Koninginnetlagwerd massaal volksfeest Heraut wekte veel inwoners van Hulshorst Kom in de Kabelkrant 2® Koninklijk onderscheiden B. Til, Leemans Oud-burgemeester Smith overleden sr ^VERSCHIJNTWEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS 'Cf bi; ke Oud papier Het Palet Jaarvergadering TOB ZWEMBAD 'DE TOL' UW HOOFD IS GELD WAARD Tentoonstelling Gelderland persfoto in Nunspeet NUNSPEET VOORUIT NUNSPEET - Op zater dag 9 mei houdt de open bare basisschool 'Het Pa let' wederom een oud pa- pier-aktie. Van 10.00 tot 12.00 uur staat er een con tainer opgesteld bij het schoolgebouw aan de Ar thur Briètstraat 40 waar het oud papier afgegeven kan worden. Is men zelf niet in de gele genheid het papier te brengen dan kan dit ook thuis afgehaald worden. Bel hiervoor tijdig de school, onder nummer 54660 of mevrouw Cor- nax, 56290. De opbrengst van aktie is bestemd voor de aan schaf van leer- en hulp middelen die buiten het normale leermiddelen budget vallen. WOENSDAG 6 MEI 1987 Deze week gaat de taart naar de heer E. B. van Baak, Driflweg 56 te Nunspeet. De heer Baak heeft voor de aanvraagster de hele winter klaar gestaan. De taart wordt thuis bezorgd door bakkerij Van Rooyen. NUNSPEET - Ook in Nunspeet werd Koninginnedag massaal gevierd. Hoogtepunten waren ongetwijfeld de traditionele aubade op de Markt voor het gemeen tehuis, de allegorische optocht en het vuurwerk dat de meer dan geslaagde dag besloot. ningin Juliana, maar een kniesoor die daar op lette. De burgemeester bleek zeer onder de indruk van de massala op komst. De traditionele bloemen werden even eerder aangebo den door Rianne Kamphorst van De Wegwijzer en Edwm Re- kers van Het Palet. Na de aubade, terwijl de kinde ren deelnamen aan het knikker spel of in De Brake naar een te kenfilm keken, plantten burge meester De Kovel en de voorzit- De inwoners van Nunspeet wer den gewekt met een reveille vanaf de toren van de hervorm de dorpskerk. Het betekende het begin van een dag vol activi teiten. Tijdens de aubade, voor het eerst afgenomen door bur gemeester C. de Kovel, versprak Nunspeets eerste burger zich even. Hij had het nog over Ko- De kinderen streden om de 'knikkers'. ter van de Oranjevereniging Nunspeet, D. van Klompen burg. twee bomen in het park ■40-45': een Juliana en een Bem- hard boom. Gelijktijdig kreeg de heer Van Manen een onder scheiding uitgereikt in gebouw De Harmonie omdat hij 60 jaar lid is van een muziekvereniging (zie elders in dit nummer). De middag stond in het teken van de allegorische optocht waarvoor tientallen bedrijven, verenigingen, groepen en indivi- Prijswinnaars knikkerspel le prijs, Sebastiaan Fop pen, groep 4, school Da Costa; le prijs, Gerdien Prinsen, groep 5, school Groen v. Painsterer; le prijs, Rianne v. Harten, groep 6, school Da Costa; le prijs, Martijn de Koning, groep 7, school Wegwijzer; le prijs, Harma Franken, groep 8, school Immanuel; 2e prijs, Martijn de Buche- ringh, groep 4, school Pa let; 2e prijs, Eric Groen, groep 5, school Palet; 2e prijs, Harmke Kluinhaar, groep 6, school Groen v. Prinsterer; 2e prijs, Moni Benders, groep 7, school St. Franciscus; 2e prijs, Ro nald Geeslnk, groep 8, school Groen v. Prinsterer; 3e prijs, Marian Vierhout, groep 4, school Petra; 3e prijs Dennis Francke, groep 5, school Schakel; 3e prijs, Natascha de Boer, groep 6, school Palet; 3e prijs