HET VRIJE DAGBLAD Vrijwilligers gevraagd Drie kwart van Nederland bevrijd Afócaak Nummer 4 Zaterdag 21 April 1945 VOOR ZWOLLE EN OMGEVING Redactie en administratie: Praubstraat 19, Zwolle (Kanfoor mej. Mr. M. A. Boom) Prijs per exemplaar 10 cent AdverJ.-tarief: 1-15 mm f 1.76, iédere mm meer 11V2 ct. Kleintjes min. 60 et. (15 woorden), verder 5 ct. per woord Mannen zoowel als vrouwen Strenge politieke en lichamelijke keuring - Dienstplicht voor het oude Nederlandsche kader - Rechtspositie geregeld De voortzetting van den Strijd tegen de vijanden van de geallieerde volken en vóór de bevrijding van het nog bezette deel van het Nederlandsche Gemeenebest in Europa en Overzee vraagt vrijwilligers, mannen zoowel als vrouwen. Daartoe is voor Zwolle en omgeying een aanmeldingsbureau voor Oorlogsvrijwilligers gevestigd in het gebouw Blijmarkt 16, dat tot de vorige week werd gebruikt door de N.S.V. Dit bureau, zoowel als de andere ze ven (in Oldenzaal, Almelo, Hengelo, En schede, Deventer,. Ommen en Steen- wijk) gevestigde of in oprichting zijnde bureaux staat onder de leiding'van Kapitein D- Schipper van het Departe ment van Oorlog, die ons eenige bij zonderheden over de werkzaamheden van zijn bureaux meedeelde. Registratie van dienstplichtigen- Wie een leger wil oprichten, moet be ginnen met kader-vorming, dat is zon der meer duidelijk. Het ligt daarom in de 'bedoeling van het Departement van Oorlog om vrij snel het kader van ons leger, voor zoover in actievën dienst op 10 Mei 1940, voor vervulling van dienst plicht op te roepen. Aan den oproep voor actieven dienst gaat een oproep voor registratie vooraf: de registratie immers vande dienstplichtigen is in tal van gemeenten grondig in de war gebracht, toen de Duitschers de Ned. militairen in krijgsgevangenschap wil den terugvoeren. Deze oproeping tot re gistratie zal omvatten de beroeps- en reserve-officieren, de officieren van ge zondheid, de onderofficieren,'de onder- officieren-capitulanten. Na de registra tie wordt een politiek onderzoek inge steld en worden de geregistrèerden aan een medische keuring onderworpen. De <Keuringsraden (hoofddokter en 4 spe- - cialisten) werken volgens het Eng.- Amer. legerkeuringssysteem (rangschik king naar lichamelijke geschiktheid). Vrijwilligers van 18 tot 36 jaar. Voor vrijwillige dienstneming kunnen zich melden mannen en vrouwen tus- schen 18 en 36 jaar. Zij kunnen een keuze doen voor indiensttreding in het Nederlandsche leger, het Ned. Indische leger, de Marine, de Mariniers, de Luchtmacht, het Vrouwen Hulpcorps (dienst uitsluitend in Nèderland), de MA.R.V.A. (Marine Vrouwen Afdeeling), waarvan de toegetreden vrouwen zich verplichten dienst te doen in de havens overal ter wereld, ter vervanging van mannen), het Ned. Indische Vrouwen Corps, het Ned. Indische Burgerl. Be stuur, een corps, aat speciaal bestemd is om den heropbouw van de Indische maatschappij voor te bereiden. Elke, vrijwilliger wordt aan een streng politiek en medisch onderzoek onder worpen. De rechtspositie van de vrij willigers is nauwkeurig geregeld. De kostwinnersvergoeding is zooals dit bij ons leger voor Mei 1940 reeds het ge val was gebaseerd op het loon voor de indiensttreding en wordt vastgesteld in overleg met de gemeentebesturen. Toestemming van den werkgever. Bij aanmelding voor indiensttreding moet de vrij williger een 'bewijs overleg gen, waaruit blijkt, dat de werkgever geen bezwaar maakt tegen het vertrek Jn dezen tijd van verwarring en spanning,waarin gezocht wordt naar nieuwe waarden en principes, hebben wij een aantal van onze geestelijke leiders bereid gevon den, in korte'' beschouwingen, aan te geven op welke wijze de geestelijke herbewapening kan en moet geschieden. Wij hopen, dat deze artikelen er toe zullen bij dragen, de algemeen gevoelde be hoefte naar meer eenheid te ver sterken. Heden geven wij het woord aan ds. J. B. Groenewegen, Nederl. Herv. predikant te Zwolle iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiimiiiiiiHiiiHiiHiimiiiimiiiiiniimi uit de dienstbetrekking. Wanneer een werkgever weigert een dergelijke ver klaring af te geven, wordt een onder zoek ingesteld naar de motieven dezer weigering door een daartoe ingestelden Cei.tralen Raad, waarin naast ver tegenwoordigers van het Departement van Oorlog zitting hebben vertegen woordigers van de civiele overheid en van het bedrijfsleven. Deze Centrale Raad werkt naar richtlij nèn, welke om trent de economische onmisbaarheid door de Regeering zijn opgesteld. Drijvende electr. centrales voor ons land Strijd in Nederland. Ongeveer driekwart gedeelte van Nederland is nu bevrijd. Volgens Reu- ter's specialen correspondent zijn de Duitschers bezig den Bommelerwaard te Ontruimen. Vlak ten westen van Amers foort zijn geallieerde patrouilles op sterke Duitsche concentraties in de Grebbelinie gestuit. Er bomen steeds meer berichten binnen over zich maar steeds uitbreidende inundaties in Utrecht en Noord-Holland- De heele streek van Weesp tot Haarlemmermeer polder en de spoorlijn Amsterdam Abcoude staat onder water. Zoo ook het gebied tusschen Mijdrecht en de polders verder Oostelijk. Verder staat de streek ten Zuiden van Utrecht tot de Lek blank; met de inundaties tusschen Amersfoort en de Lek gaat het slecht wegens den zeer lagen waterstand van den Rijn. In Enschede is gevangen ge nomen S ST Obersturmführer Prof. Snij der, voorzitter van de Kultuurkamer. Strijd in Duitschland- Langs de Elbe verloopt de strijd gun stig, de Britten hebben al 25 km van fVat gebeurde op 14 April? De datum 14 April, dag van Zwolle's bevrijding, bracht reeds eerder geluk in de wereldgeschiedenis, maar niet alleen geluk. In 1574 woedde op dien dag de slag op de Mookerheide, wa arbij twee broers van den Vader des Vader lands sneuvelden, in 1873 valt generaal Kohier als opperbevelhebber van onze troepen in Ritsjïn. Voor Spanje's laat- sten Koning bracht deze dag in 1931 de ballingschap en werd de republiek gesticht. Met man en muis vergaat in 1912 de „Titanic", één der grootste gebeurtenissen in de vooroorlogsche jaren dezer eeuw. Geboren werden op 14 April Willem van Oranje's tweede vrouw Anna van Saksen (1544), de natuurkundige Chris- tiaan Huygens (1629), de Vlaming Dr. A. Borms (1878)Het was ook de laatste levensdag van den componist Handel (1759), van Hollands kuxxstkenner Hof stede de Groot (1930). 1 De dagen zijn wat wij er van maken het moet wel. In 1871 werd toen het Duitsche rijk gesticht .Aardsche rijken gaan echter voorbij. Onder de tyrannie van het derde stierf op 14 April 1941 in Buchenwald de oud-mi nister van justitie mr. C. M. F. J. Go- seling. Het rijk van de geest blijft. 14 April 1865 is de sterfdag van Abraham Lincoln. 14 April in 1713 de dag der vrede van Utrecht; in 1945 de dag der bevrijding van Zwolle. Jaartallen zijn niet altijd droog en vervelend. Inundaties in het Westen des lands breiden zich uit Laatste Duitsche slagschip buiten gevecht gesteld Britsch offensief in Birma. de linkeroever in handen en om het bezit van Lauenberg"wordt hevig ge vochten De Geallieerden staan hier te genover reserves van het Oostfront, zoo dat men aan den Elbe even hevigen strijd mag verwachten als aan den Rijn. Tusschen Bremen en Emden sta ken de Polen de Ems over om den aan val op Emden meer kracht bij te zetten. Oldenburg Is veroverd- De Amerikaan- sche soldaten tol Duitschland hebben afbeeldingen van Russische tanks ont vangen om te voorkomen, dat ze die zouden verwisselen met Duitsche tanks. De gouwleider van Dresden heeft de bevolking gewaarschuwd, dat de stad in gevaar verkeert; hij roept allen op om tot het uiterste verzet te bieden. In Noord-Beieren rukten de Amerikanen over een breed front van 50 km tus schen Hof en Bayreuth 25 km op. De Stars and Stripes wapperen vandaag boven Neurenberg, waar gisteren de laatste georganiseerde Duitsche tegen stand