HET VRIJE DAGBLAD DAGBLAD VOOR ZWOLLE EN OMGEVING Noord-Nederland vrij van Duitschers] Maandag 16 April 1945 Redactie en administratie Praubstraat 19, Zwolle (Kantoor mej. Mr. M. A. Boom) Prijs per exempl. 10 ct. Advertentie-tarief: 1-15 mm. f 1.76, ieder mm. meer ll1 j2 ct. Nummer 1 Canadeesche tanks rukken op door Groningen en Friesland. Duitschland wordt in tweeën gespleten. - Von Papen ge vangen genomen - Pres Roosevelt ter aarde besteld Nieuwsberichten van de Geall, omroep van Zondag 15 April 1945. De strijd in Nederland Vrijwel geheel Noord-Nederland is op buitengewoon snelle wijze van Duitschers gezuiverd. De van- Assen snel naar het Noorden doorstootende tankcolonne heeft Troningen bevrijd en rukt verder naar het N. op zonder tegenstand te ontmoeten. In het O. van Groningen werden Wedde en Winschoten bevrijd en staan de voorste af deelingen op slechts 10 km. van de mon ding van de Ems. In Friesland zijn pa trouilles doorgedrongen tot de omgeving van Wolvega en Heerenveen, ook hier schijnt de vijand geen ernstige tegenstand te bieden. Of Meppel bevrijd is of niet is nu nog niet bekend, wel zijn geall. troepen in deze stad doorgedrongen. De bevrijding van Zwolle werd voor het eerst Zondagavond door de B.B.C. en „Her rijzend Nederland" gemeld. Naar „Radio Oranje" meldt zijn in het kamp Wester- bork ongeveer 1000 Nederl. en Duitsche Joden aangetroffen, hun toestand was be vredigend. Het Canadeesche bruggehoofd over de IJssel bij Deventer wordt gestadig aan uitgebreid, de voorhoede staat Apeldoorn. Na harde gevechten van straat tot straat is Arnhem geheel van Duit schers gezuiverd. Ten N. W. van de Gel- dersche hoofdstad bereikten de geall. hooggelegen grond, de ondervonden tegen stand is licht. Westfront Duitschland begint na de laatste Am. tankstooten een bedenkelijke wespen taille te vertoonen. Van N. naar Z. is de toe stand als volgtover de gevechten in Bremen zijn sinds Zaterdag geen nieuwe berichten binnengekomen. Vanuit het verkeersknoop punt Celle bereikten de Am. een niet nader genoemde stad op 70 km. ten Z. van Hamburg. Ze ondervinden hier verbitterde tegenstand, vooral van leden van de Hitlerjugend. In Maagdenburg wordt nog gevochten, ten N. daarvan viel het zeer belangrijke spoorwegknooppunt Steudal. Oo een vliegveld in deze streek werden 65 onbeschadigde vliegtuigen veroverd en in een vliegtuigfabriek nog 33. In Thüringen snellen de Am. tanks voorwaarts zonder ernstige tegenstand te ondervinden, Leipzig is van twee zijden overvleugeld en wordt beschoten. De voor hoede werd het laatst gemeld vlak voor Chemnitz en Dessau. Over de strijd ten O. van de Elbe wordt nog vernomen, dat SS-troepen, zooals te verwachten was, op den weg naar Berlijn heftige tegenstand bieden. Verder Zuidelijk zijn de Am. in Gera doorgedrongen en wordt de opmarsch voortgezet naar Zwickau en het Ertsge bergte. Een afdeeling wordt gemeld op slechts 6 km. van Halle. Bij de opmarsch naar Dresden is de rivier de Mulde ge forceerd en werd hoofdlijn van Leipzig naar het Z. afgesneden. In Beieren ver schenen in Bayrcuth na en artilleriebom bardement van 3 uur overal de witte vlaggen. Ook Bamberg is gevallen en de opmarsch wordt voortgezet naar het 40 km. verder Zuidelijk gelegen Neurenberg. Op een bijna 80 km. breed front staan de Am. op 30 1cm. van de Tjechische