Plaatselijke Berichten 't Gaat hier over vrijstelling voor jaarverga^erin9 b.v. van een gymnastiek vereniging- niet h.v. van een bioscoopbond Er behoeft helemaal geen verslapping in :e treden. Na de bevrijding ziinsoms ab normale toegangsprijzen geheven. Spr. wil in de verord. zien opgenomen een bepaalde toegangsprijs waar beneden geen verma keüjkheidsbelastiug zal worden geheven De voorz. zegt dat B. en W. met hun voorstel bedoelen het verenigingsleven te stimuleren Toch menen zij dat niet zo ver moet worden gegaan als de voorstel Iers. B. en W. willen voor één avond de eigenlijke jaarvergadering, vrijstelling verlenen. De leden mogen dan nog twee inrroducê's menemen De heer Kuijper lijkt het ook veiliger verband te leggen tussen de leden en do nateurs en de introducé's dus geen vrij stelling bij zuivere exploitatie. Overigens ziet spr. in het voorstel van B. en W een ondersteuning van het verenigingslever Het voorstel van den heer Lentra e.a wordt verworpen en dat van B. en W aangenomen met 10 tegen 3 stemmen Tegen stemmen de heren Schouten, Staal en Brons (De heer Dooijeweerd komt nu ter vergadering^. 7 Prae-advies op het bezwaarschrift van de afdeling Nunspeet van Volksonderwijs tegen een aanslag in de belasting op ver makelijkheden. De heer Lenstra moet toegeven dat tegen het pr.-adv. weinig in te brengen is Toch vindt hij dat de verord. te strak wordt geïnterpreteerd. Niet alle populair weten schappelijke lezingen moet men de das omdoen. De voorz. merkt op, dat niet de interpretatie doch de bewoordingen der verordening strak zijn B. en W. moeten die echter toepassen. Beginnen zij met l°/o toe te geven, dan kan de volgende met recht hun voor de voeten werpen, dat het slechts om èen gradueel verschilgaat. Het algemene in de verordening opgenomen principiële standpun*" is daD verlaten De heer Kuijper gelooft dat de raad er dankbaar voor moet zijn. dat zijn veror deningen worden toegepast zoals die er liggen. De adresserende vereniging maakt zich los van het woord „uitsluitend". Dat woord hebben B. en W. niet uitgedacht, dat staat in de verord. De heer Schouten meent dat er niets gemakkelijker betaald kan worden dan vermakelijkheidsbelasting. Beter dan wegbelasting. Z.h st. woidt overeenkomstig het voor stel van B. en W. op het bezwaarschrift van Volksonderwijs afwijzend beschikt, 8 Voorstel tot grondverkoopa, aan Wed. G. v. d.- Bosch b, aan K. v. d. Bosch en c aan F J. Teuüissen. Z.h.st. wordt overeenkomstig het v.st. van B. en W. besloten. 9. Aan Wed. H. van Asselt te Elspeet, wordt 1 H.A. heidegrond verhuurd voor 6 - jaren tegen f35 per H.A. De eerste 2 jaren zal zij geen pacht hebben te betalen. 10. G. van Meulen en G. van Ouwen- dorp beiden te Elspeet. viagen beiden grond te koop die in het Nationale Plan Is gelegen. Daarom moet afwijzend op hun verzoeken worden beschikt. B. en W. hebben bovendien nog een ander bezwaar" tegen het verzoek van Van M. Zij vragen zich af waarom van Meu'en Sr. kortelings een gedeelte van zijn van de gemeente verkregen grond verkocht aan iemand van elders, geen landbouwer, terwijl zijn zoon om grond verlegen schijnt te zijn - De heer Lenstra vindt hierin aanleid ng nog eenS terug te komen op zijn