9 Waarom Landverhuizing. es Landbouwers! MEST een Boerenknecht, DIENSTBODE WERKMEISJES Keukenmeisje, Dienstbode. Dienstbode. Dienstbode, Keuken-Werkmeisje, Nette Dienstbode Net Dienstmeisje KEUKENMEISJE, NT E ERMELO. meester der gemeente (t ter openbare kennis, aanwij/ende de uitkom- schatting en meting voor sting gedurende 30 da- itaric ter inzage van be rt zijn nedergelegd. April 1919. De Burgemeester voornoemd, C. W. F. MACKAY. 'Ming Rcgeeriyigsgoederen. k van 1420 April kan -ht k j e s. •2 100 Gram Rijst ft 94 >3 100 Gram Havermout K.G. en ft 3ct. p. 4 250 Gram Erwten ft 11 5 200 Gram Diverse kaas. j6 250 Graan Suiker (Me- lorte n). aartc n. 5 1CG. Klciaardappelen C.G. e k j e s. 250 Gram Suiker (Melis t en). a a r t c n. geldig van 17 tot en met .9, zonder overlegging uit het bonboekje. 10 April 1919. an het Levensmiddelenbedrijf, V. C. VAN DER LINDE. ITS ERICHTEN. PEET, 10 April 1919. •n gehouden veemarkt -waren koeien, 15 pinken, 0 stieren, >taal 34 stuks hoornvee; verder lammeren en 8 geiten, a gehouden weekmarkt waren f 13.75 ft f 14 per 100 stuks, ft f0 per stuk. speet en Ermelo. .relt verzocht advertentiën in te zenden, liefst voor >nd; worden evenwel aaa- Donderdagavond uiterlijk en van aanat. Zondag. ed. Herv. Gemeente. Ds. Warmolts. Bevestiging nieuwe lidmaten. 3. Warmolts. «reformeerde Kerk. Da. Tholen. Tholen. .enbond, afd. Nunspeeten Omstr. geen dienst. ue-zaaltje to. Postkantoor, mderdagavond 7 u. Bijbellezing, de Spaar- en BewaarbanK eet over het jaar 1918. -18warcn in omloop 599 boekjes. iaar zijn uitgeven 5T 656 jaar zijn Ingetrokken 36 op op 1 Januari 1919 620 18 bedroeg liet erschiildlgde Kapitaal f 459757.67 aar is iugcbraclii i67253.84s rente bedraagl 13087.46 I 610098.975 lar is uitbetaald 105017.32 ;d op 1 Januari 1919 i 535081.65s rvoor is aanwezig e effecten met de loopende rente f I6S444.ss de loopende rente 390252.73 gen met de loopende rcnle 43021.14s hot ziekenzorg 600.— hot Veefonds Hulshorst 500.— icr5032.33 16297.06 f 624I I7.8I5 Meubilair800.— f 624947.845 89866.19. CT. Donderdag der vorige een 4-jarig jongetje een an- elfden leeftijd met een greep, al spelende in een zijner het gevolg, <lat het kind verliezen, terwijl het nog is, dat het andere behou- Het kind wordt in Utrecjit ÏT. Het bericht, dat het oncours zal plaats hebben :h aohter Roodewald bij erweg, kunnen wij uit de tegenspreken. De terrein- leeft hare werkzaamheden tangevangen, nog minder naangaande besloten. iT. Getr. Gerrit v. d. Villempjc Frens. n, z. van Jacob Soowijl en >n. Aaltje, d. vanJanWil- orst en Maria Schouten, d. van Jan Willem Docter Bonhof. Petertje Heerdink, 12 d. gen, 1 j. CT. Voor een volle zaal iïekvereeniging »De Har- derdagavond eene uitvoe- el >Veluwe«. el de mooiste voldoening nuziekgezelschap, wanneer g wordt getoond in het innen het wekt den moed :n streven naar de idealen enot, hetgeen toch steeds afwisselt bij de dagelijk- meringen. En de belang- ilezen door het publiek is md men heeft genoten. ;eniging op dergelijk ge- meer of minder met aller- gheden van wel en wee, en licht, als de jaargetij- mag dan van hier de vooruitgang worden ge- ereeniging, lietgeen uit dit •k. tonie* heeft aan de harte- aingen kunnen merken, dat zeer gewaardeerd werd. rachten van den hr. Jean 11. Karakter Humorist, van gaven eene aangename af wisseling. Dc heer Jcan Dureau vond met zijn negental voordrachten een zeer dankbaar gehoor. Met groote aan dacht werd geluisterd en hartelijk ge lachen om de vele humor, die in de voordrachten naar voren kwam. Het angstige bruidje (klokkengelui) viel al bijzonder in den smaak. Ook de heer Dureau zal zeker met genoegen terug denken aan den zoo welgeslaagden avond. Ten slotte werd door »de Harmo nie het Wilhelmus van Nassouwc (oude toonzetting 1626) gespeeld, dat door de aanwezigen geestdriftig en staande werd medegezongen met een spontane uiting: «leve de Harmonie!