HET VRIJE VOOR ZWOLLE EN OMGEVING In Italië geen georganiseerde tegenstand meer Snelle opmarsch m Duitschland Herdenking van Zwolle's bevrijding Militair Gezag 1 l VOOR 7WHIIP FN n m r: c i m r: 'Nummer 12 Dinsdag 1 Mei 1945 Redactie en administratiePratibsihaat 19, Zwolle Kantoor mej. Mr. M. A. BoomBij abonnement 50 ct. per 14 dagen, losse nummers 10 ct. Advertentie-tarief: 1-15 mnr>.{ 1.76, iedere mm meer IV cent. Kleintjes min. 60 cent (15 woorden), verder 5 ct. per vwo>i> Franschen overschreden Oostenrijksche grens In een speciale dagorder maakte generaal Mark Clark gisteravond bekend, dat de Duitsche strijd macht in Italië, bestaande uit.25 divisies, volkomen uiteen geslagen is en geen georganiseerden tegen stand meer kan bieden. Voorbij Venetië hebben Nieuw- Zeelandsche troepen de Piave be reikt, ze naderen daar de troepen van Tito, die gevechten leveren in Triest. In Lom'bardije hebben zich 6000 Duitschers aan' de Brazilia nen overgegeven. Koning George van Engeland en Churchill hebben generaal Alexander geluk ge- wenscht met dit prachtige succes. In de laatste 3eweken zijn meer dan 100-000 Duitschers in Noofft- Italië gevangen genomen. Sovjettroepen dringen in snel tempo vooruit ten Westen van Stettin, An- klam is veroverd, terwijl in de provin cie Mecklenburg de steden Neubran- denburg en Friedk.nd werden bezet. Ten Zuidoosten van Maagdenburg veroverden de Amerikanen Zerbst en maakten niet ver van Wittenberg op een nieuw piuit contact met de Russen. De Britten bezitten een stevig brug- gehoofd over de beneden Elbe, er zijn al tanks over de 300 meter breede ri vier en Hamburg wordt snel overvleu geld. Bij de opmar&ch naar Emden is Leer bezet, Emden zelf wordt zwaai' beschoten en men verwacht, dat de slotaanval op de stad!,zeer spoedig zal losbreken. Witte vlaggeü\in Miiuchen. Toen de Amerikanen lunchen bm- 1 nen rukten vonden ze daar overal de e witte vlaggen hangen, evenals overal op den weg er heen had de Beiersche opstandsbeweging zich hier van de macht meester gemaakt. In zeer veel gevallen heeft de Wehrmacht ge- meene zaak met de vrijheidsbeweging gemaakt. Oberammergau is bij de voortgezette opmarsch bezet, die nu snel vordert in de richting Innsbrück. Bij Mosburg zijn uit een kamp 27000 krijgsgevangenen bevrijd. Ook het be ruchte concentratiekamp Dachau be vindt zich nu in geallieerde handen. De toestand was hier 'niet beter dan in andere kampen. Ook hier werd de gewone" kampuitrusting aangetrof fen, zooals martelkamers, gif gas kamers, geeselpalen en 50 spoorwa gens, volgepakt met lijken. 32.000 ge vangenen konden nog in vrijheid wor den gesteld. Van het meer van Constanz af zijn de Franschen opgerukt naar de Oos- tenrijlcsche grens, andere afdeelingen rukten Friedi'ichshafen binnen. Vol gens latere berichten zijn voorhoeden de Oostenrijksche grens ten Z.O. van het meer van Constanz- gepasseerd. Russen in het centrum van Berlijn Duitschers poogden vergeefs ver sterkingen aan te voeren. De Russen vechten in. het centrum van Berlijn in wat eens Unter den Linden was, het Anhalter Bahnhof is al'veroverd en sommige afdeelingen bereikten de Spree ten Noorden van de Tiergarten. In twee dagen tijds gaven zich 51.000 Duitschers over, veel soldaten hebben zich nu van hun uni form ontdaan en wachten in de kel ders tot de strijd voorbij is. De vijand heeft tevergeefs gepoogd versterkin gen aan te voeren, de parachutisten kwamen neer in door de Russen be zette stadswijken. Nader wordt nog gemeld, dat o.a. het Rijksdaggebouw veroverd is. Canadeezen in Delfzijl Over den strijd in Nederland ls weinig nieuws bekend. Uit Londen werd gemeld, dat de Canadeezen de buitenwijken van Delfzijl bereikt hebben. Verkiezingen in Frankrijk In Frankrijk worden de eerste ver kiezingen sinds de bevrijding gehou den, thans worden de leden van nieuwe gemeenteraden aangewezen. 