HET VRIJE DAGBLAD VOOR ZWOLLE EN OMGEVING Amerikaansche en Russische divisie ontmoeten elkaar op Duitsch oorlogsterrein Viering verjaardag van de Prinses Wapens en munitie geen speelgoed SS. Vexscheidenheid Onze koopvaardij Nummer 10 Zaterdag 28 April 1945 Redactie en administratiePraubstraat 19, Zwolle (Kantoor mej. Mr. M. A. Boom) Bij abonnement 50 et. per 14 dagen, losse nummers 10 et. Advertentie-tarief: 1-15 mm 1.76, iedere mm meer lllj2 cent. Kleintjes min. 60 cent (15 woorden), verder 5 ct. per woord Churchill: De laatste haar den van verzet moeten nog uitgeroeid worden Gisteravond: werd te Londen, Washington en Moskou gelijk tijdig bekend gemaakt, dat een Amerikaansche divisie en een Russische gardedivisie contact met elkaar hebben gemaakt in de Btad Torgau aan de Elbe. Het eer ste contact kwam op 25 April, twintig minuten voor vijf, tot - stand, toen een Amerikaansche patrouille, die het niemandsland voor de Mulde verkende, de Rus- slsche linies bereikte. Het offici- eele contact werd 26 April om 4 uur gemaakt, toen hooge Ameri kaansche en Russische officieren in Torgau bijeen kwamen. Ter eere van dit wapenfeit wer den in Moskou 24 saluutschoten Uit 324 kanonnen gelost. Verklaring van Churchill. In verband met het heugelijke feit, legde Churchill de volgende verkla ring af: Na den langen inspannenden tocht over bloedige slagvelden, na groote verliezen ter zee en in de lucht, zijn de legers der verbonden volken dwars door Duitschland ongerukt en hebben zich bij elkaar aangesloten. Nu hebben wij tot taak de laatste haarden van verzet uit te roeien en alles wat er nog overblijft van Hitler's macht, te breken. Wij zullen onver biddelijk onzen plicht doen, daartoe staan ons geweldige krachten ter be schikking. Wij zullen gezamenlijk op rukken. Voorwaarts, den vijand tege moet! Truman. De Amerikaansche president Tru man zeide: De beteekenis van dit feit zal de wereld niet ontgaan. Nu zal de •laatste zwakke hoop van Hitier en zijn gangsterregeering, een hoop uit wanhoop geboren, wel in rook ver vliegen. Hët strijdplan dat wij vast beraden gezamenlijk opstelden, wordt nu beloond. Volken die zooveel moei ten en ellende te boven zijn gekomen, kunnen ook wel gezamenlijk leven en streven naar de organisatie van de wereldvrede. Stalin's boodschap. Stalin.zeide in zijn verklaring: De zegevierende lagers van de verbonde nen, die in Europa den bevrijdings- strijd leveren, hebben de Duitsche troepen verpletterd en zich bij elkaar aangesloten. Het is nu onze taak en plicht den vijand geheel te vernieti gen en hem te dwingen de wapens neer te leggen en zich onvoorwaarde lijk over te gëVen. De Russische legers zullen die taak vervullen voor alle strijdende volken. Ik groet hierbij onze bondgenooten, die nu op Duitsch grondgebied zijde aan zijde met de Sovjetlegers staan vereenigd door den wil niet eerder te rusten voor het werk is voltooid. iiiiiimmmimiimiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiii Groote verwoestingen in Berlijn v Patton's troepen in Oostenrijk doorgedrongen Over den strijd in Berlijn komen weinig nieuwe berichten binnen. Rus sische correspondenten zeggen, dat hier meer schade is aangericht dan in Stalingrad. Volgens de Duitschers is de ring om Berlijn al meer dan 30 km dik, doordat Sovjettroepen door gedrongen zijn in de stad Branden burg. Ten Zuidoosten van Berlijn is Kö- nigswusterhausen veroverd, waar zich o-a. de bekende Deutschlandsender bevindt, die al geruimen tijd uit den aether was- In de sector Bautzen voeren de Duitschers tegenaanvallen uit. Ook in Breslau wordt weer hevig gevochten- Voorbij Stettin beschieten de Russen hevig het bastion Prenzlau. Een dagorder van Stalin maakte gisteravond de verovering bekend van de steden Spandau, Potsdam en Ra- thenow, meer dan 70 km ten Westen van Berlijn en op 25 km van het