* Een genoeglijke avond is doorge bracht NUNSPEET. Op Vrijdagavond 4 April werd in het hotel «Ons Huis* de jaarlijksche Algemeenc Ledenver gadering gehouden van onze plaatse lijke Coöperatieve Boerenleenbank, on der voorzitterschap van Z.Ed.Achtb. den heer C. W. F. Baron Macksiy. Uit liet jaarverslag, door het Be stuur uitgebracht, ontleenen wij liet volgende Op het einde van 1919 bedroeg het aantal leden dér Bank 86 en 17 nieuwe leden werden aangenomen. Er werden in totaal 150 spaarbank boekjes uitgegeven, terwijl het saldo der spaargelden f 75795.38 bedroeg. Aan 3/ personen waren op het ein de van het jaar nog grootere of klei nere voorschotten verleend tot een be drag van f 35950.terwijl in reke ning-courant nog een bedrag uitstaat van f 66155.'De winst over 1918, bedragende f 581.92%zal bij het reservefonds worden gevoegd, dat als dan f 1163.07% bedraagt. Als lid van het Bestuur werd her kozen de heer H. Wijnbergen en als lid van den Raad van Toezicht de heer C.. W. F. Baron Mackay, terwijl als plaatsvervangende bestuursleden gekozen werden de heeren P. Fiddcr Azn. en P. Zwakenburg. Den Kassier werd décharge ver leend van de door hem over 1918 ge voerde boekhouding. ERMELO. Te Speuld is de schaaps kooi, ingericht tot woning en bewoond door de families V. en D., geheel in de asch gelegd. Ook de geheele in boedel verbranddeniets was ver zekerd. ERMELO. De heer C. W. F. Baron Mackay, Burgemeester van Ermelo, trad Maandagavond jl. in de Chr. School te Horst op met het onder werp "Heilig het gezag.* Deze rede was zoowel schoon van inhoud als van vorm. Spreker schetste de eerste vorm van gezag, als in den zin vam invloed, persoonlijk overwicht. In de tweede plaats gezag als macht over anderen. ERMELO. Naar we vernemen, heb ben zich voor de "Vrijwillige Burger wacht* alhier ongeveer 110 personen aangemeld. ERMELO. Donderdag jl. hield de geitenfokvereeniging "Algemeen Be lang* in café Verhoef haar jaarverga dering. Uit het verslag van den secretaris bleek, dat de vereeniging 115 leden telt en dat er 130 geiten door de bok der vereen, zijn gedekt. Als bestuurslid werd gekozen dehr. Vlijm, inplaats van den heer v. d. Molen, die bedankt had. Men stelde de contributie vast op 50 ets. en het dakgeld op 95 ets. en be noemde een commissie tot het keuren van jonge dieren, die in aanmerking kunnen komen voor een premie. Nog werd besloten met het oog op de controle het bewijs van lidmaat schap bij het dakken der geit mee te nemen. ERMELO. Ondertr. Hartger Dek ker en Evertj* Pol. Geb. Cornelia, d. van Willem de Vent# en Maart je Besselsen. Matje Ma ria, d. van Marten de Groot en Wil- helmina Mathilda Mulder. Johannes z. van Johannes Georg Pieper en Elisabeth Gesina Schoonderwaldt. Overl. Hendrikje Runia, 24 j. Rik- kert Dekker, 85 j., wedr. van Jan netje v. d. Pels, eerder wedr. van Petertje Brandsen. Jeannette Regina Bos, 12 j. Petronella Jacoba Flach, 69 j., wed. van Ruurd Dikland. ERMELO. De gymnastiek-vereeniging Sparta* gaf deze week in lokaal Hoog stede voor een talrijk publiek een uit voering, die uitstekend geslaagd is. Uit de verschillende oefeningen aan werktuigen en ook uit de vrije- en or deoefeningen bleek, dat er hard was gewerkt. Met