HET VRIJE DAGBLAD Wat de Duitschers vernielden Redactie: Mej. Mr. M. A. Boom (Vrij Nederland), A. J. Groothuis (Christofoor), Mr. J. P. Hogerzeïl, Ir. J. Kluytenaar (Je Maintiendral) J. Peters, P. K. Polderman (Parool), G. Tulp (De Stem van Londen). Eindredacteur: Ir. J. Kluytenaar. VOOR ZWOLLE EN OMGEVING W oensdag 16 Mei 1945 No. 24 Redactie en adm.: Praubstraai 19, Zwolle (Kantoor mej, Mr. M. A. Boom) - Bij abonnement 50 ct. per 14 dagen, losse nummers 5 ct. Advert.-tarieJ1-15 mm f 1.76, iedere mm meer 11 V» ct. Kleintjes min.. 60 ct. (15 woorden), verder 5 ct. per woora lil Rotterdams haven voor 1 100 millioen gulden verwoest Dr. ir. A. H. W. Hacke, directeur-gene raal van1 den Arbeid, heeft medegedeeld, dat de groote waterwegen, in. West-Neder land alle vcorloopig onbruikbaar zijn als gevolg van door de Duitschers aange- brachte versperringen, o.a. gezonken schepen. Hiervan is uitgezonderd de Nieuwe Waterweg, welke slechts een wei nig verzand is. Het Noordzeekanaal is nog' ..bevaarbaar, doordat één der sluizen nog open is. De. havens van Rotterdam zijn verwoest door het opblazen van de j kademuren. De Park- en Merwedehaven zijn echter aan de vernieling ontkomen. Van de Petroleumhaven zijn alle taniks opgeblazen. .De Maasbruggen' en Maas tunnel zijn intact. De haven van Amster dam is niet zoo erg beschadigd als die van Rotterdam. Bovendien zal het herstel van de Rotterdamsche haven moeilijker zijn. omdat deze een uitgebreider functie bezit dan de Amsterdamsche haven, welke een centrum is van vaste scheepvaart lijnen. De bruggen en wegen in Noord- en Zuid-Holland zijn intact. Slechts de ver bindingen met het Zuiden zijn alle be schadigd. Bij Zaltbommel is de verkeers- brug behouden, de spoorbrug is vernield. Bij Arnhem ligt een dubbele pontonbrug. John O'Conner Howe, Aneps oorlogs correspondent, meldt nog uit Rotterdam, dat de Duitschers de beroemde erts-ele vatoren hebben gestolen, maar dat de graanelevatoren intact bleven. Alle kra nen. zoowel de drijvende als de vaste en alle baggennateriaal zijn naar Hamburg. Kiel en Lübeck gesleept. Van de meeste werven zijn de hellingen intact, maar alle machines zijn gestolen, een' klein deel slechts kon geborgen worden. De kade van de Holland-Amerika-lijn te Rotter dam bleef gespaard. De verwoestingen in de Rotterdamsche haven vertegenwoordigen een bedrag van cingan en namen bezit van de Djoeata j olievelden. Twee dagen nadat de geallieerden be- 100 millioen vulden eerekend naar «rit- I §onnen zijn met. de algeheele blokkade zen van ^930 Het wordt rno^ehik^eeacht van Japan, verklaarde een spreker te j de havenkaden in twee jaar te herstel-I Tokio, dat het voedseltekort acuut werd en j len (AA) I dat de voornaamste aanvoer van rijst uit het Zuiden is afgesneden. De Canadeesche opperbevelhebber. Qp Luzon is de belangrijke Baleta- 1 generaal Foulkes, heelt in een toespraak pSSj om welks bezit drie maanden lang voor „Herrijzend Nederland" de verzeke- js gevochten, nu door de geallieerden ver- ring gegeven, dat er nauwlettend op zal j overd. Hierdoor verkrijgen de Amerika- worden toegezien, dat geen Duitscher oor- i nen doortocht naar de Noordelijke vlakte, logsbuit uit Nederland wegsleept. Naar waar de Japansche hoofdmacht zich ver schatting komen hierdoor 50.000—.60.000 I schanst heeft. fietsen en eenige duizenden voertuigen j Bij Okinawa woedt een hevige lucht- vrij; gedeeltelijk na de capitulatie door de slag boven de geallieerde vloot. Stadsnieuws Duitschers gestolen. (Herr. Ned.) Japan dagelijks meer in liet nauw Voedseltekort acuut genoemd Ongeveer 500 Vliegende Vestingen heb ben Maandag het centrum van de Japan sche vliegtuigindustrie Nagoya