'In Parijs hebben de communisten de leiding, in het geheele land valt trouwens een duidelijke zwenking j na-ar links weer te nemen, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Nederlanders uit Buchenwald bevrijd Telegramwisseling met Prinses Juliana. Uit het concentratiekamp Buchen wald zijn 383 Nederlanders bevrijd. 79 daarvan waren ziek maar konden toch wel vervoerd worden. Deze Nederlanders hebben H.K.H. Prinses Juliana een -telegram van den volgenden inhoud gezonden: Wij, Nederlanders uit het kamp Buchenwald, wenschen Uwe Konink lijke Hoogheid, Hare Majesteit de Ko ningin, den Prins der Nederlanden en hel Koninklijk gezin eerbiedig geluk met Uwen geboortedag en spreken den wensch uit, dat het U gegeven moge zijn spoedig in een geheel bevrijd Nederland terug te keeren. Prinses Juliana antwoordde daarop: Ik zend U mijn diep ontroerden dank- voor Uw boodschap, tevens namens mijn Moeder en ons allen. Zeer ver langend U allen in het Vaderland spoedig de hand te kunnen drukken. Himmlers capitulatie aan bod tot Rusland uitgebreid? Graaf Bernadotte. de tusscheii- persoon van de Duitsche en ge allieerde regeeringen in Stock holm,, heeft een nieuw onderhoud met Himmler gehad op Deenschen bodem. Radio Stockholm verklaar de in een uitzending voor Ame- riKa, dat Himmler zijn aanbod van onvoorwaardelijke overgave herhaald heeft, ditmaal ook tot Rusland gericht. Men verwacht in Zweden, dat de geallieerden nog deze week een capitulatieaanbod van Duitschland aanvaarden Distributiebescl ëiden voor hen, die geen stamkaart of inlegvel meer hebben. Er zijn vele menschen. die door bij zondere omstandigheden roet meer in het bezit zijn van inlegvellt Zij zou den dus niet in aanmerking kunnen komen voor de chocolade, die de kinderen, en de suiker, die allen deze week toegewezen gekregen hebben- Het CDK- heeft voor deze personen echter een regeling getroffen. Zij moeten zich wenden tot dén plaatse- lijken Distributiedienst. Velen zijn er ook, die door gevan genschap. bombardementen enz. hun stamkaart en hun bonkaarten zijn kwijtgeraakt, evenals de onderduikers, die dikwijls nooit kaarten hebben ge had en hier gestrande trekkers, die hun kaarten in het Westen hadden thuisgelaten. Deze personen dienen zich eveneens te melden bij den plaatr selijken Distributiedienst in afwach ting van eèn zoo spoedig mogelijk te treffen regeling. OPROEP TOT HULP IN NEDERLAND Door geheel Groot Brittann'ë Binnenkort zal door "geheel Groot- Brittannië een oproep worden gelan ceerd tot- hulp aan Nederland. Dé voorzitter van het hiermee belaste comité heeft verklaard, dat de Neder landers niet alleen dringend behoefte hebben aan voedsel, maar ook aan dekens, schoenen, keukengerei, klee- ren enz. Behoorlijke hoeveelheden van dergelijke goederen zijn al ver zonden. Z.H. de Paus heeft f 50.000-geschon ken voor hulp aan Nederland. Bommenwerpers als redders in den nood Bijna twee millioen kilo voedsel neergeworpen Zondag hebben 250 zware bommen werpers 600-000 kilo levensmiddelen