ophield Onder de gevangenen be vonden zich 3000 S-S-mamien, een veeg teeken voor Hitier! Ten Z-O- van Neurenberg staan Ame- rikaansche voorhoeden op 110 km van München. De Fransehen hebben ten Zuiden van Stuttgart de universiteits- stad Tübingen genomen en staan op 30 km van de Donau. Generaal Eisenhower heeft de Duitsche zeelieden gewaar schuwd, dat ze moeten voorkomen, dat hun schepen door de Partei vernietigd worden bij een geallieerden intocht, daar het Duitsche volk volkomen op zichzelf aangewezen zal zijn wat betreft de voedselvoorziening. De RAF heeft gisteren een geconcentreerden aanval uitgevoerd op olieinstallaties bij Neu renberg. Sterke formaties Amerikaan- sche bommenwerpers vielen de spoor wegen tusschen Regensburg en Mün chen aan, die leiden naar de wapenfa brieken in de Beiei-sche Alpen en Tsje- cho-Slowakiie. Andere formaties legden het spoorwegverkeer in een halve cirkel rond Berlijn lam. In Swinemünde heeft de RAF het vestzakslagschip „Lützow" tot_ zinken gebracht, terwijl gevechts bommenwerpers in Wilhelmshaf en door talrijke treffers een niet geïdentifi- Zn dienst van den opbouw Tn de eerste nummers van dit nieuwe blad werd al dadelijk veel geschreven over opbouw. En dat is ie begrijpen; er is zoo ontzaglijk veel af gebroken, dat het een vreugde is nu eindelijk te mogen beginnen met opbouwen. Toch is dit niet het eerste wat aan de orde dient te komen. Ieder die door onze stad loopt, ziet on middellijk, dat er eerst iets anders noodig is: afbraak. Want oppuin- hoopen kan men niet bouwen. Die dienen eerst grondig te worden op geruimd. En dat geldt niet alleen voor kapotte huizen en spoorwegemplace menten. Het geldt voor ons heele leven in zijn volle lengte, breedte en diepte: politiek, economisch, cul tureel, sociaal, kerkelijk, persoonlijk. Op al die terreinen is heel wat, dat grondig dient te worden afgebroken. Ik noem de hebzucht en inhalig heid, die ons vooral de laatste jaren zulke leelijke parten speeMen. Ik noem de leugen en de onwaarach tigheid, die ons een vanzelfspre kende gewoonte werden. Ik noem de liefdeloosheid, ja den haat, waarmee wij menschen naast ons leerden aanzien. Ik noem de los bandigheid en tuchteloosheid waar door vele jongeren elke orde en iederen regel van zich afwierpen. Alleen waar zulke dingen tot den grond toe afgebroken worden, is wederopbouw van ons volksleven mogelijk. Dat afbreken is een zware taak. Een onmogelijke taak. Wij kunnen ons er alleen maar hopeloos aan vertillen. En het zou dan ook waan zin zijn, er twee woorden aan te verspillen, als daar niet het woord was van Christus om ons moed te geven: „Wat onmogelijk is bij de menschen, is mogelijk bij God.". In Gods kracht is het mogelijk, dat de puinbrokken van ons leven worden opgeruimd. Endat ons volksleven herbouwd wordt. Mooier en beter dan voor den oorlog. J. B. Grtffenewegen. ceerde kruiser buiten gevecht stelden. Vannacht is Berlijn door Mosquito's aangevallen. Strijd in het Oosten. De Russen melden, dat zij in een ■halve boog op 40 km van Berlijn de steden Freienwalde, Wriezen en Lebus hebben veroverd. De Duitschers 'in hun berichtgeving zijn de Russen ver voor uit en melden reeds gevechten halver wege Frankfort en Berlijn. Zij geven de val van Buckow en Müncheberg toe. Ten Zuiden van Cottbus zijn de Russen door sterke Duitsche stellingen heen gebroken," forceerden de Spree en na men de vesting Spremberg, evenals Hoyerswerda, ten Zuidwesten daarvan gelegen. Italië. Het 8e. leger heeft Porto Maggiore veroverd en staat thans op 19 km van Ferrara. Geallieerde troepen sluiten Bologna ün, sommige afdeelingen zijn al over het Bologna-kanaal. In het Westen is een deel van de Via Emilia in Geallieerde handen, waardoor de verbinding tusschen Bologna en Mo- dfena verbroken is. Bommenwerpers be stookten opnieuw de Brennerlijn. i e .(Zie vervolg Pag.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Het Vrije Dagblad | 1945 | | pagina 1