Bet geheim nan het Zwarte Woud Foensdag 14 Januari 1942 OVElfElüWSCSB BLADEN S8ste jaargang No. 4 STREEKBLAD voor: [&1DEEWIJ1, HI3RDSN, TONSEL, ERHELO, NDNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, eis. j FEUILLETON. erschijrit tweemaal 's weeks - Prijs fl.05 per kwartaal - Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk ieuwa varkensre geling Slager vermist te Apeldoorn Moordzaak van Aert Eieren voor de jeugd Nederlandsche Molest Verzekering Maatsch. Nederlandsche Arbeids dienst Stelende nachtwaker. oofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—elke regel meer 20 cent - Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 een De nieuwe varkensregeling, elke binnenkort zal worden gevoerd, komt hierop neer, at slachtvarkens van 30 kg. vend af slechts krachtens een srgunning zullen mogen worden ingehouden op bedrijven, waar len over voldoende afvallen eschikt om het varken verder 5 mesten de varkenstoewijzing omt dus te vervallen. Behoudens en voederkern zal aan deze arkens geen krachtvoer meer e^trekt worden. Dit laatste zal itsluitend gereserveerd blijven oor de instandhouding van inzen fokstapel. Ook de biggenmerken toeken- .ing wordt in haar huidigen orm niet meer gehandhaafd. Jaarentegen zal een fokzeugen. oewijzing blijven bestaan, doch liet meer afhankelijk gesteld „vorden van de biggenmerken- oekenning. De nieuwe fok ;èugen toewijzing zal van onge- reer dezelfde grootte zijn als Ie huidige, behoudens de oewijzingen voor meerdere okzeugen, die een beperking ;ulien ondergaan. Het afschaffen ran de biggenmerken'toekenning vfl niet zeggen, dat in het jrervolg de aanfok onbeperkt is toegestaan. Bepaald zal namelijk worden, dat van 1 Februari 1942 rf elke fokzeug slechts één worp piggen per jaar mag werpen. De ;n de maand Januari geboren biggen zullen alle gemerkt wot den 'mits de eigenaar tenmini te 8 dagen voordat de geboorte der aiggen verwacht wordt, den plaatselijken bureauhouder ervan "verwittigt, dat hij de drachtige fokzeug in zijn bezit heeft en de biggen binnen 4 x 24 uur na de geboorte ter merking zijn opgegeven. Voor stamboek zeugen geldt deze laatste beperking nietmen wil zoodoende de instandhouding van een hoogwaardigen varkens ^stapel bevorderen. Ook de regeling der boven tallige fokvarkens zal zooveel .■j|ögelijk in den bestaanden vo m gehandhaafd blijven. 8 Dit plat met granietsteenen balustrade lag vol sneeuw, de wind veegde het met een af grijselijk gehuil. Wie van de vlakte onzen wit brandenden fakkel gezien mocht hebben, d tot zichzelf kunnen zeggen "at gaan die daar toch uitvoeren, daar boven in de Wolken ,,Wie weet of de ouwe toover- heks niet naar ons kijkt," dacht ik bij me zelf, en die gedachte maakte me huiverig. Ik trok m'n manteljas dichter tegen 't lijf aan en m'n hoed vasthoudende volgde ik Sperwer zoo gauw ik maar kon Hij hield den fakkel in de hoogte om mij den weg te wijzen en stapte fiksch door In een ommezien waren we den toren ingegaan, daarna de to igenaamde Hugo kamer. Een heldere vlam begroette ons met haar vroolijk geknetter, wat 'n De gehuwde 49 jarige slager A. H. Harleman, wonei de aan den Trekweg 47 te Apeldoorn is sinds 13 December spoorloos verdwenen. Hij was dien avond op bezoek geweest bij een jarigen collega en te tien over half twaalf per fiets huiswaarts gekeerd, zoodat hij nog voor middernacht binnen kon zijn. Aangezien bij een brug van het Apeldoornsche kanaal moest passeeren en het dien avond zeei donker was, vermoedde men dat hij te water geraakt en verdronken was. De poiitie heeft nauwkeurig het kanaal afgedregd echter zonder iets te