neergeworpen óp de vliegvelden Ypen- burg. Valkenburg en Waalhaven en op de renbaan ten Noorden van Den Haag. Deze tochten zijn het resul taat van oefeningen, die weken in be slag' genomen hebben- Onder de pilo ten van de R-A.F- werden gewoonweg gevechten geleverd, wie" dit baantje zou mogen opknappen- Dag en nacht werkte het grondpersoneel in sneeuw en ijs om maar zooveel mogelijk voed sel te kunnen inladen. Op de vliegvel den was het motto: „The Dutch must have this food". (De Hollanders moe ten dit voedsel hebben). Vier hon derd Lancasters hebben gisteren bo ven (Rotterdam, Den Haag en Leiden weer voedsel uitgegooid. Op minder dan 200 meter hoogte werden 1.250.000 kilo uitgegooid. De Nederlandsche regeering heeft in dit verband een beroep gedaan op de burgers om niet naar de terreinen te gaan, waar de levensmiddelen wor den neergeworpen. Al het voedsel komt n-1. op de gewone- wijze via de distributie in het bezit van diegenen, die hieraan het meeste behoefte heb ben- Sobere plechtigheid op de Veemarkt Capitulatie-aanbod der Duitschers in Denemarken Volgens de Evening Standard heb ben de Duitsche bevelhebbers in De nemarken de geallieerden medege deeld. dat zij bereid zijn te capitu- leeren en hun troepen van Seeland en mogelijk ook,.van Jutland terug te trekken. Dit aanbod zou eveneens via Bernadotte zijn gedaan. Hulde aan de ondergrondsche strijders Op het terrein van de Nieuwe Vee markt is Maandagmiddag een eenvou dige herd enkingsple ch tigheid gehou den n.a.v, de iing van Zwolle-. Hoewel het weer niet meewerkte-en de 'regen tot kort voor het slot van de bijeenkomst bleef neerstroomen was de opkomst toch nog bevredigend. Met opzet was hier het woord „her denking" gekozen. Zoo velen in ons land immers lijden nog zoo zwaar en ook in onze eigen stad verkeeren tal- loozen nog in onzekerheid over het -lot van hun dierbaren, dat er geen plaats was voor uitbundig feestbetoon. Het tijdstip was wel bijzonder goed gekozen, de eerste emoties waren ver werkt en op dezen dag -konden we Wat wij kunnen voor Westelijk Nederland Men schrijft ons vanwege het I.K.B.: Uit Canada kwamen de soldaten om den gehaten bezetter te verdrijven. Zij deden, wat wij niet konden. Reuzenvogels uit Engeland werpen pakketten neer voor de hongerende be volking van Westelijk-Nederland- En weer is het: zij doen, wat wij niet kunnen- Mgur wat wij kunnen, dat zullen wij dan ook doen. Als aanstonds het Wes ten zal zijn bevrijd, zullen wij naar geheel ons vermogen medewerken ter leniging van den nood. Als burgers kunnen wij niet uit eigen provisiekast en kelder onze landgenooten, die straks de vrijheid herkrijgen, van zoo veel voedsel voorzien, dat zij in- leven blijven. Daarvoor zorgen de officieele instan ties. Onze taak is extfa-voedsel te zenden naar ziekenhuizen, sanatoria Jen kinderkeukens- Wat de Lancasters zijn voor de geheele oevolking der -groote steden, dat zijn aanstonds de 'vrachtwagens- met wat wij bijeen- Z a terdag zwermden ruim 200 collectanten uit met de bussen van de Roode Kruiscollecte en zij boekten, voor de eerste maal weder in volle vrijheid, een schitterend resultaat. Me vrouw van Karnebeekbaro nesse .van Wijnbergen tot Bósslo trok al vroeg met de bus er op uit en ook de jeugd offerde gaarne^ voor het goede döel. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii) brachten, voor zieken en kinderen. Dat is een eereplicht tegenover onze bond- genooten, die zooveel deden, waartoe wij niet bij machte waren; dat ge biedt vcoiv.1 ook Ciii'istenpiichi tegen over onze in zoo doodelijk gevaar ver- keerende landgenooten. Wij hebben gehoord hoe de straten zwart zagen van de menigten, die de voedselvliegtuigen begroetten. Wij werden er koud vau en hadden moeite sen traan te bedwingen. Daarombrengt wat gij missen kunt aan voedsel bij de Zwolsche geeste lijken oi a-s. Zondag m de kerk. Dan doet gij, waartoe gij in staat l)e Zwolsche eérelijsl J. Albers J. Langkamp H. Q-.W. Bannink H. Maaskant H. Beernink J. Prinsen H. Bosch E.-J. Beinke J. T. Bosch H. M. Rodink U. N. Bulthuis J. H. Roël J. C. J. Bronsdijk J. F. Roskam W. A. van Dijk F. Roskam H. van Elburg E.. J. J. a. h. Rot H. Sattler S. K. Sietzema J. tSt-roomberg J. Stutvoet J. Tensen J. Hagedoorn, A. Haan J. Helmig A. G. Hendriks A. C. Huiberts H.G.J.HuLSkamp W. Tensen W. Jakma Th. Visser E. J. H, Keilholtz A. de Vries v. d- Kerkhof J. K- Wendt A. Krale W. Westerbeek R. lia.m nog niet volledig) kilt! tevens voor de eerste maal in vrijheid den geboortedag- van H.K.H. Prinses Juliana herdenken, zooals we dat .de laatste maal heel kort voor de bezet ting konden doen. Neen, op dezen dag' leefden we ons niet uit in uitbundig feestbetoon, maar werden op waardige wijze her innerd aan onze plichten jegens Vorstin en Vaderland, die we door de bevrijding des te beter kunnen na komen. Sober was deze plechtigheid, sober in het gesproken woord en sober in de entourage: een met vlaggedoek be spannen getimmerte als spreekge stoelte en eenige vlaggen, ih een hoek van het groote parkeerterrein van de Nieuwe Veemarkt. De heer W a :i s i n k heette alle aanwezigen, in het 'bijzonder den Commissaris der Koningin, mr. A. E. baron van Voorst tot Voorst, -den bur gemeester, jhr. mr. M- P. M. van Karnebeek. de afgevaardigden van de geallieerde strijdkrachten en van het Militair Gezag en de comman danten der Ned. Strijdkrachten, har telijk welkom en sprakzijn vreugde uit over 't feit, dat- we nu eindelijk weer "t oude Oranje-iblanje-bleu kon den uithangen, de kleur van de oude Princevlag', die zoovele jaren door de N.SJB. misbruikt is. De burgemeester spreekt. Daarna nam de burgemeester het woord. Onze harten waren fees- teilijk gestemd, zeide hij, dien 14den April en zijn het nóg, maar ook bloe den zij tbij de gedachte aan zoovele landgenooten, die zich in onmensch- waardir^ naamlpoze ellende bevin den. Law t we bidden dat de confe rentie, die zoovele mijlen over zee ge houden wordt, een hechten wereld vrede zal doen ontstaan. Spr. bracht dank aan het Militair Gezag voor zijn soepel en begrijpend opt ie den en me moreerde het heldhaftig optreden van de 'Binnenlandsche'strijdia-ach ten in de afgeloopen vijf ja&en. In 't Engelsch sprak de heer v. Karnebeek tot de afgevaardigden van ,de geal lieerde strijdkrachten on zeide" uit naam van dè burgerij, dat deze nooit zal vergeten, ,'wat zij voor ons gedaan hebben. (Zie vervolg, pag. 2.; Eenige moeilijke problemen n liet algemeen is het, zooals in onze voorgaande beschouwing werd uiteengezet, de taak van het Neder landsche Militair Gezag.om te dienen als verbindingsschakel met de geal- I lieerde legerleiding, en tot bewaker/ van de openbare orde en fust. Het be-/ reidt tevens voor de terugkeer*»- Wf normale verhoudingen en zalf zich, zoodra dat mogelijk is, terugtrekken. r In den eersten tijd echter zijn er enkele vraagstukken, die centraal op gelost