bij de begroting gemaakte opmerking. Hij wil n. 1. .bij elke aanvrage goed toezien dat niemand grond krijgt die er niet dringend vgor zijn bedrijf om verlegen zit. Tegen het weder „doorverkopen" van grond van de gemeente moet worden gewaakt. Van Meulen heeft blijkbaar meer gekregen dan hij nodig had. De voorz. is het met deze gedachten- gang wel eens. Indertijd is natuurlijk ge dacht dat V an Meulen de grond wel nodig had. In het onderhavige geval zal de koper voorts nog de dupe worden Hij mag ter plaatse n.l. niet bouwen wat hij wenst, n.l. een landhuis. Z.h.st. wordt overeenkomstig het voor stel besloten. 11. De heer J. Terlaak, F.A. Molijn- Iaan 50, te Nunspeet, herhaalt zijn vroeger aan de raad gedaan verzoek om de be stemmingsvoorschriften voor die laan te wijzigen in dien zin, dat in zijn perceel „Voorbosch" een hotelvergunning zou kunnen worden uitgeoefend. B en W. blijven bij hetgeen hierover vroeger is geschreven, n.l. dat bij de yaststeïling der voorschriften de bedoeling 'heeft voorgezeten het karakter der Molijn- laan meer speciaal als villawijk te hand haven, en dat ter verzekering van het bestaande aspect de verbodsbepalingen werden opgenomen mede ter bescherming ,;van particuliere eigendommen. Met het scheppen van uitzonderingen, voortvloeien de uit het dienen-van individuele belangen, begeeft men zich naar bet B. en W. voor komt. op een zeer gevaarlijk terrein De Raad was het blijkbaar hiermede eens, want zonder discussie verenigde hij zich met het afwijzend voorstel. 12. Aan de Ned. Padvinders wordt 1 H.A. woeste grond tot wederopzegging als kampeerterrein in gebruik gegeven tegen f 10 per jaar. De gemeente maakt echter generlei kosten ter zake van drink watervoorziening ais anderszins Rondvraag De heer Timmer wil in Vierhouten een maximum snelheid invoeren voor het ver keer. Hij vraagt of de commissie tot wering van Schoolverzuim geen presentiegeld kan worden gegeven en voorts of het lokaal der O.L. School te Elspeet bij opheffing dier school aan de Herv. School kan worden toegewezen. De heer Van Malestein informeert hoe het zit met de grondtransacties met dei heer s'Jacob en met de erven Pol. De heer Wendt vraagt waarom het hout in de Elspeter Struiken niet verkocht is. Hij dringt voorts aan op verbreding van de Vierhourerweg. De heer den Besten vraagt de aandacht voor een duiker in de Vreeweg die te nauw is. De heer Staal heeft een woord van dank voor de verbetering van enige zand wegen en fietspaden. De daarin nog aan wezige „golven" wil hij met grint laten aanvullen. De voorz. antwoordt dat wegens het gebrek aan de voorgeschreven borden het bepalen van een maximum snelheid voor- lopig geen zin heeft. De toewijzing van het schoollokaal komt t z.t. aan de orde als de opheffing der O.L, School een feit is geworden. De vraag orrtrent presentiegeld moet bij een begrotingsbehandeling bezien worden. De grocdtransactie met de heer s' Jacob is in eerste instantie mislukt Hierop ko men B. en W. t.z.t. terug als de verkoop der gronden op het Speuiderveld aan de orde kan worden gesteld. Erven Pol heb ben het aanbod der gemeente cog niet aanvaard. Een besluit omtrent de verbe tering van de Vierhouterweg kan zo niet één, twee. drie