Nieuwjaars-morgen. Het geheim ?an het Zwarte Woud No. 1 STREEKBLAD voor: VOOR VIJFTIG JAAE. Saterdag 3 Jannari'1942 QVEIVELUWSCHE BLADEN 98ste jaargang IARDEHW1JK, HIEHDEN, TONSEL, EBMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, en:. FE PIL LEI OH. herschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Gemeenten dienen grond- speculatie tegen te gaan. DteCt qe op is ccU/ettzztew ee&ste -ersch Oproep aan de imkers tot inlevering van was Distributie gesmolten rundvet Uit het Overvelnwsch Weekblad van 9 Jan. 1892 loofdredacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent - Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent En als het nu morgenstond geworden was stond Jezus op den oever; doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Joh. 21 4 Is het den lezer wel eens pgevallen dat men bijna altijd preekt van den Oudejaars-avond n van den Nieuwjaars morgen De Oudejaars-avond herinnert ns dat er weer een jaar is erzonken in der tijden nacht e laatste avond van 't jaar eeft de vleugelen gespreid over 1 wat er gebeurd is en nu is Ie morgen weer aangebroken, De Nieuwjaars morgen. De avond was somber, doch ie hebben elkander voorge- ouden de nooit falende belofte iods dat eenmaal de tijd zal :omen waarin de mensch zelfs een oorlog meer leeren zal. Wie dat heeft verstaan staat i den nieuwen morgen niet als en angstig mensch zonder ouvasthij weet dat over heel en dag van zijn leven gaat het Iziend oog van den Oneindige. Hij weet dat Jezus aan den ever staat, zoowel van het ersoonlijke leven als aan dat an het wereldgebeuren. Jezus aan den oever, dichtbij n veraf. Hij staat aan den ever van de Berezina zoowel Is aan de Oostkust van Sumatra, an de kust van de Filippijnen n aan die van het IJselmeer. Evenmin als de discipelen 'eten we altijd dat het Jezus i die ons vanaf den oever adeslaat. En nu is dit de boodschap an den morgenstond van het ieuwe jaarJezus staat altijd an den oever van ons leven nn oog is op ons. In die wetenschap gaan we ai trouwend het nieuwe jaar in, T De lendenen omgord en ■andende de lampen, Zoo roept het jaar U toe, nu 5, ,,Heel goed I" ,Je zult er ook z'n vrouw nden 'n zekere Marie Lagoutte e beweert dat ze van goeie nailie is". „Waarom niet f" „Waaron niet? Wel, maar t blijft tusschen ons, omdat doodeenvoudig 'n ouwe zrketentster van 't groote »er is. Ze heeft ons Tobias fenloch meegebracht op 'r igentje met 'n been minder i de arme man heeft haar uit nkbaarheld getrouwt, je be- ijpt". „Ja, ik begrijp er alles van. >e maar open, ik bevries". En ik wou er van door.'aan wr koppig als 'n ezel liet Sper- :r me zoo gauw nog niet los, lar had het nu eenmaal in hoofd gezet, om me te derhouden over al de perso- adjes met wie ik zoo aan- g' aan zijn ingang staat, wees vaardig en bereid tot werken, dienen, kampen tot scheiden, als Gods ure slaat. Ja ook tot scheiden. Want ook bij 't sterven staat Jezus aan den oever. De commissaris der provincie Gelderland heeft per rondschrij ven de burgemeesters dier provincie erop gewezen, dat hem de laatste maanden talrijke besluiten bereikt hebben tot verkoop van gemeentelijke bouwterreinen aan particulieren. Geconcludeerd kan hieruit wor den, dat bij vela gegadigden de gedachte voorzit, of om zich thans tegen een redelijk geachten prijs te dekken voor de toekomst of om liquide middelen in onroerend goed veilig te stellen. Daar het niet in het belang der gemeente kan zijn, dat zij zich ter wille van deze aange geven