Amerikaansche 9e leger gelegen. Donderdagavond 6 'uur drongen Pat ton's troepen in Oostenrijk door, niet ver van het drielandenpunt. Op weg naar München is Ingolstadt veroverd. De Franschen maakten zich meester van Constanz, sommige eenheden staan 25 km ten Oosten van Bazel. Generaal Dittmar gevangen genomen Ónder de vele hooge officieren, die in de laatste weken gevangen geno men zijn, bevindt zich de bekende Duitsche radiospreker generaal Ditt mar. Over deze militaire gebeurtenis heeft hij nog geen commentaar ge leverd. Opmarsch in Italië vordert snel Het 5e leger veroverde in Italië aan het Gardameer Piacenza, op den weg naar Milaan. In Genua heeft zich generaal Mainhold met 7000 man aan de patriotten overgegeven. Ook alle marine-eenheden in de haven hebben gecapituleerd. In Noordoost Italië is de voornaamste Duitsche verdedi gingslinie, de Adige, geforceerd. De provincies Ligurië, Piemont en Lom bar dij e zijn vrijwel geheel gezuiverd. Oost en West Vonden elkaar op Duitsch gebied. Oost is Oost en West is West, ze zullen elkaar nooit ontmoeten, zei Kip ling, al was dat in een wel wat ander verband- De geallieerde mogendheden in het Westen en de Russen in het Oosten hebben er zich in ieder geval maar niets van aangetrokken van Kipling en elkaar toch ontmoet Waarlijk, een historisch ©ogenblik. Een oogenblik, waarbij we ook den ken aan de toekomst, waarin veel zal afhangen van de samenwerking tus- schen Oost en West. Dat de volkeren elkaar niet alleen op het slagveld zul len vinden. Ver zijn ze uit elkaar geweest, Oost en West. De Russen teruggedrongen tot Moskou, Leningrad en Stalin gradWest verschanst op het En- gelsche eiland in den Atlantischen Oceaan. De Russen legden van Mos kou uit een afstand van 2000 km af, de geallieerden rukten na hun lan ding in Normandië 1100 km op. Welk een moeilijke en sombere tij den liggen daar tusschen. Tijden, dat het rijk van Hitier onoverwinnelijk scheen- Totdat de kansen gingen kee- ren. De oorlog naderde de Duitsche grenzen en eindelijk werden die gren zen overschreden. In 't Oosten door de Russen, in 't Westen door Engelschen en Amerikanen- Duitschland kreeg een oorlog op zijn eigen grondgebied, zooals de Nazi's zich dat nooit zullen hebben kunnen voorstellen. In tweeën gesneden is Duitschland thans. Zoo vonden in Europa elkaar Oost en West. De toestand in bezet Nederland Aanvallen op militair verkeer. Nederlandsche piloten hebben in de afgeloopen week aanvallen uitge voerd op militair verkeer ten Noorden van Amsterdam, terwijl ook de Af sluitdijk herhaaldelijk schoongeveegd werd. In verband' met de hulpverleening aan de bevolking van. bezet Neder land is Radio Oranje gemachtigd mee te deelen: Alles wordt in het werk ge steld om alle practisch uitvoerbare mogelijkheden te benutten, om ten spoedigste voedsel te brengen aan de drie hongetprovincies. In bevrijd en bezet gebied doen ge ruchten de ronde over slachtoffers in de Wieringermeer, door het opbla zen van de dijken veroorzaakt. Radio Oranje kan uit gezaghebbende bron mededeelen, dat de onder water zet ting van de Wieringermeer geen slachtoffers heeft gekóst. Maarschalk Petain in Fransche handen Dicht bij de Zwitsersche grens ar resteerden soldaten van het eerste Fransche leger maarschalk Pétain. Met een extra trein is hij onder per soonlijke bewaking van generaal König, militair gouverneur van Parijs, naar.