genomen worden. Daar zit meer aan vast. Wij zijn al dankbaar dat de Elspeterweg, die wij altijd nog van een gesloten wegdek willen voorzieD, geteerd kan worden. De kwestie van de duiker zal bezien worden, evenals de opmerking van de heer Staal. De heer Timmer vraagt cog of het mo gelijk is dat de nieuwe bosopzichter in Elspeet komt te woüen. De voorz. zegt dat \an B. en W. hiervoor geen medewerking is te verwach ten. Zij hebben er bezwaar tegen, ten minste in het algemeen, dat de ambtenaren buiten Nunspeet wonen. De voorz. sluit hierop met dankgebed deze ven PREDIKBEURTEN Nunspeet. NED. HERV. KERK 9.30 uur: Ds. J. de Lange. 2.30 uur: Ds. W. G. G. Beerekamp GERFF, KERK 9.30 en 2.30 uur: Ds. M. J. van Dijken. CHR. GEREF. KERK 9.30 uur: Leesdienst. 7.30 uur: Ds. C. v. d. Weele van Harderwijk. GEREF. GEMEENTE 9.30 en 2.30 uurLeesdienst. GEREF. KERK (Are. 31). (Zaal Krol). '.45 en 3 uurDs. G. Visée van Kampen. E V A N GEL J S ATIE-DI EN STEN (Dorpshuis) Vrijdagavond 7.45 uur: Evangelisatie samenkomst, uitgaande van de Alg. Chr. Evangelisatie „Wees een Zegen". Spreker: Ds. Joh, Smink Jr. van Zwolle. NED. PROT. BOND (Vrijzinnig Hervormden) (Dorpshuis)i 10.30 uur: Ds. KorndörfFer R. K. KERK 7.30 uurVroegmis. 9 uur2e Mis- 10 uur: Hoogmis. 3 uur: Lof. Hulshorst. NED. HERV. KERK. (Chr. School). 9.30 uurDs L. van Mastrigt, Em. pred. te Hardeiwijk. Elspeet. GEREF. GEMEENTE. Donderdag 10 Juli, 3 en 7 uur: Ds. J. Fraanje van Bameveld. Doornspijk. GEREF. KERK 9.30 uurt Ds. Joh. G. Lensink 2.— uur: Ds. Joh. G. Lensink. CHR. GEREF. KERK 9.30 en 2.30 uur: Ds. H. Velema ven Den Haag. BONNENLIJST 6 t.m 19 Juli 1947 Kaarten KA. KB. KC 707 (Serie G) G-01 brood G-02 brood G-01 boter G-02 boter G-01 melk G-03. G-05 melk G-01 vlees G-02 vlees G-01 algemeen G-02 algemeen G-03 algemeen G-04 algemeen G-01 reserve G-03 reserve G-04 reserve G-05 reserve G-06 reserve G-07 reserve Bonkaarten KD, KE 707 (Serie G) G-ll brood G-ll boter G-12 boter 800 gram brood 400 gram brood 125 gram boter 250 gram margarine of 200 gram vet 4 liter melk 7 liter melk 100 gram vlees 200 gram vlees 200 gram kaas 500 gr. suiker, boter hamstrooisel enz. of 1000 gr. jam. stroop enz. of 500 gr. chocolade of suikerwerk. 225 gram huishoud zeep of 180 'gram toiletzeep. 250 gram zachte zeep 125 gram margarine of 100 gram vet 1600 gram brood 125 gram margarine of 100 gram vet 2C0 gram kaas 800 gram brood 125 gram boter G-13, G-15 melk G-ll. G-12.vlees G-U algemeen G-12, G-13 alg. G-14 algemeen G-15 algemeen G-16 algemeen G-13 reserve G-16 reserve G-17 reserve G-18 reserve 800 gram brood 250 grBm boter 125 gram margarine of 100 gram vet 12 liter melk 100 gram vlees 100 gram kaas 250 gr. suiker, boter hamstrooisel enz. of 500 gr. jam stroop enz. of 250 gr. choco'ade of suikerwerk 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep 250 gram zachte zeep 500 gram bananen (vóórinleveringsbon) 800 gram brood 500 gram rijst of kindermeel (uit rijst bereid) of kinder biscuits 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep 250 gram zachte zeep Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, MF. MG 707 (bijzondere arbeid, a.s. moeders en zieken) (Serie G) G-21 brood 800 gram brood G-21 boter 250 gram boter G-22 boter 250 gram margarine of 200 gram vet G-21 melk 5 liter melk G-21 vlees 300 gram vlees G-22 vlees 100 gram vlees G-21 kaas 200 gram kaas G-21 eieren 5 eieren G-21 suiker 250 gr. suiker, boter hamstrooisel enz. of 500 gr. jam, stroop enz. of 250 gr. chocolade of suikerwerk. Versnaperingenkaarten enz. QB. QC 707 G-33 Versnap. 