,Laat nimmer verhoudingen worden verstoord Burgemeester H. J. Smith gaf bij de installatie duidelijk aan wat men van hem kan verwachten Scheidende burgemeester kreeg een stereo-installatie ZONNIGE GEMEENTE NUNSPEET VIERDE DE EEESTELUKE KOMST VAN DE EERSTE BURGEMEESTER „NUNSPEET VOORUIT". DONDERDAG 23 MAART 1972 Leerlingen van de Christelijke Huishoudschool droegen papie ren bloemen aan tijdens het prachtige défilé m Nunspeet. Het was een stralende, blijde dag en overal was het een even hartelijke .als spontane feest viering. De gemeente Nunspeet was M met haar nieuwe bur- Een historische ontmoeting op de grens run de gemeenten ter dag middag seven minuten •'tl zijn gezin zetten voet op de bodem van de gemeente Nun speet, Het was voor het eerst dat de gemeente Nunspeet een eigen burgemeester kreeg. Loco burgemeester J. van der Zande (rechts) kon dan ook zeggen: .Hartelijk welkom in onze pe- NUNSPEET „Vu u. mynheer de loco-burgemeester my als burgemeester van Nunspeet heeft willen installeren, zy het my vergund allereerst gevoelens van dank uit te spreken. Dank jegens Hare Majesteit de Koningin, die het behaagd heeft, mij als eerste het ambt van burgemeester van de nieuwe gemeente Nunspeet toe te vertrouwen: dank jegens de minister van Binnenlandse Zaken en de Commissaris der Ko ningin in dit gewest, die my voor dit ambt hebben willen voordragen en aanbe velen; dank jegens alle anderen, die op enigerlei wtfze deze benoeming hebben bevorderd. Groter dank en van ander niveau, gevoelen wij, myn vrouw en ik. jegens de Almarhtige God. van wie wij geloven en belyden. dat HU ons leven leidt en bestuurt en dat Hy het is. Die in Zijn onnaspeurlijke grootheid mü tot deze ambtsbediening heeft willen roepen. Moge het zó zyn, dat dit ambt uit Zyn hand wordt ontvangen enerzijds: dat u gemeenteraad van Nunspeet mij wilt aanvaarden, als door Hem gez.onden an derzijds". burgemeestei respecteren aldus Smith. Hij meende verder dat het een geza menlijke taak was het nieuwe Nun speet gestalte en inhoud te geven en dat in een turbulente tijd, waarin ve le gevestigde zekerheden schijnen te wankelen Hij kon zich natuurlijk niet uitvoerig verdiepen in de specifieke vraagstuk ken van de gemeente. Daarvoor was de tijd nog te kort geweest Hij stelde zich wel positief op tegen de gewestvorming, inspraak en een ob jectieve voorlichting, waarbij hij de hulp van de pers inriep. In al deze zaken was natuurlijk ook voorzichtigheid geboden Verder »meende hij dat hier kan'sen lagen voor de recreatie. Daarnaast diende de bevordering, van betaalbare sociale woningbouw voor de autochtone be volking de volle aandacht te hebben „Ons wacht een veelomvattende taak. De vervulling daarvan zal voor mij een uitdaging betekenen, waarvoor ik graag mijn persoon en werkkracht wil inzetten". Hij deed daarvoor ook een beroep op het ambtenarenkorps. Tenslotte zei burgemeester Smith. „Als hoofd van plaatselijke politie reken ik op een goede samenwerking met het districts-commando van de rijks politie. in het bijzonder met het in deze. gemeente gestationeerde perso neel onder leiding van de adju dant-groepscommandant. Gaarne ver trouw ik bij de uitoefening van ge- zagshandhaving op uw medewerking en plichtsbetrachting. Ingezetenen van Nunspeet, ontvangt u mij en mijn gezin ais vrienden aa wie u vertrouwen kunt schenken. Ik hoop dat velen de deur van mijn ka mer zullen weten te vinden om hun belangen te bepleiten; gaarne zal ik als uw ombudsman fungeren. Laat ik mogen besluiten met de wens, dat Nunspeet voor mij en mijn gezin een nieuwe goede rede zal mogen worden, met" de bede, dat Gods zegen op ons aller arbeid moge