-de hoofdstad vervoerd. Hij zal verhoord worden wegens hoogver raad. teroentebon 418 inleveren Ten einde in het tijdvak van 13 Mei tot en met 9 Juni a.s. groente te kun nen koopen moet men in het groente- gebied in de provincies Overijssel en Gelderland bon 418 der 4de noodkaart uiterlijk op Zaterdag 5 Mei a.s. inle veren bij de handelaren van wie men gedurende bovengenoemde periode groente wenscht te betrekken. Zij, die deelnemen aan de maal tijden van de Centrale Keuken moe ten dezen bon bij het koopen van kaarten voor het tijdvak van 14 tot en met 20 Mei a.s. bij de Keuken in leveren. Teraardebestelling van den Binnenlandscben strijder E. J. C aan het Rot te Zwolle Gistermiddag had onder groote be langstelling de uitvaart plaats van den zoo tragisch om het leven geko men Binnenlandschen Strijder, E. J. G. Aan het Rot. De rouwkoets werd voorafgegaan door een .vuurpeleton van de B.S. Op de weg naar de laat ste rustplaats werd een moment stil gehouden voor het station om de col lega's van den overledene gelegen heid te geven hun gevallen kameraad de laatste eer te bewijzen. In de aula van de Kranenburg brachten verschillende autoriteiten Herdenking van Zwolle's bevrijding Het programma voor 30 April, den verjaardag van onze Prinses, waarbij tevens de herdenkingsbijeenkomst gehouden,-vermeldt van 121 uur een van de bevrijding van Zwolle wordt carillonconcert door den heer W- J. A. P- Créman. Van twee tot half vier muziek en zanguitvoeringen in de stad. De plaatsen waar 300 ^zangers o-l-v. den heer E. Ponten zulfen zin gen, zijn: Groote Kerkplein, Assendor- perplein, R.K. Ziekenhuis Harm den overledene een laatsten groet. Smeengekade. Een afgezant van den Gewestelijken I Het Stedelijk Orkest speelt achter- Commandant der B.S., Kol. Hotz, I een volgens: Gasthuisplein, Sophia bracht dank voor alles wat E. J. G. Aan het Rot de laatste jaren voor de Beweging had gedaan. Steeds stond hij klaar om ons te helpen, hoe ge^ vaarlijk de hem opgedragen taak ook mocht zijn. Voorts spraken aan den lijkbaar de Plaatselijke Commandant namens alle leden van het S.G. en de stations chef, de heer Dekker, namens de N.S. Uit naam van de K.P.I sprak de heer H. v. Zuthem; tenslotte bracht de heer Kamphuis, wnd. dir. van het Huis van Bewaring, de laatste groet aan den gestorvene. Aan het graf, waarom heen zich de familie, vele vrienden en bekenden hadden opgesteld, bracht een vuur peleton van de B.S. de militaire eer. Ds. van der Kam dankte namens de familie allen die de overledene naar zijn laatste rustplaats hadden bege leid. Ziekenhuis, Diezerplein, Kastanjêstr. Vischpoortenplas, Groote Kerkplein. De muziekvereeniging „David" ver trekt om kwart voor twee van Gebouw „Pniël", Hoogstraat, en speelt daarna Zeven Alleetjes, Groeneweg hoek De- venterstraatweg, Assendorperstraat hoek Vereenigingstraat, Bethlehems Kerkplein. Mussolini gearresteerd De vrije zender Milaan meldt dat Mussolini door Italiaansche grensbewakers gearresteerd is toen hij in vermomming over de Zwitsersche grens poogde te komen. Ook zijn naaste mede werkers zijn gearresteerd, onder wie Pavallini en Graziani. reeks bijdragen van geestelijke leiders over proble men van dezen tijd, geven wij, na Ds- Groenewegen en Deken de Wit, heden gaarne het woord aan Üa. C. Soutendijk, Doopsgezind predikante te Zwolle. i ii i ii ui iiiiiiiiïiiin in ii ii ii min minimi iiiiiiiiiiii minium mm Herdenkingsbijeenkomst- Om vier uur wordt de Herdenkings bij eenkomst voor de bevrijding van Zwolle op de N. Veemarkt gehouden. De burgemeester, Jhr. mr. M. P. M. van Karnebeek, zal het woord voeren, gevolgd door een vertegenwoordiger van het Militair Gezag. Dr. P. A. Jongsma herdenkt daarna de Zwol- sche gevallenen, waarna tenslotte Dr. J. C. P-, Eeftinck Schattenkerk een rede zal* uitspreken. De N-H. Gemeente houdt om 6 uur een rouwdienst in de Groote Kerk, waarna daar om 8 uur in een muzi kale herdenkingsavond onder leiding van ds. P. H- Th. Stevens, o-a. mej. Hagenbeek,sopraan, en de heeren Hartsuiker, viool en Hollander, orgel, te beluisteren zullen zijn. Allen 's middags vrij. De burgemeester verzoekt allen win keliers en werkgevers hun zaken Maandagmiddag te sluiten en het per soneel vrij te geven. Voorts wordt het publiek verzocht de liederen, die op de Veemarkt zullen worden