200 gr. chocolade of suikerwerk of 200 gr. suiker, boterh.strooi sel enz. of 400 gr. jam, stroop enz. 100 gr. chocolade of suikerwerk of 100 gr. suiker, boterh.strooi sel enz. of 200 gram jam. stroop enz. De bonnen voor bananen moeten uiterlijk op 12 Juli bij een handelaar worden ingeleverd. De aflevering zal plaats hebben naar mate de bananen aangevoerd worden. Op de bonnen voor huishoudzeep is in den vervolge naar keuze verkrijg baar 225 gram huishoudzeep of 180 gram toiletzeep. De geldigheidsduur van de bonnen E-03 Vlees voor 1 lbs (pl.m. 460 gr.) meat and vegetables is verlengd t.m. 2 Augustus a.s. De niet-aangewezen bonnen van de Serie F kuDnen worden vernietigd. G-36 Versnap. Geid-credieten f G00 5 pCt Zonder borgen voor elk doei Vrijbl. voorw. SCHRIJF ALLEN. Br. porto antw. Spaar- cred. lust. Mathen.weg 110 - R'dam-W. ZONDAGSDIENST H.H. Doktoren. (Uitsluitend spoedgevallen) Zondag 6 Juli S|. HUISINGH. Arts. Spoorlaan Telef. 47 Deze dienst loopt van Zaterdag middag 5 u tot Maandagochtend 8 u. BURGERLIJKE STAND GETROUWD H. v Heerde en G. Fidder, Dr Schutln 4 A. W. v.OlstenR. Dijkhuizen, Zeew. 38 H. v. Duinen en G. de Bruin. Groenew. 23 GEBOREN Aartje, d. v. A. Vlijm en H. Mulder, Veenweg 94. Dirk z. v. E. v. Engelen en W. Bone- stroo, Vreeweg 99. Tijs, z. v. L. Tinbergen en T. P. J. Frens- dorf, Oudeweg 107. Aart. z. v. L. Zoet en A. Brummel, Zand- huisweg 60. Martha, d. v. P. Bruijnes en J. Kuiper, Hullerweg 112. Sjoukje, d. v. 1. G. Visser en E. Datcma Rondehuisweg 31 a Gerben Andries z. v. A. M. Lenstra en v. Geenen. Eperweg 61. Ronald, z. v J. Fidder en J. Tatje. Eperw. Hendrik, z. v. A. Witteveen en Ch. E. Foppen, Kolmansweg 15. OVERLEDEN Carel Theodoor Haverkorn van Rijsewijk. 45 jr., wonende te Eindhoven. ElspeetWillem Mulder, 72 jr. Kleine Kolonieweg 77. Naar Stockholm. Van 29 Juli tot en met 13 Augustus zullen in Stockholm (Zweden) schiet wedstrijden worden gehouden om het wereldkampioenschap. Dit zou voor Nunspeet geen bijzonder bericht zijn, ware het niet, dal onze plaatsgenoot, de heer H Hamer, door de Kon. Ver. van Ned. Scherpschutters was aange wezen om in Stockholm, met nog 4 andere Nederlanders de strijd te gaan aanbinden. Riolering. Dat de riolering in ons dorp nood zakelijk herzien en verbeterd dient te worden behoeft na de regenval van de laatste dagen geen uitleg meer. Vooral de Stationslaan en Laan leverden hier een sterk bewijs van. Men moest met een polstok trachten van huis op straat te komen. Wanneer hier geen verandering in gebracht wordt, krijgt ons dorp in de toekomst bij regenachtig weer de naam van Hollands Venetië en kan men zich met de bekende punter langs de wegen verplaatsen. Van schommel gevallen. Zondagmiddag had de 14-jarige T. P. terwijl hij zich aan zee met zijn vriend jes op de schommel vermaakte, het ongeluk hiervan af te vallen. Alhoewel hij nog gewaarschuwd was zich niet zo hoog te brgeven, het hielp niets. Plot seling geiaakte in een der touwen een waardoor P. zich niet meer in evenwicht kon houden en naar beneden viel. De val was zo hevig, dat hij een hersenschudding opliep. 