Ondernemers presenteren zich in 'Spring '86' 511] 'Hulshorst' wil drumband nieuw leven inblazen Kom in ie Kdhelkrant UW HOOFD ff GELD Wm Ichthusschool In gebrnik genomen Nunspeter Van Kampen wint AH-reis naar Rio de Janeiro VERSCHIJNT WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS Initiatief van de Tafelronde: Weer Sint verkoop bij Welfare-werk Nieuwe prins in Nunspeet Vanavond voetbal WD-raadslid J. Gevers lijsttrekker Douane-opleiding blijft in Elspeet korps hoort toch thuis in ieder drumband 'Hulshorst' is te ver dorp, hoe klein de gemeenschap krijgen bij mevr. v. d. Brink, ook is'vindt ze. 03413-2083 of Herma Sneller. Telefonische informatie over de 03412-56245. LEZERS SERVICE Er zijn mensen die denken dat de middenstand In Nunspeet de kabel krant betaalt en dat Nunspeet Vooruit heeft opgehouden te bestaan Misverstanden bl] de vleet, de echte Insider weet wel beter. Natuurlijk, wie in de Nunspeetse kabelkrant adverteert draagt zijn bescheiden steentje bij aan de exploitatie, maar krijgt dat er via de beeldbuisreclame ook dubbel en dwars weer uit En Nunspeet Vooruit? Natuurlijk bllift die bestaan. Want Juist door combinatie van de Nunspeetse kabelkrant met het gedrukte produkt wordt u optimaal geïntormeerd Allebei zijn en blijven ze er voor u Waarbij de kabelkrant u dan nog eens een extra lezersservice biedt. Want ook die gaat door. Jul een tekst In op onderstaande bonen ieverdie bl) voorkeur enkele dagen vóór de gevraagde publicatiedag In bij de redactie van Nun speet Vooruit, Mackayatraat 19 of stuur nam op naar de redactie In GELUKWENS VIA TIJLS KABELKRANT IkfeHclteer (naam) Metzlja'haar (Invullen watgewenat is) Namens (uweigennaaminvullen) Felicitatie plaatsen op (datum) Opgegeven door: Naam VERENIGINGSINFO. VIA TIJLS KABELKRANT Westerbroek onthulde een kunstwerk op het schoolplein, vervaardigd door beeldhouwer Gijs Batelaan. Het kunstwerk vertegenwoordigt Ichtus, een immens grote vis. Hierna richtten burgemeester H. J. Smith, namens de gemeen te, de heer Prinsen, als onder- wijsinspecteur en de heer Visser als directeur der school, het woord tot de aanwezigen. Daar na verspreidde het gezelschap zich door het schoolgebouw om deze te bezichtigen. Het nieuwe schoolgebouw be staat uit zes lokalen, een speel lokaal en een gemeenschaps ruimte. Drie lokalen van het ou de gebouw, dat ruim vijftien jaar als noodschool dienst deed, zijn nog met het nieuwe gebouw ver bonden. De Ichthusschool is de eerste school van de CNS in Nunspeet die volledig beantwoordt aan de normen van de nieuwe wet op het basisonderwijs. De redactie van Nun speet Vooruit zoekt een correspondent m/v Belangstellenden wor den vriendelijk verzocht zich aan te melden bij de redactie, Henk Vis, Ma- ckaystraat 19, 8071 KG Nunspeet, telefoon 03412- 56549. NUNSPEET VOORUIT WOENSDAG 13 NOVEMBER 1985 Deze keer gaat de taart naar mevrouw B. Vlijm - Vlijm, Oogstweg 17 te Nunspeet. Zij krijgt de taart omdat zij altijd voor anderen (met haar autoi klaar staat. Bak kerij Van Rooyen bezorgt de taart. De heer Joustra reikt de reischeque uit aan de familie Van Kampen. NUNSPEET - Een tiendaag se volledig verzorgde vlieg reis voor twee personen per VARIG, Brazilian Airlines, naar Rio de Janeiro. Dat is de hoofdprijs die de heer J. W. van Kampen uit Nun speet won in de zpi. 'koffie- praatjes'-wedstrijd van Al- bert Heijn. De wedstrijd startte begin september met o.m. als op dracht het inzenden van een origineel of grappig 'koffie praatje' van maximaal 40 woorden. Uit de, door de jury uit vele duizenden inzendingen ge kozen, 25 leukste, koos Ted de Braak op zijn beurt de vijf allerleukste. Hij deed dit door middel van een tele foongesprek met de 25 inzen ders. Eén van de allerleukste bleek de inzending van de heer Van Kampen. De 'koffiepraatjes'-wedstrijd werd uitgeschreven bij gele genheid van het 90-jarig be staan van Albert Heijn's ei gen koffiebranderij. Nog dit jaar gaat de heer Van Kampen, o.m. te zamen met- de vier andere hoofdprijs winnaars, per vliegtuig van de Braziliaanse luchtvaart maatschappij VARIG naar Brazilië, het koffieland bij uitstek. Vanuit Rio de Janeiro wordt hen een volledig verzorgd programma aangeboden, waaraan ook wordt bijgedra gen door de gezamenlijke Braziliaanse koffie-expor- teurs. Woensdag reikte de heer R Joustra, bedrijfsleider van het Albert Heijn-filiaal aan de