HET VRIJE DAGBLAD Amerikanen in Tsjecho- Slowakije Nummer 2 Donderdag 19 April 1945 VOOR ZWOLLE EN OMGEVING Redactie en administratie: Praubstraat 19, Zwolle (Kantoor mej. Mr. M. A. Boom) Prijs per exemplaar 10 cent Advert.-tarief1-15 mm 1.76, iedere mm meer 11 y2 cf. Kleintjes min. 60 ct. (15 woorden), verder 5 ct. per woord Maagdenburg gevallen. Reeds tienduizenden gevan genen uit Duitsche kampen bevrijd. Zware slagen voor de Luftwaffe. Singapore door de Amerikanen gebombardeerd. Duitsche invloed in Spanje brokkelt af Verpletterende lucht aanval op Helgoland Strijd in Duitschland. In den Noordelijken sector verover den de Britten tnsschen Bremen en Ülzen de plaatsen Verden en Soltau, terwijl ook ülzen zelf zich voor het grootste deel in geallieerde handen be vindt. De woestijnratten naderen nu het voornaamste Duitsche bolwerk Lüneburg. De Amerikanen staan op 30 km. van de Elbemonding. Na een strijd van 2 dagen is de groote stad Maagdenburg door de Ame rikanen veroverd, de SS had het maar veiliger gevonden voor den slotaanval den aftocht te blazen. Troepen van het 3e Amerikaansche leger zijn over de Tsjecho-Slowaaksche grens en staan op minder dan 150 km. van Praag. Verder vielen in dezen sector de be langrijke vestingen Plauen en Zwickau. In Neurenberg woeden hevige straat gevechten, het stadion, bekend uit den tijd der Partei-dagen, is al door de Amerikanen veroverd. In een kamp in de nabijheid der stad troffen de geal lieerden 13.000 politieke- en militaire gevangenen aan, die direct in vrijheid gesteld konden worden. Met spoed worden ook maatregelen getroffen, om de 21-000 menschen uit het kamp Bu- chenwald, die in deerniswekkenden toestand verkeer en, te helpen. In de provincie Baden veroverden de Fran- schen Offenburg, ten Z.O. van Straats burg. In het omsingelde Ruhrgebied wordt gevochten in Dusseldorf. Naar verluidt heeft veldmaarschalk Model hier zelfmoord gepleegd. Een Fransch communiqué meldt de vernietiging van de Duitsche strijd macht aan de mond van de Gironde, waar 6-000 krijgsgevangenen werden binnen gebracht. Het aantal krygs- ge vangenen sinds Normandië is tot meer dan 2 millioen gestegen. Dinsdag teisterden 1850 Amerikaansche vlieg tuigen de spoorwegen in Tsjecho-Slo- wakije en de emplacementen van Dres den. Daarbij zijn 282 Duitsche vlieg tuigen vernield. In de afgeloopen 16 dagen heeft de Luftwaffe 3699 vlieg tuigen verloren tegen een geallieerd verlies van 484 toestellen. Dinsdag nacht zijn spoorwegopslagplaatsen bij Neurenberg en doelen in Berlijn aange vallen, terwijl meer dan 1000 Britsche bommenwerpers Woensdag een verplet terenden aanval op Helgoland uitvoer den. Groote formaties Amerikaansche toestellen vielen terzelfder tijd spoor wegen, vliegvelden en electrische cen trales in Tsjecho-Slowakije en Zuid- Duitschland aan. Oostfront. In Oostenrijk veroverden de Russen ten Noorden van Weenen het centrum van het petroleumgebied Zistersdorf, terwijl Tolbuchins' troepen bezig zijn het terrein ten Noorden en Westen van St. Pölten te zuiveren. In Tsjecho-Slo wakije zijn de Sovjettroepen Brün, de hoofdstad van Moravië, tot op 16 km. genaderd. In Oost-Pruisen vordert de zuivering van Samland gestadig, de laatst veroverde plaats is Fischhausen, 13 km van Pillau. Volgens Duitsche be richten vereenigden de Russen hun bruggehoofden over de Oder tot éên front en is al een linie voor Berlijn doorbroken. Italië- Drie Geallieerde colonnes bedreigen Bologna, het 8e leger nam op weg daar heen het belangrijke bastion Argenta, De vijandelijke stellingen, die Bologna beschermen, worden onophoudelijk door zware bommenwerpers aangevallen. Verre Oosten. Dinsdag bombardeerden groote for maties Vliegende Vestingen oorlogsfa- brieken op Kioeshioe, terwijl ook de vliegvelden, vanwaar de Japansche vliegvelden, vanwaar de gehavende Japansche luchtmacht Okinawa kan verdedigen, in puin werden gelegd. Boven Okinawa zijn Dinsdag 242 Ja- pansche