Arnold Zijlstra, groep 7, school Immanuel; 3e prijs, Serge Bosch, groep 8, school Schakel. HULSHORST - Voor veel inwo- van Hulshorst was het op koninginnedag een ongebrui kelijk ontwaken. Ditmaal geen wekker die afliep maar hoorn geschal van heraut Henk de Kruijf die met zijn vazal Jan Westerink een rondgang maak te door het centrum van deze kern. Veel ramen werden open gedraaid waarna slaperige ge-, zichten naar buiten kwamen. Het betekende het begin van een succesvol verlopen dag. Om negen uur begonnen de kinder spelen voor de leerlingen van de Prinses Beatrixschool, om elf uur onderbroken door de komst van burgemeester C. de Kovel die onder meer inging op het hoofddoel van deze dag, het 50- jarig huwelijksfeest van hét prinselijk paar. Mevrouw Soo- wijl uit Hulshorst viel de eer te beurt mee te mogen doen aan het défilé op paleis Soestdijk na mens de Gelderse delegatie. Van de allegorische optocht was dit jaar uitzonderlijk veel werk gemaakt. In dit verband moet de Prinses Beatrixschool wor den genoemd die met zeven wa gens aan het vertrek kwam. De j jury. bestaande uit burgemees ter C. de Kovel en zijn echtgeno te en mevrouw P. Korving had dan ook beslist geen eenvoudi ge taak. Muzikaal werd de stoet londersteund door de muziekvereniging Harmonie uit Nunspeet. De koek was hiermee nog lang met op. Het ringsteken per pony was leuk om te zien. Veel be- langstelling was er voor het [touwtrekken. Het aantal deelnemers aan de stratenloop bleef wat beneden [J J de verwachting maar lijkt het [Vi waard een volgend jaar her- haald te worden. Met name voor ide leden van de voetbalvereni ging Hulshorst ligt hier de kans hun loopcapaciteiten te tonen. Bij het ringsteken op de fiets bleken twee dames alle heren te slim af te zijn. Het avondprogramma bracht zo n driehonderd mensen op de been die voor een stampvol dorpshuis De Wieken zorgden. Bij de soundmixers veel waar dering voor Jacqueline Ripha- gen uit Epe die ais Mieke was te jhoren. Haar zusje Josje verzorg de een gastoptreden. Het optre den van Normaal leidde zelfs tot een polonaise door de zaal en 'over het podium. Met de lampionoptocht werd een geslaagde dag afgesloten. De uitslagen: Optocht: Individuelen: 1. J. de Zwaan als ^boef Groepen: 1 De Snorkels (C. Evenhuis); 2. De Bosrakkers en 3. de brandweerlieden, f Wagens: 1 Wereld Natuur I Fonds; 2. Nova Zembla. 3. VI- kingen. 4. de Pruikentijd (allen Prinses Beatrixschool); 5. He melbed (GV Olympia); 6. de Pierrot's (H. de Zwaan) en 7. het Bruidspaar (Prinses Beatrix school). Ringsteken: Pony's: 1. Evelien van Klom penburg; 2. Gea Mol en 3. Jan Westerink. Fietsen: 1. Machteld de Zwaan; 2. Gerda de Zwaan en 3. ex eq. Armand Vlijm en Aalt Nijmeijer sr. Touwtrekken: Geoefend: 1. Borsboom; 2. Tuin centrum 1:3. Tuincentrum II en 4. LRN. Ongeoefend: 1. Breedveld en 2. De Zwaan. Dames: 1. De Zwaan; 2. LRN en 3. Tuincentrum. Jeugd: 1. LRN; 2. White Power en 3. Bosrakkers. Stratenloop: 7 jaar: 1. Johny Zoet. 8 jaar: 1. Berny van Asselt; 2. Jo- han Lokhorst en 3. Albert Kooy- mans. 9 jaar: 1. Dennis Zoet en 2. Juan van Asselt. 10 jaar: 1. Jeanet de Zwaan en 2. Jeanina Jansen. 