Harderwijkerweg 18 te Nunspeet. de reischeque welke staat voor de hoofd prijs uit aan de gelukkige winnaar. BEL 05750-10888 VOOR INFORMATIE. IS DEZE GARANTIESTICKER WEL OP UW GAS- TOESTEL GEPLAKT? NUNSPEET - Het Welfare- werk in Nunspeet houdt op dinsdag 19 november weer een zogeheten 'Sinterklaasver koop' in het Rode Kruis-ge- bouw. De verkoopactiviteiten worden tussen 9.30 en 16.30 uur gehouden. Er zijn weer verschillende arti kelen te koop, waardoor het Welfare-werk de afgelopen jaren naam heeft gekregen. Op de Sinterklaas-verkoop zijn gebreide en gehaakte artikelen te koop, geborduurde kleden, schorten en Beiers bont. Verder wordt er een bescheiden rom melmarkt ingericht. Opgagavendoor(Naamvereniging) ■Contactpersoon Tel nrDatum plaatsing Tijls Kabelkrant Is er ook voor u NUNSPEET - Onder de naam 'Spring '86' zal er in mei volgend jaar een grote ondernemersbeurs worden gehouden in Nunspeet. De organisatie is in handen van de Tafelronde-156 Nunspeet. Een eventuele winst gaat naar een nader vast te stellen charitatief doel. Ook de entreegelden 2,50 voor volwassenen en 1,00 voor kinderen), zullen aan het goede doel besteed worden. Het is al weer jaren geleden dat de ondernemers de gelegenheid hebben gehad zich te presente ren. Dit was tijdens de succes volle SON-manifestatie. Uit steekproeven is gebleken dat veel ondernemers weer de be hoefte hebben hun bedrijf aan de plaatselijke bevolking te pre- NUNSPEET - Carnavals vereniging De Leutkrak- kers houdt vrijdagavond vanaf acht uur het tradi tionele openingsbal in de 'Dennehoeve'. In deze ei gen 'residentie' maken de Leutkrakkers de nieuwe Prins Carnaval bekend. Ook buitenstaanders zijn van harte welkomom bij voorbeeld om elf minuten over negen afscheid te ne men van Prins Robert de Eerste. Twee uur later, om elf minuten over elf wordt de nieuwe prins in Nunspeet geïnstalleerd. De hofkapel 'De Vale Ou- wers' en disco 'Power Light' zorgen voor de om lijsting op de avond. senteren. Ook het feit dat derge lijke beurzen in omliggende ge meenten een ongekend zakelijk succes zijn geworden deed de Tafelronde besluiten iets derge lijks weer voor de Nunspeetse bevolking en haar ondernemers te organiseren. Op het terrein aan de schoolweg wordt een tent geplaatst van 30 bij 50 meter. Mocht het beschikbare beurs- oppervlak te klein blijken, dan is uitbreiding van de beurstent mogelijk. 'Spring '86' wordt ge houden van woensdag21 mei tot en met zaterdag 24 mei. Met be trekking tot deze voorjaars- beurs wordt er op maandag 18 november een informatieavond gehouden. Dit gebeurt voor alle potentiële standhouders uit het bedrijfsleven en verenigingen uit Nunspeet en omgeving. Deze avond wordt gehouden in hotel restaurant 'Het Roode Wold' en begint om 20.00 uur. Inlichtin gen: Bram Kuiper, 05250-1776, of Ton Boxman, 03412-52534. NUNSPEET - Jong Nunspeet, bestaande uit spelers tot 24 jaar, ontmoet vanavond (woensdag 13 november) Jong OWIOS. De wedstrijd op sport park De Wiltsangh begint om half acht. fUNSPEET - Het raadslid J. levers is tijdens de komende erkiezingen van de gemeente- aad lijsttrekker van de WD- factie in Nunspeet. rijdens een druk bezochte le- lenvergadering werd maanda- avond de kandidatenlijst vast- ;esteld. Na de heer Gevers vol- imaifilmers strijden om visselbeker IUNSPEET - SmalfilmclubDe )vervloeier' uit Nunspeet loudt maandag 18 november aar jaarlijkse clubwedstrijd. Inzet is dit jaar opnieuw de wis selbeker. die jaren achtereen is gewonnen door de Nunspeetse filmer Theo van Mourik. Er 'wordt in twee categorieën ge streden. Het onderwerp is - zo als gebruikelijk - vrij. De wed strijd wordt gehouden in dc Bunterhoek en begint om 21.00 uur. Hij past in iedere brievenbus. Pag. 3: Rechts onderin De heer Westerbroek onthult het kunstwerk. Wethouder mevrouw M. v. d. Kop - v. d. Horst probeert het nog enigszins droog te houden. gen: 2 C. Rothfusz, 3 Th. Veen- stra. 4 H. Bindels, 5 R. Kortman, 6 K. Bouw en 7 mevrouw L. Dek-' ker - De Haan. Op deze lijst ontbreekt wethou der mevrouw M. v. d. Kop - v. d. Horst. Zij stelt zich om gezond heidsredenen niet meer verkies baar. NUNSPEET - Maandag ging de feestweek van de Christelijke Nationale Ichthusschool van start. De eerste dag was gewijd aan de officiële ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw. Om half twee 's middags deden de leerlingen dit door het hijsen