vliegtuigen neergeschoten. Van de Philippijnen uit is Singapore voor de eerste maal gebombardeerd; gelijk bekend werd deze groote marinebasis tot dusver van Birma uit aangevallen. Amerikaansche troepen zijn geland op de Z-W- kust van het 2e eiland der Phi lippijnen, Mindanao. Diversen. Generaal Spaats, chef van de Ameri kaansche strategische luchtmacht, heeft verklaard, dat door de gToote ge allieerde terreinwinst alle strategische doelen zijn uitgevallen, zoodat de stra tegische luchtmacht van nu af voor tactische doeleinden zal worden ge bruikt. Dinsdag hebben H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana een dienst ter nagedachtenis van President Roosevelt in de St. Pauls Kathedraal bijgewoond. De Nederlandsche regeering was vertegenwoordigd door Prof. Ger- brandy en Jhr. Michiels van Verduynen, Nederlandsch ambassadeur in Londen. - Op zijn eerste persconferentie heeft President Truman verklaard, dat hijzelf niet op de conferentie van San Fran cisco tegenwoordig zal zijn, daar hij de Amerikaansche delegatie ruimschoots voldoende acht. De leveringen volgens de bruikleenwet zullen doorgaan tot de onvoorwaardelijke overgave van Duitschland en Japan. Het Duitsche persbureau in Madrid heeft zijn werk zaamheden gestaakt. Als reden werd opgegeven, dat de Spaansche Bank wei gert Marken te wisselen. Ook alle Duit sche luchtlijnen op Spanje worden op geheven Z-H. de Paus heeft Woens dag een encycliek in het licht gegeven, waarin de geloovigen worden opgeroe pen, te bidden voor het welslagen van ce conferentie van San Francisco, waar op over het wel en wee van de toekom stige wereld beraadslaagd zal worden. Canadeezen op 35 k.m. van Amsterdam MAX BLOKZIJL GEVANGEN GENOMEN Op de Veluwe 100.000 man afgesneden In de provincie Groningen bieden de Duitschers ten Oosten van Winschoten hevigen tegenstand in een poging een geallieerde flankstoot via Nieuwe- Schans te voorkomen, die immers hun heele met moeite opgebouwde verdedi gingslinie voor Emden in gevaar zou brengen. In de stad Groningen zijn vrij groote verwoestingen aangericht, voor namelijk door mortiervuur. In deze stad hadden de geallieerden een bui tengewoon goede vangst. De voornaam ste hiervan was de Hilversum radio ekster Max Blokzijl, de tweede prof. Burlet, rector magnificus van de Gro- ningsche universiteit en door de Duit sche broodheeren uitverkoren, op te treden als bloedproever bij tiet beruch te proces van Katyn, waar zeer veel Polen door de Russen zouden zijn ver moord. De derde vangst was Leemhof, het plaatselijk hoofd van de Gestapo, en dan als vierde een hoog ambtenaar van de Reiohsbank. Niet minder dan 71 millioen gulden is hier door de Ca nadezen voor Nederland gered. In Friesland werd Harlingen bevrijd, de verder naar het Noorden oprukken de formaties kwamen onder vuur van Duitsche batterijen op een Wadden eiland. Meer Zuidelijk staan de Cana dezen aan den rand van het inundatie- gebied, dat de toegang tot den afsluit dijk beschermt. De voornaamste gevechten evenwel spelen zich af op de Veluwe, waar naar Dagorder van Prins Bernhard Aan de Binnenlandsche Strijdkrachten Nu eindelijk het uur van bevrijding is aangebroken, is de taak, die u oor spronkelijk was toebedeeld, ten einde. Op voorbeeldige wijze hebt gij u on danks schier onoverkomelijke moeilijk- heden daarvan gekweten. H.M. de Koningin, uw eigen landge- nooten, zoowel als onze bondgenooten, hebben de grootste bewondering voor uw fier en onversaagd verzet en mij zelf heeft het met trots vervuld het bevel over u te mogen voeren. Nu onze vijand en onderdrukkker verdreven en verslagen wordt, roep ik u op voor een nieuwe taak, die gij op grondslag van vrijwilligheid zult kun nen blijven uitoefenen- Ik zie deze voor hands aldus, dat gij ais militaire eenheden de geallieerde autoriteiten en het wettig gezag zult bijstaan bij hun arbeid met betrekking tot het lenigen van den nood. Zonder herstel van rust en orde is