met. 3500 ton brandbommen bestookt. Op Mindanao is na de nieuwe landing de groote vlieg basis Delmonte' veroverd. Ih het Noor delijk schiereiland van Nieuw-Guinea hebben de Australiërs zich meester ge maakt van de stad Wewak. Hier sneuvel den voor eiken Australiër 200 Japanners. Op Tarakan bezetten de Australiërs Okar- Vlïegvelden op Kioeshioe zijn door 600 I Amerikaansche vlootvliegtuigen geteisterd, j Amerikaansche instructeurs leiden een nieuw Chineesch leger op. In de belang- rijke haven Fou-tsjou vechten de Chi- j neezen van straat tot straat. Engelsche deklandingsvliegtuigen, bom- j bardeeren nu al verscheidene dagen de i vliegvelden tussch'en Okinawa en For mosa. (B.B.C,). I **- De generaal, die het bevel voertiover d? op de Marianen gestationneerde Vlie- I gende Vestingen, heeft verklaard, dat Ja- pan binnenkort nog veel heviger gebom- bardeerd zal worden dan DuitschJand. Bij j de laatste aanval op Nagoya is 20 km2 uitgebrand door de nieuwe bommen met j vuurgelei. (B.B.C. en A.A.). Kort nieuws „De Nederlander" uit Den Haag be richt, dat de Nederlandsche regeering heeft opgericht de Stichting Nederlandsch Volksherstel, met als doel de materieele-, physieke- en moreele kracht van het Ne derlandsche volk te herstellen. De stich ting zal o.a. de bezittingen van wijlen Winterhulp en Volksdiens t tot 'zich trek- Enklaar, Mussert's adjudant; de secreta ris-generaal van de N.S.B., Huygen, ex- burgemeester Westra; mr. v. Vloten, oud procureur-generaal bij het gerechtshof en de geheele lijfwacht' van Mussert, Mr. J. J. Schriecke, de secretaris-generaal van Justitie, is ondergedoken. In Amsterdam hebben o,a. huisarrest Prof. van Dam; Dr. Jan Smit, berucht medewerker aan „De Telegraaf", en ex-burgemeester AA.) Voute. Door de goede zorgen van de Russi sche regeering bevinden zich 720 Neder landers in Odessa, die zoo spoedig moge lijk via Engeland gerepatrieerd zullen worden. (R.O.) Het college van Vertrouwensmanhen heeft, onverwijld het. nazi-departement van Volksvoorlichting en Kunsten opge heven en tevens een einde gemaakt aan Rost's Departement voor Bijzondere Eco nomische Aangelegenheden. In Den Haag zitten o.m. gevangen (R.O.) Wegens zijn slechte gezondheidstoe stand heeft koning Leopold van België zijn broer, prins Karei, verzocht het regentschap te willen blijven uitoefenen. (B.B.C.) De landen van West-Europa, waar onder ook Engeland en Amerika, «hebben gezamenlijk een organisatie geschapen om het. verkeer zoo snel mogelijk weer op gang te brengen. De naam van deze in stelling is Centraal Europeesche Trans portor ganisatie. (B.B.B.) BUREAU WEDEROPBOUW VOOR OOST- EN NOORD-NEDERLAND. De waarnemend Algemeen Gemachtigde voor den wederopbouw en voor de bouw nijverheid heeft opgericht een bureau Oost- en Noord-Nederland. Onder dit bu reau ressorteeren de provincies Groningen, Friesland, Drente, Overijssel en Gelder land, met uitzondering' van het gedeelte bezuiden den Nederrijn en van het Zuid westelijk deel van de Veluwe. Het bureau is gevestigd te Zwolle, Burgemeester van Roijensingel 18. Hier is tevens gevestigd het bureau Wederopbouw Boerderijen; dis zal zijn .werkzaamheden over het geheele land uitstrekken. Met de leiding van deze bureaux is belast de heer A. D. van Eek, hoofd der bouwkundige afdeelimg van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) als secretaris treedt op mr. G. van der Flier. De bouwkundige afdeeüng van de Noordoostpolderwerken Is thans ook ge huisvest in het gebouw Burgemeester van Roijensingel 18. KON. REDERIJKERSKAMER ZWOLLE Ook onze Rederijkers, weer opgedoken nu de Kultur-Kamer van het tooneel verdwenen is, laten van. zich hooren. Zaterdag a.s. geeft de Kon. Rederijkers kamer Zwolle in Odeon een avond, voor de pauze gewijd aan zang, declamatie en muziek, ter eering van de nagedachtenis der gevallenen uit Zwolle. Na de pauze wordt een éénaeter vertoond. Het batig saldo is bestemd voor een in overleg met de autoriteiten nader te be palen passend doel. HOCKEY- EN VOETBALAVOND OP Z.A.C.