de groepen en standen hadden de leden ook veel succes. ERMELO. Door de Kiesver. -Ge meentebelang* werden de volgende can- didaten gesteld voor den gemeente raad de h.h. P. A. I-anunerts van Bueren, L. v. Os en D. Broekhuizen. De Chr. Hist Kiesver. alhier heb ben candidaat gesteld voor den ge meenteraad de h.h. 1. H. L. Rik- kers, 2. G. Staal, 3. A. v. Strijland, 4. H. J. de Wilde, 5. E. Mouw, 6. G. Verhoef, 7. A. van Es. ERMELO. Inplaats van J. Bos, die ontslag heeft genomen, is tot nacht wacht alhier benoemd II. v. Putten. ERMELO. Uit liet jaarverslag der Chr. Jongedochtersvereen. »Wees een zegen* bleek, dat de vereeniging 18 leden telt en had afgewerkt en uitge deeld te zamen 115 stuks goederen. De rekening en verantwoording sloot met een nadeelig saldo van f 2.07% De vereeniging heeft nu een leege kas, maar ook een leege kast, zoodat steun wel noodig is. ERMELO. Op Woensdagavond, 2 April, vergaderde te Ermelo, bij de Erven Verhoef, de vereeniging «Vrij willige Brandweer*. Na de opening door den opperbrand- raeester, den neer H. G. van den Berg, werden door den Secretaris, den heer J. H. Kappers, de notulen gele zen, die werden goedgekeurd en ge- teekend. Uit het jaarverslag bleek, dat de Vereeniging, buiten de Brandmeesters. 62 leden telde, welk aantal den laatsten tijd nog al geslonken was en dat dc Vereeniging eigenlijk over een te gering aantal leden beschikte, om voldoende verantwoord te zijn, in geval er brand mocht ontstaan. Be treurd moest worden, dat zooveel bur gers zich onthielden om cleze Vereeni ging te steunen, of er niet toe kon den besluiten als lid tot haar toe te treden. Hen langdurige bespreking werd ge houden over den toestand der Veree niging, welke toestand van dien aard is geworden, dat naar verbetering hierin zal moeten worden omgezien. Onder het genot van een sigaar en een glas bier of limonade werd de avond gezellig doorgebracht, onder 't afwerken der agenda, en tegen ruim 9 uur werd deze bijeenkomst door den opperbrandmeester gesloten. ERMELO. In café Roelofsen was Dinsdagavond een talrijke schare op gekomen in verband met dc "Vrijwil lige Burgerwacht*. De heer Burgemeester der gemeente Ermelo hield een schoonc, gloedvolle rede, waarvan we om der plaats wille maar 't een en ander aanstippen- ZijnEd.Achtb. begon met te zeggen, dat hij met dank was vervuld voor de vele belangstelling, doch met deer nis en ontzetting, als hij dacht aan het waartoe en waarom men hier ver gaderd was. Een organisatie te reger len, die dienst zal moeten doen om de eene burger eventueel tegen den ander te beveiligen. Of die beveili ging noodig zal zijn vervolgde de geachte spreker. Men zie naar Rusland en vooral naar Duitschland. De vloedgolf, de geest uit den afgrond, komt op. We moeten waakzaam zijn en ons aangorden. De burgerwacht tot beveiliging der goede ren, tot tegenstand van mogelijke kwaadwilligen, moet georganiseerd wor den en de reglementen vastgesteld. Voordat de heer Burgemeester nu overging tot behandeling der statuten, verzocht hij de heer v. d. Wart te willen optreden als commandant, welk verzoek door genoemden heer werd aangenomen. Met eenige kleine wijzigingen wer- "den nu achtereenvolgens de 20 arti kelen van de statuten vastgesteld, -haar een exemplaar van Rijkswege. De Burgerwacht zal nu bestaan voor een deel uit gewapende en voor een deel uit ongewapende mannen. Besloten werd een bestuur samen te stellen uit 7 leden. Op voorstel van den heer Burgemeester werd de heer Dr. Scheffer bij acclamatie tot voor zitter benoemd. De heer Dr. S. nam