rusten. Gaarne aanvaard ik onder bading van Zijn genade het ambt van burgemeester „der gemeente Nunspeet". Aldus burgemeester Smith in zijn in stallatierede, zaterdagmiddag in de raadzaal van de gemeente Nunspeet. Nog een opname uit Huls horst, waar burgemeester Smith en zijn gevolg vol aandacht luis terden naar het eerste couplet van ,,Het Gelders Volkslied". ..Daor kump de burgemees- ..de Brink" een 'nee ter". Tjonge, tjonge wat een hadden gêvonde+v :r drukte", zeiden deze mensen tn jaarszonnetje Het Elspeet, die bij deze woning op ook in Elspeet. OL'DDORP Woensdag 15 maart heeft burgemeester Smith afscheid geno men van de gemeente Goedereede. die hij bijna 6 jaar als burgemeester heeft geleid. Burgemeester Smith zei bij zijn afscheid onder meer: ,,T_' heeft mij vertrouwen geschonken. In ruime mate zelfs. Ik dank daarom al len. die steun hebben gegeven aan mijn ambtsvervulling en bovenal God". Aan de gemeenteraadsvergadering en aan de overige genodigden gaf hij als credo mee: „Geef leiding aan de ont wikkeling, zodat u niet worct over vallen door ongewenste dingen". Wethouder J. Voogd (nu loco-burge meester) dankte burgemeester Smith dat hij op de juiste wijze leiding gaf aan het beleid van B. en W en de gemeente visie. Door het gereedkomen van de Deltawerken is de kans groot geworden dat de opvattingen van de „eigen" bevolking botsen met vreem de opvattingen. „Maar u heeft ge waakt Zeker voor de Zondagsrus; Het is fijn dat juist rondom Ouddorp een wegenruit kon worden aangelegd, waardoor het recreatieverkeer net dorp kan mijden. Dit is vooral op zondag fijn", aldus wethouder Voogd. scheidende burgemeester een „harde werker die het welzijn in de gemeen te daadwerkelijk op hoger peil heeft gebracht". Onder meer noemde hij de vismijn: daar steeg de omzet van 36.0'JO in 1965 tot 11 1/2 miljoen in 197! „Vooral de vissers zijn u erken telijk". zei de heer Seters. die namens de raadsleden een complete stereo apparatuur aanbood. Gemeentesecretaris de heer .T. L Vo gelaar zei: „We konden u vaak niet op gelijke voet volgen, maar dat vaart en visie aan het beleid gaf". Namens het gemeente personeel over handigde hij een prachtig schilderij van het centrum van Goeree. dat in 2 dagen op het laatste ogenblik haastig was geschilderd door de bekende Met een knipoog naar sommige op merkingen. zei de heer Smith ir. zijn dankwoord- „Er was in de afgelopen zes jaar een tekort aan communicatie met de bevolking. Ik geef dat toe, reken maar dat ik daaruit voor het werk in mijn nieuwe gemeente mijn lesje heo geleerd". Na het sluiten van de bijzondere openbare raadsverga dering kwamen nog 18 sprekers aan het woord. Zo begon burgemeester H. J. Smith za terdagmiddag zijn installatierede, een rede waarin hij op duidelijke wijze uiteenzette, dat hij een positief beleid wil gaan voeren. Dat hij zich ook po sitief zal opstellen tegen inspraak- gewestvorming-recreatie en woning bouw. Maar hij wil zijn beleid wel steeds toetsen aan Gods woord. Tijdens de receptie in het gemeentehuis hebben hon derden van de gelegenheid gebruik gemaakt om het nieuwe burgemeesters echtpaar te begroeten. Op deze receptie kwamen personen uit alle lagen van de bevol king voor een eerste kennismakingEn dat geheel in een ongedwongen sfeer. NUNSPEET Dit is overweldigend voor ons geweest". Deze woorden sprak burgemeester H. J. Smith za terdagavond aan het eind van een vermoeiende, maar ook even zonnige middag. Het burgemeestersechtpaar met hun gezin waren van de Zuidhol landse polders en rivieren, naar de gemeente Nunspeet gekomen om hier feestelijk ingehaald te worden. Een prachtig voorjaarszonnetje en dan vooral die