vinden. Sindsdien zijn nog nasporingen verricht, doch alle tevergeefs. Bij de familie heeft daardoor de overtuiging post gevat, dat hier een misdrijf in het spel is. Het was bekend, dat de heer Harleman vaak veel geld bij zich had aangezien hij aange wezen was voor de Veehouderij Centrale vee aan te koopen en te betalen. Dien avond had hij echter geen groot geldbedrag bij zich. De heer Harleman droeg op den avond van zijn verdwijning een donkergrijze winterjas en een zwarte velours hoed. Hij is ook te herkennen aan het gemis van de vijf vingers van zijn linkerhand, welke hij bij ceo ongeluk met een machine ver loren heeft. Men herinnert zich ons uitvoerig bericht destijds ov<-r het vinden van een lijk in een kelder te Rotterdam, 't leek het in verre staat van ontbinding verkeerende lijk te zijn van den sinds geruimen tijd vermisten Bredasche koopman Van A r'. De recherche heeft de hcele zaak blootgelegd en de daders, de scharrelaars Slont en Dils, gearresteerd. Uit de behandeling voor de rechtbank, welke drie dag<*n duurde 54 getuigen waren geluk door dikke muren beschut te worden Ik had halt gemaakt terwijl Sperwer de deur weer dicht deed, en deze ouderwetsche wonirg opnemende, riep ik uit „We zullen dus wat uit kunnen rusten 1" „Voor 'n goeie tafel," voegde Gideon er bij Kijk liever daar naar, dan dat je neus in de wind blijft staan'n reebout, twee kippen, 'n snoek met 'n blauwen tug en de bek vol peterselie. Koud vleesch en warme wijnen, daar boud ik van. Ik ben tevreden over Kasperhij heeft m'n orders goed begrepen." Hij sprak de waarheid „koud vleesch en warme wijnen," want voor de vlam stond een koste lijke rij flesschen die natuurlijk den liefelijksn invloed der warmte ondervonden. Op dat gezicht voelde ik dat ik een echten wolfshonger begon te krijgen maar Sperwer, die op de hoogte van 't smulvak was, zei me Frits, laten we ons niet overhaasten, we hebben den tijd, laten we op ons dooie gemak gaan zitten de kippetjes zullen niet meer weg vliegen, geloof me. Vooreerst, jc moet last 1 Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid 194 Zeep in diverse soorten 184 Suiker 1 K.G, 01 C of 01 D 50 gram cacao 193 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 189 Jam enz. 500 gram 190 Haverm. of peulvruchten 250 gram 191 Gort enz. 192 Vermicelli enz 195 Peulvruchten 02 D—03 D Bon L Textielkaart 250 gram 100 gram 250 gram 250 gram Rijst 50 gram Scheerzeep KAAS 179, 180, 181, 182 en 183 (alg.) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN Geldig t.m. 31 Jan. 24 Jan. 24 Jan. 21 Feb. 24 Jan. 24 Jan. 24 Jan. 24 Jan. 24 Jan. 24 Jan. 30 April 24 Jan. 03 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch 17 Jan. 03 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 17 Jan. BOTER EN VET 02 Boterkaart iedere bon 125 gram boter 14 Jan. 02 Vetkaart iedere bon 125 gram boter met reductie 14 Jan. 57 Bo er en Vet 125 gram 31 Jan. MELKKAART 01 A t/m 04 A 3Vï Liter 24 Jan. 01 B t/m 04 B ls/i Liter 24 Jan. AARDAPPELEN 03 A 13A K.G. aardappelen 17 Jan. 03 B V* K.G aardappelen 17 Jan. BROODKAART 03 A 4 rantsoenen brood 17 Jan. 03 b Vs rantsoen brood 17 Jan. BLOEM 185, 86, 187 188 alg 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram tneel of bloem PETROLEUM Bonkaart O Periode 15 2 Liter Bon 26 der kaarten S en T 2 Liter BRANDSTOFFEN Bou 07 K.F. -randstolfenkaart voor kook- doeleinden) 1 eenheid brand stoffen (geen anthracietj Een eenheid op bonnen 5 tot en met 7 H.K. tot en met 31 Januari; 13 H K. en 17 H.K tot en met 30 April8 HK, doch uitsluitend voor turf. tot en met 30 April; 12 tot en met 20 C.V. tot en met 