deze benoeming aan. Dewijl de commandant ook tevens bestuurslid is, moesten er nog 5 leden benoemd worden. Die 5 zullen door den Burgemeester in overleg met de h.h. v. cl. Wart en Scheffer aan de vereeniging eerstdaags worden bekend yinraki Elk lid heeft dan het recht eventueel zijn bezwaren tegen die per sonen in te brengen. Ten slotte besluit dc vergadering nog, na Kon. goedkeuring der statu ten, dat de >Erm. Burgerwacht* ziqh zal aansluiten bij den Bond van Vrijw. Burgerwachten in Nederland. Van Veluwschen Bodem HARDERWIJK. De staking dei- schildersgezellen is opgeheven, wijl door de patroons de looneisoh is inge willigd. GARDEREN. Alhier is op. de be graafplaats een zuil geplaatst, bevat tende dc namen der 29 aldaar begra- van Servische krijgsgevangenen, in de legerplaats bij Milligen overleden. B het niet ietwat dicaas, xcannèet O men iets heeft bekend te maken |3 of men de aandacht op zijn zaak wenscht te vestigenmen daaraan niet- de breedst mogelijke bekendheid geeft Het Nunspeets Nieuws- en Advertentie blad verschaft die breedst mogelijke bekendheid, want het blad wordt te NUNSPEET huis aan huis bezorgd en het komt bovendien onder de oogen van duizenden personen in noord-Gelderland en noord-oost-TJtrecht Gemengd Nieuws, Het spoorwegpersoneel. In de Tweede Kamer heeft de mi nister medegedeeld, dat er maatrege len in voorbereiding zijn om voor het spoorwegpersoneel den diensttijd te beperken en den rusttijd beter te re gelen. De regeling van den diensttijd zal neerkomen op invoering van den ge middelden achturendag en zal een we- kelijksche rustdag van 30 uren wor den gewaarborgd. Die rustdag moet eenmaal in de drie weken op een Zon dag vallen. Door een en ander zal de aanstelling van 2400 spoorwegarbei ders noodzakelijk zijn. Dc kosten van dit alles worden op f 3.600-000 ge raamd. Een wetsontwerp is in voorbereiding om de afgeloopen korting voor de pen sioenen gedurende 5 jaar voor de helft te brengen voor rekening van den Staat, zoodat het personeel van de helft dezer korting zal worden ont heven. Garantieprijzen landbouwproducten De in Augustus jl. door de regee ring toegezegde garantieprijzen van de voornaamste gewassen blijven, niet tegenstaande de veranderde omstandig heden, gehandhaafd, zooals b.v. win ter- en zomertarwc f 30spelt f 20; rogge f 33.50; wintergerst f 24; vier- rijige zomergerst f 24; tweerijige zo- mergerst f 25; boekweit f 36; kool zaad (raapzaad! boicrzaad (dederzaad) f 50; aardappelen voor lafclgebruik be stemd, van klei zand- en veengron den, geleverd in hel najaar van 1919, >0, alles per 100 K.G. 1 Jaarcntegen worden de garantieprij zen ,\an die producten, die nog ge zaaid moeten worden of waarvan een vrijlating in t belang der landbou wers is, ingetrokken. Dat betreft o-a. haver, kanariezaad, erwten (alle soor ten), veldboonen, stamboonen (alle soorten), uien, suikerbieten, mangel- wortelcn en voederbieten, koolrapen, knolrapen en knollen, paardenpecn. Koffie. De aanvoer van koffie vindt niet zoo spoedig plaats als gehoopt was. Daarom 5Sd waarschijnlijk ook nog over Mei de distributie gehandhaafd Mei-rantsoen verkrijgbaar te stellen le blijven. Het ligt in t voornemen het gen afgifte van het lichaam tier thans nog geldende thee- en koffiekaart. Be waren dus, dat «lichaam*, dat is de boodschap. Geschenken nlt Iadië De thans rechtstreeks uit Oost-In dié binnenkomende schepen brengen o.a. mee een groote partij levensmiddelen en gedragen kleederen, bijeengezameld door een comité van dames in In die en bestemd voor het Kon. Nationaal