INDELIJK BEVRIJD! oprijzen Niet gemakkelijk is het om de gév die thans oprijzen op juiste wijze uit te drukken - IDEllSDRUKM r tHUiiüL Elburg is vrij! Op 19 april om half elf 's morgens rollen de eerste Canade se tanks en pantserwagens de Vischpoortstraat in. De bevolking is door het dólle heen en tussen de feestelijkheden door horen de E^burgers van de bevrijders hoe de verlossing van het Duitse juk vordert. Overal feeste lijkheid. Vlaggen, oranje. Volwassenen en kinderen in tooi van oranje en rood-wit-blauw. Onbeschrijflijke blijdschap. Opgewonden geestdrift. Overal gejuich en gewuif. Het wordteen enorme beweging temidden van de nationaal-gesierde straten. De massa wil zich echt-Nederlands uiten. Het Wilhelmus wordt gezongen, daarna het Wien Neerlands bloed. De Canadezen worden op de schouders van de sterke Elburgers genomen en onder gejuich rondgedragen. Het is een verbroederend welkom. Meer wagens en tanks arriveren, nu uit de richting van Doornspijk. Zo gaat het dele dag door. Overal woelt en juicht het in de straten. Vooral ook de jonge meisjes laten zich niet onbetuigd. De Canadezen delen sigaretten uit. Hun Strijdwagens worden door de jeugd beklommen, 's Avonds is er in de Sint Nicolaaskerk een dank- en herdenkingsdienst, waarin alle ge loofsrichtingen samen komen: Achtereenvolgens spreken de predikan ten A. Gruppen (Chr. Geref.),H. Boswijk (Geref.) én W.L. Tukker (Ned. Herv.). Dpminee Boswijk wijst, op het feit dat binnenkort gedankt kan worden voor de bevrijding van héél Nederland. Niet gemakkelijk is het. om de gevoelens die thans oprijzen, op de juiste wijze uit de drukken. Er ligt zo veel in de vreugde van heden opgesloten. - t Dit schreef Jan L. de Boer (1888-1951) in zijn oorlogskroniekover de bevrijding van Elburg. Jan de Boer was jarenlang I redacteur van de Elburger Courant 51 Toen die door de Duitsers 'wegéns pa- pierschaarste' werd verboden, begon De 1 Boer voor zichzelf 'een kroniek bij te houden. Die kroniek; is door de oud heidkundige vereniging Arent fjioe Boe- cop bewerkt tot een uniek boekje. Hoewel het persoonlijk archief van Jan L. de Boer na invéntaris'atie bijna pen halve meter plank in beslag neemt (exclusief de affiches), weten we betrek kelijk weinig over hemzelf. In zijn kro niek beschreef hij zijn eigën belevenis sen alsjging het over die van een buiten staander. We missen een dagboek, brie- vën of'mededelingen van nabestaanden. Jap de Boer was 'vooral een toegewijde .journalist die tijdens de oorlogsjaren.- ondanks alle tegenwerking van de bezet ter, zijn werk bleef doen. Ook toen.na 26 oktober. 1942 3e Veluwsche* Courant het enige dagblad was, dat op de'Noord-Ve- luwe mocht verschijnen. Hij deed geen concessit^ aan de Duitsers eiï dat sierf henv. Na de oorlog werkte hij voor het ook door Boom uitgegeven Nieuws-en Advertentieblad voor Elburg en omstre ken èn was hij hoofdredacteur van de El- burger Cobrant. Een citaat uit het verslag van zijn ter aardebestelling geëft zijn betekenis t weer? 'Op'journalistiek gebied deed de héér Dp Boer werk, dat ook na ons ko mende generaties zullen waarderen.' Deze bijlage Is tpt stand gekomen in samenwerking met de oudheidkundige verenigingen Arent thoe Boecop en De Broeklanden

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Elburger Courant | 1995 | | pagina 15