31 Januari23 tot en met 28 C.V. tot en met 30 Aprille tot en met 8e periode tot en met 30 April 24 Jan. 21 Maart 14 Febr. 31 Jan. hebben van je laarzenals je acht uur achter mekaar door gedraafd hebt, dan kan 't geen kwaad je laarzen uit te trekken zie je. da s mijn leer. Kom, ga mrar zitten, steekje laars in m'n beenen, Goed die heb ik al vast. Daar heb je er al een I Nou de andere. HoepsaDat zijn er twee!,.. Steek je voeten in die klompen, trek je manteljas uit gooi dezen overjas over je rug en klaar is Kees I" Zoo gezegd, zoo gedaan. Daarop riep hij met een echte stentorstem„En nou, Frits, aan tafel III. Wij aten met dien gezonden trek, dien men bij een rit van tien uur door de sneeuw van 't Schwartz Wald krijgt. Sperwer, die beurtelings op den reebout, de kippen en den snoek aanviel, prevelde met de mond vol „Wij hebben bosschen I wij hebben heiwij hebben vijvers 1" Daarop ging hij tegen den rug van zijn leuningstoel zitten, en de eerste de beste ftescb, die onder zijn bereik was, grijpende, voegde hij er bij „We hebben ook heuvels, groen in 't voorjaar, en purper* kleurig in 't najaarOp je gezondheid, Frits I" „Op de jouwe, Gideon 1" 't Was 'n lust om ons te zien we bewonderden mekaar. De vlam knetterde, de vorken rinkinkten, de flesschen klokten de glazen klonkenen buiten zong de wind der winternachten de geduchte bergwind. „Op de beterschap van den hoogverheven en machtigen heer van Nideck, mijn meester I" Toen voelden we ons eerst recht plezierig. Op m'n gemak vlijde ik me in mijn armstoel neer, stak den neus in de wind, liet m'n armen slap hangen en begon toen eens m'n tegenwoordig verblijf op te nemen. 't Was een laag verwulfsel, zoo maar in den rots uitgehouwen een echte oven uit één stuk, aan den top van z'n boog hoogstens twaalf voet. Heel van achteren bemerkte ik een soort van groote nis, waar zich mijn bed bevond, een bed gelijkvloers met een beerenhuid, geloof ik, tot dekenen in die nis een andere, kleinere nis in 't zelfde granietblok uitgehouwen en met een bosje verdroogd gras van bo,;en. „Je kijkt naar je kamer," zei gedagvaard blijkt, dat de daders een partij textielgoederen aan den heer Van Aert zouden verkoopen voor een som van circa f7000 De heer Van Aert wilde de goederen eerst zien en ging naar Rotterdam. Men kwam samen in een café. Daar vroegen Slont en Dils of de koopman geld bij zich had, want de handel was tegen contante betaling. Van Aert toonde een stapel bankbiljetten. Op dat moment schijnt in de hoofden der daders de onzalige gedachte geboren te zijn, den heer v. Aert te dooden. Men toog op weg naar Slont's huis. En daar is de heer v. Aert door een hamerslag op zijn schedel vermoord. Het lijk werd door een luik in de kelder verborgen. De daders, twee kerels, oud gevangenisboeven, gaven elkaar de schuld 't Heeft niet geholpen De officier heeft tegen beiden levenslange gevangenisstraf geëischt. In het tijdvak van Maandag 19 Januari tot en met Zaterdag 7 Februari zal voor personen in den leeftijd tct en met 20 jaar één ei worden beschikbaar gesteld. In genoemd tijdvak zullen de met 04d, 04c en 04b gemerkte bonnen van de bonkaart-reserve elk recht geven op het koopen van één ei. De genoemde bonnen zullen bij den leverancier moeten worden ingeleverd in de periode van Maandag 12 Januari tot en met Zaterdag 17 Januari. De leveran cier is verplicht om, op verzoek van dengene, die bonnen heeft afgegeven, hiervoor een ont vangstbewijs te verstrekken. De aflevering van de eieren zal serst mogen geschieden met ingang van Maandag 19 januari. Zulks zal evenwel in verband met vervoersmoeilijkheden niet in