Steuncomité. Reeds aangekomen of spoe dig verwacht zijn thee, koffie, tapioca, sago, suiker, zeep, vet. Het Kon. Nat. Steuncomité is voornemens deze goe deren te doen ten goede komen aan philantropigche instellingen voor ver pleging van oude lieden of zieken, voor kindervoeding enz. Eeu oumonsch. De slager 11. v. S. te Gemert is, naar de Rt. Ct< meldt, gear resteerd wegens herhaaldelijke mis handeling van zijn kinderen en zijn ziekelijke vrouw. Hij wordt verdacht, dat hij een jaar geleden zijn 11-jarig zoontje van het leven heeft willen be- rooven, door het kind een touw om den hals te doen en in zijn woning aan een slaohtboom op te hangen. Toen zijn èchtgenoote op het geschreeuw van het kind binnenkwam, maakte hij het louw weer los. Een zijner kinderen, dat ziekelijk was en dat steeds door hem werd mis handeld, is reeds overleden. Een vorbotsrlag van de tslefaon. Alweer een verbetering van de te lefoon, en wel eene, die voor handel en industrie van groot belang zal blij ken. Op het Amsterdamsche kantoor van de Rolterilamsche bankvereeni- ging is in gebruik de z.g. vol-automa-1 tische telefoon-inrichting, welke het mogelijk maakt, dat men zich zelf met iederen anderen aangeslotene op het systeem zonder tusschenkomst van de telefoniste kan verbinden. Een ander voordeel is. dat meeluisteren door an deren is uitgesloten. Voor groote in stellingen en ondernemingen zal in de toekomst dit systeem, dat nog meer uitgebreid cn verbeterd zal worden, het aangewezene zijn. Een reusachtig petroleumrescrvoir. Te Rosyth is een petroleum-reser voir voor* de Engelsche admiraliteit ftOVEBTËNTIÉ?-:. De Heer en Mevrouw MULDER- van Gelder geven bij deze kennis van de geboorte van hun Zoon Willem Joban Hendrik. Zaandam, 7 April 1919. Door Gods goedheid wer den wij verblijd met de geboorte van een flinken zoon JACOB. P. PONSTEEN. E. PONSTEEN—Bonestroo. Lisse, 5 April 1919. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortstondig, smartelijk lijden, in het Sophia Zie- keehuis te Zwolle, or,ze zeer geliefde oudste zoon, broeder, neef en verloofde SIMON, in den ouderdom van ruim 20 jaar. W. W. NIJHOLT. A. NIJHOLT— van Putten. M. A. NIJHOLT. A. W. NIJHOLT. G. J. NIJHOLT. P. J. BURKE. Nunspeet, 10 April 1919. De teraardebestelling zal plaats hebben te Nun speet op Maandag 14 April a.s., om 12i/z uur. O- evonden in den b ekwinkel VAN ROS MALEN 2 briefjes. Eigenares (boerenmeisje) kan zulks terug bekomen. Bij niet-afhaling vóór 1 Mei zal het bedrag worden ge schonken ten bate van Zieken zorg te Nunspeet. Landbouwers en Zuivel- boeren met ecnig kapitaal die naar AMERIKA willen, ontvangen gratis op aanvraag brochure over aan biedingen in N. Carolina. M. N. BEEKING, Bcren- steinscheweg 24, Hilversum. De Veiling Vast Goed te Nunspeet, door Notaris MEESTfcRS voor Jan Hofman Kzn. (zie 4e blz.), woidt niet gehouden in Hotel „Veluwe" maar In het Koffiehuis ,,Het Wapen van Gelderland a. d. Stationsstraat. voltooid, dat den ontzaglijken inhoud van 60 inilliocn gallons (270 milliot-n liter) heeft. Iht zal moeten dienen om tic olie te bewaren voor de -oor logsschepen in de lirth of Forth. Het is van beton op een rots als grond slag gebouwd. Het gebruik van beton V-mi zulke groote reservoirs js iets nieuws. Hr zijn ongeveer 9*. 