motieven nu ontdoet van bouwterrein en mede daardoor de mogelijkheid schept tot een ongewenschte speculatie in grond, deelt voormelde commis saris in deze circulaire mede, dat er bij hem geen bezwaar bestaat tegen grondverkoop indien de gemeente zich zooveel mogelijk heeft overtuigd, dat het betreft aanvragen van hen, die inderdaad zoo spoedig mogelijk willen bouwen en indien aannemelijk wordt ge maakt, dat de bedongen prijzen voldoende rekening houden met gemaakte of nog te maken kosten van bouwrijpmaking. Daarnaast acht hij het nood zakelijk, dat tegen grondspecu latie wordt gewaakt door den kooper, behoudens uitzonderlijke gevallen, te belemmeren in de mogelijkheid tot wederverkoop zoolang de opstal niet glas en waterdicht is opgeleverd. Daartoe zijn eenige richtlijnen aangegeven. PLAATS EEN KLEINTJE stonds in aanraking zou komen. Hij hield me dus bij de lappel- len van m'n jas vast en ging voort. „Dan zal je nog aantreffen Sebald Kraft, den jagermeester, 'n saaie jongen, maar die zijns gelijken niet heeft om op den hoorn te blazenKarei Trumpf, den bottelierCristiaan Becker kortom al ons volkje, wel te verstaan als ze nog met onder de wol liggen I" En nu eerst duwde Sperwer de deur open, en in de grootste verwondering bleef ik alleen op den drempel staan van een hooge en sombere zaalde zaal der voormalige bewakers van den Nideck. Wat mij allereerst in 't oog viel, drie ramen van achteren, die op den afgrond uitzagen rechts, een buffet van oud eikenhout dat door den tijd bruin was gewordenop 't buffet, een vaatje, glazen en flesschenÜDks een go- thischeschoorsten met breeden mantel, in rossen gloed gehuld doordien er een overdadig vuur brandde, en die aan eiken voorkant met beeldhouwwerk versierd was, voorstellende de verschillende episoden uit een wiidezwijnenjachc in de middel. rt "TÜ' Door den slechten korfhoning- oogst is slechts een gedeelte van de bijenwas, die noodig is om alle kastimkets van kunstraat te voorzien, in den handel gekomen. Om de zeer ernstige gevolgen van een niet in voldoende mate kunnen ver strekken van de benoodigde kunstraat zooveel mogelijk op te vangen, doet het Rijksbureau voor de chemische producten in samenwerking met het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in oorlogstijd en eenige vereenigingen van de bijenteelt, een beroep op alle imkers. Teneinde in het belang van de bijenteelt in ons land de kunstraatvoorziening voor het volgende seizoen, die thans nog niet is gewaarborgd, te kunnen verzekeren, wordt een diingend beroep op alle imkers gedaan om elke hoeveelheid was of ruwe raat, hoe gering ook, aan eeuweneindelijk, midden in de zaal, een lange tafel en op de tafel een reusachtige lantaren die een dozyn kannetjes met tinnen deksel verlichtte. Ik herkende den opperhof meester aan z'n houten been een klein, dik, ineengedrongen manneke, met een hoogrooieu tint en over de dijen neer hangenden buik, en wiens neus zoo iood was en zoo vol van die kleine wratjes zat als een rijpe moerbeihij droeg een verbazend groote, hennepkleurige pruik, die van achter in den nek een soort van kussen vormde, daarbij bad hij een jas aan van appelgroen pluche met stalen knopen zoo groot als een rijksdaalder, een flu weelen broek, zijden kousen en schoenen met zilveren ges pen. Hij was bezig met het omdraaien van de kraan van 't vaatje, over z'n vollemanstronie lag. een duim dik, een glans van onuitsprekelijk, genoegen en z'n oogen, die in z'n platte voorhoofd