-TERREIN. Deliefhebbers van hockey zoowel als van voetbal worden Donderdagavond op het Z.A.C.-terrein verwacht. Daar speelt n.l. om half zeven het eerste elftal van de Z.M.H.C. tegen een sterk team, be staande uit officieren en manschappen van het te Zwolle gelegerde Engelsche regiment. Om kwart voor acht komt ver volgens Z.A.C. in hét veld tegen het be kende Engelsche militaire elftal, wélks spel de kenners reeds eerder heeft doen genieten. Muziek zal deze „internationale" sport- bij eenkomst op het kaalgeroofde veld aan de Vëerallee opluisteren. (Zie vervolg pag. 2). Velerlei moeilijkheden voor de Spoorwegen Van drie locomotieven één maken "Onze spoorwegen zijn doorden vijand in een betreurenswaardigen toestand ach tergelaten. Zoo zijn veel spoorbruggen, onder meer in het Noorden, kapot. Aan het verwijderen van de stukken der IJssel- brug bij het Katerveer is men reeds be gonnen, maar vooral door het gebrek aan materiaal kan het nog maanden duren, voor zij klaar is. Een Railley.brug is n.l. te licht voor spoorwegverkeer. In onze provincie rijden op één traject weer goederentreinen, en wel van En schede naar Coevorden en van Hengelo' naar Oldenzaal. Er zijn plannen om de lijn ZwolleMariënberg in orde te bren- gen, waardoor Zwolle verbinding zóu krij gen met Hengelo. Dit zijn echter plannen, waarin 'altijd nog wijziging kaar komen. Het materieel bevindt zich ook in slech ten toestand. In Zwolle werden 38 Neder landsche en Duitsche locomotieven aan getroffen, waarvan er thans zes klaar zijn om in gebruik te worden genomen als er kolen zijn! Op echte oiorlogsmanier hoopt men van twee, zoo noodig" drie, i kapotste machines weer -één goed func- tioneer,ende te maken, wanneer de on der - deelen passen, of passend te maken zijn. Er zijn verder nog ongeveer 150 goede renwagens aanwezig. Van de weinige per sonenwagens bleken precies twee bruik baar; de andere zijn zoowel door de Duit schers als helaas ook door Nederlandsche burgers leeggeroofd en vernield. 'De gebouwen zijn eveneens ernstig be- schadigd, vooral is er zeer veel glasschade, j Merkwaardig is .echter, dat de kranen. die 100 ton kunnen lichten en de aard- I wind, een zeer belangrijk, geheel onder I den grond liggend instrument om assen van locomotieven te demonteeren, onbe. schadigd bleven, evenals de „Arend" en de eerste wagons uit 1839. Waarom vooral de genoemde werktuigen onbeschadigd bleven, is een raadsel: misschien omdat de Duitsche spoorlui al eenige dagen van j te voren vertrokken waren, en de solda- I ten, die de vernielingen hebben aange- richt, de belangrijkheid van de apparaten I niet.kenden. Zoo zijn. louter uit baldadig- I heid, de ketels, die bij de voor verwarming I van treinen, gebruikt werden, wèl opge blazen. Een groote tegenslag' is. dat de sein. I huizen en de wissels grondig vernield zijn. zoodat hier een berg werk verzet zal moe- ten worden en, ook al weer. groote hce- I veelheden materiaal beschikbaar zullen I moeten- komen. Men ziet het, het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Maar. j de Spoorwegen hebben wel mee- voor i heete vuren gestaan. De stationsklokken j loopen al weer, de rest komt ook opnieuw j op rolletjes te loopen. al zal dat helaas i nog niet vandaag of morgen zijn.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Het Vrije Dagblad | 1945 | | pagina 1