komaan. Sperwer, steek je pijp aan en vertel me hoe die vork in den steel steekt." De ouwe strooper haalde uit zijn leeren wambuis een zwart eindje pijp, stopte dat langzaam, kreeg een stukje houtskool, lei dat op den tabak, en antwooidde met den neus in den wind en de oogen op geen bepaald punt toestellen kan komen." „Kunt u iets zeggen over den invloed van den oorlogstijd op het bedrijf?" „Het bedrijf heeft daaidoor met zeer veel belemmeringen te kampen, denkt u alleen maar eens aan het gebrek aan benzine en banden. Hier en daar is het onmogelijk het vervoer op peil te houden. Ook door de ver* öuisterirg wordt het werk bemo-ilijkt. Wij zijn dan ook genoodzaakt ten deze de medewerking van het publiek in te roepen. „Wat denkt u van de toekomst van bet bedrijf „Juist in dezen tijd is het erg moeilijk over de toekomst te spreken." aldus besloot ir. Van der Vegte het onderhoud. Op sociaal gebied is er echter r.og een ruim arbeidsveld, aangezien het bedrijf meer dan veertigduizend geëmployeerden heeft. Vooral een deel van hen, die op arbeidicontract werkzaam zijn, moet vaak van kleine inkomens rondkomen. Wij zullen onderzoeken, of er aiogelykheden zijn om deze lager aangestelden op een beter niveau te brengen, ik stel mij hier onder andere een nauwe samenwerking met het N.V.V. voor. TÉ HARUfeftWIJK Zitting van 13 Januari 1941. Kantonrechter: Mr. Muller Massis Ambt. O.M.de beer Drijver. De eerste zaak van vandaag is wel wat bizondors en doet de advocaat, Mr. van Meer, uitroepen Hoe is het mogelijk dat dit geval op de rol werd gebiacht. Half Juni van het vorige jaar lag de Harderwijker visscher P. F. aan de kuui en juist toen hij met zijn broer een bakkie üeed, werd hij aangevaren door het tjalkschip „Bendrika" van Gebr. Breeman, gedomicilieerd te Apeldoorn. Deze heeft er werk van gemaakt en zoo staat thans P. F. als verdachte teiecht. Hij zrgt dat het voor een gevestigd, terwijl hij ergens over scheen na te denken „Ais de ouwe valken en sperwers lang op de vlakte hebben rondgezworven dan gaan ze zich eindelijk m 't gat van een rots nestelen 1 Ja, dat is waar, ik heb *an de buitenlucht gehouden, en ik hou er nog van maar in plaats van 'savonds op 'n hoogen tak te gaan zitten en door den wind heen en weer gewiegeld te worden, keer ik nou liever naar rn'ti hol tetug, om op m'n dooie gemak een goed glas wijn te drinken, 'n lekker stuk gebraad te veror* beren en mijn veeren voor 'n goed vuur te droogen. De gtaaf van Nideck veracht Sperwer niet, den ouwen valk, den echten man voor de bosschen. Op zekeren avond is hij me in den maneschijn tegengekomen, en heeft hij tegen me gezegd: „Kameraad, die moederziel alleen op de jacht gaat, ga met mij op de jacht 1 Sperwer zweeg eenige oogen blikken, daarna hernam hij „Dat stond me wel aan. Nou ga ik net als vroeger op de jacht. Op dit oogenblik deed een schok de deur schudden. Sper wer brak zijn vertelling af en visscher die stil aan het net ligt beslist onmogelijk is om uit te wijken, Iedereen die een beetje verstand van de visscherij heeft, weet dat. Getuige schipper W. Breeman legt uit dat het voor een schipper onmogelijk is om op een afstand te zien of een schuit aan de netten ligt of niet. Getuigen Hendrik Aartsen en zijn knecht Willem Foppen van de H.K 107 vertellen dat verd. rustig aan de netten lag en dat de tjalk eenvoudig te laat van koers veranderde. De Ambt. O.M. vraagt ver oordeeling tot f 25.of 20 dagen. Mr. van Meer baalt bedaard het binnen-aanvaringsregle- ment uit de