prijkten, fonkelden als karbonkels. Z'n vrouw, de waardige Maria Lagoutte, had een stoffen japon aan met groote bloemen en onderscheidde zich door een lang en geel gezicht. Zij speelde de kunstraatfabrikanten ten verkoop aan te bieden. Blijven deze kleine hoeveel heden bij de imkers liggen, dan bestaat groote kans, dat zij aan de wasmot ten offer vallen. Hierdoor gaat, geheel onnoodig, bij elkaar genomen een aanzienlijke hoeveelheid verloren van een product, dat voor de kunstraatfabricatie, dus voor den bijenstand en dientengevolge ook voor landbouw en fruitteelt dringend noodzakelijk is Om dezen verkoop op een zoo economisch en voor de imkers zoo gemakkelijk mogelijke manier te regelen, is onder goedkeuring van overheidswege tusschen de kunstraatfabrikanten en de bovengenoemde bijenbonden een regeling getroffen. De secretaris generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat van 15 t/m 23 Januari a.s. voor een spelletje met twee dienaars die deftig in leuningstoelen met rechten rug zaten. Het reukor gaan der oude dame en dat van een anderen speler zaten geklemd tusschen kleine gesple ten pennetjes. Op dit oogenblik riep Sperwer uit „Kameraden hier ben ik 1" „Wel Gideon,. Al terug Marie Lagoutte schudde gauw haar pennetjes af. De dikke hofmeester leegde z'n glas. Ieder een keerde zich naar onze kant „En gaat het met den edelen heer wat beter?" Foeil" zei de hofmeester z'n onderlip uitstekende, „foei 1" Nog altijd 't zelfde „Bijna", zei Maria Lagoutte, die mij niet uit het oog vetloor. Sperwer kreeg dat in *de gaten. „Ik presenteer u m'n zoon dokter Frits uit Schwarz Wald", zei hij trots. „Ahalles zal hier 'n keer nemen, meester Tobias. Nu Frits gekomen is, moet die scheele hoofdpijn weg. Had men eerder naar me geluisterdEnfin, beter laat dan nooit". Marie Lagoutte nam me nog altijd op. Dit onderzoek scheen OVERVELUWSCH NIEUWS HARDERWIJK. Gedurende de maand December werd bij het Kol. Werfdepot door 206 personen dienst genomen. Aan handgeld werd uitbe- taald f52.000.—. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK. GEBOREN 29 Dec. Aalt, z. van Alexander Benedictus Albers en Aaltje Klaassen. 31. Johannes Hendrikus, z. van Aart Foppen en Louisa Jansen. 6 jan. Aart, z. van Aart Vierhout en Beertje Essen- burg. 7. Gerrit, z. van Gerrit Klaassen en jacoba van Bijs eren. OVERLEDEN 31 Dec. Woutertje Klok, oud 4 jaar. Maiia Jansen, oud 6 maanden. 2 Jan. Evert Doornhof, oud 4 maanden. Lam mert Ëruining, oud bijna 2 jaar. 3. Een als levenloos aangegeven kind van het mannelijk geslacht van Hermina Margrieta Petersen, echte noot van Goosen Foppen. 4. Aaltje Wijveld, oud 16 maanden. 3. Dirkje Jans, oud 4 jaar. 4 Sophia Hendrika Wipkink, oud 13 maanden. 5. Hester Jansen, oud 2 maanden. Johanna Klaassen, oud 2 jaar. 6. Peter Meerens, oud 6 maanden. ERMELO, ONDERTROUWD. Geene. GEHUWD Geene. GEBOREN 19 Dec. Nui en Basti- aan. zs. van Guillauma Klipstil en Frankje Bosch. 20. Cathelina Jozina, d. van Kornelis Boudewijn Almekinder» en Maria Stip. 26 Hendrikus, z. van Hendrikus Num merdor en Gerritje Ruiter. 26. Karei, z van Klaas Hofman en Frederika Hendrina van Dijk. 28. Eibertje, d. van Diecemer van Duinen en Catharina Maria van 't Slot. 30. Hannes, z, van Evert Pater en Aartje Zoet. 3 Jan. Aart, z. van Eibert Boonen en Jannetje Mulder. OVERLEDEN 19 Dec. Willempje Bonestroo, 2 jaar 29. Christina Pluim, 6 maanden. 27. Janna van 't Hoff, huisvrouw van Cornelia Moret 46 jaar. 30. te Hatderwljk Julias Antonie Herman de Mol Mon- court, 7 jaar. 2 Jan.EvertPlakke, 17 dagen. 