honderden blijde kinderen. Na de grensoverschrijding hij „De Essenburg" in Hierden, waar wethou der Van de zande als eerste burge meester Smith mocht begroeten, kreeg mevrouw Smith van mevrouw Van de Kop, lid van het senioren convent., bloemen aangeboden. In een open auto ging het in kalme gang naar Hulshorst, waar kinderen, van de kleuter- en basisscholen klaar stonden voor de eerste zanghulde Men zong het eerste couplet van het Gelders Volkslied. In Vierhouten zong men het tweede couplet. Ook hier geschenken. Na Hulshorst, naar een even spontaan Vierhouten, waar het weer kinderen waren die in hun zondags het geheel zo feestelijk maakten. Ook hier toespraakjes en geschenkjes. Over de heide naar El speet, waar het majorettenkorops en fanfare hun opwachting maakten met op „de brink" ook weer vele vele kinderen. Hier werden bloemen en geschenken aangeboden door Elisa beth Bos en Greta en José van As- selt. Toespraakjes fan E. Kroes na mens de Oranjevereniging en J. v d. Hoorn namens de fanfare. Hier raak te men wel op het schema achter, maar dank zij een hoog tempo was men bijna op tijd in Nunspeet, na eerst nog een groet van de brandweer van Nunspeet gekregen te hebben. Op het stationsplein stond het open rijtuig en Peter en Coby Admiraal met de paarden Troubadour en Tha lia, verder de leden van de Nunspeet- se rij- en achtvereniging en natuur lijk Nunspeets onvolprezen Harmo nie. Door een werkelijk feestelijk dorp ging het naar de raadzaal waar do eigenlijke installatie plechtigheid plaats had. Hierbij waren talrijke burgei'lijke en militaire autoriteiten, alsmede burge meesters uit de omgeving, raadsleden en een afvaardiging van de gemeente Goedereede. In een toespraak zei locoburgemeester J. van der Zande, dat de benoeming van de burgemeester hier met: span ning tegemoet was gezien, daar men nu voor het eerst een eigen burge meester had, die men niet meer hoef de te delen met genabuurde plaatsen. De benoeming was met blijdschap begroet. U komt in een voor u nieuwe gemeente. Maar dat „nieuw" betekent niet, dat u in een omgeving komt die nog niet zo lang door mensen is bewoond. Het bodemonderzoek op de Veluwe heeft uitgewezen dat hier omstreeks 1809 voor Christus mensen leefden en dat zich door de bijzondere vorm van zijn aardewerk namelijk klokvorm onderscheide. Wanneer u straks door de prachtige bossen dwaalt of op de uitgestrekte heide wandelt mag het u lijken dat u op „maagdelijk" terrrein vertoeft., het is piet waar. Honderden jaren voor ons zijn hier mensen geweest die elk op hun eigen wijze hebben geleefd", aldus loco- bur.gemeester Van de Zande, die ver volgens de geschiedenis wat naging. Hij memoreerde hoe n 1843 de hei develden en andere woeste gronden bij de gemeente waren gekomen en hoe in de tweede helft van de 19e Spanning Het. défilé was keurig verzorgd en ook deze majorette kreeg een hartelijk applaus van het gezelschap op het keurig po dium voor het gemeentehuis. eeuw het vreemdelingenverkeer op gang was gekomen. „U komt, in een nieuwe in dit geval ook in een zeer jonge gemeente, één van de jongste van ons gehele land. Toch ook een gemeente met een oud verleden". Nadat hij zo ook verschil lende problemen had aangestipt be sloot hij zijn toespraak met: „Wij weten dat u bereid bent u in te zet ten voor de oplossing van de diverse gemeentelijke problemen. Ik wens u daarij volgaarne Gods hulp en kracht toe. Moge hier voor u en uw gezin een goede en gezegende tijd aanbre ken". Na de plecrtige installatie, werd nog het woord gevoerd door het raadslid K. P. Hendriksen en ge meentesecretaris Kosten.Koster. Uitdaging De heer Hendriksen meende dat de be