11-12 jaar: 1. Johan Pap; 2. Aalt Nijmeijer jr. en 3. Marco Vis. 14-18 jaar: 1. Rico van Asselt en 2. Steven Haverkamp. Van de verloting zijn alle prijzen inmiddels afgehaald. NUNSPEET - De Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO), afdeling Nunspeet, houdt woensdagavond 6 mei haar jaarvergadering in de openbare basisschool 'De Ze vensprong', aan de Visserlaan 10 te Nunspeet. Om 19.30 uur be gint het huishoüdelijk gedeel te, waarin o.a. een bestuursver kiezing en een aanwijzing van de kongres-afgevaardigden (23 mei in Hilversum) plaatsvindt. gaat woensdag "HTmei weer open Zie advertentie elders in dit blad NUNSPEET - De Vrije Akademie hield zaterdag open huis. En dat heeft men geweten ook. Het was een drukte van jewelste in het gebouw aan de Stationslaan. De mevrouw wier hoofd wij hebben omcirkeld mag de foto afhalen bij Boekhandel Vena aan de Dorpsstraat in Nunspeet en met de foto als bewijs bij de volgende winkeliers voordeel doen. Voor een tientje groente en fruit bij Janszen aan de Dorpsstraat; Voor een tientje aan gereedschap bij Mennema doe-het-zelf aan de Dorpsstraat; Voor een boeket bloemen bij Ton Boxman aan de Laan; Een diner voor twee personen aangeboden door restaurant 'Joris' aan de Elspeterweg. duelen zich hadden ingeschre ven. Na rijp beraad kende de ju ry de volgende prijzen toe: Individuelen: 1 Liesbeth Bijte- laar, 2 Liesbeth en Henriëtte van de Berg en 3 Nienke van de Werff en Marike Schipper. Groepen: 1 Beatrixschool Huls horst, 2 Nieuwe Spade en 3 Peu terspeelzaal De Blokkendoos. Verenigingen: 1 Bewoners van de Mackaystraat, 2 Het Rode Kruis en 3 kleindierensportve- reniging Ons Ideaal. Bedrijven: 1 firma Meyers, 's Avonds waren er drie evene menten georganiseerd: het im ponerende omajezanguur met medewerking van de Veluwse Koren, de lampionoptocht voor de allerkleinsten en het grote vuurwerk dat de geslaagde dag besloot. Naar schatting keken enkele duizenden naar de slot manifestatie. NUNSPEET - De 60 beste inzen dingen van de wedstrijd 'Gel derland persfoto 1986' zijn van 6 tot 18 mei te zien in het ge meentehuis van Nunspeet. Gelderland persfoto is een jaar lijkse wedstrijd die in 1986 voor de 5e maal werd georganiseerd door de dienst Voorlichting en Inspraak van de provincie Gel derland. De populariteit van de ze regionale fotowedstrijd is nog steeds groeiende. Dat blijkt on der meer uit de grote hoeveel heid inzendingen en uit de aan tallen bezoekers van de reizen de tentoonstellingen, die op ve le plaatsen in Gelderland te zien waren. Voor 1986 werd de eerste prijs toegekend aan Jan Wamelink, fotograaf van het Arnhems Persagentschap, voor zijn foto 'uitzetting van Tamils uit een pension in Apeldoorn'. De jury vond dit 'een goede nieuwsfoto die uitstekend de gebeurtenis sen weergeeft. De fotograaf stond er duidelijk midden in en drukte op het juiste moment af. Gelderland persfoto 1986 is tot 18 mei in Nunspeet te zien en vertrekt daarna naar een ande re plaats in Gelderland. Nadere informatie: mevrouw E. Willink, dienst Voorlichting en Inspraak, telefoon 085-592289. NUNSPEET - In het gemeen tehuis van Nunspeet reikte burgemeester C. de Kovel woensdag de eremedaile in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uit aan de heer G. Reezigt uit Hulshorst. Officier in de Orde van Oranje Nassau werd ds. J. H. Velema uit Nunspeet. De heer Reezigt was 36 jaar koster te Hulshorst. Naast het kosterschap heeft hij de ge meenschap Hulshorst nog in een ander verband gediend. In 1986 bestond het plaatselijk zieken- en bejaardenomroep- contact 20 jaar. Geheel belan