5. Hendrika Juffer, 21 jaar. 7. Hendrik van den Hardtn- berg, 15 maanden. PUTTEN. ONDERTROUWD. Geene. GETROUWD. Mees Versteeg en Geurtje van Steeg. BEVALLEN. Gerritje van Beek, geb van Beek, dochter. Aalijen Gerritsen, geb. Doppenberg, zoon. Geertjen van Boerjen, geb. vau Donketsgoed, 2 dochters. Gerrit- tje Doppenberg, geb. van den Brink zoon. Willemijntje van Steeg, geb. de Rooij, dochter. OVERLEDEN. Jannetje Jansen, 4 jaren. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p lOOst. f6.S0if8.0o Rogge per H.L. 17.75 i f7.75 B'ggen fo.00 i fo.üo Aardappelen fo.00 i fo.co de houders van vetkaarten gelegenheid zal bestaan om de bon van de vetkaart, welke voor genoemd tijdvak zal worden aangewezen, namelijk „03", ge smolten rundvet ie koopen, in plaats van boter. Zij, die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dienen in het tijdvak van Woensdag 31 December t/m Zaterdag 3 Januari a.s. de met „03 ge nummerde bon van de vetkaart bij hun slager in te leveren, waarbij zij een ontvangstbewijs kunnen verlangen, Per twee bonnen wordt een haar te voldoen althans ze richtte zich tot den hofmeester en riep uit „Kom aan dan toch, m'nheer Offenloch, kom aan dan toch, steek 'n hand uit den mouw en bied m'nheer den dokter 'n stoel aan. U blijft daar warem pel met 'n open mond maar zitten als 'n schelvisch. En de goeie vrouw stond in een wip op en ging me gauw van m'n manteljas ontdoen, „Permitteer me, m'nheer". „U is al te goed, waarde dame". „Het gaat dus met Monseig neur noch beter noch erger", hernam Sperwer, terwijl hij z'n muts, die vol sneeuw zat af schudde, „we komen juist bij tijds.Hé! Kasper 1 Kasper 1" Een ventje, wiens eene schouder hooger was dan de ander en die een gezicht had waar honderd duizend zomer sproeten op prijkten, kwam langzaam onder den schoor steenmantel vandaan en zei „Hier ben ik 1 „Goed 1 weet je wat jij moest doen Ga jij voor meneer den dokter de kamer in orde bren gen aan 't eind van de groote galerij, de Hugo's kamer., je weet immers wat ik bedoel rantsoen, dat is 200 gram vet, beschikbaar gesteld. De prijs bedraagt 25 cent per rantsoen van 200 gram. Degenen, die ook ditmaal boter wenschen te betrekken, dienen hun bonnen als gewoonlijk gedurende do geldigheidsperiode, dus van 15 Januari t/m 23 Januari a.s. bij den winkelier in te leveren, waarbij de gebruikelijke reductie zal worden verleend. „Ja, Sperwer, dadelijk". „Een oogenblik. Neem met een 't valies van den dokier meeKnakworst zal 't je ter hand stellen. Wat nu 't avond eten betreft..." „Bteek daar je hoofd maar niet over, daar zal ik wel voor zorgen". ,,Heel goed, ik reken op je". Het manneke ging heen, tn nadat Gideon zich ontdaan had van z'n pels, verliet hij ons, om de jeugdige gravin van m'n komst te veiwittigen. Ik was er werkelijk konfuus van, zoo ijselijk veel bereddering juffrouw Lagoutte voor mij aan den dag legde. „Ga daar toch eens vandaan Sebald", zei ze tot den jager- meester me dunkt, u is sinds van morgen al genoeg gcbiaden Ga bij 't vuur zitten, mijnheer de dokter, uw voeten moeten koud zijn. Steek u beenen maar fiksch uit.Zoo is 't goed". Met een presenteerde zij me haar snuifdoos „Kan ik u dienen „Neen, ik dank u lieve juf frouw". „U heeft ongelijk", zei zo en meteen stopte ze hazr neus vol snuif, „u heeft onge lijk wat is 't leven zonder snuif 1" (Wordt vervolgd,)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1