gezongen, en waarvan de tekst door meisjes zal worden uitgedeeld, uit volle borst mee te zingen. Moge het echter een gepaste feeststemming zijn, daar de toestand in het Westen een te schrijnende tegenstelling zou zijn met een hossende en van vreugde springende bevolking van Zwolle- Waarschuwing tot ouders en kinderen In het JEngelsche Werk liggen nog landmijnen Plaatsing van de volgende waar schuwing wordt verzocht: Kinderen, oppassen! De vijand heeft bij zijn overhaasten aftocht op zijn gewone, schandelijke manier overal wapens, en wat erger is, munitie achtergelaten. Dit is geen speelgoed! Het zijn zéér gevaarlijke dingen, die op de onver wachtste oogenblikken ontploffen 'en hun stukken tientallen meters doen wegvliegen. Van deze dini weten jullie hoegenaamd niets Jullie kunnen nooit weten, of in f oud geweer nog niet een onafgesö; ten patroon zit, en of een patroon,,. je zak niet kan ontploffen. Er is èrn flinke studie en ervaring voor nood'ig om te weten wat men doen en vooral wat men laten moet. Vele ongelukken zijn al gebeurd: willen jullie ook stuk ken koper in je oogen krijgen en voor je heele leven blind worden, vingers of handen kwijt raken of met een paar flinke gaten in je buik voor een paai' maanden het ziekenhuis ingaan om de rest van je-Teven nooit meer flink en gezond te zijn, maar met je ingewanden te sukkelen? Ga dan door zooals jullie nu doet! Maar dat is verboden! De Regee ring heeft gezegd, ook tegen jullie, dat alle wapentuig, van welke soort ook, eigendom is van de legers van onze bondgenooten, die ons bevrijd hebben. Wie deze dingen houdt is een dief en kan gestraft worden. Weest flinke jongens (de meisjes doen niet erg mee, naar ik hoor), en brengt uit je zelf alles, oude geweren, patronen, lieht- kogels, enz. enz. naar het Plaatselijk Commando, Kalverstraat (hoek N. Haven) Ouders, een woord ook tot U! Gij laadt een zware verantwoorde lijkheid op U als gij Uw kinderen dit ,,speelgoed"(!) niet afneemt. Dezer da gen nog is een jongen voor de oogen van zijn vader aan stukken gescheurd omdat hij met een handgranaat „speelde". Ook onder U is slechts een zeer klein aantal werkelijk in staat om het gevaar te beoordeelen, en zij, die dat kunnen, zullen de eersten zijn om hun kinderen dit „speelgoed" af te nemen; zij zullen in dienst oude geroutineerde militairen nog ongeluk ken op dit gebied hebben zien maken. Toont U de vrijheid, die met zooveel bloed en tranen gekocht is en nog steeds gekocht wordt, door de zee van 'ellende, die de Vijand over onze land- genooten in het Westen brengt, waard door vrijwillig mede te werken in deze aangelegenheid die voor het geluk van Uw'gezin van zoo onberekenbaar groot belang is. Op deze onnoodige wijze een land té verliezen of voor zijn leven ongelukkig te mak-en,^ is waarlijk een te hooge prijs voor een paar kindertranen uit teleurstelling. Ket vereischt slechts het geringe beetje zedelijke moed dat iedere opvoeder behoort te hebben om v.cen te durven zeggen en te blijven, zeggen. Strafmaatregelen. Mocht deze medewerking ontbreken, dan zou ik mij tot mijn spijt gedwon gen zien de krachtige maatregelen te nemen, die de wet mij in de hand geeft. Gij kunt allen op de aankondi- stal (met heling) aangemerkt kan worden; ook kan men wegens het veroorzaken van lichamelijk letsel door onachtzaamheid veroordeeld worden. Laat het zoover niet komen! Dan nog iets tot allen. Mijdt het Engelsche Werk en omgeving, en als gij er toch komt, blijft dan altijd op de paden. Het is nog niet op de mo gelijke aanwezigheid van landmijnen e-d. onderzocht. Onze oude Onder- grondsche, nu B-S-, werkt- met man en macht. Maar ondanks alle toewijding kan men niet overal tegelijk zijn. Vooral voor het levensgevaarlijke werk van opsporen en demonteeren van landmijnen enz- is het aantal beschik bare mannen gering; het werk