grens, de voorhoede staat in Hof op slechts 20 km. van de grens. Ver achter het front loopt het verzet in het Ruhr- gebied snel ten einde, 143.000 Duitschers hebben zich daar al overgegeven en de strijd woedt nog slechts in twee kleine sectoren. In het uiterste Z. vorderen de Franschen 20 km. vanuit BadenBaden. Het totaal aantal krijgsgevangenen voor Vrijdag bedraagt 57.000. In de eerste 14 dagen van deze maand hebben niet min der dan 548000. Duitschers de hopelooze strijd gestaakt. Nadat Zaterdag 1100 bommenwerpers meer dan 3500 ton bommen op de Duit schers hadden neergeworpen, die aan de mond van de Gironde ten N. van Bor deaux nog steeds stand houden, zijn Fransche troepen tot den aanval over gegaan. Ze worden daarbij gesteund door Am. artillerie en Fransche oorlogschepen. Ook Zondag deponeerden I3o0 zware toestellen hun bommenlast op de Duit sche stellingen in dit gebied. Zaterdag nacht is Kiel zeer hevig door de RAF gebombardeerd terwijl Zondagnacht zwa re aanvallen 'werden uitgevoerd op Pots dam en het centrum van Berlijn. De tactische luchtmacht vernielde Zaterdag overdag 2000 Duitsche voertuigen, voor namelijk ten O. en N.O van de Elbe. Oostfront De Sovjetlegers hebben in een snelle opmarsch ten W. van Weenen de rivier de Traisen geforceerd en de stad St. Pol- ten veroverd. Hierbij zijn 2000 Duitschers gevangen genomen, terwijl de buit 107 tanks en 69 locomotieven omvat. Ook de opmarsch naar het N.O. vordert goed en de voorhoede staat hier reeds 60 km voorbij Weenen en nadert een belangrijk oliegebied Sovjetpioniers zijn bezig wegen te banen door de groote mijnenvelden tusschen de Oostzee en Sudeten. Volgens het Duitsche legerbericht van Zondag zijn de Russen inderdaad ten W. van Neisse en Oder tot de aanval overgegaan. In'" Oost Pruisen wordt het schiereiland Samland van Duit schers gezuiverd, Vrijdag werden hier 6000 vijanden gedood en 7000 gevangen ge nomen. De haven Pillau wordt voortdurend zwaar gebombardeerd, in 2 dagen werden daar 31 schepen tot zinken gebracht, w.o. 18 groote vrachtschepen, 1 tanker en 1 torpedojager. Over de door de Duitschers aangerichte schade in Weenen melden de correspondenten: De Westelijke vleugel van het slot Schönbrurn is geeeel verwoest. De beroemde Ringstrasse wordt versperd door het puin, de opera vertoond achter de on geschonden voorgevel een troostelooze ruine het burgtheater is in brand gestoken en ook stijgt rook op uit de parlementge- bouwen. De St. Stevenskathedraal is zwaar beschadigd. Italië In het Oosten is het 8ste leger over een nieuwe rivier getrokken, ditmaal de Silaro, de Duitsche tegenstand is zeer sterk. Op weg naar Bologna werd de stad Imola bezet. De geall. luchtmacht voerde Zaterdag 2400 vluchten uit en bestookte voorna melijk 4 minutiefabrieken in N.-Italië en de spoorwegen in het gebied van München, Regensburg en Linz. Verre Oosten De eilanden tusschen Okinawa en For mosa zijn door Engelsche vlootvliegtuigen bestookt. Het heele Zuidelijk deel van Okinawa bevindt zich in Am. handen. Bij vergeefsche aanvallen op de geall. scheep vaart verloren de Japanners in 2 dagen 259 vliegtuigen. Diversen De beruchte nationaal socialist Franz von Papen is met zoon en schoonzoon in het Ruhrgebied door de Am. gevangen genomen. In zijn functie van rijkskanselier verried von Papen in 1932 Duitschland