moeten worden en met de hulp van de geallieerden. De medewerking van het civiel gezag en de burgerij is daarbij ook zeer noodig, doch wij-, zullen niet buiten de leiding en de hulpbronnen van het- militair gezag kunnen. Een probleem van de eerste orde is wel de repatrieering, waaronder men ook moet. verstaan het naar hun woonplaats terugkeeren van binnen de grenzen van ons land geëvacueer- den. De Nederlandsche arbeiders en ex- gevangenen in Duitschland wenschen uiteraard met.den grootst mogelijken spoed naar hun gezinnen terug te keeren: dë uit het Zuiden naar het Noorden geëvacueerden willen, even eens weer haar him woonplaats, en voorts .zullen te zijner tijd de hier ver^ toevende kinderen uit het Westen weer naar hun ouders teruggebracht moeten worden. Als daarbij iedereen, maar zijn gang mocht gaan, zou er 'n volkomen chaos ontstaan. Voorloopig niet naar het Westen Bovendien is het zeer ongewenscht dat er den eersten tijd na de bevrij ding een groote toeloop van menschen Westwaarts zou zijn.. In het Westen kan en mag men een tijdlang, in het belang van de bevolking zelf, géén repatrieerden toelaten. Eerst zal de voedselpositie daar weer belangrijk beter moeten zijn, evenals de hygiëni sche toestand. Het is ook duidelijk, dat niemand naar het Westen zal mo gen gaan, of liever in zijn oude milieu zal mogen terugkeeren, icpordr t het zeker is, dat hij gèeri besrnëftelijkë"" ziekten overbrengt. Er is een organisatie noodig om dit repatrieering'sprobleem. juist te rege len. De te nemen maatregelen zullen aan de betrokkenen en hun families wel eens hard schijnen, maar het al gemeen belang moet daarbij steeds in liet oog gehouden worden. Wij willen een gezond en sterk Nederland, en medewerking aan de daartoe te nemen maatregelen is een eerste'ver- eischte. Wanneer de tijd gekomen is., dat de repatrieerenden werkelijk naar hun woonplaatsen zullen mogen terugkee ren, moet er rekening gehouden wor den met een tweede, niet minder in gewikkeld probleem, n.l. dat- van het transport. I Voordat onze spoor- en water-wegen weer bruikbaar zullen zijn, moet er onnoemelijk veel werk gedaan wor den. Bruggen en spoorbanen moeten worden hersteld, gezonken schepen en in het water liggende bruggen moeten worden opgeruimd enz. Ook voor toe voer van kolen, waarvan weer de voorziening vair gas en electrische stroom afhangt, is een spoedige oplos sing van het transportvraagstulc zeer noodzakelijk. Geallieerde hulp is op dit gebied weer onontbeerlijk, en het militair gezag zal zijn groote waarde als verbindingsschakel ook in dit op zicht bewijzen. Bevrijde buitenlanders in Duitschland Tot 15 April j.l. hebben de gealli eerden in Duitschland 1.800.000 bui- tenlandsche arbeiders (bevrijd. Een 500.000 Nederlanders keeren naar huis terug. 25-000 Polen en .Russen wachten nog op vervoersmogelijk heden naar hun vaderland. Om uit te knippen MEI 1945 Zondag 6 13 20 27 Maandag 7 14 21 28 Dinsdag 1 8 15 22 29, Woensdag 2 9 16 23 30 Donderdag 3 10 17 24 31 Vrijdag 4 11 18 25 Zaterda,g 5 12 19 26 Zon op en onder 1 Mei op 6.11, onder 21.05; 6 Mei op 6.02. onder 21.13; 13 Mei op 5.50, onder 21.24; 20 Mei op 5.39, onder 21.35; 27 Mei op 5.31, onder 21.43; 31 Mei op 5.26. onder 2L49. Maanstanden. Laatste kwartier 5 Mei: Maan 11 Mei: Eerste kwartier Mei; Volle- Maan 27 Mei. n. ei; Nieuwe/ kwartier y

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Het Vrije Dagblad | 1945 | | pagina 1