eisch' deskundigheid en nauwkeurigheid, zoodat tijd. n nodig is; en het is onver antwoordelijk er buitenstaanders in te betrekken en zoo den dood in te jagen. Alleen Duitschers doen zooiets met onbezwaard gemoed. Brengt ook hier vrijwillig het kleine offer van ge duld te oefenen. De Plaatselijke Commandant BB. Geen verdeeldheid \Y/ ij hebben in de verschrikkelijke oorlogsjaren de les der saamhoorig- heid aller menschen wél geleerd. Wij hebben onze nationale eenheid sterker dan ooit beleefd. Dat mag niet weer te niet gedaanworden. Het gelijkelijk lot heeft ons aan elkander verbonden. De tegenstelling tot het door nationaal- socialistisch heidendom geregeerde Duit sche volk heeft ons opnieuw bepaald bij de eenheid van ons Nederlandsche volks karakter. Wij zijn naar elkande, toe gegroeid. Wij hebben meer leer en letten op wat ons bindt, dan op hetgeen ons scheidt. Zal dit onder druk der tyrannie ge vondene in de vrijheid weer prijs gegeven worden? Stellig zal de eenheid van het Nederlandsche volk altijd zijn een een heid in verscheidenheid. De van boven af opgedrongen eenheid, die wij bij de Duitschers hebben gezien, begeeren wij niet, ja verwerpen wij zelfs. Ons volk is een vrijheidlievend volk. Wij zijn te zeer gehecht aan eigen meening en zelf standig oordeel, onze werkelijkheidszin zegt ons, dat ons volk straks wel weer te verdeelen zal zijn in groepen en par- ijenDat is ook niet erg. Dat is zelfs goedomdat het past bij onze volks aard indien wij maar bereid blijven tot samenwerking en tot het eerbiedigen van elkanders beginselen. Maar wèl erg zou hel zijn, wanneer onze -verscheidenheid weer opnieuw zou verworden tot verdeeldheid: lot een be strijden en veroordeelen van elkaar in kleingeestige burgertwist. Hiervoor be slaat inderdaad gevaar en dit gevaar schuilt in onzen crilischen geest. Zal deze den kop weer opsteken, nu wij vrij geworden zijn? Het critisch zijn is in het bijzonder een eigenschap van onze intellectueelen, maar alle Nederlanders zijn geneigd tot hel zelfstandig oordeel, dat daar uit spreekt. Dién critischen geest moeten wij zien te overwinnendie niet opbouwenddoch slechts afbrekend werkt, die onmiddellijk klaar staal het werk van een ander te veroordeelen, zonder zich rekenschap te geven van de moeilijkheden waarmede deze worstelde zonder zich begrijpend te hebben inge dacht in hel standpunt van dien ander. Daar steekt veel eigengerechtigdheid en veel zucht tot zelfhandhaving in de cntische levenshouding. Mochten wij alleen daar veroordeelen, waar ons ge weten ons tot veroordeelen dringt en wij gevoelen onze meening niet te mogen verzwijgen. Mochten wij bereid gevonden worden eigen meening op te geven, waar algemeen belang dit vergt en ons geweten zijn veto niet spreekt. Wij zijn weer vrij - God dank. Maar deze vrijheid om te zeggen, te schrijven en te doen waX men wil, worde m zelf tucht beperkt door het algemeen belang onzer gemeenschap. C. Soutendijk. DE JEEP DEED ZIJN INTREDE We hadden zoo vaak van de jeep ge hoord, dat het niet behoefde te ver wonderen, dat hiervoor een geweldige belangstelling zou ontstaan. Eenige Ganadeezen èn een Schotsche hoos lander, begeleid door een Zwolschen padvinder bij het kleine, snelle wa- entje. in oorlogstijd Belangrijke bijdrage tot de geallieerde oorlogvoering. IVj ederland is altijd trotsch op zijn 1 koopvaardijvloot- geweest. Neder landsche schepen hebben eeuwen door alle wereldzeeën bevaren Zij hebben den naam van Nederland tot in de verste uithoeken der wereld bekend heid gegeven. Zij hebben bijgedragen tot vermeerdering van den roem, de welvaart en de macht van ons vader land. Gebieden, duizenden vierkante kilometers groot, waar nu de bescha ving bloeit, hebben zij het eerst aan gedaan) De geschiedenis der Nederlandsche koopvaardijvloot telt menige roem volle bladzijde. Zij verhaalt van Ne