501) kub. yards beton aan verwerkt en 300.000 kub. yards rotsachtig gesteente ttitge- c lol ven. Het reservoir is beproefd door er zout water uit de Firth of Forth in te pompen met een tempo van 4000 gallons in de minuut. staat eene advertentie van uwe flrina niet op deze plaats Duizende lezers zouden er dan kennis van hebben kunnen nemen. Korte Mededeelingeu. Den 29en April en volgende da gen zal te Amsterdam een internatio naal Transportarbeiderscongres worden gehouden. De kas van het levensmiddelen- bedrijf te 's-Graveland, inhoudende 2300, is ontvreemd. Van den da der geen spoor. In cle Limburgsche mijnstreek zullen vanwege het ministerie van ar beid 4000 arbeiderswoningen worden gebouwd. Bankbiljetten en zilverbons,' die niet in goeden toestand verkeeren, wor den door de spoorwegen niet meer aangenomen; hiertoe worden gerekend die bankbiljetten en zilverbons, welke in twee of meer stukken zijn gescheurd, ook al zijn deze stukken wederom aan elkaar geplakt. Er komt weer kipperfvoerdus kunnen er ook weer kippen komen. Men zal met stoom* aan het. broeden. In het gebouw der V. P. N. te Leeu warden wordt thans gebroed met 17 machines, die te zamen een capaciteit hebben van 2300 a 2400 eieren. Men denkt dit voorjaar viermaal te broe den. Xoo komen we gauw weer «in de kippetjes*. Toen een bewoner van Horst als naar gewoonte de voor de uitbetalin gen der zuivelfabriek benoodigde gel den per rijwiel uit het naburige Venlo haalde, werd hij op den terugweg door twee mannen van achteren aan gevallen en van de fiets geslagen en beroofd van f 8500. Daarna gingen zij aan den haal. Zes doctoren, acht zusters cn twei- verplegers zijn naar Servië vcr- irukken "in in dal land geneeskundige hulp, die daar zoo zoodig is, te ver strekken. Van de 300 doctoren, die Servië in I13 tolde, zijn er minstens 150 in den oorlog gevallen. Van vele predikanten is 't trac- tement >>nhujfflbaar laag. De voorzitter cn dc secretaris van den Bond van Netlet landsche Predikanten zijn onlangs bij tien minister van financiën op audiëntie geweest. De minister wil helpen, maar alleen die predikanten, die nok rijkst rak tement genieten. Hij wil daar 350.000 voor uittrekken. Daar het aantal predikanten en pas- to >r-, <he n kvti.ikiement genieten, 3500 bedraagt, dacht de minister er over om elk lt>ü te geven. Daartoe zou dan het beschikbaar gestelde bedrag vol doende zijn. Men kan to Ztlricjh (Zwitserland) thans vliegtoertjes maken als passa- gier. Een toertje van een kwartier boven het vliegterrein kost f 25. Voor langere tochten wordt naar afstand en aantrekkelijkheid van het landschap gerekend. Verder kan de reiziger on derweg pleisteren of in hooger sferen cirkelen, alles tegen tarief prijzen. Een liegtocht om dc Jungfrau kost f 250. Alles vrijblijvend* wat mogelijke on gelukken betreft Dc minister van arbeid is voor nemens, een wetsvoorstel in te die nen, om aan 65-jarigen en ouderen, die een zekeren welstand niet te boven gaan, een ouderdomsrente uit te keeren, om het even of ze in loondienst zijn of niet. Vier Amerikaansche vliegtuigen zullen den eersten tnooien dag na 1 Mei trachten den Atlanüschen Oceaan over te vliegen. De machines kunnen genoeg gasoline meenemen om van j Now-Foundland naar Ierland te vlie gen. Onderweg zullen schepen van een speciaal type worden gestationneerd om eventueel te hulp te komen. Iedere machine zal 3 personen meevoeren. Hebt gij uwen Notaris at een9 gewezen op het groote belang voor U hoopingen, verpachtin gen, erfhuizen, enz. te publiceeren in het NUNSPEETS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD, het meest gelezen blad In deze streek? Verloren te Nunspeet: biljet van i 25.