geloos heeft hij gedurende die periode twee tot drie keer per week de uitzendingen ver zorgd. De 69-jarige ds. Velema nam vorig jaar afscheid als predi kant van de christelijk gerefor meerde kerk te Nunspeet. Ook de laatste jaren heeft hij nog een groot aantal functies uit geoefend in het kerkelijk en maatschappelijk leven. Hij heeft daarin landelijk gezien een vooraanstaande positie ingenomen. In 1986 is hij voor de vijfde keer gekozen tot praeses van de Generale Syno de van de ehr. geref. Kerken. 13 keer was hij praeses van de Particuliere Synode van het Oosten. Vanaf 1983 bekleedt hij de functie van voorzitter van de Stichtingsraad van de Evan gelische Omroep. In de Generaal Winkelmanka zerne te Nunspeet ontving de heer G. Bonestroo uit Nun speet de eremedaille, verbon den aan de Orde van Oranje Adjudant Bonestroo krijgt de versierselen opgespeld. Burgemeester De Kovel met de echtparen Velema (I) en Reezigt. Nassau, in goud (met de zwaarden). De heer Bonestroo, die ook in het maatschappelijke leven een uiterst aktieve plaats in neemt, is adjudant - onderoffi cier - instructeur van het dienstvak der aan- en afvoer- troepen. Assurantiekantoor y Whemelaan 4 TELEFOON (03412) 53786 8071 GZ NUNSPEET NUNSPEET - Op 64-jarige leeftijd is in de nacht van vrijdag op zaterdag overle den de oud-burgemeester vad Nunspeet, H. J. Smith. Hendrik Jan Smith was bij na 14 jaar burgemeester van Nunspeet. Op 1 januari 1986 legde hij mede cm gezond heidsredenen zijn burge meestersambt neer. Hendrik Jan Smith werd op 2 september 1922 in Gene- muiden geboren. Op 16-jari- ge leeftijd trad hij in dienst van de gemeente Nieuw Beij- erland. Via Sint Annaland, waar hij drie jaar burgemees ter was, werd de heer Smith op 1 april 1966 benoemd tot burgemeester van Goede reede. Op 16 maart 1972 werd hij de opvolger van Nun speets burgemeester H. J. Langman. Nunspeet was op 1 januari van dat jaar een zelfstandige gemeente ge worden. In 1984 werd burgemeester Smith herbenoemd. Hij zou aanvankelijk in oktober 1987 zijn burgemeestersambt neerleggen. Privé-omstan- digheden noopten hem om al op 1 januari 1986 afscheid te nemen. De heer Smith leed aan een ongeneeslijke ziekte. Hij is vandaag begraven. Door combinatie van de Kabelkrant met het gedrukte product als de Zwolse^Courant en Nunspeet Vooruit wordt u optimaal geïnformeerd. Alledrie' zijn en blijven ze er voor u. Wie in de Nunspeetse kabelkrant adverteert draagt zijn bescheiden steentje bij aan de exploitatie, maar krijgt dat er via de beeldbuisre- clame ook dubbel en dwars weer uit, zo blijkt De Kabelkrant van Tijls Kranten te Zwolle biedt u een extra lezersser vice. Dat gaat gewoon door en is gratis. Vul een tekst in op onderstaande bon en lever die enkele dagen vóór de gevraagde publicatiedag in bij de redactie van Nunspeet Vooruit, Mackaystraat 19. 8071 KG Nunspeet. GELUKWENS VIA TIJLS KABELKRANT Gefeliciteerd(naam) Met je/Uw(Invullen wat gewenst is) Namens (uw eigen naam invullen) Felicitatie plaatsen op(dati Opgegeven door(naam) Adres Tei.nr. VERENIGINGSINFO VIA TIJLS KABELKRANT Onze vereniging wil graag de volgende tekst via TIJIs Kabelkrant: Opgegeven door(Naam vereniging) Contactpersoon Tel. nr Datum plaatsing Tljls Kabelkrant Is er ook voor u

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Nunspeets Nieuws en Advertentieblad | 1987 | | pagina 1