derlandsche zeevaartkunst en helden moed. Is het daarom te verwonderen, dat de Nederlandsche koopvaardij vloot ook in de geschiedenis van den roem vollen strijd der vereenigde vol ken xtegen de vijanden van recht en vrijheid over de geheele wereld een belangrijke rol heeft gespeeld en nog speelt? Volkomen in overeenstemming met „Wanneer straks de geschiedenis geschreven zal worden van de hel dendaden der Nederlandsche koop vaardijvloot. die op gevaarlijke plaatsen haar taak bleef vervullen, dan zullen dal bladzijden zijn. waar men, en tater ook hel nage slacht, niet zonder ontroering ken nis van zal nemen". In deze konink lijke woorden, uitgesprokenl ijdens een onderscheidingsple'chligheid te Londen, liggen de trots, de hoop en de verwachting opgesloten van een volk, dat in de heldendaden der Nederlandsche zeelieden moed en vertrouwen schept voor de zware taak van den vaderlandscher- wederopbouw. haar traditie, heeft zij geen oogenblik nemend. geaarzeld de roepstem der vaderland- sche plicht te volgen, toen de lage landen aan de zee door den Duitschen indringer verraderlijk werden over weldigd. Zij begreep, dat het vader land op haar rekende, ja, dat de hoop van dit vaderland op verlossing en, bevrijding in niet geringe mate in haar voortbestaan was belichaamd. Terwijl bommen op onverdedigde Ne derlandsche havens neerregenden, terwijl over de wereldzeeën de roep van den onderdrukker tot overgave klonk, deed de koopvaardij haar plicht en stoomde verbonden havens binnen, aldus den vijand het belangrijkste ge deelte van den buit, dien hij in ons' vaderland hoopte te vinden, ont- vroegere Oostenrijksche (Wordt vervolgd). Schussnig. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiim Inlichtingen voor meisjes Namens het Roode Kruis en de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligsters te Zwolle maken ondergeteekenden - be kend dat zij Maandags, Woensdags en Vrijdags van 2-3 uur zitting zullen houden op Wolweverstraat no. 9, rech- teringang, voor alle meisjes, die in lichtingen willen ontvangen van of zich op willen geven voor het werk dei- vrouwelijke hulpkrachten in onze stad. Het is voor een ieder verboden 'én strafbaar haar huidigen werkking te verlaten. Slechts, wanneer een schrif telijke verklaring kan worden overge legd van den werkgever, dat hij geen bezwaar heeft om de bij hem in dienst zijnde werkkracht voor drie maanden of langer af te staan aan het Roode Kruis of U.V.V. werk, mogen meisjes door ons worden aangenomen- Zij, die zich aanmelden, moeten den leeftijd van 18 jaar bereikt heb ben. Het spreekuur van mevr. van Setten, Terborchstraat 16, Woensdags van 2-3 uur, is komen te vervallen. M. v. SettenQleyndert, J. M. van ;elen, H. Vroom, A. Wuite. Gevangenen bevrijd tfit een kamp in de omgeving van Neurenberg hebben de Amerikanen 16-000 gevangenen bevriid. In dit kamp zijn in totaal ongeveer 12-000 menschen om het leven gebracht. Naar verluidt bevond zich hier ook de kanselier Dig: Grootsche organisatie van het jeugdwerk Eenheid is een sterk gedif ferentieerd geheel „Wij mogen thans zeker niet de rijpere jeugd aan haar lot over laten", aldus een* deskundige als de heer J. Peters. „Bij het ontzaggelijke werk van we deropbouw in geestelijken ziri, zijn de problemen van opvoeding, onderwijs en jeugdvorming van de grootste be teekenis en wij mogen ons niet in slaap laten sussen met de opmerking, dat het na de bevrijding allemaal wel weer. terecht komt". Aldus het oordeel van den heer J. Peters, vóór de be zetting leider van de A.J.C., die dezer dagen over dit onderwerp een rede heeft gehouden voor de microfoon van den Zwolschen Radiodistributiedienst. Er was vóór den oorlog in de verschil lende jeugdvereenigingen een zekere stijl en methode en er was een groei ende drang naar samenwerking en een bereidheid tot gemeenschappelijke actie tegenover den sfeer van indiffe rentisme en nihilisme. TuSsche'n de jeugdleiders onderling was contact, wat leidde tot zelfcrïtiek en zelfher- zïening. Hoe Duitschers -en N.S.B.