—. Eerlijke vinder wordt flink beloond. Adres te vernemen Bureau van d t blad. De Zangvereeniging „Z ANüLÜST" te Nunspeet vraagt nog eenige nette Dames en Heerenleden. Eiken V'ijdagavond repetitie bij G. Uit den Bogaard, Stations straat. HET BESTUUR. Kuur, vhiKKour, Hi ÜR,VERHUUR Advertentiën betreffende KOOP eu VEB ïOOF.HUim en VEEEÏÏUS van hoog stens 4 regels worden ft 35 cent geplaatstelke regel meer 8 cent. Te koop: een prima stel Billartballen en Gummibanden, bij H. KISJLS, Nunspeet. Te koop: een best Frie9ch Melkschaap met twee Ooi lammeren. bij J. P. DEN BLIJKER, Gasfabriek, Putten. TE KOOP: 200 kilo tam Spurriezaad (oogst 1918), bij EVERT DE ZWAAN, Hulshorst. Te koop: 200 vim beste dennen Takkebossen, bij H. KISJES, Nunspeet. Te koop: 600 bos Manden makerstwijg. H. BAKKER, Genemuiden. MEST. Een partij beste Stalmest te koop, bij G. SLOT, Nun speet. Te koop gevraagd: een Koffiam Ten zonder gebreken, door H. KIS JES, Nunspeet. Te koop een zoo goed als nieuwe Wagen met vaste Kap, iepen in de oiie, vloer 300 X 110 c. M. op collingsassen en raamveeren, met rem, geschikt voor detailhandel in boter en eieren, enz., een 6 persoons Utr. Wagentja met leeren kap. een kaajbrik en een dogcart. AdresM. DROST, Wagenm - en Smederij, Nijkerk. Te koop gevraagd: een nette winkelopstand, door H. KISJES, Nunspeet. te koop, bij M. BUITENHUIS, Nunspeet. Goedgekeurde Poot-Aardappelen. Eigenheimers en Industrie, te koop bij M. SCHIMMEL, te Boeschoten. TE KOOP GEVRAAGD een goed onderhouden Broodkarretje, door H. KISJES, Nunspeet. V1IA,\U, AAN BUI'. Gevr. 1 Mei een flinke Dienstbode, die netjes kan werken, kl. gezin. Loon f200, vrij wa ch, v. g. g. v. Br fr. 607, Boekh. M. J. COUVÉE, Bussum. Biedt zich aan een flink persoon, hetzij voor schrijfwerk, loopwerk of anders zins. Onverschillig wat. Adres Bureau Nunspeets Nieuws- en Adv.blad. Gevraagd tegen flink loon: 2 metselaars, een opper man en een timmerman. J. VAN GEENEN, Aannemer, Nunspeet. Terstond gevraagd goed kunnende melken en met boerenwerk bekend, beneden de 20 jaar, bij W. J. DE VOR, te Houten, bij Utrecht. Terstond gevraagd een nette v. g. g. v., bij Mejuffr. H. JA COB SE. Burgemeester de Withslraat 24, de Bilt. In POMONA te Utrecht, Catharijnesingel 80, wordt ge vraagd ecD alleszins bekwame KOOKSTER. Loon f25 tot f35 per maand, boven kost en inwoning. Wie reeds in inrichting werk zaam was, geniet voorkeur. Br. bovenst, adres. Gevraagd 1 Mei twee flinke tegen hoog loon en verval. Hotel LAGER WEIJ, Doorn. Mevrouw VAN DELDEN, Sweehneklaan 18, Hilversum, vraagt met 1 Mei a.s. een niet onder de 30 jaar. Brieven te adre seeren aan bovenstaand adres. Mevrouw V AN DIJ K, Konings strot 38, Hilversum, vraagt een nette Zich aanmelden bij Mevrouw BEK, Badhuislaan 7, Hilversum. Ook schriftelijk met opgaaf van getuigen. E. DIJKHUIZEN te Baarn vraagt etn flinke Zich te vervoegen bij H. BROUWER, Hogenhof, Nijkerk. Gevraagd tegen 1 Mei of 1 Juni in een klein gezin te Hilversum een flinke goed kunnende koken en van goeJe getuigschriften vooizien. Brieven onder letter H. J. B., Bur. Nijk. Cf. Mevrouw CREMERS, Nim rodlaan 12, Hilverrum, vraagt met Mei een net P. G. en niet boven 30 jaar. Loon f200 met opslag; wasch vrij. gevraagd per 1 Mei, in gezin met 2 schoolgaande kindertjes. Loon f200. Wasch vrij. Liefst P. G. Adres Mevr. SCHRODER, Gudelalasn 15, Bussum. met Mei of Juni gevraagd te Bussum vo->r dag en nacht. Kleiu gezin, hoog loon. v. g. g. v. Adres Mevr.DRUKKER,9Graaf Florislaan, Bussum. Mevrouw WYT, Jan Willem Frisostraat 10, Utrecht, vraagt met Mei of eerder een net genegen huiswerk te doen.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Nunspeets Nieuws en Advertentieblad | 1919 | | pagina 2