alle gemeenten reeds op 19 Januari mogelijk zijn. In verband daarmede is bepaald, dat de bonnen geldig blijven tot en met Zaterdag 7 Februari. Sperwer. „Sapperloot 1 prachtig is ze niet, de appartementen van 't kasteel zien er anders uit, We zijn hier in den Hugo- toren 't is hier zoo oud als de berg zelf, Frits, dat klimt op tot den tijd van Karei den Grooten. Destijds, zie je, wisten de lui nog geen hooge, breede, ronde of spitse gewelven te bouwen, ze gingen maar aan 't uithouwen van den rots." „Dat komt er niet op aan, maar je hebt me daar in 'n zonderling gat gestopt, Gideon „Je moet je er niet in bedriegen, Frits, 't is de eere- zaal. Men logeert hier de vrinden van de graaf, als ze aankomen je begrijpt, de ouwe Huigstoren, bij manier van spreken 't neusje van den zalm 1" „Wat! Toren van Huig?" „Ja, Huig de wolf!" „Huig de wolf?" „Ja, 't hoofd van 't geslacht der Nidecks, 'n ruwe snuiter, dat verzeker ik je I Hij is zich hier komen vestigen met 'n twintigtal ruiters en trawanten van zijn troep. Ze zijn op dezen rots geklommen, den hoogsten van den berg. Je zult dat morgen wel zien. Ze hebben dezen toren gebouwd, en daarna hebben ze gezegd„Wij zijn hier de gevestigd te SNEEK. Kantoor A'dam, Keizersgr. 399 De resultaten die de Maat* schappij over het per 31 December 1941 geëindigde halfjaar heeft bereikt, zijn gunstig. Alle schaden konden uit de voorschotheflingen worden vol* daan, zoodat geen omslag behoefde te worden geheven. De reserves konden worden vergroot. Het verzekerd kapitaal is sedert het vorig afgesloten halfjaar vervijfvoudigd en is verdeeld over ca. 30 000 objecten. Het gemiddelde bedrag waarvoor per object risico wordt geloopen, is slechts ca. f 8 500.hetgeen een gunstige factor is. Bovendien zijn de objecten over alle provincies verspreid. Een peperkt aantal ongehuwde mannelijkë Nederlanders van 17 t/m 23 jaar kan nog worden geplaatst in de kampen van den Nederlandschen Arbeidsdienst. De gelegenheid tot aanmelding voor vrijwillige dienstneming blijft voorloopig tot 14 Feb. a.s, opengesteld. Degenen, die zich aanmelden, zullen voor zoover er piaatsen beschikbaar zijn, per 2 Februari a s. worden opgeroe* pen De 'overigen zuilen per 1 Juni 1942 worden opgeroepen Aanmelden ter secretarie. Een sigarenfabrikant aan den N.Z. Voorburgwal te Amsterdam, die reeds enkele malen nachtelijk bezoek had gekregen, nam eenigen tijd geleden een nacht waker in dienst om op deze wijze tegen herhaling beveiligd te zijn. Ondanks dezen maat* regel bleken er nog doorloopend sigaren en sigaretten te ver dwijnen, zoodat men tenslotte ook de gedragingen van den nachtwaker naging. Dit leverde resultaat op, inderdaad bleek de nachtwaker tegen dieven zelf een dief te sijn en zich allerlei rookwaren toe te hebben geëigend. De man is gearres teerd. baas I Wee dengenen die hier voorbij willen zonder tol te betalen, we zullen ze te lijf gaan als wolvenwe zullen ze tot het vel over den neus van daan halen Van hier hebben we een vergezichtwe zullen de bergpassen zien van de heele linie van 't Schartz-Wald. Kooplui, berg jelui I" En zo hebben de daad bij 't woord gevoegd, ja dat hebben ze 1 Of ze hier in den omtrek huis hebben gehouden, die snuiters 1 Huig de wolf was hun opperhoofd Knapworst heeft me dat op 'n avond, dat we de oppas hadden verteld." „Knapworst „Ja dat bocheltje, je weet wel, die 't hek voor ons open* gemaakt heeft. Een potsierlijk ventje, Frits, die altijd en eeuwig met zijn neus in de boeken steekt." „Hal jelui hebt dus ook een geleerde op den Nideck (Wordt vervolgd),

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1