aan Hitier. Ook in de vorige oorlog begaf hij zich op de kromme paden der spionnage en beging toen groote stommiteiten. - In Lissar, ten Westen van Leipzig, is een groote opslagplaats van Duitsche gifgassen door de Am. veroverd. Deskundigen hebben de inhoud van sommige bommen onder zocht en vastgesteld, dat ze gevuld waren met het gemeenste gas dat het zenuw stelsel buiten werking stelt. - Op verzoek van Truman, de nieuwe Am. president, heeft Stalin er in toegestemd dat de Rus- Getemperde Vreugde. Zoo is dan eindelijk na vijf lange jaren voor ons het oogenblik der bevrij ding aangebroken. Een beklemmende last, waaronder we jaren gebukt gingen, is van onze schouders gegleden. De dag waarvoor we geleden, gestreden en gebeden hebben is aangebroken. God heeft ons uit de benauwenis willen redden. Zijn ''Naam zij geloofd. Toch is deze dag er geen van loutere vreugde, van mateloos geluk. Een moment moge ongekende blijdschap ons hart doorgolfd hebben bij het bericht dat de bevrijders nu toch wer kelijk nabij waren, het moge zijn dat we ons even lieten gaan in omstuimig feestgedruisch bij het zien der eerste Canadeezen, bij bezinning moeten we toch erkennen dat deze dagen er geen zijn van ongebreidelde feestroes, doch .slechts dagen van getemperde vreugde. Er is te veel geleden. Er zijn to veel plaatsen ledig. De besten van onze zonen vielen, vermoord door den ge- nadeloozen tyran. Zij waren het op wie we onze hoop gevestigd hadden dat ze ons den weg zouden wijzen naar en in een nieuw Herrezen Neder land. Wij, die gespaard en bewaard werden, wij mogen blijde zijn en boven alles .dankbaar. We mogen gelukkig zijn •doch niet alleen aans zelf denken. Laten we ook in gedachten ons ver ts enigen aair de -graven van hen - die' vielen en beseffen hoe moeilijk deze dagen zijn voor de weduwen en de weezen, voor allen die verloren het geen hun dierbaar was. En laten we bidden dat een andere Trooster kracht moge schenken om het leed te dragen waar een menschenwoord schier ijdel is. Ons nieuwe blad: Wij leiden ons zelf in. Afscheid van de illegaliteit. Vrijheid vreugde. Hoe zij kwamen! Nieuwe heeren (gelukkig onze eigen heeren) nieuwe wetten. Ons nieuws, niet meer uit de moffen- trompet. sische delegatie op de conferentie van San Francisco onder leiding zal staan van Mo- lotoff. - Zaterdag is na een afwezigheid van 5 jaren de Groothertogin van Luxem burg in haar land teruggekeerd. - In het concentratiekamp van Celle troffen de Am. 197 uitgeteerde menschen aan. De goed gevoede en gekleedeDuitsche burgers moeten deze menschen onderhouden, het kamp grondig schoonmaken en hun beste kleeren afstaan. - Zondag vond de begrafenis van de begrafenis van wijlen Franklin D. Roose velt plaats in Hyde Park in de staat New York. De dag tevoren was een indruk wekkende afscheidsdienst gehouden in het Witte Huis. - Dr. Goebels schrijft in zijn laatste artikel in „Das Reich": ,,Ik heb de bewijzen in handen dal de vijandelijke coalitie binnen korten tijd ineen zal storten. Ik ben er van overtuigd dat de Führer nog wel een weg zal vinden om het Duit sche volk te redden." De eeuwige optimist...,. MILITAIR GEZAG Openbare bekendmaking Avondklok Krachtens de verordening van den chef van den staf Militair Gezag, getiteld „Ver ordening Avondklok", wordt {hierbij aan gezegd, dat het aan