dit niet mogelijk en ik doe daarom een dringend beroep 1Bezinning Tijd van de daad. JJe herbouw van Nederland gaat beginnen. Na de zorgeloosheid der eerste stormachtige dagen keert de bezinning: we beginnen weer om te zien naar ons werknaar onze verplichtingen. En op eens staan we nu voor de uitvoering van dien enormen arbeid, welke telkens en telkens weer onderwerp was van zooveel heimelijke gesprekken en illegale geschriften in de vijf don kere jaren van de bezetting: de herbouw van Nederland geestelijk, cultureel, sociaal, economisch, poli tiek. Nu moeten de plannen ver werkelijkt worden, nu is de tijd van de daad gekomen. Bij het aanvatten van dit ontzag lijke werk van jaren moeten wij ons echter nog eens doordringen van het besef, dat ons beheerschte bij de gesprekken tijdens de bezetting: wil het geestelijk herstel van ons volk en de herbouw van ons land slagen, zoo zal dit werk gedragen moeten worden door het streven naar gemeenschap. Verdieping van het gemeenschapsbesef en ver inniging van den geest van bewust Nederlanderschap, versterking van den wil tot saamhoorigheid, of hoe dan ook geformuleerd, deze ge dachte vond men welhaast in elke aflevering van de illegale bladen en in de gesprekken van alle goed- willenden. Deze gedachte beheersche in de naaste toekomst ook ons, nu we de verwezenlijking van deze plannen aanvatten. Bij onze daden moeten wij ons geschraagd weten door de overtuiging, dat het wei-varen van ons volk en ons land in alle op zichten het best gediend wordt, wan neer wij in gemeenschappelijken arbeid verrichten wat met inacht neming van ieders beginsel ge meenschappelijk gedaan kan worden. op Uw hulp om aldus de eerste voor waarde voor den wederopbouw van het vaderland te vervullen. Evenals in bezettingstijd zal ieder eigenbelang moeten wijken voor het al- gemeene- Zoo wordt ook Uw kracht dienstbaar gemaakt aan de belangen van onze hongerende landgenooten- Ik weet, dat ik niet tevergeefs een be roep behoef te doen op Uw Vaderlands liefde. en plichtsbetrachting en ben er van overtuigd, dat ik van U alle noodige medewerking zal ondervinden. Omdat Nederland nog operatiegebied is, vallen nog tal van moeilijkheden te voorzien en te overwinnen- Van mijn steun kunt gij daarbij verzekerd zijn- Weest dus bezield met het vertrou wen, ook thans Nederland te kunnen helpen dienen en daarmede een eere plicht te vervullen tegenover hen, die in den strijd gevallen zijn- Ik gedenk hunner in eerbied. Leve de Koningin! Leve het Vaderland! De Bevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten, De Luitenant-Generaal, BERNHARD, Prins der Nederlanden. schatting 100.000 Duitschers van hun hoofdmacht zijn afgesneden. Bij Nulde namelijk, een plaatsje tussohen Har derwijk en Nijkerk, staan de de geal lieerden aan het IJsselmeer. Apeldoorn is bevrijd, terwijl de naar het Noorden oprukkende troepen tot voorbij Putten zijn gevorderd. Vanmorgen meldt de BJ3.C., dat de geallieerde voorhoede op 35 km. van Amsterdam staat, maar dat men een vertraging in den opmarsch moet verwachten in verband met inun daties en versterkten Duitschen tegen stand. Zoo heeft de vijand de sluizen by Muiden geopend. De laatst bekend gemaakte namen van bevrijde plaatsen in dit gebied zijn Barneveld en Voorthuizen. De Duit schers, die zich in Harderwijk insche pen en willen pogen Noord-Holland te bereiken, worden voortdurend door ge allieerde vliegtuigen aangevallen. De nieuwe bonnen Aanvullende bonnen voor de periode van 15 t/m 28 April 1945. A 455 8 rantsoenen brood. 408 5 rantsoenen biscuits (375 gram). - 409 VA rantsoenen vleesch of vleeschwaren. De bonnen 408 moeten door het pu bliek zoo spoedig mogelijk, doch uiter lijk op Zaterdag 21 April bij den win kelier worden ingeleverd. Alle vering zal zoo spoedig mogelijk geschieden in de week van 23 tot en met 28 April. V

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Het Vrije Dagblad | 1945 | | pagina 1