noeming voor burgemeester Smith ook een uitdaging mocht zijn om lei ding te geven aan deze snel groeiende gemeente, „U werkt nu al mee en wel met zes personen tegelijk, om de 20000 inwoners van Nunspeet al wat eerder te doen bereiken. Wij hopen dat u, uw vrouw en uw kinderen snel zullen acclimatiseren in deze, voor u alles nieuwe omgeving, Met toleran tie, inzicht en wilskracht, zullen we tesamen een weg moeten volgen ln het belang van de gemeente Nunspeet en haar inwoners", aldus de heer Hendriksen namens de raad. Hoog tempo Gemeentesecretaris Koster sprak na mens het personeel en wees er op dat er enorm veel werk verzet was om alles voor de splitsing rond te krij gen. Ongeveer 50.0000 persoons-, wo ning- en andere kaarten had men moeten verwerken, „Wij roepe u een hartelijk welkom toe. U mag re- kee onn kenen op ons, omgekeerd rekenen wij graag op u", zo zei de heer Koster- De bedoeling was geweest dat door meer personen zou worden gespro ken, maar het défilé kon niet wach ten en daarom werd dit achterwege gelaten. In zijn toespraak bracht hij eerst oud-burgemeester Langman dank voor het vele werk in deze gemeente verricht. Hierop klonk een spontaan applaus. Burgemeester Smith zei dat de nieuwe gemeente.. Nunspeet nu compleet was gewordend „De drie wettelijke' be stuursorganen, raad, burgemeester en wethouders en burgemeester hebben hun definitieve vorm gekregen; beide eerstgenoemde colleges door Konink lijke benoeming van een voorzitter. Een prerogatief van de Kroon, waar in ik persoonlijk niet alleen een sym boliek zie, maar bovenal een zaak. waarvan ik overtuigd ben. dat 4jt voor een juist bestuur van de Neder landse gemeenten een waardevolle, zoal niet onmisbare zaak is", aldus burgemeester Smith. Verder zei hij onder meer: „Het is mijn diepste wens, dat de samenwerking tussen de bestuurorganen onderling zich zal kenmerken door vertrouwen, een dracht en oprechtheid, omdat dit in de eerste moeilijkste fase van de nieuwe gemeente van het allergroot ste belang zal blijken te zijn. Laat nimmer toe, leden van de raad, da* de verhoudingen worden verstoord, door wantrouwen als leidend beginsel van geordende volksinvloed te accep teren. Mijnerzijds kunt u er op reke nen, dat ik er naar eer en geweten naar zal streven de zaken zo objectief mogelijk te benaderen en door mij onafhankelijk op te stellen een der wezenskenmerken van de Nederland se burgemeester zonder aanziens des persoons te handelen. Daarbij Gods woord erkennend als enig richtsnoer, niet alleen voor ons per soonlijk, doch evenzeer voor ret poli tieke en maatschappelijke leven, zon der evenwel daarbij vóór te staan dat de overheid rechtsmiddelen aanwendt om derden ten aanzien van levensbe schouwelijke overtuigingen, zijn wil op te leggen; de overheid dient mijns inziens in dit opzicht tolerantie te be trachten. Gaarne geef ik u de verze kering ieders godsdienstige en poli tieke overtuiging te zullen eerbiedi gen; vertrouwend, dat u wederkerig mijn levensovertuiging zult willen Défilé Wat dit défilé betreft daar is maar één woord voor: „Prachtig", Het gaf een goed beeld van wat er '.eeft in Nun speet. Namen van de verschillende wagens of groepen noemen, heeft geen zin. Iedereen heeft getracht er iels moois van te maken. Het was spontaan en hartelijk en dat met zo'n stralende zonnige dag. Na dit feestelijke gedeelte werd er nog een receptie gehouden, die door zeer velen is bezocht. De komst naar de nieuwe gemeente Nunspeet, is voor burgemeester Smith en zijn gezin, werkelijk onvergetelijk geworden.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Nunspeets Nieuws en Advertentieblad | 1972 | | pagina 5