ieder in deze gemeente met ingang van 15 April 1945 is verboden zich in de open lucht op te houden van 22 uur tot 7 uur. Overtreding van het bepaalde bij of krachtens genoemde verordening is straf baar. Gegeven ten Stafkwartiere van den 14 April 1945. De Chef van den Staf Militair Gezag, op last, De Sous-Chef De Kolonel w.g. W. Chr. Posthumus-Meyjes. Ten Geleide. Dit blad hoopt de algemeen gevoelde behoefte aan betrouwbare voorlichting, na vijf jaren Nazipropaganda, te be vredigen. Wij meenen dat de lezers er recht op hebben te weten door wie dit blad geleid en geredigeerd wordt. Ter oriën tatie diene derhalve het volgende Uit de kringen van het geestelijk verzet heeft zich een aantal personen veree- nigd, die zich belast hebben met de verzorging van dit blad. Uit den aard der zaak bevinden zich hieronder verscheidenen, die, tijdens de bezetting, in een of andere functie ge werkt hebben voor de illegale pers. Er is gevormd een voorloopige Raad van Advies en een daaruit gekozen voorloopige Redactie. De leden van den Raad, die waar schijnlijk nog zal worden uitgebreid, zijnde heer ir. J. Kluytenaar (voor zitter), Mejuffrouw Mr. M. A. Boom en de heeren A. J. Groothuis, H. Meijerink, J. Peters, P. K. Polderman, J. Schepers, P. Tollenaar, G. Tulp en J. Soesman. Respectievelijk hebben deze leden illegaal gewerkt voor Je Maintiendrai, Vrij Nederland, O. D., Vrij Nederland, Illegaal verzet, Het Parool, De Waarheid, Trouw, De Stem van Londen en Je Maintiendrai. Uit den Raad werden voorloopig tot Redactieleden gekozen Mejuffrouw Boom en de heeren Groot huis, Peters, Polderman, Tollenaar en Tulp. Met nadruk willen we er op wijzen, dat met het verschijnen *van dit blad niet een fusie is tot stand gekomen tusschen de vroegere illegale bladen en dat er niet een soort eenheidscourant geschapen is. Noch de leden van den Raad, noch de Redactieleden handelen in opdracht van de Hoofdredacties der bladen, waar voor ze vroeger illegaal gewerkt hebben en waarvoor ze ook thans, na de be vrijding, blijven werken. Hierdoor wordt ook het karakter van dit nieuwe blad mede bepaald. Er zal in ons blad geen plaats zijn voor partijpolitiek. Naast publicatie van mededeelingen der Overheid, verzorging van nieuwsberichten, reportage en adver tenties, stellen wij ons voor artikelen te publiceeren, welke kunnen dienen tot voorlichting bij onzen vaderlandschen strijd tegen Duitschland en Japan en omtrent de andere groote nationale taken, die ons nog wachten. Wij willen dit doen in een geest van verantwoorde lijkheid jegens elkander en van die eerlijke steun aan de Nederlandsche Overheid, waaraan ook een vrij burger gehouden is. Wij wijzen vervolgens op den tïjde- lijken aard van ons blad, althans in dezen vorm en in deze samenstelling van Raad en Redactie. Zoodra geheel Nederland weer vrij zal zijn, zoodra een gezuiverde Pers haar taak weer zal kunnen verrichten, achten wij onze taak geëindigd. Of dit blad nog in gewij- zigden vorm zal blijven voortbestaan, ligt nog in het verborgene. Thans gaan wij aan het werk om onze landgenooten in Zwolle en omge ving te dienen. Advertenties voor dit blad kunnen ai- gegeven worden des morgens 9-12 uiu ten kantore van de administratie. PRAUBSTRAAT 19

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Het Vrije Dagblad | 1945 | | pagina 1