25-jarige dienst. 1 Juli was het voor verschillende arbeiders in gemeentedienst, een bij zondere dag en zeker vermeldenswaard. De heer Zoetbrood, die eerst als ar beider werkzaam was, werd later be vorderd tot hulp-opzichter en heeft daardoor veel verdienstelijk werk voor de gemeente verricht. Ook thans nog is hij in dezelfde functie werkzaam. De heer Fidder, beter bekend als graf delver, zal nu met ingang van 1 Sept. de dienst gaan verlaten. Vanaf deze plaats wensen wij hem nog een goede en welverdiende rust toe. De heren R. Hofman en H. Vierhout, die ook reeds 25 jaren trouwe dienst achter de rug hebben, in het belang van allen, mogen wij niet vergeten. Zij blijven echter op hun post om hun werk met liefde en toewijding voort te zetten. Goed afgelopen. De Veluwsche Autobus stond Zater dag op het punt om te vertrekken, toen de jongeheer de Z., komende van uit de Stationslaan, voor de bus langs reed en in botsing kwam met een motorrijder, komende uit de richting Harderwijk. De beide berijders kwamen er gelukkig met enkele schrammetjes af, terwijl beide voertuigen eveneens licht beschadigd werden. Beiden reden langzaam waardoor erge-r voorkomen werd. Tamh Bij goed een conce' Markt ter rei cert, want staan uit S 12 trompet werk, 7 v! maitres. Dit cone) tussen 6 door „Hand gevoerd do Pijpercorps S, I iterc ven ewc zu epti n m 2 'l zal aan heic amt mer In de mid i de liefhebbers daar genoeilt no het muzikal de I die in Huls) len verzorg» Oprichtii Er bestaa dorp een z. richten er comité gevo onderzoekt, wel weet niet te ve, schoolwe." Hngswerk Zii organist Pi oud ve Dok tei Vv; ezii cursussen, t^erz; tei toe kundige spr matige prijs zijn. Onnodifeth universiteitsv politieke of Het voorl stellenden een vergade a.s. des avo van den hee plannen nade zullen wordei Wij hopen tief doorgan ook Nunspe krijgt. Ds. van I tv Het tviv-toa ich <ep wo usd h irg, pe it I voor det Geref. volgt sameng Ds M Ds. H. de In Busdienst Bovengenoe dag wederom stra, die Zoals voor de oorlo dienst onderhi gunning te kri ns rijden met een volking uit de dienst Dijk: het feit, dat niet werden e*. -u»Hlei] Ook v' -. geven nu nieuv.èns wat voor de r^re uitzicht is. De vertreku;|it 7.05, 9.50, 12. laatste rit gaati alleen op werkli Lande 3\ Bij de spreiier Generaal WinP-' Bruins Slot, p; spreken. Alles sprekers en 10(fcn Zulke midda boden. 50 ct. e Verzuim dezig mee te maken Mol De heer A. I aan de Harde' te te Zoek was gef^. had het ongei^l uur met z'n möWst van Bruggeman oc Over de oorzaa men nog in het hiervan niets ka J. S. van Loon. spoedig ter plaa Rode Kruispost ten tie aanwezig B. werd naar in het Ziekenhuj tend maakte de medegedeeld, dat hij nog een knie Openluci De wekelijks Nunspeetse Lek Jr avond nog gehof bos Om 8 uur het landvolk, om 9 uur vol^u krijgslieden. Alle heren-led niet in de afzon zijn ingedeeld, verwacht!

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Nunspeet Vooruit | 1947 | | pagina 2