zak en leest art. 48 voor, waaruit blijkt dat de wetgever reeds lang heeft uitge maakt dat een aan de netten liggend schip onbestuurbaar is. Daarmede staat de onschuld van verd vast. Spr. vraagt dan ook ontslag van rechtsvervolging De Kantonrechter zal over 8 dagen uitspraak doen. Vervolgens komt onze ouwe «rind de 75 jarige landbouwer E D. uit Putten, die er maar steeds liefhebberij in heeft om weggetjes in zijn buurt af te sluiten. Hij vertikt het gewoon om anderen daar over te laten marcheeren. E. van Esveld is nu degene die last van die aardigheid ondervindt. Verd houdt vol dat hij alleen wat over den weg te zeggen heeft en daar blijft hij bij. De Kantonrechter zal maar weer de gemeente-opzichter van Putten laten komen, om de zaak nader uit te pluizen. Bij J. H., landbouwer te Har derwijk werd een partijtje bedoiven vleesch in de kelder gevonden, dat niet voorzien was van het goedkeuringsmerk. Verd. zegt dat het in hoofd zaak varkenspootjes waren, die hij gewoon bij de slager had gekocht Op de pooten staan nooit stempels, luisterde. „Dat is een windvlaag." zei ik hem. Neen, dat is wat anders. Hoor je niet het schrapen van den klauw Dat is een hond die weggeloopen is. Doe maar open, Blitz 1" riep hij, en meteen stond hij opmaar hij had nog geen twee voetstappen verzet of zie, een verschrikkelijke Deensche dog sprong den toren binnen en zette zijn pooten op zijn schouder, likte hem met zijn groote tong baard en wangen en begon ondertusschen zacht van blijdschap te janken. Sperwer had zijn arm om den hals van den hond geslagen, keerde zich naar me toe en zei: „Frits, welk mensch zou me zoo lief kunnen hebben kijk me dien kop, die oogen, die tanden."' Hij deed zijn lippen van elkaar en maakte me opmerk zaam op tanden die inderdaad een buffel hadden kunnen ver scheuren. Daarop duwde bij hem met geweld van zich af, want de hond haalde hem nog erger aan: „Schei uit, schei uit 1 ik weet wel dat je van me houdt. Wat drommel I wie zou van me OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Door de strenge vorst zijn de spiering kloppers hun bedrijf begonnen. ERMELO. Het bonwen van een pastorie der Geref. Gemeente is gegund aan J. v. d. Berg voor f3236.—. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK. GEBOREN. 16 Januari Maria, dochter van Jan Karssen en Hentjen Foppen. Johan, zoon van Wichert Wijenberg en Antje Hietten. OVERLEDEN. 15 Januari Johan nes Poel, oud 1 mnd. 16. Johan Elibertus Jacobus Schaftenaar, echtg. van Gerritje Petersen, oud 26 jr. Bessel Bakker, weduwn van Anna Eikelboom oud 69 jr. Carl. Friedrich Ferdinand Block, oud 46 jr. 18, Maria Klasina Schriever oud 1 jr. 19. WiSiemina Catharina Adriana Bruinink, oud 11 md. 20. Kornelis Bunschoten, echtgen. van Aartjen Willemsen vroeger weduwn. van Grietje Michelsen oud 65 jr. 22, Johanna Stronkhorst, weduwe van Albert Klaver oud 70 F- PUTTEN ONDERTROUWD Geene. GETROUWD. Geene. BEVALLEN, Dina van Hemol, geb. Schuit, d. OVERLEDEN. Wilhelmina Maria Plancius, oud 13 mnd. Maria Elizabeth Slinks, oud 68 jr ge huwd met Jacques Théophile P&lin, weduwe van Gerardus Ganzevles, eerder weduwe van Antonie Delgot. Dirk Harmelink, oud 75 jr ongeh, Melisje Riksen, oud 79 jr. weduwe van Jacob van de Pol Aalbert Aal- bertsen van Heil, oud 79 jr. ongeh. Levenloos aangegevenEen kind van 't vrouwelijk geslacht van de echtlieden Pieter Noordanus en Hilletje de Graaf. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. fg.00 k f6.50 Rogge per H.L, 17.40 k f7.65 Biggen fo.00 k fO.OO Aardappelen fo.00 k fO.OO De Kantonrechter Eet jij zulke bedorven rommel Verd. Alles wat mijn vrouw klaar maakt, lust ik best. De Kantonrechter 't Zal wel een clandestiene slachterij zijn. Verd.'t Is een rechte zaak. De Kantonrechter't Is een stinkzaak. Eisch f 40.— of 20 dagen. Vonnis f 30.of 15 dagen. W. S. arbeider te Harderwijk is op een vrije middag aan 't visschen getogen onder Ermelo, doch toen hij met de vangst naar huis girg in 't blijde voor* uitzicht op een lekkere maaltijd, werd hij aangehouden en werden op hem bevonden 58 dooie karpers ver beneden de maat. Dat werden verschillende verbaaltjes eerstens verboden visschen, verder vervoeren en ten slotte ondermaatsche visch. De Ambt. O.M koppelt deze tot één straf: f30.of 15 dagen. De Kantonrechter maakt rr f20.of 10 dagen van. houden, als jij niet van me hieldt En Gideon ging de deur sluiten. Nooit had ik zoo'n verschrik kelijk dier gezienhij was twee en half voet groot, 't Was een geduchte hond voor de groote jacht. Sperwer die weer was gaan zitten, streek hoogmoedig met zijn hand over den kop van zijn hond en somde me deftig al diens hoedanigheden op. De hond scheen hem te begrijpen, „Zie je Frits, die hond bijt een wolf ineens dood. Wat moed en kracht betreft, kan je zoo'n beest gerust volmaakt noemen. Hij is nog geen vijf jaar oud, hij is in al zijn kracht. Ik hoef niet te zeggen, dat hij voor de wildezwijnenjacht ge dresseerd is. Telkens als we een troep tegenkomen ben ik bezorgd voor mijn armen Lieverlé riep de pikeur. Wat mij betreft, ik keek maar altijd naar den hond. Daar herinnerde ik me op eens ons afgebroken gesprek en hernam „Sperwer, je hebt me niet alles verteld. Zoo je dien berg met 't kasteel verruild hebt, dat komt omdat je Truitje, je brave A. K., eendenhouder te Harderwijk is in 't laatst van October uitgevaren om nest te visschen en kwam de baven binnen met een paar duizend pond van dat kleine goed. Helaas bleek bij de controle dat er heel wat ondermaatsch spul bij zat, Verd. zegt dat hij die in 't donker niet uit kon zoeken en dat hij plan had dadelijk bij daglicht met sorteeren te be* ginnen. Je lag al een uur in de haven en had er nog niets aan gedaan zegt de Kantorechtor. het heele zwikje zal wel voor de eenden bestemd zijn geweest. Dat ontkent verd. ten stellig ste, maar de Kantonrechter gelooft het niet. Straf: f25.— of 12 dagen. J T. te Amerfoort werd onder Hoevelaken aangehouden met 80 pond varkenvleesch op zijn fiets. Verd. heeft een oud smoesje bij de band hij had dat vleesch gevonden op de berm van den weg en was er juist mee onder weg naar den veldwachter om aangifte van de gevonden schat te doen, 't Is waarlijk geen kleinigheid om 80 pond vleesch op je frets mee te voeren, alleen voor da aardigheid om het aan de politie te brengen. Toch schijnt het verhaal eenigen indruk te maken, want de eisch van f 40.wordt verminderd tot f 20.of 10 dagen, en waardige vrouw door den dood hebt verloren." Gideon fronsde zijn wenk brauwen, een traan omsluierde zijn blikmaar hij herstelde zich en de asch zijner pijp op den nagel van den duim uit* kloppende, zei hij „Welnou ja, dat is zoo, mijn wijf is dood I... Dat is dan ook de reden die me uit de bosschen verjaagd heeft. Sperwer was somber gewor den. Met zijn hoofd naar de breede vloersteenen gekeerd, bleef hij een droefgeestig stil zwijgen bewaren, ik had er berouw van, treurige herinne ringen in hem te hebben gewekt,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1