van de officiële Ichthusvlag, het oplaten van ballons en de kinderen werden verrast met het optreden van een gooche laar. In de namiddag werd de officiële ingebruikname ge vierd voor genodigden. De heer N. Westerbroek, voorzitter van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs, opende de bijeenkomst in de nieuwe ge meenschapsruimte van de school. Hij ging voor in gebed en bracht hierin dankbaarheid tot uiting voor de verkregen nieuwe school. Hiema gaf hij het woord aan architect H. Zwart, die in het kort de totstandkoming van het gebouw, in samenwerking met de betreffende instanties, memoreerde. Hiema verzocht hü de heer Westerbroek, beze geld met een handdruk, de school te willen aanvaarden. Na een dankwoord van de voor zitter begaf het gezelschap zich naar buiten voor de officiële ope ningshandeling. Voorzitter HULSHORST In 1979 werd de drumband 'Hulshorst' opge richt door de Nunspeetse Her- ma Sneller. Vijf jaar lang flo reerde de drumband met als in structeur Peter Vermeer uit Ud- del. In het voorjaar van 1985 gaf een groot aantal leden het lid maatschap op, wat leidde tot een forse inkrimping van de be zetting van de drumband. Het bestuur, waaronder Herma Sneller, is dan ook druk doende om de drumband weer nieuw le ven in te blazen. Zij nodigen drumband- c.q. muziekliefheb bers uit, vanaf 7 jaar, om eens een lesavond bij te wonen in dorpshuis 'de Wieken' te Huls horst. Dit op woensdagavond van 18.30 uur tot 21.00 uur. De instrumenten die bespeeld wor den zijn de trom en de lyra. Bij voldoende belangstelling kun nen ook de blaasinstrumenten, klaroen en pijpefluit bespeeld worden. De lesavond wordt ver deeld in twee groepen, leerlin gen en gevorderden. De instru menten, uniformen en de oplei ding voor een diploma worden door de vereniging bekostigd. Het lidmaatschap, waarbij de wekelijkse muziekles is inbegre pen, kost voor leerlingen 1,50 per week en voor gevorderden een rijksdaalder per week. Naast de lesavond moet er uiter aard ook thuis gestudeerd wor den. Hiervoor krijgen de muzi kanten een houten plankje be spannen met rubber mee naar huis zodat de huisgenoten tij dens de studie met gestoord worden. De vereniging is finan cieel gezond maar mist momen teel de leden om tegemoet te ko men aan haar doelstelling: het musiceren voor de bevolking. Herma Sneller betreurt het ten zeerste dat men, evenals in 1985, ook in 1986 niet op sterkte is om op Koninginnedag in Hulshorst- aanwezig te zijn. 'Een muziek- (Advertentie) ELSPEET Het Douane-oplei- dings-instituut (DOI) blijft de komende tien jaar in Elspeet gevestigd. Het ministerie van financiën heeft een contract ge tekend met het doopsgezind Broedérschapshuis, waarin de partijen overeenkomen om het contract nog eens met tien jaar te verlengen. Het opleidingsinstituut is al vanaf 1972 in het Elspeetse com plex gevestigd. Overigens stel de het ministerie bij het vernieu wen van het contract wel de voorwaarde, dat het Broeder schapshuis een betere accom modatie zou krijgen. Daarom is er de afgelopen maanden voor ruim 3.5 miljoen gulden bijge bouwd op het Elspeetse terrein aan de Apeldoornseweg in de dichte bossen bij Elspeet. Vrij dag werd die nieuwbouw offici eel geopend door voorzitter ds. C. F. Brusewitz van de Broeder- schapshuiscommissie en door directeur F. J. M. Rücker van de Douaneopleiding. Tientallen gasten uit de douanewereld be keken daarna de nieuwe accom modatie, die de opleiding een ruimer jasje heeft gegeven. Er was overigens reden voor nog meer feest, omdat het oorspron kelijke Broederschapshuis pre cies vijftig jaar bestaat. NUNSPEET - In de bibliotheek aan de Laan werden vrijdag Unicef-artikelen te koop aangebo den. Er bestond een goede belangstelling voor de stand van Unicef. De vrouw wier hoofd wij hebben omcirkeld kan de foto afhalen bij boekhandel Veha aan de Dorpsstraat in Nunspeet en met de foto als bewijs bij de volgende winkeliers voordeel doen: een foto-album van fotografie Van de Biezen en Van Zalk aan de Laan; voor een tientje groenten en fruit bij Janszen aan de Dorpsstraat; voor een tientje aan gereedschappen bij Mennema Doe-het-zelf aan de Dorpsstraat; een boeket bloemen bij Ton Boxman aan de Laan; een diner voor twee personen aangeboden door restaurant 'Joris' aan de Elspeterweg.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Nunspeet Vooruit | 1985 | | pagina 1