-ers tevergeefs getracht hebben, gedurende de bezettingsjaren onze jeugd in te palmen, is voldoende bekend- In die jaren heeft een aantal jeugdleiders zich reeds beraden, nopens den her bouw van de V.J-V. in Nederland. Bij deze gedachtenwisseling is men tot de conclusie gekomen, dat een nieuw Nederlandsch Jeugdwerk, gegroeid uit devóóroorlogsehe samenwerking, een eenheid in een sterk gedifferentieerd -eheel, noodzakelijk is. Geen staatsopvoeding. Zoowel staatsopvoeding als alles ge- lij kschakelende eenheid is in ons land volkomen onaanvaardbaar, zoowel voor het gezin als voor de kerk. Het gaat hier echter om samenwerking en - nationale eendracht. Eendracht is iets anders den eenheidEr moeten waar borgen komen tegen een jeugdopvoe- ding, welke zou ingaan tegen de gees telijke tradities van ons volk. Daarom moet, naar de overtuiging van den heer Peters, de Overheid ook op dit gebied voorwaarden stellen; allereerst betreffende den geest waar in het werk- moet worden gedaan. Het is mede de zorg der Overheid, dat het voor de eendracht noodzake lijke overleg langs goede banen kan gaan. Een beginselverklaring zou er ongeveer als volgt uit moetend zien: de organisatie van het jeugdwerk in Nederland wil haar deel medewerken aan de nauw samenhangende licha melijke, zedelijke en geestelijke vor ming van de jeugd in het Ned. volk. Haar arbeid geschiedt in gehoorzaam heid aan waarden van hooger orde waarheid, gerechtigheid, naastenlief de welke waarden in onze geschie denis oorsprong vonden in Christen dom en humanisme. Zij erkent in haar organisatie een verscheidenheid, maar weet zich in haar geheel deel van onze volksgemeenschap en kweekt daartoe trouw aan Vaderland en Vor stenhuis. Zij weet zich verbonden met jeugd der Overzeesche Gebiedsdee- len en met de jeugd van alle landen, in haar strijd voor een rechtvaardige samenleving der volkeren. Algemeen secretariaat. Hierna gaf de heer Peters eenige richtlijnen voor de eigenlijke organi satie: vestiging van een algemeen se cretariaat met medewerking van de Overheid, slaan van „bruggen" met b-v. de sport, jeugdherbergen. AJN. W-B., Kampeervereenigingen e-d-, ka dervorming allereerst uit de jeugd zelf. In deze geheele organisatie zal het streng tot uiting moeten komen om niet nationaal te zijn door neu traal te zijn, doch om waarachtig zich zelf te zijn en in eendracht met ande ren samen te werken. Het probleem der vrije-tijd-beste- ding, zoo besloot de heer Peters, is een zeer belangrijk probleem in voortdu rend gecompliceerder wordende ""cul tuur. Wij mogen thans, na de vijf gruwelijke oorlogsjaren, minder dan ooit de rijpere jeugd aan haar lot overlaten en niet te kort schieten in onze plicht om naast gezin, kerk en school de Nederlandsche jongens en meisjes te vormen tot bewuste staats- burgers met verantwoordelijkheidsbe sef en een eigen levenshouding. Abonnementefi op het Vrije Dagblad in Zwolle Het Militair Gezag heeft uit een oogpunt van papierbezuiniging be paald, dat de losse verkoop van de bladen zal moeten overgaan in abon nementenverkoop. Diegenen, die in Zwolle woonachtig zijn en zich vóór Donderdag 1.1. hebben opgegeven als abonné, zullen met ingang van Maan dag thans de courant thuis bezorgd krijgen. De later gekomen op-gaven zullen naar volgorde van binnen komst zoo spoedig mogelijk in de be zorging worden opgenomen. Zoolang dat nog niet het geval is, zal de ver koop bij de bekende depotadressen voortga ar Naar evenredigheid zal echter het aantal daar ten verkoop zijnde exemplaren worden verminderd Administratie Het Vrije Dagblad.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Het Vrije Dagblad | 1945 | | pagina 1